Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

14. slovenska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 212 hronoloških zapisa, 151 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 8. 1943. U rejonu s. Selo - s. Kupe - s. Ravnica (kod Cerknice) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala zasedu iz sastava italijanske divizije -Kačatori dele Aipi- i 11. grupacije granične straže i proterala je u Cerknicu. Poginula su 2 i ranjeno je 8 italijanskih vojnika.

⚔️ 10. 8. 1943. Osma slovenačka (gorenjska) NOU brigada preimenovana u 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 8. 1943. Belogardistička uporišta s. Sobočevo, s. Niževec, s. Brezovicu i s. Ohonicu (kod Borovnice) napale jedinice 14. divizije NOVJ. U noćnim borbama one su uništile uporišta u s. Brezovici, s. Ohonici i s. Niževecu, zarobile više belogardista i zaplenile veću količinu oružja i municije, dok su u s. Sobočevu neprijatelju nanele osetne gubitke. Istovremeno je 1. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- izvršio demonstrativan napad na italijanski garnizon Rakitnu u cilju vezivanja neprijateljskih snaga.

⚔️ 1. 9. 1943. Iz s. Rakitne, Ribnice i Cerknice otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga na jedinice 14. divizije NOVJ. Divizija je u oštrim trodnevnim borbama na položaju Mačkovec - Krvava peč uspešno zadržavala italijanske jedinice zatim se, zbog pristizanja neprijateljskih tenkova kao i zbog jake artiljerijske vatre, prebacila u rejon s. Kotela (kod Cerknice).

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Grčaricama (kod Kočevja) jedinice 14. divizije NOVJ, posle trodnevnih oštrih borbi, uništile Centralni četnički odred. Poginulo je 185 i zarobljeno 122 četnika, među kojima se nalazio veći broj oficira.

⚔️ 12. 9. 1943. U Ribnici jedinice 14. divizije NOVJ razoružale italijansku posadu od oko 2000 ljudi, dok su belogardističke snage uspele da se povuku u zamak Turjak.

⚔️ 14. 9. 1943. Jake nemačke snage iz Rakeka pokušale, u dva navrata, da upadnu u Cerknicu, ali su ih jedinice 14. divizije NOVJ odlučnim protivnapadima odbacile u polazni garnizon.

⚔️ 15. 9. 1943. Jedinice 14. divizije NOVJ. posle višednevne opsade, uništile belogardistička uporišta u s. Begunjama i s. Bezuljku (kod Cerknice) i s. Zapotoku u s. Kureščeku i s. Osolniku (kod V. Lašča). Glavnina belogardističkih snaga se predala, dok se manji deo probio i priključio nemačkim jedinicama.

⚔️ 21. 9. 1943. Na pl. Mašunu (kod Ilirske Bistrice), prema naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, posle višednevnog marša iz rejona Bakra, reorganizovana Rabska NO brigada i uključena u sastav 14. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 9. 1943. U blizini s. Ivanjeg Sela (kod Rakeka) jedinice 14. divizije NOVJ napale nemačku kolonu od 23 tenka i 30 kamiona i nanele joj znatne gubitke.

⚔️ 13. 10. 1943. Kod s. Verda (na pruzi Ljubljana-Postojna) jedinice 14. divizije NOVJ, posle teških borbi protiv nemačkih snaga, porušile veliki železnički most (poznat kao Štampetov most). Poginulo je oko 70 nemačkih vojnika, a uništeni su 3 protivavionska topa, reflektor i 6 kamiona.

⚔️ 17. 10. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju rasformirana Snežniška NO brigada, a njenim ljudstvom popunjene jedinice 14. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

⚔️ 1. 11. 1943. U rejonu pl. V. Bele stene i pl. M. Bele stene (kod Kočevja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i jurišem je prinudila da se vrati u s. Grčarice. Poginulo je 10 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika. Zaplenjen je teški minobacač.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. M. Loga, Jelenovog žleba i s. Lenčeka (blizu Ribnice) nemačke snage iz s, Grčarica, s. Čabra i s. Sodražice napale 9. slovenačku brigadu 18. divizije NOVJ i 4. bataljon 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe slovenačke jedinice su se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukle na pl. Veliki vrh i pl. Mošnevec.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. Grahovu (kod Cerknice) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, u višečasovnoj borbi, uništila belogardističku posadu. Poginula su 64 belogardista, a uporište je spaljeno.

⚔️ 3. 12. 1943. U V. Laščama jedinice 14. divizije NOVJ sa 8. slovenačkom brigadom -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ, posle 10-časovne borbe, uništile nemačko-belogardističku posadu. Poginulo je preko 200 belogardista i nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: teški minobacač, 5 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i 198 pušaka.

⚔️ 8. 12. 1943. U s. Rakitnici 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga iz Kočevja. U kraćoj borbi je poginulo 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih.

⚔️ 9. 12. 1943. Jedinice 14. divizije NOVJ otpočele napad na nemačko-belogardistički garnizon u Kočevju. U četvorodnevnim uličnim borbama one su uništile sve otporne tačke (sem starog zamka, koji se takođe nalazio pred padom). Zatim, kada su jake oklopne snage iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije probile položaje 8. slovenačke NO brigade i prodrle iz Ljubljane u Kočevje, jedinice 14. divizije NOVJ odustale su od daljih napada. Poginulo je oko 160 nemačkih i belogardističkih vojnika. Jedinice NOVJ su uništile 3 tenka i zaplenile 2 haubice i 2 topa.

⚔️ 21. 12. 1943. Između s. Hinja i s. Dvora (kod Žužemberka) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale zaštitnicu motorizovane kolone iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja je nadirala iz Kočevja, te u višečasovnoj borbi potpuno je razbile, nanevši joj osetne gubitke, dok je glavnina uspela da se probije u Žužemberk.

⚔️ 23. 12. 1943. Između Žužemberka i s. Dvora 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka u pravcu Novog Mesta. U višečasovnoj borbi je poginulo 100 nemačkih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 24. 12. 1943. U rejonu s. Reber - s. Dobrnič - s. Jordankale - s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

⚔️ 28. 12. 1943. Kod s. Zagorice (blizu Grosuplja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila borbe protiv dve nemačke kolone iz s. Zdenske Vasi i Videma. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla u s. Žvirče. Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 5. 1. 1944. Naredbom G5 NOV i PO za Sloveniju 13. slovenačka (Loška) brigada preimenovana u 13. slovenačku brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 1. 1944. Iz rejona s. Suhora (kod Metlike), na osnovu odluke GŠ NOV i PO za Sloveniju, koju je odobrio VŠ NOV i POJ, otpočeo marš 14. divizije NOVJ u Štajersku radi pomoći jedinicama 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i stvaranja povoljnijih uslova za rasplamsavanje NOB-a u Štajerskoj.

⚔️ 6. 2. 1944. U rejonu s. Sedlarjeva (blizu Podsrede) 14. divizija NOVJ, posle jednomesečnog marša kroz Hrvatsku, prešla r. Sutlu i stigla na teritorij Štajerske.

⚔️ 7. 2. 1944. U rejonu pl. Javorščica - s. Ravnica (kod Pilštanja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen-puka, ojačanih artiljerijom, koji su nadirali sa pravca Pilštanja i Sv. Jurija. Najzad ih je odbacila, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 9. 2. 1944. Na putu Pilštanj-Planina 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nekoliko nemačkih odreda koji su nastojali da joj spreče dublji prodor u Štajersku, Divizija je uništila dva kamiona s nemačkim vojnicima, a zatim se prebacila na pl. Bohor.

⚔️ 9. 2. 1944. U rudnicima uglja Senovo i Raštanj (kod Krškog) 1. i 13. slovenačka brigada 14. divizije NOVJ uništile rudnička postrojenja i za duže vreme onemogućile eksploataciju.

⚔️ 11. 2. 1944. Posle oštrih borbi na pl. Bohoru, 14. divizija NOVJ se probila preko druma Sevnica

⚔️ 12. 2. 1944. Ojačana četa nemačke 16. SS motorizovane divizije sa područja Ljubljane stigla M dolinu r. Savinje da bi pojačala nemačke snage angažovane u borbama protiv 14. divizije NOVJ i zatvorila prolaze preko r. Savinje u pravcu Trbovlja.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. Blatnika i na putu Rimske Toplice - s. Jurklošter jedinice 14. divizije NOVJ sukobile se i u oštroj borbi razbile nemački odred i probile se u rejon s. Sv. Petar - s. Olešce (kod Laškog). Ovde je sledećeg dana došlo do teških borbi.

⚔️ 14. 2. 1944. Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice - Vojnik, probila na odsek s. Lindek - M. gora, gde je ponovo okružena.

⚔️ 15. 2. 1944. Na prostoriji s. Lindek - M. gora (kod Celja) jedinice 14. divizije NOVJ vodila teške borbe u okruženju a uveče se preko s. Trnovlja, s. Zgornje Socke i r. Hudinje probile na pl. Paški Kozjak, razbivši jaku nemačku zasedu na putu Vojnik-Vitanje.

⚔️ 16. 2. 1944. Na položajima s. Sedanik - s. Brdca - s. Sv. Jošt (kod Velenja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačkih jedinica koje su ih okružile na pl. Paškom kozjaku.

⚔️ 17. 2. 1944. Grupa za proboj 14. divizije NOVJ (sastava: četiri bataljona) probila nemački obruč zapadno od s. Sv. Marjete (na putu Mislinja-Vitanje) i izbila na južne padine pl. Pohorja. Glavnina te divizije, sa komorom i ranjenicima, bila je prinuđena da se vrati na pl. Paški kozjak, gde je vodila upornu odbranu.

⚔️ 19. 2. 1944. Na položajima kod s. Brdca (blizu Velenja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga. Uveče se, preko železničke pruge i r. Pake, južno od pl. Stropnika, probila u s. Plešivec (kod Velenja). Ovde su je ponovo okružile jaka nemačke snage.

⚔️ 21. 2. 1944. Na položajima Rodoslovnik-Jager (kod Velenja) 14. divizija NOVJ vodila žestoke borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen, 19. SS policijskog i 139. brdskog lovačkog puka. Divizija je protivnapadima odbila sedam neprijateljskih juriša, a uveče je izvršila pokret preko Plešivca i Krejdera, te sutradan, posle razbijanja jake neprijateljske zasede u s. Ravnama, izbila u rejon s. Bele Vode (kod Šoštanja).

⚔️ 23. 2. 1944. Na položajima Stakne i Plesnik (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile jednodnevne borbe protiv neprijateljskih kolona iz s. Črne i s. Topolšice. Da bi razvukla neprijateljske snage, 14. divizija se podelila po brigadama, odredivši svakoj poseban pravac daljeg kretanja.

⚔️ 25. 2. 1944. U zaseoku Lah (kod Šoštanja) nemački vojnici napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i Štab 14. divizije NOVJ, Brigada se sa Štabom divizije, posle kraće borbe povukla u pravcu s. Bele Vode, gde se spojila sa delovima 13. slovenačke NO brigade -Mirko Bračič-.

⚔️ 26. 2. 1944. Na Ludranskom vrhu (kod Mežice) 14. divizija NOVJ (bez 2. brigade) sukobila se s kolonom iz nemačkog 14. SS policijskog puka. Divizija se preko s. Zaloke prebacila u rejon s. Sv. Radegunde (kod Šoštanja) gde je sutradan uspostavila vezu sa 4. operativnom zonom NOV i PO Slovenije.

⚔️ 28. 2. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o prepotčinjavanju 14. divizije NOVJ Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 19. 3. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale fortifikacijski dobro utvrđeno nemačko uporište s. Moravče (kod Kamnika), jačine 42 vojnika. U toku napada minirane su i zapaljene obe otporne tačke, a neprijateljska posada se povukla u betonske bunkere u podrumu, odakle je pružala dalji otpor, koji se, zbog nedostataka teškog naoružanja, nije mogao slomiti.

⚔️ 22. 3. 1944. Kod s.Trnjava (blizu Domžala) i. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu. U borbi su uništena dva kamiona sa ljudstvom, a ostali su se probili. Iz s. Krašnje su posle podne pristigle snage da prikupe mrtve, ali su i one, posle kraće borbe, odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 23. 3. 1944. Iz Tuhinjske doline jaka nemačka kolona napala 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. M. i V. Rakitovec (kod Kamnika). U oštroj borbi su neprijatelju naneti osetni gubici.

⚔️ 25. 3. 1944. Na pl. Paškom kozjaku 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nadmoćnih nemačkih snaga a zatim se povukla na pl. Basališče (kod Vitanja), gde je nastavila borbu sve do noći, kada se neprijatelj povukao u polazni garnizon Vitanje.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Rečice (blizu G. Grada) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napao motorizovanu kolonu iz nemačkog 25. SS policijskog puka koja se iz Mozirja kretala u pravcu s. Ljubnog. Pod neprijateljskim pritiskom bataljon se povukao u s. Sv. Radegundu, gde je ponovo prihvatio borbu i, posle energičnog juriša, proterao i gonio neprijatelja sve do Mozirja.

⚔️ 1. 4. 1944. Na položajima kod s. Stakne 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale sa pravca s. Lepih Njiva i s. Rečice (kod Mozirja). Brigada se borila sve do pada mraka, kada se, pod pritiskom nadmoćnih snaga, prebacila na nove položaje kod s. Javorja (blizu Mežica).

⚔️ 4. 4. 1944. U rejonu s. Sv. Duha (kod Slovenj-Gradeca) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila dvočasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je iz Šoštanja nadirala preko s. Razbora. Napadnuta u leđa iz Slovenj-Gradeca, od druge nemačke kolone, slovenačka brigada se povukla na pl. Kozji hrbet i dalje ka s. Lesniku.

⚔️ 8. 4. 1944. Na položajima kod s. Černeleca (na putu G. Grad - Kamnik) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke motorizovane kolone. Posle višečasovne borbe neprijatelj je prinuđen da se povuče u G. Grad.

⚔️ 14. 4. 1944. Na putu s. Ljubno - s. Luče 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu jačine 5 kamiona i 2 tenka, te u oštroj borbi nanela joj gubitke od 42 mrtva i 8 ranjenih i uništila 2 kamiona, ali zbog pristiglog pojačanja, nije uspela da pokupi oružje. Neprijatelj se, pod zaštitom tenkova, povukao u s. Luče (kod Mazirja).

⚔️ 20. 4. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište s. Šmartno (kod Kamnika), a 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ bila na obezbeđenju sa pravca Kamnika. Brza i snažna intervencija iz Kamnika i G. Grada primorala je brigadu -Slavko Šlander- da odustane od daljeg napada i prihvati borbu s nemačkim snagama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Soteske (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila žestoke borbe protiv nemačke kolone iz Kamnika, pa se, zbog pristiglih pojačanja, povukla na Kavran (kod Kamnika), dok je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbila neprijateljsku kolonu na pl. Kozjaku (kod Motnika). Sutradan je neprijatelj, uz podršku tenkova, probio položaje brigade -Tone Tomšič- i izbio u s. Šmartno (kod Kamnika).

⚔️ 25. 4. 1944. Nemačke jedinice iz s. Doliča i s. Mislinje (kod Slovenj-Gradeca) napale na jedinice 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ na položajima s. Št. Vid - s. Sv. Rupert (kod Velenja). Posle oštre borbe i energičnog juriša slovenačka brigada je odbacila neprijatelja u s. Mislinju, nanevši mu gubitke od 15 mrtvih.

⚔️ 30. 4. 1944. U cilju obezbeđenja 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič-, 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemački garnizon Šoštanj, te vodila višečasovnu borbu s nemačkim snagama koje su nastojale da iz Šoštanja prodru u pomoć napadnutoj posadi u Velenju.

⚔️ 1. 5. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračiča 14. divizije NOVJ napala nemačko uporište i rudnik uglja Velenje. U toku borbi ona je uništila sva spoljna rudnička postrojenja (separaciju, ulazni rov, magacine i radionice), ali samo uporište nije mogla savladati zbog fortifikacijskog uređenja. Za to vreme je glavnina 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale u pomoć napadnutom uporištu.

⚔️ 6. 5. 1944. U rejonu s. Zerjav - s. Mošenik - s. Pristava 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništio neprijateljsko uporište i zapalio skladište materijala i pilanu kod s. Žerjava (blizu Mežice) gde je izrađivan građevinski materijal za rudnike olova u okolini s. Crne.

⚔️ 14. 5. 1944. Sa pravca Slovenj-Gradeca, Šoštanja, Mozirja, s. Črne i s. Kotlja, u više kolona, nemačke jedinice preduzele ofanzivnu operaciju protiv 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području između reka Savinje, Pake, Mislinje i koruške granice. U teškim borbama na pl. Temniku i kod s. Zavodnja (blizu Šoštanja), na pl. Kramariči i pl. Olševi, koje su, s prekidima, trajale do 21. maja, neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. Partizanske snage su izbegle udare glavnih snaga neprijatelja.

⚔️ 21. 5. 1944. Iz rejona s. Skomarja (na pl. Pohorju) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ, sa oko 100 novomobilisanih boraca, krenula preko pl. Paškog Kozjaka i Mozirskih planina i, vodeći neprekidne oštre borbe s jakim nemačkim snagama, stigla 31. maja u s. Poljane (kod Nove Štifte). Tu je novomobilisane borce predala Kamniško-zasavskom NOP odredu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, koji ih je preko r. Save prebacio u Dolenjsku radi obuke.

⚔️ 22. 5. 1944. Na pl. Paškom Kozjaku 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Vitanja i s. Mislinje. Zatim se, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga i zbog velikog broja nenaoružanih boraca, preko r. Pake probila na pl. Grašku goru, i dalje vodeći borbe protiv nemačkih poternih odreda.

⚔️ 23. 5. 1944. Kod s. Plešiveca (blizu Velenja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Št. Vida i s. Cirkovaca. Brigada se zatim, da bi zaštitila nenaoružane borce, prebacila na pl. Razbor (kod Šoštanja).

⚔️ 24. 5. 1944. U rejonu s. Rdečnik - s. Pečovnik (kod Slovenj-Gradeca) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale od Slovenj-Gradeca, Graške gore i Sv. Danijela. Posle tročasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, slovenačka brigada se prebacila u rejon s. Šmihela (kod Mozirja).

⚔️ 25. 5. 1944. U rejonu s. Šmihela (kod Mozirja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona iz Šoštanja i Mozirja. Posle višečasovne borbe ona se prebacila ka s. St. Janžu (kod Mozirja), gde je uspostavila vezu sa 1. slovenačkom udarnom brigadom -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 5. 1944. U rejonu s. Šmihela (kod Mozirja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona iz Šoštanja i Mozirja. U tim borbama neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 1. 6. 1944. Na putu s. Vojnik - s. Arja Vas (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala i uništila 1 kamion i zaplenila 1 p. mitraljez i 3 puške, a zatim se, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, povukla ka s. Prelski (kod Vojnika).

⚔️ 2. 6. 1944. Kod s. Rakitoveca 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila težku borbu protiv nemačkih policijskih kolona iz s. Šmartna u Tuhinju (kod Kamnika) i s. Blagovice (kod Trojana). Brigada se zatim zbog opasnosti da bude okružena, preko s. Zgornjeg Tuhinja povukla u s. Ravne (kod Kamnika).

⚔️ 3. 6. 1944. Na položajima kod Sv. Ruperta (blizu Mislinje) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku tročasovnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Dovža, Mislinje i s. Doliča, zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na pl. Grašku goru.

⚔️ 5. 6. 1944. Na položajima kod s. Šmihela (blizu Mozirja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila oštre boroe protiv nernacKih snaga koje su iz Mozirja nadirale u dve kolone. Energičnim udarom u bok ona je neprijatelja odbacila i gonila ga sve do Mozirja, nanevši mu gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši dosta oružja.

⚔️ 6. 6. 1944. U s. Razborici (kod Mislinje) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, posle tročasovne borbe, odbacila nemačku kolonu (jačine 280 vojnika) koja je nadirala sa pravca s. Dovže. Neprijatelj je imao osetne gubitke.

⚔️ 13. 6. 1944. Na položajima kod s. Razborice (blizu Mislinje) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolana iz Mislinje, s. Turiške Vasi i Slovenj-Gradeca. U petočasovnoj borbi neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 18. 6. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Svetelke (blizu Celja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja je nadirala iz Celja. Posle dvočasovne borbe ona je kolonu odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Svetine (blizu Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga koje su u dve kolone nadirile na njene položaje. Brigada se zatim, zbog nepovoljnih položaja, povukla ka s. Požnici, gde je, posle višečasovne borbe, razbila neprijatelja i naterala ga u bekstvo ka Celju.

⚔️ 26. 6. 1944. Na položajima Kraguljišče - Ostruščica - St. Glažuta 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške jednodnevne borbe protiv nemačke kolone iz Slovenj-Gradeca i Mislinje, nanele joj gubitke od 78 mrtvih i odbacile je u s. Šmartin (kod Slovenj-Gradeca).

⚔️ 29. 6. 1944. U rejonu St. Glažuta (na pl. Pohorju) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile višečasovne teške borbe protiv nemačkog bataljona brdskih lovaca koji je iz s. Šmartna na Pohorju, preko s. Kurje Vasi, nadirao na njihove položaje. Neprijatelj je, uz gubitke od 30 mrtvih, odbačen u s. Šmartno na Pohorju.

⚔️ 7. 7. 1944. Prvi bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na fabriku avionskih delova i topovskih čaura u Slov. Bistrici. Odlučnim napadom je savladano obezbeđenje fabrike a zatim su miniranjem uništeni strojevi. Nemačke jedinice su intervenisale s više pravaca, ali se bataljon bez gubitaka povukao.

⚔️ 10. 7. 1944. Na položajima kod s. Skomarja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona iz Vitanja i Slov. Konjica. Jurišem dvaju bataljona neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 19. 7. 1944. Da bi vezala deo nemačkih snaga koje su napadale jedinice Kozjanskog NOP odreda na Pokojniku, 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište s. Sv. Jurij (kod Celja), gde je zaplenila 73 puške, preko 500 pari odela i drugu opremu.

⚔️ 20. 7. 1944. U s. Lovrencu na Pohorju 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe, miniranjem porušila zgradu nemačke žandarmerije i uništila posadu od 15 žandarma. Jedinice na obezbeđenju osujetile su dva pokušaja nemačkih policijskih snaga da se iz Ribnice probiju u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 22. 7. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništila žand. st. Fram (kod Maribora). Posle kraće borbe ona je miniranjem potpuno porušila sve utvrđene zgrade, u kojima je posada izginula i iz kojih je izvučeno samo 10 pušaka.

⚔️ 23. 7. 1944. Kod s. Sv. Jugnerta 2, slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačkih snaga iz Slov. Konjica, zatim se, zbog velikog broja nenaoružanih boraca i zbog nadmoćnosti neprijatelja, pod zaštitom jednog bataljona povukla na položaje kod s. Kota.

⚔️ 26. 7. 1944. U rejonu vrha Skrivni Hriber (na pl. Pohorju) jake nemačke kolone iz Slovenjgradeca i Mislinje napale 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijatelja i zbog velikog broja nenaoružanih boraca, posle višečasovne borbe povukla u pravcu s. Kumena (blizu Fale).

⚔️ 27. 7. 1944. Na Planini (kod Ribnice na Pohorju) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila četvoročasovnu tešku borbu protiv nemačke kolone iz Ribnice. Brigada se, zbog velikog broja novomobilisanih nenaoružanih boraca, povukla ka s. Razborici (kod Mislinje).

⚔️ 30. 7. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemačko uporište Šoštanj da bi sprečavale intervenciju neprijatelja u pravcu s. Luča i s. Ljubna.

⚔️ 31. 7. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Šmartnom ob Paki, jačine oko 50 vojnika. U oštroj borbi je poginulo 10 a zarobljeno 6 neprijateljskih vojnika, dok je ostatak uspeo da pobegne.

⚔️ 31. 7. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Juriu (kod Celja), jačine 30 vojnika. Posle kraće borbe poginulo je 7 nemačkih vojnika, a zarobljen je jedan dok je ostatak pobegao u Celje.

⚔️ 1. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, na položajima s. Soteska - s. Završče, i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, na položajima s. Št. Janž - s. Meliše, vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Šoštanja i Mozirja nadirale ka oslobođenoj teritoriji Gornje savinjske doline s ciljem da ponovo uspostave uporišta u zauzetim varošicama. U višečasovnim borbama sve kolone su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 2. 8. 1944. Pod pritiskom snaga 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizija NOVJ i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, nemačke jedinice povukle svoje posade iz uporišta s. Rečica ob Savinji i s. Nazarje u garnizon Mozirje. Time se slobodna teritorija Savinjske doline proširila na istok sve do Mozirja.

⚔️ 8. 8. 1944. Na položajima s. Hrastnik - s. Zgornje Slemene (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz Slovenskih Konjica nadirale na Konjičku goru. Pred veče, posle više uzastopnih juriša, nemačke su kolone, uz velike gubitke, odbačene u s. Frankolovo i s. Slovenske Konjice.

⚔️ 10. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nema] čko uporište u s. Šmarju pri Jelšah (kod Celja). Zbog brze intervencije jakih nemačkih snaga iz s. Grobelna, koje su probile položaje 13, slovenačke brigade -Mirko Bračič-, uništena je samo železnička stanica i oslobođena su 23 politička zatvorenika, dok se posada uporišta nije mogla savladati.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod ž. st. Št. Lovrenc na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju) 3. bataljon 2, slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ oslobodio 84 engleska ratna zarobljenika iz koncentracionog logora u Mariboru. Njih su nemačke vlasti, uz jaku policijsku zaštitu, bile angažovale na opravci železničke pruge Maribor-Dravograd. Posle kraće borbe zarobljeno je 15 nemačkih vojnika i zaplenjeno je naoružanje.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Paške Vasi (blizu Velenja) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio teretni voz s materijalom za opravku tunela kod s. Hude Luknje, kojom prilikom je poginulo 86 nemačkih vojnika i radnika.

⚔️ 18. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke rukovodioce 6. slovenačke brigade -Slavko Šlander-, 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- i 14. divizije NOVJ, za uspešno izvršene operacije u Štajerskoj i uništavanje jakih neprijateljskih uporišta u Savinjskoj dolini.

⚔️ 23. 8. 1944. U oštroj borbi 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Lovrencu na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju), je 26 a zarobljena su 44. Zaplenjena je veća količina oružja.

⚔️ 23. 8. 1944. U oštroj borbi 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Lovrencu na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju). Od 98 nemačkih vojnika poginulo je 6 a zarobljeno 48.

⚔️ 27. 8. 1944. U rejonu s. Zgornjih Slemena (kod Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vSdila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Celja, Vojnika i s. Frankolova, a zatim se preko s. Pletovarja prebacila na pl. Boč.

⚔️ 30. 8. 1944. U Vuzenici (kod Dravograda) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nemačko policijsko uporište, ali je posle dvočasovne borbe, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta i zbog pristiglog pojačanja iz Dravograda, morala obustaviti dalje napade, iako je već bila prodrla u varošicu.

⚔️ 1. 9. 1944. Nastavljajući ofanzivna dejstva, jedinice 14. divizije NOVJ uništile nemačka žandarmerijska uporišta Rušku koču i Pohorski dom (na pl. Pohorju) i na taj način znatno proširile oslobođenu teritoriju.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako uređeno nemačko uporište Mariborsku koču (na pl. Pohorju), jačine 20 žandarma i policajaca. Posle četvoročasovne borbe poginulo je 7 članova posade a 3 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako utvrđeno neprijateljsko uporište Sokolski dom (na pl. Pohorju, kod Slovenske Bistrice), jačine 20 ljudi. Posle tročasovne borbe poginulo je 5 članova posade a 2 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjeno je 8 pušaka i druga oprema.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 21 septembra 1943 Štabu Četrnaeste divizije za formiranje Rabske brigade

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 14. divizije od 29. novembra 1943. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u brigadama

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o stanju Prve i Trinaeste brigade

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu prema hrvatsko-slovenačkoj granici

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na kozjanskom sektoru

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 6. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o promeni mesta prelaza preko hrvatsko-slovenačke granice

📜 Naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. za uzbunu četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Dopunsko naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. komandama četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Vinarje-Ravnica

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. februara 1944. Stabu 14. divizije u vezi sa mobilizacijom i rušenjem železničke pruge Maribor-Ljubljana

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prelazu hrvatsko-slovenačke granice i o prvim sukobima s neprijateljem

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 10. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uništenju rudnika kod Senova

📜 Zapovest komandanta Vermanšaft jedinica od 10. februara 1944. za akciju protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Beleške Štaba 611. landesšicen bataljona o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 7. do 11. februara 1944. godine

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. februara 1944. Štabu 14. divizije sa uputstvima za pravac pokreta i izvođenje mobilizacije

📜 Radio-depeša Štaba 14. divizije od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju brigada i o borbi na cesti Jurklošter-Laško

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 februara 1944. Štabu 4. operativne zone o posrednom potpomaganju borbi 14. divizije

📜 Izveštaj nemačkog operativnog štaba za borbu protiv 14. divizije NOV i POJ o borbama od 6. do 16. februara 1944. godine

📜 Beleške Štaba 18. landesšicen puka o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 12. do 16 februara 1944. godine

📜 Saopštenje Štaba 4. operativne zone od 17. februara 1944. Štabu 14. divizije o samostalnosti Kozjanske čete

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. februara 1944. Štabu 4. operativne zone za uspostavljanje veze sa 14. divizijom i sa 11. slovenačkom brigadom Miloš Zidanšek

📜 Izveštaj komandanta nemačkog operativnog štaba za borbu protiv 14. divizije NOV i POJ o toku i rezultatima borbi od 5. do 26. februara 1944. godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da primeni ofanzivna dejstva i brza manevrovanja i da izvesti o rasporedu 14. NO divizije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. februara 1944. Štabu 14. divizije o njenom podređivanju Štabu 4. operativne zone

📜 Izveštaj komandanta borbene grupe Vinkler od 29. februara 1944. o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 10. do 26. februara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 611. landesšicen bataljona od 1. marta 1944. Štabu 18. landesšicen puka o borbama protiv 14. divizije NOVJ prilikom njenog dolaska u Štajersku

📜 Izveštaj Komande 922. landesšicen bataljona od 2. marta 1944. o borbama protiv 14. NO divizije

📜 Izveštaj Štaba 14. divizije od 5. marta 1944. Glavnem štabu NOV i PO Slovenije o pohodu sa Dolenjskog u Štajersku

📜 Izveštaj Operativnog štaba 14. NO divizije od 5. marta 1944. Štabu Divizije o stanju i aktivnosti delova Divizije koji su se probili na sektor Pohorja

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 14. marta 1944. štabovima 14. NO divizije i 11. brigade za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i Srbiji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 14. NO divizije

📜 Uputstvo Štaba 14. NO divizije od 23. marta 1944. Štabu 2. slovenačke brigade Ljubo Šercer o narednim zadacima

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. marta 1944. Štabu 14. divizije da ofanzivnim akcijama sadejstvuje 9. korpusu NOVJ

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji odreda, o stanju i zadacima jedinica 14. divizije

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 4. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 7. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone o aktivnosti podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 8. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsko uporište Radomlje i o reorganizaciji 14. divizije

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 9. aprila 1944. Štabu 2. slovenačke NOU brigade .Ljubo Šercer za rušenje pruge i telefonskih uređaja na pruzi. Velenje-Slovenj-Gradec

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 11. aprila 1944. Štabu 14. NO divizije za rušenje komunikacije Dravograd-Šoštanj

📜 Izveštaj Štaba 14. divizije od 14. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 17. aprila 1944. Štabu 14. divizije za izvođenje ofanzivnih akcija na sektoru Slovenj-Gradec-Velenje

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 18. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o dejstvima divizije

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 18. aprila 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za izvođenje akcija na pruzi Celje-Dravograd

📜 Dopunsko naređenje Štaba 14. divizije od 20. aprila 1944. Štabu 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za rušenje železničke pruge na sektoru Šoštanj - Šmartno ob Paki

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 21. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 25. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o uništenju putničkog voza kod Šoštanja

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 25. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič za prelazak na sektor Plešivec-Ravne

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi kod Šentvida nad Valdekom i uništenju voza kod železničke stanice Paka

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič da izvrše upad u Šoštanj i Velenje

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 27. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o izvođenju akcija na sektoru Mislinje-Šoštanj i o prelasku na sektor Graška Gora - Plešivec

📜 Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama na Šoštanj i Velenje

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 30. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na rudnik Velenje

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Šentvid-Razbor-Pečovnik

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 1. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi prilikom obezbeđivanja napada na rudnik Velenje

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor - okolina od 2. maja 1944. komandantu vermanšaft-puka Maribor o učešću čete u borbama protiv delova 14. NO divizije

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 3. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Crna-Dravograd-Velenje

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 7. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za pokret na sektor Rdečnik - Sv. Daniel

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 8. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za pokret na sektor Golavabuka

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 13. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o dejstvima potčinjenh jedinica

📜 Izveštaj partijskog komiteta 14. NO divizije od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i stanju u diviziji

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 16. maja 1944. štabovima potčinjenih brigada za prelazak na sektor Golavabuka-Razborica

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 18. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi kod Zavodnja

📜 Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi u Kotu kod Oplotnice

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. juna 1944. Štabu 14. NO divizije da na jugoistočnom delu Pohorja izvrši potpunu mobilizaciju i otpočne veće vojne operacije

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 17. juna 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje železničkih mostova kod Zbelova i Tremerja i tunela kod Lipoglava

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 25. juna 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o rasporedu i planiranim zadacima potčinjenih jedinica

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 10. jula 1944. Štabu I slovenačke udarne brigade Tone Tomšič da pređe na sektor Paškog Kozjaka radi upadanja u Donju Savinjsku dolinu

📜 Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. jula 1944. o napadu 14. NO divizije na železničku prugu Zidani Most - Maribor i iskustvima iz tog napada

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i aktivnosti Divizije

📜 Izveštaj sekretara Političkog odeljenja 14. NO divizije od 17. jula 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i stanju u diviziji

📜 Izveštaj sekretara SKOJ-a 14. NO divizije od 19. jula 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Sloveniju o stanju i radu organizacije u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 20. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o akcijama 1. bataljona u rejonu Rogaška Slatina - Šmarje pri Jelšah

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 22. jula 1944. štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Skomarja

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 23. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu 1. bataljona na neprijateljevo uporište Sveti Jurij

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 26. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Šmartno ob Paki, Dorbnu i Šoštanj i za rušenje komunkacija

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 31. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu na neprijateljeva uporišta Dobrnu i Šoštanj

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 1. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu na žandarmerijsku stanicu Sveti Jurij

📜 Izveštaj sekretara. Političkog odeljenja 14. NO divizije od 2. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu potčinjenim jedinicama

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije za sprečavanje neprijateljevih prodora na oslobođenu teritoriju

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 9. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama i stanju potčinjenih jedinica

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 17. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije o narednim zadacima Divizije

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 21. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o situaciji, zadacima i borbama potčinjenih jedinica

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 21. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta Ribnicu i Sv. Lovrenc

📜 Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju, problemima i planovima za budući rad

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 28. avgusta Štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Zgornje Slemene

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 6. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga u vezi s predviđenim akcijama na području Kozjansko

📜 Izveštaj dr Egona Treka od 7. septembra 1944. o borbi sa jedinicama 14. NO divizije u rejonu Konjiške gore

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 3. oktobra 1944. štabovima 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za rušenje pruge na odseku Slovenj Gradec - Mislinja

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 11. oktobra 1944. Štabu 14. NO divizije o akciji u Slovenskoj Bistrici

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 19. oktobra 1944. Štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Tolstog vrha

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. oktobra 1944. o proglašenju 14. NO divizije i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračić udarnim

📜 Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračić od 10. novembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Trnjava-Krašnja

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 13. novembra 1944. štabu 14. NOU divizije o rušenju mostova na odseku Polzela-Žalec

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 15. novembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o demonstrativnom napadu na neprijateljevo uporište Šoštanj

📜 Izveštaj sekretara SKOJ-a 14. NOU divizije od 22. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju o stanju i radu organizacije u potčinjenim jedinicama

📜 Zapovest Štaba 14. NOU divizije od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište PaškaVas

📜 Relacija štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 1. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Paška Vas

📜 Izveštaj sekretara Politodela 14. NOU divizije od 2. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Domžale 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Borbe u Hrvatskoj 1944. Maribor Novo Mesto Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Slovenije Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 15. slovenska divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Ljubljana 9. slovenska brigada Borbe u Sloveniji 1945. Anton Vidmar Borbe u Sloveniji 1944. Kamnik Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 16. vojvođanska divizija NOVJ Slovenska Bistrica Rekvizicija u ratu Italija u drugom svetskom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Kapitulacija Italije Prekomurska brigada Narodni heroji Jugoslavije Koruški partizanski odred 8. slovenska brigada Fran Levstik Borbe u Sloveniji 1943. Županja Rabska brigada 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Delnice Bela garda 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 9. slovenski korpus NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Metlika 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Vrhovni štab NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Celje Zasede u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 14. SS divizija Galizia Velenje Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Kočevje Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije 18. slovenska divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Ljubno SKOJ Borbe u Makedoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred Ilirska Bistrica Britanija i Jugoslavija Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu 5. bugarska armija Politički komesari u NOR-u Slovensko domobranstvo Konjic Ranjenici u ratu Divizija Brandenburg