Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

9. slovenska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 9. 1943. Zapadnodolenjski NOP odred, po naredbi GŠ NOV i PO za Sloveniju, preimenovan u 9. slovenačku NOU brigadu, jačine 4 bataljona. 

⚔️ 3. 10. 1943. Kod s. Rakitne nemačka kolona iz Borovince napala jedinice 9. slovenačke NO brigade i, posle oštre borbe, odbacila ih u re.ion s. Pikovnik - s. Koščake - s. Sv. Vid (kod Cerknice).

⚔️ 7. 10. 1943. U s. Preserju (kod Kamnika) 2. bataljon 9. slovenačke NO brigade napao nemačku posadu i snažnim jurišem je primorao da se, uz podršku tenkova, povuče, a potom porušio železničku stanicu, most i prugu.

⚔️ 17. 10. 1943. Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

⚔️ 24. 10. 1943. Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

⚔️ 27. 10. 1943. Kod s. Kočevske Reke, s. Koča i s. Mlake 9. slovenačka NO brigada vodila višečasovnu borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja se probila iz Broda na Kupi. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla ka pl. Travnoj gori i s. Gotenici (blizu Kočevja).

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. Mlake (blizu Kočevske Reke) jake nemačke snage napale 1. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. Bataljon je, posle višečasovne borbe, izbegao okruženje i povukao se u pravcu pl. Slovenskog vrha (kod Kočevja).

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. M. Loga, Jelenovog žleba i s. Lenčeka (blizu Ribnice) nemačke snage iz s, Grčarica, s. Čabra i s. Sodražice napale 9. slovenačku brigadu 18. divizije NOVJ i 4. bataljon 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe slovenačke jedinice su se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukle na pl. Veliki vrh i pl. Mošnevec.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Podpreske (na pl. Mošnevecu) jaka nemačka kolona napala 2. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U višečasovnoj borbi bataljon se povukao prema s. Belim Vodama, gde je bio okružen, pa se u toku noći, po grupama, probio u pravcu s. Smuke i s. Tople Reberi (kod Kočevja).

⚔️ 11. 12. 1943. U s. Ravnoj Gori oko 300 domobrana iz Vrbovskog napalo dva bataljona 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U dvočasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Vrbovsko uz gubitke od 5 poginulih i 18 zarobljenih vojnika.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima s. V. i M. Slevica - s. Škrlovica - s. Podpoljana 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz V. Lašča. Posle osmočasovnih borbi neprijatelj se povukao u polazni garnizon, jer mu je, zbog odlučnog napada jedinica 9. brigade, zapretila opasnost da bude okružen.

⚔️ 7. 7. 1944. Na pruzi s. Višnja Gora - Grosuplje 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ miniranjem razrušila železnički tunel Peščenik.

⚔️ 7. 8. 1944. Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 1. 9. 1944. Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ rasformiran Istarski NOP odred a njegovo ljudstvo uključeno u 9. slovenačku udarnu brigadu 38. divizije NOVJ.

⚔️ 9. 9. 1944. Nemačko-domobranske snage iz Velikih Lašča i s. Čabra otpočele, u više kolona, nastupanje u pravcu Loške doline. Snage 8. slovenačke brigade -Fran Levstik-, na položajima Sv. Primož - s. Naredi - Šv. Ožbolt (kod Velikih Lašča), i 9. slovenačke brigade, na položajima s. Dane - s. G Jezero - s. Zerovnica (blizu Cerknice), uspele su da u teškim dvodnevnim borbama prinude neprijatelja na povlačenje.

⚔️ 21. 1. 1945. U s. Lipjama (kod Žužemberka) jedan bataljon 9. slovenačke brigade i jurišni bataljon 18. divizije NOVJ okružili i posle dvodnevnih oštrih borbi uništili 39. i 71. četu slovenačkih domobrana (čiji se manji deo spasao bekstvom).

⚔️ 28. 1. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, Istarsko vojno područje i 4. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ izašli iz sastava 7. korpusa i ušli u sastav 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana i probila spoljnu odbranu, ali je zbog snažne artiljerijske vatre i zbog pristiglog pojačanja iz Žužemberka morala odustati od daljih napada. Poginulo je 25 a ranjeno preko 20 domobrana. Brigada je imala 3 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Gradeneca i s. Stare Gore 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i većeg broja ranjenih.

⚔️ 15. 4. 1945. U s. Podhosti 9. slovenačka brigada 18. divizije JA napala nemačko-domobransku posadu i posle višečasovne borbe zauzela selo.

Dokumenti

📜 Izveštaj Operativnog štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 9. slovenačke NO brigade od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Škofljicu i o borbama na sektoru Škofljica-Grosuplje-Turjak

📜 Izveštaj Štaba 9. slovenačke brigade od 18. marta 1944. Štabu 18. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Vanredni izveštaj Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o znenadnom napadu neprijatelja na jedinice 9. slovenačke NO brigade u Makcšama

📜 Naređenje Štaba 18. divizije od 14. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za obezbeđenje napada na Trebnje i pripremu napada na Mirnu Peč

📜 Naređenje Štaba 18. divizije od 28. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za pripremu i izvršenje napada na neprijateljevo uporište u Kronovu

📜 Zapovest štaba 18. divizije od 3. juna 1944. štabovima 9. slovenačke NO brigade i 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska da se prebace na sektor Zagorica - Lučarjev Kal - Zagradec radi sprečavanja upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju Suhe krajine

📜 Naređenje Štaba 18. divizije od 4. iula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade da budu spremne za predstojeće rušenje tunela Peščenik

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za rušenje železničkog tunela Peščenik kod Višnje Gore

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 7. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za novi raspored snaga

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 16. jula 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu organizacije KP i stanju u brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. avgusta 1944. štabovima 8. slovenačke NO brigade Fran Levstik i 9. slovenačke NO brigade za međusobnu zamenu položaja i preuzimanja odgovarajućih zadataka

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 1. septembra 1944. Štabu Istarskog NOP odreda za preformiranje Odreda u 4. bataljon 9. slovenačke NO brigade

📜 Izveštaj Štaba 9. slovenačke NO brigade od 13. oktobra 1944. političkom komesaru 18. slovenačke NO divizije o političkom radu i stanju u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 16. oktobra 1944. Štabu Brigade o borbi na sektoru Brkini

📜 Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 1. novembra 1944. Štabu Brigade o upadu neprijatelja na područje Brkina

📜 Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 15. novembra 1944. štabu Brigade o borbama i akcijama u prvoj polovini novembra

📜 Zapovest komandanta SS i policije Tršćanske provincije od 16. novembra 1944. za akciju protiv 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade na području Brkina

📜 Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 21. novembra 1944. štabu Brigade i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama prilikom neprijateljevog upada u Brkine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. januara 1945. za potčinjavanje Istarskog vojnog područja i 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade 9. korpusu NOVJ

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Istri 1945. 18. slovenska divizija NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 38. istočnobosanska divizija NOVJ 71. pešadijska divizija Kočevje Kamnik 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 9. slovenski korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Bela garda Slovensko domobranstvo 14. slovenska brigada (železničarska) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 15. slovenska divizija NOVJ Istrski partizanski odred Istra u oslobodilačkom ratu Brod na Kupi 8. slovenska brigada Fran Levstik Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1944. 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943.