Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Majdanpek u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja nemačkim jedinicama u pravcu Požarevca i Majdanpeka

📜 Naređenje Štaba Dvadeseg pete NO divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica prema Majdanpeku i razbijanje četnika na prostoru Kučeva

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

📜 Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije za napad na neprijateljske kolone koje su se izvlačile komunikacijom Rudna Glava - Majdanpek

📜 Štab Dvadeset treće NOU divizije prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preduzme gonjenje neprijatelja u pravcu Majdanpeka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije da se zadrži na prostoriji Vrata - Vlaole - Jasikovo i kontroliše pravce Jasikovo - Majdanpek i Jasikovo - Žagubica

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Walter Stettner 16. srpska brigada Srpska državna straža (nedićevci) Bor Gornji Milanovac Požarevački partizanski odred Niš Ustanak u Srbiji 1941. Negotin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije 14. srpski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Četnici u ustanku Vermaht u Jugoslaviji Požarevac 23. srpska udarna divizija NOVJ 18. srpska brigada 25. srpska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 5. krajiška udarna divizija NOVJ 19. srpska brigada Beogradska operacija Četnici u drugom svetskom ratu