Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

45. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 55 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 8. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Niskog i Timočkog NOP odreda i novodošlih boraca iz okoline Aleksinca, Svrljiga i Sokobanje, formirana 20. srpska brigada. Ona je privremeno stavljena pod komandu 23. udarne divizije NOVJ, a početkom septembra ušla je u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 9. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 45. divizija NOVJ.

⚔️ 5. 9. 1944. Od Boljevačkog partizanskog bataljona i novih boraca GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 23. srpsku brigadu, koja je ušla u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 23, 25. i 45. divizije NOVJ formirao 14. korpus NOVJ.

⚔️ 7. 9. 1944. Kod Sokobanje 20. srpska brigada 45, divizije NOVJ razoružala oko 3000 bugarskih vojnika koji su bili u pokretu za Bugarsku. Zaplenjeno je: 9 minobacača, 13 mitraljeza, 45 p. mitraljeza, 80 automata, 2000 pušaka, 160 pištolja, 23 kamiona, 1 limuzina, 5 motocikla i drugi materijal i oprema, a uništena su 3 topa. Od zarobljenih vojnika je u sastavu 45. divizije formiran jedan dobrovoljački i jedan radni bataljon za opravku puteva, a 2.500 bugarskih vojnika je sprovedeno na bugarsku teritoriju.

⚔️ 9. 9. 1944. Kod Knjaževca i Zaječara jedinice nemačke 1. brdske divizije odbacile 23 brigadu 45. divizije NOVJ i 7. srpsku udarnu brigadu 23. udarne divizije NOVJ i ušle u pomenute gradove. Iz Zaječara su jedinice NOVJ blagovremeno evakuisale magacine s materijalom i hranom.

⚔️ 11. 9. 1944. Nemačku posadu u Knjaževcu napala 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ, ali se, zbog otpora, povukla, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 9. 1944. U s. Skrobnici (kod Knjaževca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 23. srpsku brigadu koja je ušla u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Krivog Vira (na putu Paraćin-Boljevac) 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala jedinu jaču četničku grupu i posle petočasovne borbe je razbila, ubivši 19, zarobivši 28 i ranivši preko 40 četnika, a zaplenivši 66 pušaka, 3 p. mitraljeza i 150 ručnih bombi. Brigada je imala 2 poginula i 4 ranjena borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Na prostoriji s. Skorica - s. Vitoševac - s. Bračin (blizu Stalaća) 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala jednu četničku grupu i posle tri časa borbe je razbila. Poginula su 23 i ranjena 32 četnika. Oslobođeno je 76 omladinaca koje su četnici prisilno mobilisali (svi su stupili u NOVJ). Zaplenjeno: 2 minobacača sa 45 mina, 1 p. mitraljez, 47 pušaka, 3 pištolja i 1 kamion razne opreme. Brigada je imala 2 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 14. 9. 1944. Između s. Potrkanja i s. Ravne (kod Knjaževca) 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala jednu četničku grupu, ubila 4 i zarobila 13 četnika i zaplenila 13 pušaka i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 15. 9. 1944. Između s. Jovanovca i s. Šetke (blizu Stalaća) 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ iz zasede ubila 6 nemačkih vojnika i zaplenila p. mitraljez, automat, 3 poluautomatske puške, kamion, motocikl i 5 dvogleda.

⚔️ 16. 9. 1944. Kod s. Kaličine (blizu Knjaževca) jedinice 45. divizije NOVJ uništile 1 nemački tenk, ubile 4 nemačka vojnika i zaplenile mitraljez, 5 pušaka i motocikl.

⚔️ 18. 9. 1944. Na putu Niš-Knjaževac jedinice 23. srpske brigade 45. divizije NOVJ ubile 10 nemačkih vojnika, uništile tenk i zaplenile motocikl.

⚔️ 20. 9. 1944. Razbivši četnike, 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ ušla u Ražanj, ali se posle nekoliko časova morala povući zbog nailaska jače nemačke motorizovane kolone iz Niša. Zaplenjeno: 500 kg brašna, 400 kg šećera i druga oprema.

⚔️ 20. 9. 1944. Na Tresibabi, u zasedi, jedan bataljon 23. srpske brigade 45. divizije NOVJ uništio 2 nemačka kamiona, ubio 9 i zarobio 4 nemačka vojnika i zaplenio 12 pušaka i automat.

⚔️ 21. 9. 1944. Na putu Svrljig-Knjaževac jedinice 23. srpske brigade 45. divizije NOVJ sačekale u zasedi neprijateljsku konjičku izviđačku patrolu, te ubile 2 oficira i 3 podoficira, zarobile 3 belogardejca i zaplenile automat, 4 puške, 2 pištolja i 12 jahaćih konja sa priborom. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 21. 9. 1944. Razbivši četnike, jedinice 19. srpske brigade 45. divizije NOVJ zauzele Kučevo, zarobivši 32 četnika i zaplenivši veću količinu materijala.

⚔️ 27. 9. 1944. U s. Bošnjanu i s. Smilovcu (kod Paraćina) jedinice 45. divizije NOVJ ubile 27 i zarobile 46 četnika, zaplenivši 95 pušaka i 7 p. mitraljeza, mitraljez, 48.000 metaka i drugu ratnu opremu. Divizija je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 9. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 24. srpsku brigadu, koja je ušla u sastav 45. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Zaječara i s. Zvezdana 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala nemačku kolonu (500 vojnika, 5 tenkova i 12 kamiona), nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i oko 100 ranjenih i zaplenila jedan kamion, a miniranjem pruge srušila transportni voz. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod s. G. Mutnice (blizu Paraćina) jedinice 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ napale i razbile jednu četničku grupu, zarobivši 94 četnika i zaplenivši 154 puške i 11 p. mitraljeza.

⚔️ 2. 10. 1944. Između Kraljevog Sela (sada: Minićevo) i Knjaževca jedinice 23. srpske brigade 45. divizije NOVJ napale iz zasede jednu nemačku kolonu i u četvoročasovnoj borbi ubile 70 i ranile oko 100 neprijateljskih vojnika a uništile 2 tenka, 18 kamiona i oko 100 kola s materijalom. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod Kraljevog Sela (sada: Minicevo) jedan bataljon 20. srpske brigade 45. divizije NOVJ napao iz zasede jednu kolonu nemačkih vojnika i naneo joj gubitke od 30 mrtvih i 50 ranjenih.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Zvezdana (na komunikaciji Zaječar-Paraćin) jedinice 45. divizije NOVJ sadejstvujući u napadu 19. pešadijske divizije 64. korpusa Crvene armije na snage nemačke Borbene grupe -Grot- i 7. SS divizije -Princ Eugen-, ubile 40 i ranile oko 100 nemačkih vojnika, uništile 1 tenk i 3 kamiona i oštetile 14 kamiona. Jedinice NOVJ imale su 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle oštrih borbi jedinice 64. korpusa Crvene armije i Zaječarski NOP odred slomili otpor nemačkih jedinica i oslobodili Zaječar. Tom prilikom je uništen 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, dok su manje grupe i odeljenja Izviđačkog i Dopunskog bataljona nemačke 1. brdske divizije uspeli, uz gubitke od 620 mrtvih i zarobljenih, da se probiju iz obruča ka Boljevcu. Pri napadu na Zaječar sadejstvovali su i delovi 45. divizije NOVJ, sprečivši delove 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da se iz rejona Boljevca i Knjaževca probiju ka Zaječaru.

⚔️ 9. 10. 1944. Goneći razbijene redove nemačke Borbene grupe -Fišer- i 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, delovi 45. divizije NOVJ i 223. divizije Crvene armije oslobodili Boljevac i produžili nastupanje ka V. Moravi. Jedinice 20. brigade 45. divizije NOVJ su zarobile oko 300 nemačkih vojnika.

⚔️ 9. 10. 1944. Posle šest časova borbe jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i Svrljiški NOP odred oslobodili Knjaževac. Neprijatelj je imao velike gubitke: samo jedinice NOVJ nanele su delovima nemačke i brdske divizije i kvislinškim vojnicima oko 200 mrtvih i zaplenile oko 100 pušaka i 5 p. mitraljeza a zajedno sa jedinicama Crvene armije zaplenila oko 100 nemačkih kamiona.

⚔️ 12. 10. 1944. Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

⚔️ 14. 10. 1944. Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- počela povlačenje iz rejona Niša ka Prokuplju. Jedinice 22. divizije NOVJ odbacile su nemačke zaštitne delove sa Bubnja i Turskog šanca i prodrle u južni deo Niša. Istovremeno su jedinice 46. divizije NOVJ, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije sa severa i jedinice bugarske 6. divizije sa istoka prodrle u grad i do 16 časova potpuno oslobodile Niš.

⚔️ 28. 11. 1944. Delovi 45. divizije NOVJ zauzeli Ljuboviju, u kojoj su poginula 22 nemačka vojnika.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice 45. divizije NOVJ upale u Rogačicu (kod Bajine Bašte) i u kratkoj borbi ubile 45 nemačkih vojnika, uništile 3 kamiona i zaplenile dosta opreme.

⚔️ 1. 12. 1944. U s. Rosuljevu (kod Ljubovije) jedinice 1. bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ iz zasede uništile 4 nemačka kamiona i 1 automobil i ubile 35 vojnika i oficira.

⚔️ 3. 12. 1944. Na komunikaciji Požega - Užice (sada: Titovo Užice) - Ljubovija jedinice 45. divizije NOVJ, uz sadejstvo delova Užičkog NOP odreda, ubile 214 nemačkih vojnika i uništile 15 kamiona i 1 automobil.

⚔️ 3. 12. 1944. Na Kadinjači, u s. Dubu i u s. Kostojevićima (kod Titovog Užica) 24. srpska udarna brigada 45. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga koje su se povlačile iz Užica ka Ljuboviji.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz s. Rogačice i s. Duba oko 3.000 nemačkih vojnika izvršilo napad ka s. Vardi (kod Titovog Užica). Posle oštre borbe protiv jedinica 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda, koje su zatvarale ovaj pravac, neprijatelj je ovladao Jelovom gorom i s. Vardom.

⚔️ 9. 12. 1944. Dva bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije i jedan bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali Ljuboviju, koju su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Napad nije uspeo, jer se neprijatelj uporno branio sa dobro utvrđenih položaja.

⚔️ 17. 12. 1944. U rejonu Kurjačice 45. divizija Južne operativne grupe NOVJ otpočela prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završila 20. decembra).

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset treća srpska brigada 45. divizije NOVJ zauzela Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

⚔️ 21. 12. 1944. Pod pritiskom jakih nemačkih snaga od s. Branjeva, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ napustila Janju i povukla se prema Bijeljini.

⚔️ 23. 12. 1944. Oko 3.000 nemačkih vojnika napalo delove 17. udarne i 45. divizije NOVJ na položajima s. Dvorovi - s. Popovi (kod Bijeljine) i odbacili ih ka r. Drini, ugrozivši mostobran kod s. Badovinaca. Posle dvodnevne borbe delovi 17. i 45. divizije Južne operativne grupe NOVJ (6. proleterska i 23. brigada) prebacili su se na desnu obalu r. Drine, jer nisu mogli da održe mostobran na levoj obali.

⚔️ 27. 12. 1944. Kod Zvornika 25. divizija Južne operativne grupe NOVJ otpočela prelaz preko r. Drine. Prelaz je završen sutradan, čime je završeno prebacivanje Južne operativne grupe NOVJ (17, 23, 25, 28. i 45. divizije) iz Srbije u istočnu Bosnu.

⚔️ 1. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

⚔️ 8. 1. 1945. Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1945. U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

⚔️ 5. 2. 1945. Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

⚔️ 24. 2. 1945. Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1945. Ustaške snage iz Gračanice napale delove 45. divizije 2. armije NOVJ i posle oštre borbe zauzele s. G. i D. Brijesnicu. Protivnapadom su ova sela povraćena a neprijatelj uz velike gubitke odbačen prema Doboju. Jedinice 45. divizije su imale 1U mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 12. 3. 1945. Kod s. Tekučice i Grebić-kose (blizu Gračanice) jedinice 45. divizije 2. armije JA odbile napad nemačkih i četničkih jedinica, nanevši im velike gubitke. Gubici 45 divizije JA: 13 mrtvih i 47 ranjenih.

⚔️ 22. 3. 1945. Jake nemačke snage iz Doboja, ušle u Gračanicu pošto su se delovi 45. divizije 2. armije JA, pred nadmoćnim neprijateljem povukli bez borbe.

⚔️ 24. 4. 1945. Po naređenju Štaba 2. armije JA formirana Unska operativna grupa divizija 2. armije JA (23. udarna, 28. udarna, 39. i 45. divizija). Njoj je stavljeno u zadatak da očisti od neprijatelja dolinu donjeg toka r. Une, preseče komunikaciju Karlovac-Zagreb i sa severozapada napadne jake nemačko-ustaške snage u Karlovcu.

⚔️ 30. 4. 1945. Delovi 45. divizije JA oslobodili Jasenovac. U logoru su nemačke i ustaško-domobranske jedinice, pre povlačenja, masakrirali preostale zatvorenike.

⚔️ 3. 5. 1945. Dvadeseta srpska brigada 45. divizije JA prešla r. Unu i oslobodila Dubicu, odbacivši nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Sunje.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 45. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Sunju i produžile gonjenje nemačkih i ustaško-domobranskih snaga u pravcu Siska.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 45. divizije 2. armije JA posle dvanaestočasovne borbe oslobodile Sisak i nastavile gonjenje ustaško-domobranskih i nemačkih jedinica u pravcu Zagreba.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 20. srpske brigade od 24. decembra 1944. Štabu 45. NO divizije o forsiranju rijeke Drine na odsjeku Kurijačice

📜 Zapovijest Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace sa prostora Loznice u širi rejon Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o gubicima pretrpljenim u dolini rijeke Drine

📜 Izvještaj Štaba 24. srpske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 45. NO divizije o dejstvima u dolini rijeke Drine

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da prostor između Zvornika i Goduša očiste od četnika

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 21. januara 1945. štabu 14. korpusa da jedna brigada 45. divizije smijeni brigadu 38. divizije na prostoru Kakmuž - Bosansko Petrovo Selo

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 22. januara 1945. štabovima 20. i 24. brigade da posjednu položaje Memići - Kalabače - Papraća i 23. brigadi da krene ka Tuzli

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

📜 Zapovijest štaba 45. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima 16. i 24. brigade za bočni napad na komunikaciju Vlasenica - Nova Kasaba

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 31. januara 1945. štabovima 20. i 24. brigade i Štabu 19. brigade 25. NOU divizije za napad na njemačke jedinice južno od Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 6. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o držanju boraca i starješina u borbama na sektoru Drinjača - Zvornik

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da planinu Ozren očiste od četnika

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara u istočnoj Bosni

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 20. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za uništenje četnika na Ozrenu

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gračanica-Ozren-Maglaj

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 1. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu šireg dela Doboja

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa JA od 7. marta 1945. Štabu 23. divizije o promjeni konspirativnih naziva jedinica 45. divizije

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 20. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje planine Ozrena od četnika

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. aprila 1945. Štabu 14. korpusa JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru istočno od Gračanice

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Gračanice

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Konopljište

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Doboja

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Doboja

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 17. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u međuriječju Spreče i Bosne

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izbijanje na liniju Gornja Dolina - Dubrava Turska - Trošelji

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva duž komunikacije Bosanska Gradiška - Bosanska Dubica

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bosansku Dubicu i za forsiranje Une

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 3. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim borbama za oslobođenje Doboja, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 6. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Kupe i za napad u pravcu Zagreba

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 10. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za marš i za napad na uporišta u rejonu Brežica

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Bijeljina 46. srpska divizija NOVJ Konspiracija u ratu Bela garda Bosanska Gradiška 7. SS divizija Prinz Eugen Četnici u drugom svetskom ratu 19. srpska brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Doboj Kozarska Dubica 24. srpska brigada Četnička golgota Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 23. srpska udarna divizija NOVJ Trnovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Aleksinac Niš 38. istočnobosanska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Karlovačka operacija Knjaževac Nišavski (svrljiški) partizanski odred Užička Požega Bugarska u drugom svetskom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Zvornik 2. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Karlovac Brežice Prokuplje Priboj Paraćin Borbe u Sloveniji 1945. Užice 23. srpska brigada Borbe u Srbiji 1944. 21. srpska divizija NOVJ Bosanski Petrovac Gračanica Logor Jasenovac Crvena armija 10. zagrebački korpus NOVJ Maglaj Loznica 20. srpska brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vlasenica Sisak 14. srpska udarna brigada 25. srpska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Zaječar 3. srpska udarna brigada Omladina u ratu 1. brdska divizija Vermahta