Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Umka u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 7. 1941. Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

⚔️ 3. 8. 1941. U s. Barajevu (kod Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda napali žand. st. i razoružali 3 žandarma.

⚔️ 9. 8. 1941. U s. Vraniću (kod Umke) delovi Posavskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 19. 8. 1941. Delovi Posavskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Umci i oštetili železničku prugu i tri automobila.

⚔️ 30. 8. 1941. Posavski NOP odred, delom snaga, posle kraće borbe protiv nemačke policije, zauzeo Umku (kod Obrenovca), a delom napao nemačku i žandafmerijsku posadu u Ubu.

⚔️ 10. 9. 1941. Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

⚔️ 11. 10. 1941. Kod Lipovičke Mehane (blizu Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda vodili borbu protiv voda nemačkih oklopnih lovaca i nedićevaca. Zbog toga nemački vojnici spalili sela Sremčicu i V. Moštanicu.

⚔️ 27. 11. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio SK KPJ za Zemun pismo u kojem traži da se obezbedi još jedna veza sa Beogradom, a za slanje većih količina materijala predlaže teren Umka - s. Jakovo (Jakovačka pumpa).

⚔️ 17. 10. 1943. Kod s. Umke (blizu Beograda) prešao preko r. Save u Srbiju novoformirani 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda (Sremski bataljon), prateći grupu od 10 viših rukovodilaca koje je VŠ NOV i POJ uputio iz istočne Bosne, preko Srema, GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 10. 10. 1944. U s. Meljaku (kod Umke) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- slomila otpor nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih, zaplenivši 3 minobacača, 4 p. mitraljeza, 48 pušaka, 2 kamiona, motocikl i veću količinu municije i druge opreme i uništivši 2 kamiona. Brigada je imala 5 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 10. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv nemačkih vojnika, 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzela s. M. Moštanicu (kod Umke), nanevši neprijatelju gubitke od 14 mrtvih i više ranjenih i uništivši 1 tenk. Brigada je imala 4 poginula i 28 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Jedinice 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih snaga, oslobodile Umku i s. Ostružnicu (kod Beograda). Zaplenjeno je 12 pušaka, 2 pištolja i manja količina municije.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Mladenovac 11. krajiška divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Smederevska Palanka 1. sremski partizanski odred 28. slavonska divizija NOVJ Valjevo 36. vojvođanska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Obrenovac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 1. vojvođanska udarna brigada Crvena armija Srpska državna straža (nedićevci) 117. lovačka divizija Zemun Bitka za Srbiju Požarevac Loznica Beograd Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Kupinovo 3. ukrajinski front Crvene armije 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. 17. slavonska udarna brigada Bitka za Loznicu 1941. Ustanak u Sremu 1941. Krupanj Svilajnac Kosmajski partizanski odred Beogradska operacija 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Sremu 1943. Borbe u Srbiji 1944.