Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

46. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Strelcu (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 25. srpsku brigadu (nazivana i 1. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1944. U s. Balinovcu (kod Vranja) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 26. srpsku brigadu (nazivana i 1. vranjska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 9. 1944. U s. Držini (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 27. srpsku brigadu (nazivana i 2. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 25, 26. i 27. srpske NO brigade formirana 46. divizija NOVJ.

⚔️ 2. 10. 1944. Jedinice 46. divizije NOVJ ceo dan vodile oštre borbe protiv nemačkih vojnika koji su pokušavali da iz Bujanovca prodru u Vranje.

⚔️ 8. 10. 1944. Odbacivši jedinice 46. divizije NOVJ, 122. izviđački bataljon nemačke 11. poljske vazduhoplovne divizije, sa 4 tenka, 10 oklopnih automobila i dva diviziona artiljerije, uspeo da se preko Bujanovca probije u Vranje.

⚔️ 10. 10. 1944. Nemačku posadu u Vranju (jedan ojačani bataljon) napala 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ, ali nije uspela da zauzme grad.

⚔️ 11. 10. 1944. Boreći se, od 6 do 16 časova, protiv jednog nemačkog ojačanog bataljona, 25. i 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ oslobodile Vranje. Neprijatelj se, uz osetne gubitke, povukao ka Bujanovcu.

⚔️ 12. 10. 1944. Pod pritiskom jedinica 46. divizije NOVJ i bugarskih pešadijskih i artiljerijskih jedinica, nemački vojnici i balisti napustili s. Belo Polje i probili se preko Vladičinog Hana ka pl. Kukavici. U toku 13. i 14. oktobra gonjenom neprijatelju su naneti gubici od 350 mrtvih i 280 zarobljenih. Oslobođeno je i 1200 Italijana koji su radili u fabrici za preradu molibdena. Zaplenjeno je: 30 protivavionskih topova. 12 protivavionskih mitraljeza, 5 mitraljeza, 5 protivtenkovskih pušaka, 5 minobacača, 51 puška, 100.000 metaka, 4.000 granata, 2 vagona hrane i veća količina drugog ratnog materijala i opreme.

⚔️ 14. 10. 1944. Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- počela povlačenje iz rejona Niša ka Prokuplju. Jedinice 22. divizije NOVJ odbacile su nemačke zaštitne delove sa Bubnja i Turskog šanca i prodrle u južni deo Niša. Istovremeno su jedinice 46. divizije NOVJ, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije sa severa i jedinice bugarske 6. divizije sa istoka prodrle u grad i do 16 časova potpuno oslobodile Niš.

⚔️ 8. 11. 1944. Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

⚔️ 8. 11. 1944. Goneći zaštitnice nemačke Grupe armija -E- bugarska 2. konjička divizija i jedinice 46. divizije NOVJ oslobodile Bujanovac.

⚔️ 8. 11. 1944. Iz rejona Vranja, nadirući ka Gnjilanu i Prištini, jedinice 46. divizije NOVJ napale na baliste i grupe četnika i proterale ih u dolinu Muhovske reke, a delom ih potisle i na desnu obalu te reke.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ i delovi bugarske 2. konjičke divizije oslobodili Gnjila ne.

⚔️ 19. 11. 1944. Savlađujući otpor zaštitničkih nemačkih delova iz Borbene grupe -Langer-, delovi bugarske 12. pešadijske i 2. konjičke divizije i jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ oslobodili Prištinu.

⚔️ 2. 12. 1944. Kod s. Vrbice i Vrbičkog potoka, u pokretu od Gnjilana ka Janjevu, delovi 46. divizije NOVJ sukobili se sa oko 300 balista. Posle duže borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje ka obližnjim selima Godimlju i Plitkoviću. Gubici delova 46. divizije: 5 poginulih i 10 ranjenih boraca, a, neprijateljski nisu utvrđeni. Zarobljen je 1 balist.

⚔️ 3. 12. 1944. Jedinice 27. srpske brigade 46. divizije NOVJ i 2. kosovsko-metohijske NO brigade, uz sadejstvo jedne baterije topova, posie oštrih borbi uspele da iz Uroševca proteraju oko 2000 balista koji su, prethodnog dana, upali u grad sa pravca Kačanika i Gnjilana. Balisti su odbačeni ka pl. Žegovcu, uz gubitke od oko 200 poginulih.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

45. srpska divizija NOVJ 6. pešadijska divizija (Bugarska) Borbe u Srbiji 1944. Armijska grupa E Vranje Hrvatsko domobranstvo 27. srpska brigada (2. pirotska) Italija u drugom svetskom ratu Niš Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 2. kosovsko-metohijska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bali Kombetar Priština Bitka za Srbiju 23. srpska brigada 25. srpska brigada (1. pirotska) Crvena armija 6. pješačka divizija (NDH) Bujanovac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Pirot Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen 26. srpska brigada (1. vranjska) Uroševac Borbe u Sloveniji 1945. Prokuplje Borbe na Kosovu i Metohiji 6. lička proleterska divizija NOVJ