Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Srbiji 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 1189 hronoloških zapisa, 2006 dokumenata i 225 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1943. Bugarske jedinice i policija (ukupno oko dve divizije) iz Kumanova, Krive Palanke. Bosiljgrada i Trna otpočele napad na 2. južnomoravski i 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov- s ciljem da ih nabace u dolinu J. Morave (koju su zatvorile snagama jedne divizije) i da pokupe muško stanovništvo od 18 do 50 godina i interniraju u Bugarsku. Jedinice NOVJ su, posle manjih sukoba, izmanevrisale jače bugarske snage. Neprijatelj je do 7. januara 1944. opljačkao više sela, streljao oko 30 lica, popalio štale i stočnu hranu i u blizini svojih garnizona pohapsio izvestan broj ljudi i internirao u Bugarsku.

⚔️ 0. 1. 1944. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 0. 1. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) formirana Komanda vojnog područja za toplički okrug sa 5 komandi mesta.

⚔️ 0. 1. 1944. Između Prokuplja i s. Doljevca Jastrebački NOP odred porušio železničku prugu na više mesta.

⚔️ 0. 1. 1944. Formiran SNO odbor za srez Leskovac.

⚔️ 0. 1. 1944. Formiran SNO odbor za srez Vlasotince.

⚔️ 0. 1. 1944. Na prostoriji Malesije (u severoistočnoj Albaniji) od bataljona -Bajram Curi- NOV i POJ i bataljona -Redžep Perljati- NOV Albanije formiran Malesijski NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1944. U s. Slivnici (kod Vranja) formiran SNO odbor za srez masurički.

⚔️ 0. 1. 1944. U Homolju, da ne bi živ pao neprijatelju u ruke izvršio samoubistvo član Biroa OK KPJ za Požarevac Jovan Šerbanović, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1944. Na Fruškoj gori Agitprop GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao prvi broj lista -Vojvođanski borac-.

⚔️ 0. 1. 1944. Izašao prvi broj lista -Vojvođanka u borbi-, organa AFŽ-a za Vojvodinu.

⚔️ 0. 1. 1944. U Sremu izašao prvi broj Biltena G5 NOV i PO za Vojvodinu, za period. oktobar-decembar 1943.

⚔️ 0. 1. 1944. Iz Srema se vratila u Bačku grupa boraca 3. bačkobaranjskog NOP odreda. Ona je do 20. februara uputila u Srem oko 160 novih boraca.

⚔️ 2. 1. 1944. U s. Kruševici (kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada napala četnike i proterala ih iz sela. Poginuo je 1 i ranjen 1 četnik.

⚔️ 2. 1. 1944. Kod s. Pečenjevca (na pruzi Niš-Leskovac) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda srušili transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 4 vagona.

⚔️ 3. 1. 1944. Delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu između Srem. Mitrovice i s. Laćarka. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona transportnog voza.

⚔️ 4. 1. 1944. Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 4. 1. 1944. Kod s. Kruševice (blizu Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada razbila četnike i nanela im više gubitaka u mrtvim i ranjenim, dok je 3 četnika zarobila. Brigada je imala 1 poginulog borca.

⚔️ 4. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

⚔️ 5. 1. 1944. U s. Štitkovu i s. D. Trudovu (kod Kokinog Broda) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali snage četničkog 2. mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvca.

⚔️ 5. 1. 1944. Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

⚔️ 6. 1. 1944. Na prostoriji Krnjak - s. Najdaš - s. Saska (u Rumuniji) oko 1000 rumunskih vojnika i žandarma napalo Južnobanatski NOP odred. U oštroj borbi poginulo je 8 boraca, među kojima i komesar odreda, a 12 ih je zarobljeno. Odred je uspeo da se prebaci u rejon s. Kusića (kod Bele Crkve).

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Dučini (na Kosmaju) Privremena šumadijska NO brigada napala i razbila četnike.

⚔️ 6. 1. 1944. U Krivoj Palanci jedinice 2. južnomoravskog NOP odreda napale bugarsku posadu, ali nisu uspele da je unište. Pošto su iz zatvora oslobodile oko 2.500 ljudi pohapšenih radi internacije u Bugarsku, one su se, sa oslobođenim zatvorenicima, povukle u s. Luke.

⚔️ 6. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

⚔️ 7. 1. 1944. Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije -Krempler- i četničkog 2. mileševskog korpusa.

⚔️ 8. 1. 1944. Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i i- bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbio oko 200 četnika i 50 žandarma SDS. Poginula su 3, ranjen je 1 i zarobljeno je 13 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 8. 1. 1944. Između s. Kukujevaca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Belom Kamenu (kod prokuplja), na konferenciji predstavnika mesnih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za srez pasjački.

⚔️ 8. 1. 1944. U rudniku Lisi (kod Ivanjice) 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala posadu RZK. Napad nije uspeo. Neprijatelj je imao 2 mrtva, više ranjenih i 22 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je 10 pušaka. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 9. 1. 1944. Počeo napad delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na Ivanjicu, koju su branili jedan bataljon bugarske 24. pešadijske divizije, oko 30 nemačkih vojnika i 150 pripadnika SDS i SGS. Posle dvodnevnih borbi Ivanjica nije zauzeta, iako je bio slomljen jak otpor neprijatelja u delu varoši na levoj obali r. Moravice.

⚔️ 9. 1. 1944. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 9. 1. 1944. U s. Klisuri (kod Arilja) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad jedne čete bugarskih vojnika koja je došla iz Arilja.

⚔️ 10. 1. 1944. U s. Klisuri 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad dve čete bugarskih vojnika, ojačanih sa 4 tenka, i odbacio ih u Arilje. Neprijatelj Je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a zarobljeni su 1 oficir i 2 vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 4 automata. 

⚔️ 10. 1. 1944. Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) delovi 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu iz zasede napali žandarmerijsku patrolu. Poginula su 4 a ranjen je 1 žandarm.

⚔️ 11. 1. 1944. U s. Mirosaljcima (kod Aranđelovca) jedna četa 2. bataljona Privremene šumadijske NO brigade razbila četnike.

⚔️ 12. 1. 1944. Kod s. Štitkova (blizu Kokmog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacio na levu obalu r. Uvca delove četničkog 2. mileševskog korpusa i naneo im gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 12. 1. 1944. U s. Prkosavi (kod Sopota) Privremena šumadijska NO brigada izvršila napad na četnike i razbila ih, nanevši im gubitke od 2 poginula.

⚔️ 12. 1. 1944. Kod s. Grgurevaca (blizu Srem. Mitrovice) otpočelo četvorodnevno savetovanje predstavnika PK KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskog NO odbora, vojnooperativnih i vojnopozadinskih štabova i komandi. Po razmatranju opšte vojno-političke situacije odlučeno je da se prošire ekonomske baze, da se do maksimuma pojača snabdevanje jedinica NOV i POJ i organizuje redovno transportovanje hrane u Bosnu.

⚔️ 13. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio sekretara PK KPJ za Srbiju: ovaj treba da se sa 1. južnomoravskom NO brigadom prebaci ka 2. proleterskoj udarnoj diviziji, koja se nalazi kod Ivanjice; ali na taj prelaz trebalo bi pričekati dok se avionima ne doturi materijal za 1. južnomoravsku brigadu.

⚔️ 13. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu da se na pl. Jastrepcu formira 3. južnomoravska NO brigada i reorganizuje Jastrebački NOP odred. Naredbom je određen Štab brigade i Štab odreda.

⚔️ 13. 1. 1944. Između s. Putinaca i s. Kraljevaca (kod Rume) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

⚔️ 13. 1. 1944. U s. Krušedolu (kod Iriga) mesna partizanska grupa iz zasede ubila jednog domobranskog poručnika i zarobila jednog domobrana.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Opaljenika (blizu Ivanjice) zaseda jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 6 i ranila 11 bugarskih i nemačkih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. U Leskovac upao 2. bataljon 2. južnomoravske NO brigade i iz bolnice izvukao troja kola sanitetskog materijala i prebacio ga u partizansku bolnicu u s. Dobroj Vodi.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade - 2 ranjena borca.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan ONO odbor za okrug toplički.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) na 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali četnici i oko 500 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije. Posle žestoke borbe bataljon se povukao iz sela. Neprijatelj je imao 29 mrtvih i 36 ranjenih, dok su gubici 3. bataljona 2. brigade iznosili 3 mrtva, 6 ranjenih i 2 nestala borca.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. G. Trudova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika i odbacio ih prema r. Uvcu

⚔️ 16. 1. 1944. U s. Obraždi (kod Lebana) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 4. južnomoravsku NO brigadu. U njen sastav su ušli 1. kukavički, 4. gornjojablanački i 3 (pasjački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan 1. južnomoravski NOP odred, u čijem su sastavu formirana dva bataljona.

⚔️ 16. 1. 1944. Na Umcu (na putu Prokuplje-Kuršumlija) 3. južnomoravska NO brigada iz zasede napala 12 kamiona sa bugarskim vojnicima. Poginulo je preko 30 vojnika a zapaljena su 3 kamiona. Ostali vojnici su se spasli bekstvom za Prokuplje. Oboren je jedan bugarski izviđački avion.

⚔️ 16. 1. 1944. Između Rume i s. Kraljevaca 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 16. 1. 1944. U s. Dobrotiću (kod Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada iz pokreta napala ojačani bugarski bataljon. Zbog otpora neprijatelja, kome su pristigla pojačanja iz Prokuplja, ona se, vodeći zaštitničke borbe kod s. Belog Kamena i s. Obrtinca, prebacila na pl. Radan

⚔️ 17. 1. 1944. Kod s. Draškovića (blizu Kokinog Broda) dva bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i oko 300 bugarskih vojnika i naneli im osetne gubitke, a zatim se povukli ka s. Jasenovu. Pored ostalog zaplenjena su 2. p. mitraljeza.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod s. Kočana (na pruzi Niš-Leskovac) delovi 2. južnomorvske NO brigade miniranjem srušili transportni voz.

⚔️ 17. 1. 1944. Po naredbi GŠ NOV i PO za Vojvodinu u Bosutskim šumama (u blizini Srem. Rače) formirana 6. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 18. 1. 1944. U s. Močiocima i s. Draškovićima (kod Kokinog Broda) 1. šumadijska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnike i odbacile ih iz sela. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjena su 3. p. mitraljeza. Jedinice 2. divizije su imale 8 poginulih i 12 ranjenih boraca.  

⚔️ 18. 1. 1944. U s. Belanovce (kod Leskovca) upali oko dva bataljona iz sastava bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca, opljačkali selo i sve stanovništvo internirali u Bugarsku.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede dočekala neprijateljsku kolonu jačine oko 500 vojnika. U borbi je poginulo 8 a ranjeno 6 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 ranjenog i 1 nestalog borca.

⚔️ 19. 1. 1944. Na položaju Cernica - s. Petrovac - Dobra glava (blizu Leskovca) 1. južnomoravski NOP odred napao na oko dva bataljona iz bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca. U osmočasovnoj borbi partizani su razbili neprijatelja i gonili ga do pred sam Leskovac. Gubici NOP odreda: 1 mrtav i 1 ranjen borac. Neprijateljski gubici nisu ustanovljeni.

⚔️ 19. 1. 1944. Mesne partizanske grupe iz sela Batajnice, Nove Pazove i Starih Banovaca (kod Stare Pazove) napale na opštinu u s. Novim Banovcima i od mesne straže zaplenile 11 pušaka.

⚔️ 19. 1. 1944. Između s. Jasenice i s. Šainovca (blizu Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada posekla tt stubove u dužini od 2 km a tt žice ponela sa sobom.

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Jablanice (na pl. Zlatiboru) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika i odbacile ih ka Priboju.

⚔️ 20. 1. 1944. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Vlahovu (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu od 120 vojnika. Pošto u tročasovno.j borbi nije uspela da likvidira neprijatelja zbog otpora iz utvrđenih zgrada i zbog pojačanja iz Prokuplja, ona se povukla ka pl. Pasjaci. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 8 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

⚔️ 20. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naređenje Štabu 1. sremskog NOP odreda i Diverzantskom udarnom bataljonu GŠ NOV i PO za Vojvodinu da pojačaju diverzantske akcije, naročito na neprijateljski saobraćaj.

⚔️ 21. 1. 1944. Na položaju s. Brezovac - Strmečica - Bijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ - 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 1. 1944. Između s. Vognja i Srem. Mitrovice vod iz 1. sremskog NOP odreda posekao 20 tt stubova a neprijateljskoj patroli naneo gubitke.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Bijelog Brda, s. Oskoruše i s. Štrbaca (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv jednog bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke Jurišne brigade Pavla Đurišića, koji su pokušali da spreče prelaz 2. divizije na levu obalu r. Lima i da je razbiju. Neprijatelj je odbačen prema Priboju uz gubitke od oko 60 mrtvih i 80 ranjenih, a zarobljeno je 13 četnika. Zaplenjena su 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, 3 automata, preko 20 pušaka i dosta drugog materijala, uništen je 1 minobacač, 3 kamiona i 1 motocikl a oštećeno je više nemačkih kamiona. Gubici jedinica 2. divizije: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 1. 1944. Između s. Brestovca i s. Lipovice (na putu Niš-Leskovac) 2. bataljon 1, južnomoravskog NOP odreda posekao 30 tt stubova i prekinuo tt vezu.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

⚔️ 23. 1. 1944. Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Leskovac-Lebane 1. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda posekao tt stubove u dužini od 11 km i zapalio drveni most kod s. Pertata.

⚔️ 23. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao uputstvo komandama mesta i mesnim NO odborima da se neprijatelju ne dozvoli odvožen je hrane i sirovina koje treba obezbediti za NOVJ.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod s. G. Toponice (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada sukobila se s četničkim Topličkim korpusom (oko 800 četnika), te u borbi vođenoj od 11 časova do mraka odbacila četnike ka s. G. Konjuši. Poginulo je 13 a ranjeno 20 četnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 25. 1. 1944. U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 25. 1. 1944. Na prostoriji s. Mioče - s. Mokronozi (kod Rudog) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbili jednu grupu od oko 200 četnika.

⚔️ 25. 1. 1944. Radi lakšeg rukovođenja u izvođenju zajedničkih operacija, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab za 2. i 3. južnomoravsku NO brigadu.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod Čarde (na putu s. Manđelos - Srem. Mitrovica) 2. četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala grupu nemačkih i domobranskih vojnika. U kratkoj borbi je poginulo 6 a zarobljeno 13 vojnika. Zaplenjena su 2 automata, 16 pušaka, preko 500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj, 2. februara, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 1. 1944. Između s. Draguše i s. Međuhane (blizu Prokuplja) 2. i 3. južnomoravska NO brigada napale četnički Toplički korpus i odred SDS iz Blaca, koji su se tu prikupljali radi napada na jedinice NOVJ u Toplici. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je proteban ka Blacu uz gubitke od preko 30 mrtvih i 70 ranjenih. Gubici brigada: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 1. 1944. U rejonu Lisnika (kod Srem. Rače) 4. vojvođanska NOU brigada prebacila se iz istočne Bosne u Srem radi bržeg razvoja NOB-a u Sremu.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Savinca (blizu Lebana) delovi bugarskog 123. puka napali 1, bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i prisilili ga na povlačenje ka s. Ivanju, gde su bile zauzele položaj ostale jedinice toga NOP odreda Tu je, posle oštre borbe vođene do mraka, 1. južnomoravski NOP odred odbio napad bugarskih jedinica, a zatim se prebacio u rejon s. Dobre Vode, gde se spojio sa 4. južnomoravskom NO brigadom.

⚔️ 29. 1. 1944. Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 29. 1. 1944. Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

⚔️ 29. 1. 1944. Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanska NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovremenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Kuline, na mestu zv. Pavlove čuke (sev. padine pl. M. Jastrebca), Zaječarski NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon odbili napad četničke Moravske brigade i protivnapadom je razbili. Poginulo je 69 četnika; zaplenjeno je 70 pušaka, 1 p. mitraljez, nekoliko hiljada metaka i dr. Gubici NOP odreda: 1 ranjen borac.

⚔️ 30. 1. 1944. Pod pritiskom jačih bugarskih jedinica i odreda SDS, 4. južnomoravska NO brigada, 1. južnomoravski NOP odred, jedinice Komande leskovačkog vojnog područja, bolnica i kursevi iz s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) preduzeli pokret pravcem s. Ivanje - s. Vujanovo - s. Mrvoš - s. Nova Topola, prešli komunikaciju Leskovac-Lebane i r. Jablanicu kod s. Vojlovca i izbili na prostoriju s. Miroševce, s. Gorina i s. Brza. Kod s. Nove Topole su razbili delove bugarskog 123. puka a kod s. Vojlovca oko 200 četnika.

⚔️ 30. 1. 1944. Na pruzi s. Vrdnik-Ruma grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljsku patrolu. Poginuo 1 neprijateljski vojnik a 6 ih je ranjeno. Zaplenjena je 1 puška.

⚔️ 31. 1. 1944. U s. Komaranima (kod Brodareva) jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napao na oko 300-350 četnika i muslimanskih milicionera i posle sedmočasovne borbe razbio ih i proterao ka Brodarevu. Neprijatelj je imao 42 mrtva i više ranjenih.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili Rakovačku i Ledinačku ž. stanicu (na pruzi Petrovaradin - s. Beočin) kao i stražaru između s. Ledinaca i s. Beočina.

⚔️ 0. 2. 1944. U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

⚔️ 0. 2. 1944. U s. Trgovištu (kod Vranja), na konferenciji delegata seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za srez pčinjski.

⚔️ 0. 2. 1944. Na pl. Kukavici obrazovan SNO odbor za Poreč.

⚔️ 0. 2. 1944. ONO odbor okruga leskovačkog izdao cirkular o radu NO odbora na teritoriji okruga o njihovim slabostima i nedostacima, o organizaciji sudova itd.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 1. januara 1944. potčinjenim jedinicama za sprovođenje mera odmazde u okupiranoj Srbiji

📜 Izveštaj Dragog Stamenkovića, člana PK KPJ za Srbiju, od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji - - - - -

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 3 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Draškovići - s. Štitkovo - s. D. Trudovo - s. Močioce

📜 Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 4 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Leskovac - Doljevac

📜 Zapovest štaba Druge proleterske divizije od 8 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na Ivanjicu i Lisanjski rudnik

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 januara 1944 god. Štabu divizije o napadu na Ivanjicu

📜 Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u Gornjoj Jablanici

📜 Izveštaj štaba Požarevačkog NOP odreda od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Požarevačkom okrugu i akcijama Odreda u novembru i decembru 1943 godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Treće južnomoravske NO brigade

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Jastrebačkog NOP odreda Nikodije Stojanović-Tatko

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Močioci - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Arilje - Ivanjica - Sjenica

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 13. januara 1944. o događajima u Srbiji od 6. do 13. januara

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Ravna Gora - s. Klekovo - s. Močioci i obezbeđenje prema Arilju, Sjenici i Ljubišu

📜 Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica Odreda u periodu od oktobra 1943 god. do 7 januara 1944 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju i borbama Odreda u prvoj polovini januara

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. za formiranje Četvrte južnomoravske NO brigade i postavljanje Štaba brigade i štabova bataljona

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. o reorganizaciji Prvog južnomoravskog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Treće južnomoravske NO brigade, njenom organizacionom stanju i prvoj borbi protiv Bugara

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 16 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bela Reka - Ljubiš - Draškovići - Brđani - Jasenovo i obezbeđenje prema Arilju, Užicu i Novoj Varoši

📜 Izveštaj štaba Drute južnomoravske NO brigade od 16 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na bolnicu u Leskovcu

📜 Naređenje komandanta 4. brigade korpusa Gorske garde od 16. januara 1944. komandantu 2. bataljona o stavu prema Nemcima

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 17 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske jedinice na položajima Močioci - Crni Vrh - G. Trudovo - Klekovo

📜 Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 17 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o reorganizaciji, brojnom stanju i naoružanju Odreda

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 januara 1944 god. štabovima, brigada za marš na prostoriju Dobroselica - Jablanica i pripravnost za borbu protiv četničkih jedinica

📜 Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 19 januara 1944 god. Komandi područja u Vujanovu o borbi sa Bugarima

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 20. januara 1944. o događajima u Srbiji od 13. do 20. januara

📜 Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 21 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Bugare u s. Vlahovu

📜 Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 21 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskoj akciji Brigade na drumu Doljevac - Prokuplje

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. januara 1944. Sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju i Štabu 1. Južnomoravske NOU brigade da ne kreću n? Srbiju pre njegovog odobrenja

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. januara 1944. okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o političkom stanju u bataljonima

📜 Pismo štaba Druge južnomoravske NO brigade od 23 januara 1944 god. Komandi jablaničkog područja o borbama sa četnicima

📜 Izveštaj Abver-grupe K-de Jugoistoka od 23. januara 1944. o ugovoru vojnoupravnog komandanta Jugoistoka sa inspektorom četničkih odreda Draže Mihailovića u Srbiji o zajedničkim dejstvima protiv jedinica NOV i POJ

📜 Izveštaj Abver-grupe od 23. januara 1944. o sklopljenom sporazumu između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i inspektora četničkih jedinica u Srbiji

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 24. januara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o potrebi da se hitno pribavi municija za Privremenu šumadijsku Origadu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 januara 1944 god. o formiranju Operativnog štaba za Drugu i Treću južnomoravsku NO brigadu

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 25 januara 1944 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Divizije od 2 - 25 januara 1944 godine

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 26. januara 1944. godine o događajima u Srbiji od 21. do 27. januara

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Toplički okrug od februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o borbama naših jedinica protiv četnika

📜 Upozorenje Centralnog komiteta KPJ od februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju đr Blagoju Neškoviću da je nepravilan njegov povratak u Srbiju pre sastanka s Centralnim komitetom i pre nego što se 1. šumadijska NO brigada snabde naoružanjem i opremom

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju da dostavi podatke o sastavu pokrajinskih rukovodećih tela Srbije i štabova 1. južnomoravske i 1. šumadijske NO brigade kao i brojno stanje članova KPJ i SKOJ-a u tim brigadama

📜 Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 1 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u Toplici

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1944 god. o postavljanju Operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Timočko-ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Milke Minić, delegata PK KPJ za Srbiju, od 2. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Mačvanskog NOP odreda i o vojno-političkoj situaciji u severozapadnoj Srbiji

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partijskom radu na terenu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ u leskovačkom okrugu

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 3. februara 1944. godine o događajima u Srbiji od 28. januara do 3. februara

📜 Izveštaj komandanta Oplenačke grupe brigada od 3. februara 1944. komandantu Korpusa Gorske garde o borbama protiv privremene Šumadijske brigade u Darosavi

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 4 februara 1944 god. o postavljanju štaba Pete južnomoravske NO brigade i Drugog južnomoravskog NOP odreda

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vre menu od 23. januara do 4. februara 1944. godine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju predstavnika savezničke Vojne misije i o njegovim dužnostima

📜 Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 6 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Bugara i četnika i vojno-političkom radu u Odredu

📜 Izveštaj Nedeljka Karaičića, člana PK KPJ za Srbiju, od 7. februara 1944. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 10. februara 1944. godine o događajima u Srbiji od 4. do 10. februara

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 10. februara 1944. komandantu 2. ravnogorskog korpusa za preduzimanje mera radi sprečavanja upada jedinica NOVJ u Srbiju

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 11. februara 1944. godine

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 13. februara 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o vraćanju Kosmajskog NOP odreda na svoj teren

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 14. februara 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o ofanzivi Bugara protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Jastrepca

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta 2. južnomoravske NO brigade od 14. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu bataljonskih partijskih organizacija

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom sganju i akcijama Odreda

📜 Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama na pruzi Prokuplje - Kuršumlija

📜 Izveštaj štaba Jastrebačkog NOP odreda Nikodije Stojanović od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkom radu u Odredu i borbi protiv četnika

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 17. februara 1944. o događajima u Srbiji od 11. do 17. februara

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske NO brigade od 18. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Toplicu o organizacionom stanju Partije u jedinici

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. februara 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ i sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o zajedničkom radu na stvaranju novih jedinica NOV i POJ u Srbiji

📜 Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 21 februara 1944 god. Komandi jablaničkog područja o borbi protiv četnika kod Gornje Jošanice

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da predloži sastav štaba 3. srpske NOU brigade

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 24. februara 1944. o događajima u Srbiji od 18. do 24. februara

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 25. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 25. februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ dr Blagoju Neškoviću da dostavi ranije tražene podatke o kadrovima koji sačinjavaju Pokrajinski komitet KPJ i Glavni štab NOV i PO Srbije

📜 Poruka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. februara 1944. komandantu Udarne Grupe divizija NOVJ i sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviču da divizije ne kreću za Srbiju pre dolaska delegata Vrhovnog štaba Pavla Uića i člana sovjetske Vojne misije Šterja Atanasovskog Viktora

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od marta 1944 god. štabu Šumadiskog NOP odreda o potrebi pojačane aktivnosti protiv neprijateljskih jedinica u Šumadiji

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2. marta 1944. o događajima u Srbiji od 25. februara do 2. marta

📜 Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 2. marta 1944. o borbama protiv delova 4. vojvođanske brigade kod s. Ravnje

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske brigade od 4. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o dejstvima brigade

📜 Informacija 2. oklopne armije od 5. marta 1944. komandantu Srema o pokretima i prikupljanju jedinica u Sremu i Slavoniji za predstojeću operaciju »Kane«

📜 Pismo Draže Mihailovića od 6. marta 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ

📜 Izveštaj komandanta Sjeničke brigade od 6. marta 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o pregovorima sa Nemcima u vezi mobilizacije za četničke jedinice

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 7. marta 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o vojno-političkoj situaciji u Toplici i dejstvima jedinica NOV i PO na ovom području

📜 Naredba komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1944. o pohvali četničkih jedinica za borbe protiv delova 2. proleterske divizije na Limu

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 9. marta 1944. o događajima u Srbiji od 3. do 9. marta

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za okrug Toplicu od 9. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za okrug Leskovac o političkom stanju u Toplici

📜 Direktiva komandanta Jugoistoka od 10. marta 1944. potčinjenim komandama o novim postupcima u operaciji »Kane« na području Srema i Slavonije radi dovođenja protivnika u zabludu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 marta 1944 god. o formiranju Operativnog štaba južnomoravskih brigada

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o razbijanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Dnevni Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 12. marta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretu 2. i 5. NOU divizije iz istočne Bosne i Sandžaka prema Srbiji

📜 Izveštaj Partijskog biroa Komande Jablaničkog područja od 14. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o organizaciji partijskog rada

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića -Tempa od 15 marta 1944 god. članu PK KPJ za Srbiju o pripremanju aerodroma i pripremama za ofanzivu na neprijateljske snage u Južnoj Srbiji

📜 Predlog delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. marta 1944. članu Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju Nedeljku Karaičiću da se preduzmu uskladena ofanzivna dejstva radi povezivanja slobodne teritorije od Kumanova do Pirata

📜 Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. marta 1944. o događajima u Srbiji od 9. do 16. marta

📜 Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 16. marta 1944. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinicama 2. proleterske i 5. divizije NOVJ u Srbiju

📜 Zapovest komandanta Rudničkog korpusa od 16. marta 1944. komandantima Lazarevačke i Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. marta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o jačini neprijatelja u pojedinim garnizonima i o ogorčenosti seljaka protiv četnika Draže Mihailovića

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 17. marta 1944. nemačkom štabu za vezu pri 1. bugarskom okupacionom korpusu za preduzimanje mera u vezi pokreta 2. proleterske i 5. NOU divizije prema jugozapadnoj Srbiji

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 18 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proleterske i Pete NOU divizije na sektor Bijelo Brdo - Uvac

📜 Objašnjenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. marta 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o kompetencijama Vrhovnog štaba NOV i POJ, Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOV i PO Srbije u odnosu na Udarnu grupu divizija NOVJ

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Vranje Ivanjica 1. krajiška udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 10. krajiška udarna brigada Borbe u Sremu 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ Obrenovac Prijepolje Saradnja četnika sa okupatorom Čačak Toplica u oslobodilačkom ratu Kraljevo 14. srpski korpus NOVJ Užice 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije 2. proleterska divizija NOVJ 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 13. srpski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Maximilian von Weichs 25. srpska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Aranđelovac 12. vojvođanski korpus NOVJ Užička Požega Gornji Milanovac 22. srpska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Kruševac Mladenovac 24. srpska divizija NOVJ Leskovac 2. krajiška udarna brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Sremska Mitrovica 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Borbe za Kruševac 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Komandant Jugoistoka 14. srpska udarna brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ 6. vojvođanska udarna brigada 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Dragoljub Draža Mihailović 1. proleterski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Niš Beogradska operacija Valjevo 37. sandžačka divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Beograd Zaječar Kosmajski partizanski odred Sremski front Crvena armija Ruma 5. krajiška udarna divizija NOVJ 3. srpska udarna brigada 21. srpska divizija NOVJ Kuršumlija Prokuplje Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ