Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

36. vojvođanska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 111 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 3. 1944. U s. Bijeloj (na pl. Majevici), po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, od 3, 5. i 6. vojvođanske NOU brigade formirana 36. udarna divizija NOVJ. [Šesta brigade se u vreme formiranja 36. udarne divizije nalazila u Sremu, pa je tek 9. oktobra ušla u njen sastav.]

⚔️ 14. 3. 1944. Iz Brčkog prema s. Čeliću, po forsiranju r. Save, nemačka 13. SS divizija -Handžar- otpočela napad na 16. i 36. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Bosni.

⚔️ 17. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- zauzele Bijeljinu i Jan ju. odakle se povukle jedinice 16. i 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 17. 3. 1944. Na odseku s. Čelić - s. Dubravice (kod Brčkog) 36. udarna divizija NOVJ izvršila udar u desni bok nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Zbog toga je popustio pritisak neprijatelja na delove 16. udarne divizije NOVJ na položajima s. Zagoni, s. Zabrđe i s. Koraj.

⚔️ 18. 3. 1944. Po forsiranju r. Save, nemačka 13. SS divizija -Handžar- obrazovala mostobran na liniji Bijeljina - s. Koraj - s. Čelić - Brčko. Ovde su je 16. i 36. udarna divizija NOVJ zadržavale do 12. aprila.

⚔️ 1. 4. 1944. Sa prostorije Čelić-Koraj-Bijeljina otpočela ofanzivna dejstva nemačke 13. SS divizije -Handžar-, četnika i zelenokadrovaea protiv 36. divizije NOVJ u cilju proboja na pl. Majevicu i ovladavanja komunikacijom Tuzla-Brčko. Te borbe su trajale do 8. aprila. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 170 izbačenih vojnika iz stroja, a 36. divizija je imala 35 poginulih i 55 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 4. 1944. S pravca s. Koraja nemačka 13. SS divizija -Handžar- izvršila opšti napad na 16. i 36. udarnu diviziju NOVJ i odbacila ih ka pl. Jelici.

⚔️ 13. 4. 1944. Štab 3. udarnog korpusa izdao naređenje da se 16. i 36. udarna divizija NOVJ prebace preko komunikacije Tuzla-Zvornik na prostoriju Birač-Srebrenica da bi izbegle eventualno okruženje od strane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade na prostoriji pl. Jelice, a da na pl. Majevici i dalje ostane 38. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 13. 4. 1944. Otpočelo nastupanje domobranske 3. lovačke brigade iz Tuzle prema pl. Jelici u cilju sadejstva sa snagama nemačke 13. SS divizije -Handžar- koje su nadirale iz Posavine i Semberije ka pl. Majevici. Time su snage 16. i 36. udarne divizije NOVJ dovedene u vrlo tešku situaciju.

⚔️ 20. 4. 1944. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade, napadom s linije r. Spreča-Kladanj posle dvodnevnih borbi odbacili 36. udarnu diviziju NOVJ i osujetili pripreme za prelaz 16. i 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine.

⚔️ 28. 4. 1944. Iskoristivši nedovoljnu budnost 5. udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ, domobranska 3. lovačka brigada prodrla u Vlasenicu.

⚔️ 29. 4. 1944. Šesnaesta i 36. udarna divizija NOVJ i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se preko komunikacije Šekovići-Vlasenica, gde su se nalazile jedinice nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, i kod Gradine prešle preko mosta na r. Drinjači i uputile se ka Kladnju.

⚔️ 0. 5. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 36. udarne divizije NOVJ za pokazanu hrabrost i požrtvovanost u borbama u istočnoj Bosni.

⚔️ 16. 5. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

⚔️ 9. 6. 1944. U rejonima s. Teočaka, s. Bara i s. Piliće (kod Janje) 36. udarna divizija NOVJ razbila četnike i ustašku miliciju.

⚔️ 1. 7. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ. od 16 i 36. udarne divizije NOVJ formiran 12. udarni korpus NOVJ.

⚔️ 20. 7. 1944. Nemačka 13. SS divizija -Handžar- i četnici, posle trodnevnih borbi, odbacili 36. udarnu diviziju 12. udarnog korpusa NOVJ iz doline r. Spreče i ušli u Sekoviće Delovi 27. i 16. udarne divizije NOVJ otpočeli protivnapade (koji su završeni 23. jula), ali mesto nisu zauzeli. Zbog toga neuspeha Štab 3. udarnog korpusa NOVJ odlučio je da svoje jedinice prebaci na pl. Javor, odakle će dejstvovati prema Kladnju i Vlasenici, a da se 12. udarni korpus NOVJ prebaci na levu obalu r. Krivaje, s tim da deo snaga uputi ka r. Bosni radi prihvata 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1944. Kod s. Kuke (na pl. Tari) 3. vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ razbila jednu četničku brigadu jačine oko 200 ljudi.

⚔️ 13. 9. 1944. Na Ivi (kod Pecke) jedinice 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbile oko 100 četnika Jadarske brigade.

⚔️ 14. 9. 1944. Na pl. Medvedniku, posle oštre borbe, 16. i 36. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ odbila napad četnika 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Zlatiborskog korpusa i 3. puka SDK.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 23. 9. 1944. Kod s. Korenite (blizu Krupnja) 5. vojvođanska udarne, brigada 36. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, razbila oko 250 četnika Jadarske brigade i odbacila ih prema pl. Iverku.

⚔️ 24. 9. 1944. U s. Lipnici (kod Loznice) dva bataljona 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 25 nemačkih vojnika i 200 pripadnika SDS i, posle dvočasovne borbe, odbacili ih ka s. Lešnici, zaplenivši 2 minobacača i mitraljez. Istovremeno su kod s. Kozjaka dva bataljona te brigade vodili borbu protiv oko 400 pripadnika SDS i RZK, ali nisu uspeli da zauzmu njihove položaje.

⚔️ 1. 10. 1944. Na prostoriji Lešnica - pl. Cer, posle višečasovne uporne borbe, jedinice 16. i 36. udarne divizije NOVJ razbile jaku četničku koncentraciju, oslobodile Lešnicu, ovladale pl. Cerom i prodrle u Mačvu i Pocerinu.

⚔️ 2. 10. 1944. Treća vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela s. Debrc i presekla vezu između Šapca i Obrenovca.

⚔️ 9. 10. 1944. Šesta vojvođanska NOU brigada prebacila se na desnu obalu Save, u s. Mrđanovac (kod Šapca), radi ulaska u sastav 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 14. 10. 1944. Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica tri bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ oslobodili Obrenovac i s. Zabrežje, a neprijatelja odbacili preko r. Save u Srem, Neprijatelj je imao 23 poginula, oko 30 ranjenih i 21 zarobljenog. Uništen je 1 tenk, a zaplenjen p. mitraljez i 52 puške. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice 6. proleterske i 36. udarne divizije NOVJ oslobodile Staru Pazovu.

⚔️ 25. 10. 1944. Delovi 36. udarne divizije NOVJ, uz podršku artiljerije Crvene armije, oslobodili Irig.

⚔️ 27. 10. 1944. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije, posle oštre borbe, oslobodile Rumu.

⚔️ 1. 11. 1944. Posle petodnevnih oštrih borbi jedinice 16. udarne divizije oslobodile Srem. Mitrovicu i s. Laćarak, jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- oslobodile sela V. Radince i Manđelos, a jedinice 36. udarne divizije oslobodile obližnja sela Bešenovo, Šuljam i Grgurevce.

⚔️ 3. 11. 1944. Izvršen opšti napad 6. proleterske divizije -Nikoi Tesla-, 36. udarne divizije i 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljsku liniju s. Neštin (kod Iloka) - s. Đipša - s. Sišatovac - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. Borbe i neprijateljski protivnapadi trajali su celog dana bez vidnijih rezultata. Krajem dana jedinice 6. divizije su ovladale s. Neštinom a sledećeg dana i obližnjim selima Đipšom i Vizićem.

⚔️ 11. 11. 1944. Na sremskom frontu jedinice 11. udarne divizije NOVJ smenile 16. udarnu diviziju NOVJ, dok su delove 36. udarne divizije NOVJ smenile jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Time je otpočelo prebacivanje 12. udarnog korpusa NOVJ (16. i 36. udarne divizije) sa sremskog fronta u Novi Sad, gde je u njegov sastav ušla i 51. udarna divizija NOVJ. Korpus je stavljen pod komandu GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 16. 12. 1944. U Novom Sadu formirana Artiljerijska brigada 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

⚔️ 16. 1. 1945. Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 3. 1945. Na r. Dravi kod Osijeka, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 36. udarne divizije JA Dušan Vukasović Diogen, narodni heroj.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod s. Narde, s. Josipovca, s. Kravice, s. Sarvaša i s. Dalja prvi ešeloni divizija 3. armije JA odbacili delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, forsirali r. Dravu i učvrstili uži mostobran. Sutradan su 16. udarna i 36. udarna divizija JA oslobodile Valpovo i proširile mostobran do linije r. Drava - s. Gat - s. Veliškovci - s. Vinogradci - r. Karašica (do ušća u Dravu).

⚔️ 15. 4. 1945. Između s. Bračevaca i s. Razbojišta (kod Našica) delovi 36. udarne divizije JA razbili i većim delom uništili nemačku kolonu i zauzeli sela Rudolfovac, Razbojište, Vukojevce, Stipanovce i Podgorač.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 6. udarnog korpusa, 16. i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Našice, prinudivši neprijatelja da se povuče u pravcu Orahovice.

⚔️ 25. 4. 1945. Jedinice 16. udarne i 36. udarne divizije JA, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Viroviticu i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Koprivnici.

⚔️ 5. 5. 1945. Delovi 51. udarne i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, oslobodili Koprivnicu i produžili gonjenje nemačkih snaga prema Ludbregu.

⚔️ 6. 5. 1945. Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije

📜 Naredba Štaba Šesnaeste NOU divizije od 1 marta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca u jedinicama Trideset šeste divizije

📜 Predlog Štaba Trideset šeste NOU divizije od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za formiranje Sedme vojvođanske brigade

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 4 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju štaba Trideset šeste vojvođanske divizije

📜 Zapovijest Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 5. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za uništenje četnika i zelenog kadra na sektoru Sapna - Muslimanski Skočić - Muslimanski Šepak

📜 Naređenje Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 7. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornja Pilića - Trnova - Ugljevik

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o dejstvu od 1. do 15. marta

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade za prvu polovinu marta upućen 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 19. marta 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za obezbeđenje i smještaj bolnice u Jablanici

📜 Obavještenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 23. marta 1944. političkom komesaru Osamnaeste hrvatske NOU brigade o privremenom stavljanju brigade pod komandu Štaba ove divizije i o zadacima brigade u Posavini

📜 Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda o situaciji na pruzi Nikšić - Danilovgrad i o dolasku Brigade na teren Odreda

📜 Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbi kod Donjeg Zovika

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbama od 15. do 28. marta

📜 Izvještaj Štaba 18 hrvatske brigade 38. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbama sa četnicima u Crkvini i Slatini i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Šamac - Modrica - Gradačac - Brčko

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 31. marta

📜 Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini

📜 Obavještenje Štaba 36. NOU divizije od 5. aprila 1914. Komandi područja za Trebavu i Posavinu o situaciji na sektoru Boće - Palanka - Brka

📜 Obavještenje Štaba 36. NOU divizije od 9. aprila 1944. Štabu Posavsko-trebavskog odreda o ulasku odreda u sastav 38. divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu marta dostavljen 12. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila

📜 Zapovijest Operativnog štaba 16. i 36. NOU divizije od 17. aprila 1944. štabovima brigada za prebacivanje južno od rijeke Sprece

📜 Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu svojih jedinica na prostoru Osmaci - Podborogovo, Kusonje - Zidonje i južno od ceste Tuzla - Zvornik

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za prvu polovinu aprila dostavljen 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o rasporedu i zadacima 16. i 36. divizije

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 24. aprila 1944. štabovima 16. i 17. divizije za prebacivanje preko rijeke Drine na odsjeku Drinjača - Bajina Bašta i za izvođenje operacija u sadejstvu sa 2. proleterskom i 5. divizijom u zapadnoj Srbiji i 36. diviziji za napad na Zvornik

📜 Objašnjenje Centralnog komiteta KPJ od 25. aprila 1944. političkom komesaru 36. NOU divizije o osnovnim smernicama rada Politodela divizije kao instruktorskog organa Centralnog komiteta KPJ

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 1. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade na prostoriji Jelica - Birač od 16. do 30. aprila

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 7. maja 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Aščerići - Mehići i Borogovo - Papraća

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 9. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pomjeranje na prostoriju Muzeli - Brijest - Caklovica - Rastošnica - Ravni Zavid

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji Čajira i Brijest - Muzeli - Završje

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14. maja 1944. divizijskim komitetima i politodelima 16. i 36. vojvođanske NOU divizije kojim se pozitivno ocenjuje njihov dotadašnji rad idaju uputstva za otklanjanje pojedinih nedostataka

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 14. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na sektor Trebave i za brzu intervenciju ka Majevici radi olakšanja položaja jedinica 36. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 21. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 1. do 15. maja

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 22. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 8. do 20. maja

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu aprila upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 8. do 25. maja, upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. do 7. maja, upućen 27. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 2. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o tromjesečnim dejstvima divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade dostavljen 17. juna 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da je odobrio formiranje samostalne vojvođanske jedinice pod privremenom komandom Štaba 6. korpusa NOVJ i naređenje za stalno popunjavanje 16. i 36. vojvođanske NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini juna na prostoru Rakino brdo - Capardi - Sapna - Rastošnica - Bare - Piliće

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja jedinica 36. NOU divizije na dan 12. jula 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 12. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica i upravi divizijske bolnice za pokret i za smještaj na prostoriji Gračanica - Gornja Lukavica - Kovači

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 15. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Gračanica - Rakino brdo - Osmaci i o naređenju Štaba 3. korpusa

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 16. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Tuzla - Međeđa - Zvornik

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvima u prvoj polovini jula dostavljen 17. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 36. divizije oko čvrsto drži položaje Kamenova Kljet - Ravno brdo - Greda i da 1. bataljon 2. brigade 16. divizije stavi pod svoju komandu

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 18. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji i o rasporedu brigada na liniji Kik - Bunarići, Greda - Kamenova kljet - Marjanovići i Akmačići - Tepen

📜 Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 18. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje položaja Omerova kosa - Marica kruška - Greda i Marjanovići - Akmačići - Popovići

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. 1 36. divizije da posjednu položaje na prostoru Omerova kosa - Ravno brdo - Raševo - Tepen - Strmica

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. i 36. divizije za napad na sektor Gaj - Mrkajići i za sadejstvo jedinica 3. korpusa NOVJ pri napadu na sektor Sekovića

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 16. i 36. divizije za postavljanje na sektore Markovići - Popovići i Potrk - Omerova Kosa i za sređivanje jedinica

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

📜 Izvještaj Štaba 5. vojvođanske brigade od 25. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbi kod Petrovića i Brda

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 26. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situacija na prostoru Bačkovac - Stolica - Šekovići - Tupanari

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 27. jula 1944. Štabu 36. divizije za prebacivanje na prostoriju Radačići - Ponjerka - Metilji - Milankovići

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 27. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret na prostoriju Radačići - Ponjerka - Metilji - Milankovići

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 31. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret i za smještaj na prostoru Donji Predražići - Ribnica i Vozuća

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 2. avgusta 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije

📜 Pregled dejstava 36. NOU divizije u istočnoj Bosni od 1. juna do 4. avgusta 1944. godine

📜 Pismo političkog komesara 12. korpusa NOVJ od 15. avgusta 1944. Štabu 16. i 36. udarne divizije povodom dolaska na slobodnu teritoriju Crne Gore

📜 Zapovijest Štaba Trideset šeste udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. za zatvaranje pravca na liniji Mratinje - Piva - Barni Do i Plužine - Krstac

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste udarne divizije NOVJ od 18 avgusta 1944 god. za pokret na nove položaje sa naslonom na hercegovačke jedinice

📜 Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. štabovima 16. i 36. divizije za kontrolu sektora Šćepan Polje - Štulac i Mratinje - Krstac i za zatvaranje prelaza preko rijeka Tare i Pive

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 36. NOU divizije na dan 25. avgusta 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 27. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje u rejon Bodežišta

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 29. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dolasku na prostor Jabuka - Oglavci - Klančište

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti brigade u drugoj polovini avgusta

📜 Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih brigada za prebacivanje preko željezničke pruge Sarajevo - Višegrad i izbijanje na prostoriju Brezje - Rudine

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za prebacivanje na prostoriju planine Medvednik i razbijanje neprijateljskih snaga na pravcu nastupanja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 36. NOU divizije na dan 15. septembra 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za sadejstvo jedinicama Prvog proleterskog korpusa NOVJ

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 17. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti u toku prve polovine septembra

📜 Zapovest Štaba Trideset šeste NOU divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada da razbiju neprijateljske jedinice na pravcu svoga nastupanja

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje r. Drine od Koviljače do Badovinaca i rušenje pruge i druma Loznica - Šabac

📜 Izvod iz Operacionog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 30 oktobra do 2 novembra 1944 godine

📜 Uputstvo političkog komesara 12. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. političkim komesarima 11, 16. i 36. divizije o prijemu novih boraca i njihovom vaspitanju

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za blokadu Šapca i Obrenovca

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu brigada

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trideset šeste NOU divizije od 1 oktobra do 15 novembra 1944 godine

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka

📜 Izveštaj komandanta Trideset šeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o upućivanju Šeste brigade na sektor Avala-Beli Potok

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za posedanje položaja Avala-Crveni Breg-Mladice-Šuplji Kam

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu snaga Divizije na prostoriji Zabrežje-Obrenovac-Barič i Ostružnica-Železnik

📜 Zapovest Štaba Trideset šeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Šeste brigade da izvrši pripreme za prelaz preko Save

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 16 do 20 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rumu

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Iriga

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije da izbije na komunikaciju Ruma - Stejanovci - Veliki Radinci

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o dejstvu njenih jedinica

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog NOU korpusa od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste divizije za ovlađivanje linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije za ovlađivanje grebenom Fruške Gore

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 14 do 29 oktobra 1944 godine

📜 Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1. novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ da se za zasluge u borbama odlikuju Prva i Druga brigada Šesnaeste NOU divizije, Treća brigada Trideset šeste NOU divizije i Peta kozaračka brigada Jedanaeste NOU divizije

📜 Obaveštenje komandanta Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu Šeste proleterske i Trideset šeste NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 2 novembra 1944 godine Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade da zauzmu položaje na Manđeloškim vinogradima

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 1 do 9 novembra 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 9 do 15 novembra 1944 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

3. lovački zdrug (NDH) 12. vojvođanski korpus NOVJ Obrenovac Završne operacije u Jugoslaviji Podgorač Saradnja četnika sa okupatorom Grgurevci Koprivnica Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Gradačac Ludbreg Šabac Borbe u Hrvatskoj 1945. Ilok Slovenska Bistrica 5. vojvođanska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Našice Zvornik Centralni komitet KPJ 6. slavonski korpus NOVJ Vlasenica Bitka za Srbiju Loznica 2. vojvođanska udarna brigada Ruma Irig 38. istočnobosanska divizija NOVJ 13. SS divizija Handžar Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Vojvodine Borbe u Sloveniji 1945. Kupinovo Sremski front Borbe u Sremu 1943. Četnici u drugom svetskom ratu 40. slavonska divizija NOVJ 117. lovačka divizija Beogradska operacija 1. proleterski korpus NOVJ AVNOJ 51. makedonska divizija NOVJ Crvena armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bijeljina 7. SS divizija Prinz Eugen Beograd 6. vojvođanska udarna brigada Gračanica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Krupanj Umka Novi Sad Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Josip Broz Tito Borbe u Slavoniji 1945. Blajburška operacija Brčko 21. srpska divizija NOVJ Valpovo 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Maribor Virovitica 3. vojvođanska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Trnovo Tuzla