Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

14. srpski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 94 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 23, 25. i 45. divizije NOVJ formirao 14. korpus NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju Štaba 14. korpusa NOVJ, 25. i 23. udarna divizija NOVJ pregrupisale svoje snage radi sađejstva s jedinicama Crvene armije. Samo po jedna brigada iz svake divizije upućena je prema Petrovcu i Gornjačkoj klisuri radi napada na Velikomoravsku grupu četnika.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 10. 10. 1944. U Negotinu, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbija, formirana 6. artiljerijska baza sa zadatkom da, posle izvršene obuke, formira tri artiljerijske brigade za jedinice 14. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1944. U sastavu 14. korpusa NOVJ formirana inžinjerijska brigada.

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

⚔️ 13. 11. 1944. U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

⚔️ 20. 11. 1944. U dolini r. Zapadne Morave počeo napad jedinica 14. korpusa NOVJ i dva puka Crvene armije na jedinice nemačkog 34. korpusa. Posle dvodnevnih borbi postignut je samo delimičan uspeh: 23. udarna divizija NOVJ ovladala je s. Jelen-Dolom i Gvozdcom (kod Požege), ali nije uspela da zauzme s. Ljubić (kod Čačka); jedinice 17. udarne divizije NOVJ potisle su nemačke vojnike sa zapadnih padina pl. Kotlenika i ovladale severoistočnim delovima s. Lađevaca, s. Tavnika i s. Bresnice (kod Kraljeva), dok jedinice Crvene armije nisu uspele da zauzmu Požegu. Neprijatelj je imao osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 2 minobacača, 4 mitraljeza i dosta druge opreme. Gubici jedinica 14. korpusa NOVJ: 7 mrtvih i 71 ranjen borac.

⚔️ 3. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica od 3 septembra do 3 novembra

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 15 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizija u Istočnoj Srbiji od 15 do 30 septembra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Sedme i Devete NOU brigade 16 i 17 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe protiv četnika i Nemaca na prostoriji Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na komunikaciji Štubik - Plavna - Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama od 1 do 15 septembra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i ljotićevaca u okolini Žagubice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima Divizije od 15 do 29 septembra

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za sadejstvo jedinicama Crvene armije na pravcu Plavna - Štubik

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi za oslobođenje Čačka

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prikupljanje artiljeraca iz 13. i 14. udarnog korpusa NOVJ

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o situaciji na položajima brigada

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi Osamnaeste srpske NO brigade protiv Nemaca između Plavne i Klokočevca

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za koncentraciju na prostoru Sikole - Popovica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji

📜 Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ povodom opkoljavanja nemačkih jedinica na prostoru Luke - Crnajka - Klokočevac - Plavna

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na nemačke jedinice na prostoru Luke - Topla

📜 Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv nemačkih jedinica na prostoru Deli Jovan - Crnajka - Gornjani - Vrata

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu jedinica

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva

📜 Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu brigada

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na prostoriju Ranovac - Petrže - Crni Vrh i reorganizaciju jedinica divizije

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica korpusa od 1 do 15 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe s Nemcima pod Avalom 18 i 19 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama i pokretima od 28 septembra do 14 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da uputi Dvadeset treću diviziju na sektor Čačka

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 31 oktobra 1944 god. štabovima Druge krajiške i Šeste istočno-bosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na neprijatelja i izbijanje na levu obalu Zapadne Morave na sektoru Čačka

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 9 do 11 novembra 1944 godine

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica Sedamnaeste i Dvadeset treće NOU divizije i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 novembra 1944 god. štabovima Dvadeset pete i Druge proleterske divizije za oslobođenje Kraljeva

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 20 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

📜 Predlog Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da se obustave dejstza u rejonu Požege

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

📜 Obaveštenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji u Ibarskoj dolini i oko Kraljeva

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da se poveže sa Štabom Druge proleterske divizije pod čiju je komandu stavljen

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 24 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 25 novembra 1944 god. štabovima divizija za posedanje položaja, prelaz na desnu obalu Zapadne Morave i presecanje komunikacije Čačak - Požega

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 29 novembra do 4 decembra 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da Dvadeset treća NOU divizija izvrši forsiranje Drine

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije za oslobođenje Užica

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 2 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za forsiranje Drine, a Drugoj proleterskoj, Sedamnaestoj udarnoj, Dvadeset petoj i Četrdeset petoj NO diviziji za oslobođenje Užica

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Čačka

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da izbije na Drinu i neprijatelju onemogući izvlačenje komunikacijom Užice - Zvornik - Loznica i Užice - Višegrad

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Užica

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Čačka i Guče i o borbama oko Požege

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima Četrnaestog korpusa NOVJ i Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem na prostoriji Požega - Arilje

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o izbijanju na komunikacije Užice - Nova Varoš i Rasna - Vrhpolje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 1 do 15 decembra

📜 Zapovest Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 decembra 1944 god. štabovima divizija za forsiranje Drine

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 18. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u dolini Drine

📜 Direktiva Štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva u dolini rijeke Drine od Zvornika do njenog ušća

📜 Obavještenje štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. Štabu 17. divizije o naređenju Štaba Južne operativne grupe NOVJ za dejstva u dolini rijeke Drine od njenog ušća do Zvornika

📜 Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina

📜 Obavještenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu 17. divizije o situaciji u dolini Drine

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. štabu 25. divizije za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 26. deccmbra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima na odsjeku rijeke Drine i u dolini Spreče

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. Štabu 25. divizije za regulisanje prevoženja preko rijeke

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o organizaciji komora i intendantura

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 15 do 31 decembra

📜 Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 8. januara 1945. štabovima divizija za formiranje skijaških izviđačkih vodova

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje automatičarskih vodova

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje štabnih jedinica

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. Štabu inžinjerijske brigade za formiranje minerskog kursa i za formiranje pontonirskog bataljona i pontonirskih četa

📜 Izvještaj štaba 25. divizije od 18. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenice

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za primenu oznaka u službenoj prepisci

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 29. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o neprijatelju na sektoru Brčko - Gračanica

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. februara 1945. Štabu 25. divizije da zadrži položaje Vjenačac - Celopek do do laska 17. NOU divizije a potom preuzme ulogu rezerve

📜 Naređenje štaba 14. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabu 25. divizije da posjedne položaje na liniji Vjenačac - Celopek

📜 Izvještaj štaba 23. divizije od 4. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 5. februara 1945. štabu 25. divizije da se stavi pod komandu Štaba 2. armije NOVJ

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 6. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o držanju boraca i starješina u borbama na sektoru Drinjača - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na sektoru Zvornik - Kozluk

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara u istočnoj Bosni

Fotografije

Povezane odrednice

3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Artiljerijska brigada 28. divizije) 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Arljerijska brigada 23. divizije) Požarevac Gornji Milanovac Zaječar 3. ukrajinski front Crvene armije Sanitet u ratu Užice Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Crvena armija Zvornik Vlasenica Pirot 5. krajiška udarna divizija NOVJ Četnička golgota 25. srpska divizija NOVJ Bijeljina Četnici u drugom svetskom ratu 38. istočnobosanska divizija NOVJ Inžinjerijska brigada 14. korpusa NOVJ Valjevo 3. udarna divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ 16. muslimanska udarna brigada Trnovo Intendantura u ratu 18. srpska brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu 21. SS divizija Skenderbeg 14. srpska udarna brigada Čačak Niš Borbe u Srbiji 1944. Bor Bugarska u drugom svetskom ratu Majdanpek 23. srpska udarna divizija NOVJ Doboj Brčko 19. birčanska udarna brigada Priboj Bitka za Tuzlu decembra 1944. Negotin 2. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Štampa u ratu Užička Požega 47. srpska divizija NOVJ Glavni štab Srbije Beogradska operacija Nova Varoš SSSR i Jugoslavija Loznica Gradačac Druga tuzlanska operacija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 13. srpski korpus NOVJ Bitka za Srbiju Tuzla Janja Gračanica Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (kasnije Artiljerijska brigada 17. divizije) Josip Broz Tito 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Kraljevo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 28. slavonska divizija NOVJ