Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Slovenska Bistrica u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 6. 1941. Iz Slov. Bistrice krenuo prvi transport slovenačkog stanovništva koje nemačke vlasti preseljavaju u Srbiju.

⚔️ 8. 1. 1943. U logoru kod Osankarce na Pohorju (blizu Slovenske Bistrice) četiri policijske čete, četa žandarmerije, tri čete nemačkih vojnika i bataljon Vermanšafta opkolili Pohorski bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. U tročasovnoj borbi izginulo je svih 68 boraca, među kojima i Jože Menih, Katarina Mede, Alfonz Šarh i Franc Vresk, narodni heroji, dok je neprijatelj pretrpeo gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 23. 5. 1944. Na položajima kod s. Kota (blizu Slov. Konjica) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone vodila uspešnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Oplotinice, s. Slov. Bistrice i s. Šmartna. Iznenadnim udarom u bok neprijatelj je odbačen ka Kaponhofu, gde se utvrdio. Borba je nastavljena sve do 19 časova, kada se neprijatelj, uz gubitke od 20 mrtvih, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 7. 7. 1944. Prvi bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na fabriku avionskih delova i topovskih čaura u Slov. Bistrici. Odlučnim napadom je savladano obezbeđenje fabrike a zatim su miniranjem uništeni strojevi. Nemačke jedinice su intervenisale s više pravaca, ali se bataljon bez gubitaka povukao.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako utvrđeno neprijateljsko uporište Sokolski dom (na pl. Pohorju, kod Slovenske Bistrice), jačine 20 ljudi. Posle tročasovne borbe poginulo je 5 članova posade a 2 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjeno je 8 pušaka i druga oprema.

⚔️ 9. 10. 1944. U s. Črešnjevecu (kod Slovenske Bistrice) četa Lackovog NOP odreda na prepad upala u zgradu nemačke žandarmerije i razoružala posadu, zaplenivši 8 pušaka, municiju i opremu.

⚔️ 10. 10. 1944. U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

⚔️ 11. 10. 1944. Kod s. Šmartnog na Pohorju 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv jake nemačke kolone koja je nadirala iz Slovenske Bistrice. Brigada je najzad, posle tročasovne borbe, jurišem razbila nemačke snage i gonila ih sve do Slovenske Bistrice.

⚔️ 23. 10. 1944. Na položajima s. Greh - s. Sv. Trije Kralji (kod Slovenske Bistrice) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz s. Šmartna, s. Tinja, s. Kota i s. Sv. Areha na Pohorju, a pred veče se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na nove položaje kod s. Sv. Lovrenca na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju).

⚔️ 4. 11. 1944. Iz Celja i Slovenske Bistrice jedinice ojačanog nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napade na 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ na položajima Sv. Areh - s. Ribnica na Pohorju. Brigada je 10. novembra, u oštrim borbama, uspela da izbegne okruženje i da se prebaci na zapadni deo pl. Pohorja, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 8. 11. 1944. Kod s. Sv. Trije Kralji (blizu Slovenske Bistrice) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ vodila teške borbe protiv snaga nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- koji je napadao sa pravca s. Kot - s. Tinje - s. Smart no na Pohorju.

⚔️ 19. 11. 1944. Iz s. Ribnice i s. Sv. Lovrenca na Pohorju. Ruša i Slovenske Bistrice snage nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napad na jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na pl. Pohorju. U borbama do 27. novembra obe strane su pretrpele osetne gubitke. Brigada -Tone Tomšič-, zbog nadmoćnosti neprijatelja, prebacila se na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 26. 11. 1944. Iz Slovenske Bistrice i s. Oplotnice delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- napali jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na položajima kod s. Sv. Trije Kralji (blizu Slov. Bistrice). Posle oštre tročasovne borbe obe neprijateljske kolone su odbačene u s. Tinje i s. Oplotnicu, uz osetne gubitke.

⚔️ 4. 1. 1945. U Slov. Bistrici 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku posadu, blokirala kasarnu u tekstilnoj fabrici i zaplenila 700 košulja i dosta drugog materijala namenjenog nemačkoj vojsci. Zarobljena su dva vojnika.

⚔️ 30. 1. 1945. Kod s. Tinja i s. Repa 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Slov. Bistrice i Slov. Konjica, nanevši im gubitke od 24 poginula i 8 ranjenih.

⚔️ 24. 4. 1945. U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

⚔️ 10. 5. 1945. Jedinice 3. armije JA, goneći nemačke i ustaške snage, izbile na prostoriju s. Pragersko - Slov. Bistrica. Jedinice 40. udarne divizije JA su zarobile oko 750 nemačkih vojnika sa oružjem i drugom ratnom opremom.

⚔️ 11. 5. 1945. U blizini Rogaške Slatine jedinice 16. i 17. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe slomile otpor jakih ustaških zaštitnica, a potom produžile pokret ka Slov. Konjicama i Slov. Bistrici.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

17. istočnobosanska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji 51. makedonska divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Nemački zločini u Sloveniji 1941. 6. vojvođanska udarna brigada Celje Završne operacije u Jugoslaviji Maribor Avijacija u oslobodilačkom ratu Deportacije Slovenaca 40. slavonska divizija NOVJ Blajburška operacija Rekvizicija u ratu Narodni heroji Jugoslavije 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Ustanak u Sloveniji 1941. 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Pohorski bataljon 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 12. slavonska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Sloveniji 1943.