Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Obrenovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 7. 1941. U s. Skeli (kod Obrenovca) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i prekinuli tt linije između Obrenovca i Lajkovca.

⚔️ 14. 7. 1941. Na r. Kolubari (u blizini Obrenovca), delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda oštetili železnički i drumski most.

⚔️ 14. 7. 1941. Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

⚔️ 15. 7. 1941. Zbog sabotaža oko Obrenovca, nemačke jedinice streljale na kolubarskom mostu kod Obrenovca 10 članova KPJ i simpatizera NOP

⚔️ 3. 8. 1941. U s. Brgulama (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda napali žand. stanicu.

⚔️ 14. 8. 1941. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede zapalili nemački putnički automobil i ubili 1 oficira i 3 podoficira.

⚔️ 23. 8. 1941. Kod s. Orašca (blizu Obrenovca) 1. četa Posavskog NOP odreda vodila borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika i žandarma i prisilila ih na povlačenje, tako da su ih na drumu Banjani-Debrc dočekali delovi 3. čete Posavskog NOP odreda i naneli im gubitke.

⚔️ 23. 8. 1941. U s. Grabovcu (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede otvorili vatru na nemačko vozilo i ubili 2 a ranili 4 nemačka vojnika.

⚔️ 30. 8. 1941. Posavski NOP odred, delom snaga, posle kraće borbe protiv nemačke policije, zauzeo Umku (kod Obrenovca), a delom napao nemačku i žandafmerijsku posadu u Ubu.

⚔️ 8. 9. 1941. Kod s. Ušća (blizu Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda zaustavili teretni brod -Žika-, na kome su zarobili 6 Nedićevih podoficira i zaplenili materijal i hranu upućenu okupatoru.

⚔️ 13. 9. 1941. Prugu Beograd-Obrenovac na nekoliko mesta porušili delovi Posavskog NOP odreda.

⚔️ 17. 9. 1941. U Obrenovac, posle ogorčene borbe protiv jedinica Posavskog NOP odreda ušli delovi nemačkog 125. puka.

⚔️ 25. 9. 1941. Između ž. st. Stublina i Brgula (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 29. 9. 1941. Mađarska dunavska flotila bombardovala Debrc i Novo Selo (između Šapca i Obrenovca).

⚔️ 2. 10. 1941. Između Beograda i Obrenovca jedinice Posavskog NOP odreda napale delove nemačkog armijskog puka za vezu i ubile 21 vojnika. Za odmazdu, nemački vojni zapoveđnik u Srbiji naredio da se strelja 2100 zatvorenika iz koncentracionog logora u Šapcu i Beogradu.

⚔️ 11. 10. 1941. U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

⚔️ 11. 10. 1941. U rejonu s. Stublina (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda na nekoliko mesta porušili prugu.

⚔️ 3. 3. 1942. Kod zaseoka Vrova (kod Obrenovca), da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, ubio se zamenik komandanta Posavskog NOP odreda Milivoje Manić Albanta, narodni heroj.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. V. Moštanici (kod Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku zgradu, prekinuli tt linije i ubili 6 četnika.

⚔️ 30. 10. 1943. Kod s. Meljaka, s. Baćevca i s. Boždarevca (blizu Obrenovca) 1. šumadijska NO brigada, u oštroj borbi protiv četničkog Avalskog korpusa ubila 17 četnika.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Vraniću (kod Obrenovca) četnici zaklali 67 i ranili 3 seljaka, simpatizera NOP-a.

⚔️ 13. 9. 1944. U Lajkovac ušla 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali ga je uveče, pod pritiskom nemačkih jedinica iz Obrenovca, napustila.

⚔️ 0. 10. 1944. U s. Zvečki (kod Obrenovca) poginula, kao borac 3. vojvođanske NOU brigade, Vera Miščević, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1944. Kod Obrenovca, pri jurišu na nemački tenk, poginula Anka Matić Grozda, narodni heroj.

⚔️ 2. 10. 1944. Treća vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela s. Debrc i presekla vezu između Šapca i Obrenovca.

⚔️ 2. 10. 1944. Jedinice 1. i 3. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv ojačanog bataljona nemačkog 5. policijskog puka i dve četničke brigade, oslobodile Ub. Neprijatelj se povukao ka s. Vreocima, s. Stepojevcu i Obrenovcu.

⚔️ 5. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da preduzme mere za ovlađivanje Obrenovcem i da bude spreman za napad na Beograd.

⚔️ 9. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe: da 12. udarni korpus NOVJ, ostavivši manje snage za blokadu Obrenovca, nadire desnom obalom Save ka Beogradu; da, po mogućstvu, manja odeljenja toga korpusa prodru u Beograd.

⚔️ 9. 10. 1944. U s. Skeli 2, 3. i 4. bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na oko 400 nemačkih vojnika i posle oštre borbe odbacili ih ka Obrenovcu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 13 ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na delove nemačkog 5. SS policijskog puka, na delove SDS i četu tenkova u Obrenovcu i okolnim uporištima, ali nisu uspele da zauzmu grad, jer je nemačkim jedinicama pristigla pomoć iz Beograda. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a uništena su 4 kamiona. Jedinice 11. divizije imale su 12 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ ponovo izvršila napad na oko 3.000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS u Obrenovcu i uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada. Međutim, pošto su imale zadatak da što pre krenu ka Beogradu, one su prekinule napad. Neprijatelj je imao velike gubitke. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i drugog materijala, a uništena su 2 tenka i 4 kamiona. Jedinice 12. korpusa imale su 40 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 10. 1944. Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 10. 10. 1944. Na nemačke jedinice u s. Mislođinu (kod Obrenovca) neuspešno napala 5. krajiška (kozarska) brigada 11. udarne divizije NOVJ. Brigada je imala 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 10. 1944. Jedinice 32. srpske brigade 11. udarne divizije NOVJ napale i zauzele nemačka uporišta u s. Zvečki i s. Belom Polju (kod Obrenovca). Neprijatelj je odbačen u s

⚔️ 14. 10. 1944. Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica tri bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ oslobodili Obrenovac i s. Zabrežje, a neprijatelja odbacili preko r. Save u Srem, Neprijatelj je imao 23 poginula, oko 30 ranjenih i 21 zarobljenog. Uništen je 1 tenk, a zaplenjen p. mitraljez i 52 puške. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 10. 1944. Štab 1. armijske grupe NOVJ izdao avizo-zapovest za prebacivanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ iz rejona Obrenovca preko r. Save u Srem.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Grabovca (blizu Obrenovca), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 4. vojvođanske NOU brigade Marko Milanović, narodni heroj.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo artiljerijskih jedinica Crvene armije, izvršili napad na oko 700 vojnika nemačke 1. brdske divizije koji su se probili od Beograda. Posle oštre borbe neprijatelj je razbijen i nateran da se delom povuče preko r. Save u Srem a delom ka Šapcu.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Stubline - s. Skela (kod Obrenovca) završene dvodnevne borbe jedinica 16. udarne divizije NOVJ protiv oko 3.000 nemačkih vojnika koji su se probijali od Avale. Poginulo je oko 800 a zarobljeno oko 1.000 nemačkih vojnika. Ostatak se probio prema Šapcu, a delom se rasuo po terenu, gde je kasnije uništen ili zarobljen od partizanskih jedinica i naroda toga kraja.

⚔️ 22. 10. 1944. Po forsiranju r. Save kod Obrenovca i s. Skele jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ preduzele nadiranje ka Rumi i oslobodile sela: Boljevce, Kupinovo, Jakovo, Surčin, Bečmen, Petrovčič, Ašanju i Karlovčić.

Dokumenti

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

📜 Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

📜 Izveštaj generala Matije Parca od 14. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika s nemačkim i Nedićevim jedinicama na području Obrenovca

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Šapcu i nastupanje u pravcu Obrenovca

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 septembra 1944 god. štabovima divizija za rušenje komunikacija koje vode iz Šapca prema Obrenovcu, Bogatiću i Loznici

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za blokadu Šapca i Obrenovca

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i rušenje komunikacija prema Šapcu i Ubu

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca Šabac - Ub i Šabac - Obrenovac

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na Obrenovac

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Obrenovac i nastupanje u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu V. Moštanice

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na Obrenovac i Barič

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Obrenovac

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije da izbije kod Umke na komunikaciju Obrenovac - Beograd

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca

📜 Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Obrenovca

📜 Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o ponovnom napadu na Obrenovac

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadima na Obrenovac 10 i 11 oktobra

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 12 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i dalje nastupanje u pravcu Beograda

📜 Zapovest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i prihvat novih boraca

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe na predlog da 12. udarni korpus NOVJ forsira Savu kod Obrenovca

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje razbijenih nemačkih dedova na prostoriji V. i M. Moštanica, Barič, Jasenak, Obrenovac

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu snaga Divizije na prostoriji Zabrežje-Obrenovac-Barič i Ostružnica-Železnik

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 20 oktobra 1944 god. štabovima divizija za postavljanje na prostoriju Obrenovac-Skela-Stubline

📜 Zapovest Štaba jedanaeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena od razbijenih nemačkih grupa i za razmeštaj na prostoriji Barič-Mislođin-Obrenovac

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše razmeštaj na sektoru Obrenovac-Skela i sprečavaju prelaz Nemcima u Srem

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o kretanju grupe razbijenih Nemaca prema Obrenovcu

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Vešanja u Valjevu 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Saradnja četnika sa okupatorom Loznica 23. srpska udarna divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) 36. vojvođanska divizija NOVJ Valjevski partizanski odred 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Mađarska u drugom svetskom ratu Avalski korpus JVuO Krupanj Ruma Debar 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Diverzije u oslobodilačkom ratu Beograd Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Crvena armija Josip Broz Tito Beogradska operacija Borbe u Srbiji 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji 4. vojvođanska udarna brigada Valjevo 2. vojvođanska udarna brigada 32. srpska (mačvanska) brigada 1. brdska divizija Vermahta Streljanja u oslobodilačkom ratu Šabac 1. šumadijska brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Umka 1. proleterska divizija NOVJ Kosmajski partizanski odred Nemački zločini u Srbiji 1941. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Sremu 1943. Surčin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 3. vojvođanska udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Bitka za Srbiju Kupinovo 12. krajiška udarna brgada Borbe u Srbiji 1944.