Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

19. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 6. 1944. U Toplici GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 16, 18. i 19. srpske NO brigade formirao 25. diviziju NOVJ.

⚔️ 19. 7. 1944. S linije s. Bela Voda - s. G. Konjuša - s. Točane (kod Prokuplja) bugarske snage jačine jednog puka, podržane artiljerijom i avijacijom, napale jedinice 24. divizije NOVJ i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene da se povuku na položaje: Rgajska pl. - s. Trnov Laz - s. Dedinac - s. G. Statovac.

⚔️ 9. 8. 1944. Šesnaesta i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ napale bugarsku posadu u s. Kruševici (oko 100 vojnika) i s. D. Lopušnji (oko 100 vojnika). Posada u s. Kruševici je uništena, a u s. D. Lopušnji je poginulo desetak bugarskih vojnika, dok su se ostali razbežali.

⚔️ 12. 8. 1944. Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

⚔️ 13. 8. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, jedinice 25. divizije NOVJ (18. i 19. srpska brigada) sa istočnih padina Suve planine prešle preko r. Nišave i komunikacije između Bele Palanke i s. Čitluka i prebacile se na Svrljiške planine (prethodne noći na tu prostoriju se prebacila 16. srpska brigada te divizije) da bi sa 23. udarnom divizijom NOVJ preduzele ofanzivna dejstva u istočnoj Srbiji.

⚔️ 21. 9. 1944. Razbivši četnike, jedinice 19. srpske brigade 45. divizije NOVJ zauzele Kučevo, zarobivši 32 četnika i zaplenivši veću količinu materijala.

⚔️ 1. 10. 1944. Jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv četnika i delova SDS, oslobodile sela Đovale i Tabanovac, a u sađejstvu s jedinicama 19. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodile i Petrovac. Neprijatelj se povukao u dolinu V. Morave.

Dokumenti

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Sedamnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske posade u Pločniku i Barlovu i četničke položaje u Vrševcu i Pljakovu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 jula 1044 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Kosmača - Tovrljane - Široke NJive i ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Kuršumlija - Prokuplje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 jula 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov za odbranu slobodne teritorije od bugarskih i četničkih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 23 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu G. Oruglice

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za nastupanje pravcem Vrućevci - Kololeč prema Gnjilanu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš na prostoriju D. Ržana - M. Strešer - Biljanica

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crna Trava - Brod - Dobro Polje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Bistrica - Kozilo - Javorje - Vus - Dobro Polje - Ostrozub

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske granične karaule na sektoru D. Lopušnja - Kruševica i prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplznja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš preko Suve Planine u pravcu Svrljita i Sokobanje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš sa Suve Planine pravcem Divljane - Oreovac - Bukurovac u rejon Svrljiških planina

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Gulijan - Okruglica - Crnolvica - Tijovac - Tresibaba

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na Gramadu, Svrljig i Niševac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste, srpske NO brigade za pojačanje discipline u jedinicama

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Vlaško Polje - Rujište - Nikolinac - Dugo Polje - Čitluk - Orešac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za ponovni napad na Boljevac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Zlot - Podgorac i ispitivanje situacije u Boru

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crnajka - Klokočevac - Plavna i uspostavljanje veze sa jedinicama Crvene armije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. srpske brigade 25. NO divizije od 17. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Nišavski korpus JVuO 24. srpska divizija NOVJ Zaječar Negotin Paraćin Prokuplje Crvena armija Toplica u oslobodilačkom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu 14. srpska udarna brigada Leskovac Skoplje Kuršumlija Centralni komitet KPJ Srpska državna straža (nedićevci) Topličko-jablanička operacija Crna Trava Aleksinac Gornji Milanovac Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Majdanpek 25. srpska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu SKOJ 18. srpska brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. srpska brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Niš Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Bugarska u drugom svetskom ratu 45. srpska divizija NOVJ