Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

15. slovenska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 98 hronoloških zapisa, 222 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 8. 1943. Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

⚔️ 19. 8. 1943. U rejonu Čatež - s. Brezje - s. Sv. Križ (kod Trebnja) 15. divizija NOVJ vodila oštre borbe protiv dve jake italijanske kolone koje su iz Trebnja i Mokronoga, podržavane snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom, nadirale na njene položaje. Divizija se uveče, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, izvukla iz borbe i prebacila u rejon s. Trebelnog.

⚔️ 26. 8. 1943. Kod s. Jevnice (blizu Litije), na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- prebacila se preko r. Save u Dolenjsku, gde je ušla u sastav 15. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 8. 1943. U blizini s. Ceroveca i s. Brezja (kod Novog Mesta) jedan bataljon 15. divizije NOVJ napao italijansko-belogarđističku kolonu koja se kretala iz s. Mirne Peči. Snažnim naletom neprijatelj je razbijen a potom gonjen sve do s. D. Kamnje, gde je okružen. Zahvaljujući preciznoj artiljerijskoj vatri iz Novog Mesta, neprijatelj se kroz. nastalu brešu povukao u s. Dobravu, gde se spojio sa drugom kolonom i vratio u s. Mirnu Peč.

⚔️ 0. 9. 1943. U 14. i 15. diviziji NOVJ, od zaplenjenih ariljerijskih oruđa razoružane italijanske vojske, formirani artiljerijski divizioni, a u brigadama baterije.

⚔️ 7. 9. 1943. Na pruzi Novo Mesto - Trebnje jedinice 15. divizije NOVJ napale italijansko-belogardističku posadu, te u noćnoj borbi uništile italijansko uporište u s. Dolenjim Kamilicama (dok su se posade s. Hudog i s. Potočne Vasi povukle u Novo Mesto), porušile ž. st. Mirna Peč i više km pruge, a neprijatelju nanele gubitke od preko 50 mrtvih.

⚔️ 9. 9. 1943. U s. Krmelju i s. Tržišču (kod Mokronoga) itlijanske posade, posle uspešnih pregovora, predale automatsko naoružanje (20 p. mitraljeza) jedinicama 15. divizije NOVJ i povukle se u Mokronog.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Mršečoj Vasi (kod Kostanjevice) jedinice 15. divizije NOVJ napale nemački garnizon, ali su zbog pristiglog pojačanja iz Brezica odustale od daljih napada.

⚔️ 13. 9. 1943. Na nemačko-italijanskoj đemarkacionoj liniji jedinice 15. divizije NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, porušile sve mostove i drumove, kako bi sprečile brzi prodor nemačkih snaga na teritoriju koju su napustile italijanske trupe posle kapitulacije Italije.

⚔️ 18. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se od ljudstva iz 14. i 15. divizije NOVJ formira specijalni bataljon VOS (varnostno-obVeščevalne službe) sa zadatkom da na oslobođenoj teritoriji vodi borbu i uništava ostatke četnika, belogardista i nemačkih obaveštajnih agenata, kako bi se operativnim jedinicama omogućilo što uspešnije dejstvo protiv okupatorskih vojnih formacija.

⚔️ 28. 9. 1943. Kod Metlike, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od jedinica Istočnodolenjskog NOP odreda formirana 15. slovenačka (belokranjska) NO brigada, jačine 3 bataljona. (Brigada je uključena u sastav 15. divizije NOVJ.)

⚔️ 21. 10. 1943. Posle borbi protiv 4. slovenačke NOU brigade 15. divizije NOVJ kod s. Šentjerneja i s. Škocijana nemačke snage zauzele Novo Mesto (koje su jedinice NOVJ držale od kapitulacije Italije).

⚔️ 22. 10. 1943. Na Trškoj gori 2. divizion 15. divizije NOVJ vodio višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 19 mrtvih i 25 ranjenih. Divizion se naveče povukao ka s. Štravberku.

⚔️ 26. 10. 1943. S vatrenih položaja kod s. Daljnog Vrha i s. Hudog 2. divizion 15. divizije NOVJ vodio višečasovnu borbu protiv nemačke kolone koja se probila iz Novog Mesta u pravcu Mirne Peči. Poginulo je 15 neprijateljskih vojnika i uništena su 3 automobila.

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. M. Ilove Gore (blizu Grosuplja) nemačka kolona iz s. Zdenske Vasi napala delove 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačke (ljubljanske) brigade 18. divizije NOVJ, ali je posle tročasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Poginula su 2 nemačka vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Gaberja i s. M. i V. Ilove Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, posle višečasovnih oštrih borbi protiv nemačkih snaga iz s. Čušperka i s. Račne, nanele neprijatelju znatne gubitke i potom se povukle ka s. Hočevju, uz sopstvene gubitke od 16 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. U blizini s. Črmošnjice, s. Težke Vode i s. Stranske Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ sačekala u zasedama dve nemačke motorizovane kolone koje su nadirale iz Novog Mesta u pravcu Crnomelja i posle višečasovne borbe ih prinudila da se uz znatne gubitke povuku u s. Gotnu Vas.

⚔️ 6. 11. 1943. Kod s. Bušinje Vasi (blizu Metlike) 1. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginulo je 14 i zarobljeno 4 vojnika. Uništena su 2 kamiona i zaplenjen protivavionski mitraljez.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Bana i s. Ržišča (blizu Kostanjevice) 3. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačke kolone koja je nadirala iz Krškog, nanevši joj gubitke od 5 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Globodola (blizu Mirne Peči) otpočele borbe jedinica 12. slovenačke (štajerske): brigade 15. divizije NOVJ protiv nemačkih jedinica iz Trebnja i Mirne Peči. U oštrim trodnevnim borbama nemačke kolone su primorane da se, uz znatne gubitke, povuku u polazne garnizone.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod prevoja Vahte (na putu Novo Mesto - Metlika) 3. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ uništio iz zasede dva nemačka vojna kamiona i putnički automobil. U borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika i belogardista.

⚔️ 12. 11. 1943. Jedinice 15. divizije NOVJ napale nemački garnizon Novo Mesto, probile spoljnu odbranu i delom snaga prodrle u grad. Ulične borbe u predgrađu trajale su sve do 16. novembra, kada su jake nemačke kolone iz Krškog, posle višečasovne borbe, prebile položaje 12. slovenačke NO brigade kod s. Št. Petra i s. Šmarjete i prodrle u grad. a jedinice 15. divizije NOVJ povukle se i pristupile široj blokadi mesta.

⚔️ 20. 11. 1943. Kod Novog Mesta 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, razbila nemačku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Mirne Peči i spoji s kolonom koja je nadirala iz Trebnja.

⚔️ 22. 11. 1943. Kod s. Gačeškog Sela i s. Mateškog Sela delovi 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačke snage iz s. Generalskog Stola koje su pljačkale po selima Korduna i posle višečasovne borbe odbacili ih preko r. Mrežnice u Generalski Stol. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika a jedan je zarobljen.

⚔️ 24. 11. 1943. U blizini s. V. Vodenica, s. V. Slatnika i s. G. Težkih Voda 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su napale iz Novog Mesta i Kostanjevice. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i 40 ranjenih, prinuđen da se povuče u polazne garnizone. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 26. 11. 1943. U rejonu s. Težkih Voda i s. Škrjanča jedinice 15. divizije NOVJ, posle teške višečasovne borbe, razbile nemačko-belogardističke snage i, uz gubitke, proterale ih u Novo Mesto.

⚔️ 29. 11. 1943. Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

⚔️ 1. 12. 1943. Kod s. Kozarjevog Kala (blizu Novog Mesta) jake nemačke snage napale 2. artilierijski divizion 15. divizije NOVJ. Posle oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih, divizion se prebacio na Novu goru.

⚔️ 2. 12. 1943. Kod s. G. Lakovnica 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, odbacio nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 4. 12. 1943. U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 5. 12. 1943. U rejonu s. Harinja Vas - s. Trška Gora - s. Bučna Vas - s. Bršljin nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 12. slovenačku (štajersku) brigadu 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe prinuđene da se povuku u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. M. Slatnik (kod Novog Mesta) upala 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe uništila belogardističko uporište jačine 100 ljudi. Veći deo posade, uz zaštitu nemačkih tenkova, povukao se u Novo Mesto, odnevši mrtve i ranjene.

⚔️ 7. 12. 1943. U rejonu s. Bučna Vas - s. Zdinja Vas - s. Trška Gora 12. slovenačka (štajerska) brigada 15. divizije NOVJ odbila napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta, preduzet u cilju razbijanja blokade. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 nestalog.

⚔️ 9. 12. 1943. U rejonu s. M. Slatnik - s. Gotna Vas - s. Stranska Vas nemačko-blogardističke snage iz Novog Mesta, uz podršku tenkova, napale jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe primorane da se vrate u polazni garnizon.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Regerče Vasi delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su, uz podršku tenkova, napadale iz Novog Mesta. Oni su najzad odbacili neprijatelja u polazni garnizon, uništivši mu 1 tenk.

⚔️ 11. 12. 1943. U blizini s. Težke Gore, s. Harinje Vasi, s. Zabije Vasi i s. Regerče Vasi jedinice 4 slovenačke udarne brigade i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Žabje Vasi, s. Gotne Vasi i s. Regerče Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbila nekoliko ispada nemačko-belogardističkih snaga podržanih tenkovima iz Novog Mesta i prinudila ih da se povuku. Brigada je imala gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 19. 12. 1943. U rejonu s. V. Ločnik - s. Gradež - s. Pijava Gorica 1. i 2. bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Ljubljane i prinudili ih da se povuku prema Škofljici. Uništena su 2 protivtenkovska topa i 3 mitraljeza.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod s. Žabje Vasi 1. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbio napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i naneo im gubitke od 3 mrtva i više ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U rejonu s. Reber - s. Dobrnič - s. Jordankale - s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Ušiveca, s. Ruperč Vrha, s. Težke Vode i s. Koroške Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona i odbacila ih u Novo Mesto, uz gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Trška Gora dva bataljona 12, slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ odbili napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i odbacili ih ka s. Bučnoj Vasi, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 28. 12. 1943. U blizini s. Kočarije i s. V. i M. Vodenica 4. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec-: 15. divizije NOVJ odbio više nemačko-belogradističkih napada i odbacio neprijatelja u Kostanjevicu, a potom izvršio demonstrativan napad na garnizon.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Nova Gora - s. Gornji Vrh - s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Žvirčama (kod Žužemberka) jaka nemačka kolona iz s. Videma iznenada napala tri bataljona 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ. Bataljoni su se povukli, a kad je u selo ušao neprijatelj, oni su ga opkolili, vodeći oštre borbe preko celog dana. Pred veče je opkoljenim nemačkim snagama stigla pomoć iz s. Ambrusa i izvukla ih u s. Videm. Gubici bataljona NOVJ: 6 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 30. 12. 1943. U blizini s. Birčne Vasi i s. Uršnih Sela 2, bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodio jednodnevnu borbu protiv nemačko-belogardističke kolone iz Novog Mesta. Bataljon je posle podne protivnapadom odbacio neprijatelja i povratio stare položaje, koje je, zbog opasnosti od okruženja, bio napustio. Poginulo je 11 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je bataljon imao 3 poginula i 18 lakše ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 16. 1. 1944. Pod pritiskom snaga 15. divizije NOVJ nemački vojnici i belogardisti napustili svoja uporišta s. Turjak, s. M. Lašče i s. Račnu (kod V. Lašča) i povukli se prema Ljubljani.

⚔️ 22. 1. 1944. Jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzele uporište s. Št. Jernej, iz koga su nemački i belogardistički vojnici pobegli u Kostanjevicu.

⚔️ 1. 2. 1944. U s. Videmu (kod Grosuplja) jedinice 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ, posle desetodnevnih borbi na području Videm-Krka, razbile nemačke snage koje su nastojale da poprave železničku prugu Grosuplje - s. Zdenska Vas.

⚔️ 9. 2. 1944. Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 28. 2. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 10. 3. 1944. Otpočeo napad 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ na nemačko uporište u s. Trškoj Gori (kod Novog Mesta). Brigada je, zbog brze i snažne intervencije neprijatelja, vodila teške borbe protiv nemačkih kolona kod s. Karteljeva i s. Trške Gore sve do 12. marta, kada je odustala od daljeg napada na s. Tršku Goru.

⚔️ 30. 3. 1944. U s. Lavrici (kod Ljubljane) 12. slovenačka brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardističku posadu koja se nalazila na obezbeđenju pruge Ljubljana-Grosuplje.

⚔️ 4. 4. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ zapalile nemačko uporište u s. Dolama (kod Mokronoga). Izgorelo je 45 žandarma s naoružanjem.

⚔️ 14. 4. 1944. Na položajima kod s. Trebelna i s. Češnjice 4. slovenačka udarna brigada, -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ otpočela tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Novog Mesta. U dvodnevnim borbama pretrpevši znatne gubitke (oštećena su i tri tenka), neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

⚔️ 18. 4. 1944. Radi obezbeđenja napada 18. divizije NOVJ na Ribnicu sa pravca Ljubljana-Grosuplje, 15. divizija NOVJ prebačena iz rejona Novo Mesto - Suha krajina na odsek Ribnica - Grosuplje - s. Pijava Gorica.

⚔️ 21. 4. 1944. Treći bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napao i razbio belogardističko uporište u s. Igu (kod Ljubljane). Zbog snažne intervencije neprijatelja iz Ljubljane, jedinice 15, divizije NOVJ su vodile četvorodnevne teške borbe na prostoriji Grosuplje - s. Pijava Gorica - s. Turjak.

⚔️ 28. 4. 1944. Po naređenju 7. korpusa NOVJ, u rejon Trebnje - s. Mirna Peč - Žužemberk stigla 15. divizija NOVJ sa zadatkom da uništi uporišta koja je neprijatelj uspostavio za vreme prodora na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 1. 5. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ zauzele nemačko-belogardističko uporište u s. Dobravi (kod Trebnja). Neprijatelj je, pod pritiskom jedinica NOVJ bio primoran da napusti i s. Dobrnič.

⚔️ 17. 5. 1944. Posle višednevnih oštrih borbi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ zauzela uporište Trebnje, koje su branile 32. i 55. četa 3. bataljona slovenačkih domobrana (oko 350 ljudi). Neprijateljska posada je uništena, sem manjeg dela koji se izvukao u s. Mirnu Peč.

⚔️ 20. 5. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzela nemačko-domobransko uporište u s. Mirnoj Peči, čija se posada, prihvaćena od jake tenkovske kolone, izvukla u Novo Mesto.

⚔️ 3. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačkih snaga iz Ribnice, V. Lašča, Grosuplja, s. Stične i s. St. Vida protiv jedinica 18. divizije NOVJ i 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na području Suhe krajine. Napad je trajao sve do 11. juna, kada su nemačke jedinice, na svim pravcima, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 3. 6. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ (4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 12. slovenačka NO brigada) zauzele neprijateljska uporišta kod Zidanog Mosta: (s. Polšnik 40 žandarma i 80 graničara i s. Št. Jurij 27 žandarma) i spalile fabriku hartije -Piatnik- kod Radeča, iz koje su prethodno evakuisale veliku količinu hartije.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle snažnog juriša, prodrle u domobransko uporište s. Ig (kod Ljubljane) i u uličnim borbama nanele neprijatelju teške gubitke (24 mrtva i 30 ranjenih), ali su se sutradan ujutro povukle iz uporišta.

⚔️ 12. 6. 1944. Kod ž. st. Verd (kod Vrhnike) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle artiljerijske pripreme i snažnog juriša, drugi put srušila Štampetov most. Uništeni su svi bunkeri za odbranu mosta i porušena je železnička pruga. Pokušaj nemačkih snaga da iz Borovnice intervenišu osujetila je 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 2. 7. 1944. U rejonu s. Ilove Gore 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ, posle teških borbi, odbacile neprijateljske kolone koje su iz s. Višnje Gore, s. Št. Vida, V. Lašča i Grosuplja nadirale na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 9. 7. 1944. Od minera 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ formirana minersko-sabotažna grupa. Ona je upućena na železničku prugu Ljubljana-Trst sa zadatkom da je neprekidno i sistematski ruši.

⚔️ 10. 7. 1944. Na području Žumberka otpočeo sedmodnevni napad 1. i 4. puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 3. ustaške brigade i domobranske 2. posadne brigade protiv jedinica 8. udarne i 34. divizije 4. korpusa NOVJ i delova 15. divizije 7. korpusa NOVJ. U borbama do 16. jula neprijatelj je popalio i opljačkao mnoga sela na slobodnoj teritoriji Žumberka i zauzeo Metliku, ali se zbog velikih gubitaka povukao prema s. Krašiću i s. Ozlju.

⚔️ 28. 7. 1944. Na položajima kod s. Sela pri Šumberku (blizu Žužemberka) 12. slovenačka (Štajerska) brigada i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv dva bataljona slovenačkih domobrana koji su iz Stične i s. Št. Vida nadirali ka Žužemberku, Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka s. Reberu.

⚔️ 3. 8. 1944. Na položajima s. Prapreče - s. Cvibel - s. Zafara 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile žestoku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz Stične i Trebnja težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, uz velike obostrane gubitke, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 7. 8. 1944. Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 22. 8. 1944. Nemačke jedinice iz Novog Mesta, V. Lašča i Ribnice napale 15. diviziju NOVJ na području Suhe krajine. U dvodnevnim oštrim borbama na položajima s. Kal - s. Ambrus, s. Ajdovec - s. Vinkov Vrh i kod s. Hinja nemačke jedinice su prinuđene da se pod pritiskom 15. divizije povuku u polazne garnizone.

⚔️ 27. 8. 1944. Nemačke jedinice iz Novog Mesta i s. St. Vida, preko s. Zagrađeca, s. Sela pri Šumberku i s. Straže, u više kolona izvršile napad na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Pošto su u trodnevnim oštrim borbama na položajima s. Zavrh - s. Zalisec - s. Cvibel - s. Zafara i s. Mačkin Hrib - s. Vinkov Vrh, jedinice 15. divizije NOVJ odbile sve napade i sprečile prodor na oslobođenu teritoriju, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 4. 9. 1944. Na položajima s. Jurna Vas - s. Podgrad - s. Vrh (kod Novog Mesta) 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, u tri kolone, nadirale na njene položaje. Posle teških borbi, neprijatelj se sutradan, preko s. Št. Jerneja (sada: Šentjernej), povukao u Novo Mesto.

⚔️ 20. 9. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ, u sadejstvu sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništile nemačko uporište u zamku Poganik (kod Litije) i oštetile železnički most na pruzi Ljubljna - Zidani Most. Posada uporišta s. Kresnica, pod pritiskom jedinica NOVJ, pobegla je preko r. Save. U borbama su zarobljena 33 neprijateljska vojnika i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz s. Stične i s. Št. Vida slovenački domobrani napali 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- i 5. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na položajima s. Cvibelj - s. Zafara - s. Mačkin Hrib i s. Muljava - s. Zagradec. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 25. 10. 1944. Za vreme napada 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- na uporište u s. Št. Vidu, nemačke i domobranske snage iz garnizona Grosuplje, Višnja Gora i s. Stična otpočele prodor na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Energičnim dejstvom 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i snaga 15. divizije NOVJ, posle dvodnevnih oštrih borbi, neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone, uz osetne gubitke.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Sadinje Vasi, s. Mačkoveca i s. Vinkovog Vrha (kod Žužemberka) jedinice 15. divizije NOVJ vodile višečasovne oštre borbe protiv nemačko-domobranskih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Kolone su najzad primorane da se, uz znatne gubitke, vrate u polazni garnizon.

⚔️ 15. 11. 1944. Kod s. Koprivnika (blizu Kočevja), u oštroj borbi, jedinice 18. divizije NOVJ razbile 2. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 10 neprijateljskih vojnika. Istovremeno su jedinice 15. divizije NOVJ kod s. Pribišja razbile neprijateljsku kolonu iz Novog Mesta, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 24. 11. 1944. Na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, u Dolenjskoj, od Austrijanaca, ratnih zarobljenika i prebeglih pripadnika nemačkih snaga, formiran 1. austrijski bataljon. On se nalazio u sastavu 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ.

⚔️ 30. 11. 1944. Na položajima kod s. Ajdoveca 12. slovenačka (Štajerska) brigada 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv neprijatelja koji je iz Novog Mesta, u dve kolone, nadirao na njene položaje. Energičnim napadom neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 1. 1. 1945. U s. Občinama (blizu Trebnja) jedinice 15. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete slovenačkih domobrana. Divizija je zatim, zbog brze intervencije delova nemačkog 14. SS policijskog puka, SS bataljona kraških lovaca i šest pokretnih bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, s. Stične i s. Št. Vida, odustala od daljih napada, ali je na linijama s. Ajdovec - s. Lipovec - Žužemberk, s. Dobrnič - s. Dobrava i s. Hinje - s. Polom vodila teške borbe sve do 7. januara, kada je neprijatelj primoran da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 5. 2. 1945. U s. Vinkovom Vrhu 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana, pa posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja iz Žužemberka, odustala od daljih napada. Poginulo je 20 i ranjeno 35 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala nemačko-domobransku posadu, te posle višečasovne borbe prodrla u mesto i zauzela nekoliko utvrđenih zgrada, zatim se, zbog pristizanja nemačko-domobranskih pojačanja iz Žužemberka, povukla ka s. Gradenecu.

⚔️ 21. 2. 1945. U rejonu s. Prevala - pl. Vršiček (kod Žužemberka) jedinice 15. divizije NOVJ okružile i posle višečasovne borbe razbile 5. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz V. Lašča. Poginulo je 75, a ranjeno 85 domobrana dok se ostatak bekstvom spasao od uništenja. Jedinice 15. divizije NOVJ su imale 4 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 5. 3. 1945. U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

⚔️ 7. 3. 1945. U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

⚔️ 10. 3. 1945. U rejonu s. Stara Gora - s. Hinje - s. Smuka jake neprijateljske snage iz Kočevja, Stične i Žužemberka izvršile napad na jedinice 15, divizije JA s ciljem da uspostave uporišta u Suhoj krajini i obezbede nesmetan saobraćaj u dolini r. Krke. U borbama do 15. marta, jedinice 15. divizije su razbile sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

⚔️ 3. 5. 1945. Jedinice 15. divizije JA okružile nemačko-domobransku posadu u Kočevju i posle oštrih uličnih borbi oslobodile ovo mesto, iz koga se deo neprijateljskih snaga, uz podršku tenkova, probio u pravcu Ribnice. Istovremeno su jedinice 18. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbile nemačko-domobranske snage u blizini s. Gotenice i s. Grčarica, te ih gonile u pravcu Ribnice.

⚔️ 6. 5. 1945. Nastupajući ka Ljubljani, jedinice 15. divizije JA napale nemačko-domobranske snage i oslobodile s. Višnju Goru i Grosuplje (u Austriji).

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 jula 1943 god. za formiranje Četrnaeste i Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22 avgusta 1943 god. o akcijama Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 do 22 avgusta 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba udarne brigade Matija Gubec od 24 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije o diverzantskim akcijama i predlog za promenu komandnog kadra u Drugom bataljonu

📜 Izveštaj Štaba udarne brigade Matija Gubec od 26 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV j POJ o formiranju Četvrtog bataljona

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije u vezi sa dislokacijom i zadacima Petnaeste divizije posle italijanske kapitulacije

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji i o aktivnosti jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 septembra 1943 o uspesima jedinica Petnaeste divizije

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 o situaciji neprijatelja na teritoriji Petnaeste divizije i u okolini Ozlja

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije od 20 septembra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o situaciji na teritoriji Dolenjske

📜 Izveštaj Otseka za propagandu i statistiku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 o uspesima jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 septembra 1943 o borbama jedinica Četrnaeste i Petnaeste divizije

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 oktobra 1943 o uspesima jedinica Petnaeste divizije na sektoru Dolenjske i jedinica Četrnaeste divizije duž pruge Ljubljana-Postojna-Trst

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na neprijateljska uporišta u Stojdragi, Javorju i Kostanjevici

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije od 2 oktobra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o napadu Pete udarne brigade na Javorje i o stanju neprijatelja na sektoru Krškog Polja

📜 Pismo Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije od 3 oktobra 1943 Štabu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar o pitanju sadejstva

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije od 8 oktobra 1943 Glavnom Obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o borbi kod Javorskog Križa i o situaciji neprijatelja u dolini reke Save i u pograničnim sektorima Hrvatske

📜 Naredba Štaba Šestog korpusa NOV i PO Slovenije od 9 oktobra 1943 Štabu Petnaeste divizije za likvidaciju nemačkih uporišta duž bivše italijansko-nemačke granice

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Rijeka-Trst-Rakek i o borbama jedinica Petnaeste divizije na sektoru St. Jani -Bučka - Kostanjevica

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o napadu jedinica Petnaeste divizije na nemačka uporišta St. Janž i Kal

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na nemačko uporište Brezje i o situaciji na sektoru Petnaeste udarne brigade

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Ilirska Bistrica - Vrhnika i o borbama Petnaeste divizije na sektoru Sevnica-Bučka-Kostanjevica

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 oktobra 1943 o borbama jedinica Petnaeste divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Sv. Križ - Mokronog - Novo Mesto

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste divizije NOV i POJ od 25 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti neprijatelja na teritoriji Litija - Novo Mesto - Krško

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 oktobra 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Catež - Velika Loka - Mirna - Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i FOJ od 30 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o borbama Dvanaeste brigade kod Globodola i o situaciji na sektoru Novo Mesto - Trebnje - Trebelno

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 5 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu udarne brigade Matija Gubec kod Poganaca

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 7 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Trebelno-Catež-Stična-Hočevje-Globodol

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 8 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama jedinica Petnaeste divizije

📜 Zapovest Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 12 novembra 1943 god. za napad na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Petnaeste divizije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Novo Mesto

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 15 novembra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade za produženje napada na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 16 novembra 1943 god. o borbama za Novo Mesto i naređenje o zadacima i promeni rasporeda podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade Matija Gubec od 18 novembra 1943 god. Štabu petnaeste divizije o napadu na Novo Mesto

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 19 novembra 1943 god. štabovima podređenih jedinica za rušenje drumova u pravcu Novog Mesta

📜 Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 novembra 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o situaciji Petnaeste divizije kod Novog Mesta

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. za raspored jedinica i njihove zadatke u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za novi raspored jedinica i za rušenje komunikacija

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 24 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o aktivnosti jedinica u vremenu od 7 oktobra do 24 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o borbama jedinica i o stanju neprijatelja na sektoru divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Petnaeste slovenačke NO brigade na reci Mrežnici

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 30 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Gorenje Lakovnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 1 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec - kod Dolenjih Lakovnica i Rakovnika

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica na teritoriji Kostanjevica - Novo Mesto - Gro-suplje

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama jedinica na teritoriji Grosuplje - Novo Mesto - Žuzem-berk

📜 Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 2 decembra 1943 štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o akcijama u vremenu od 16 do 30 novembra

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 3 decembra 1943 za obezbedenje napada na Velike Lašče

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 6 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Mali Slatnik

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 6 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije o aktivnosti brigade od 16 do 30 novembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 7 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Šmarja i Dolenjih Lakovnica

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 6 i 1 decembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica i o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade kod Bučne Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 10 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije

📜 Pismo Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije u vezi s propustom prilikom obezbeđenja napada na Kočevje

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste Slovenačke NO brigade od 18 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o borbama i političkom stanju brigade u vremenu od 1 do 15 decembra

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije NOV i POJ od 18. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu u Diviziji

📜 Naređenje Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 za napad na neprijatelja u dolini Krke

📜 Naređenje Štaba Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 24 decembra 1943 Štabu Petnaeste divizije NOV i POJ za preduzimanje napada na neprijatelja na sektoru Dvor-Žužemberk

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 26 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Dobrniča

📜 Naređenja Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 27 decembra 1943 za promenu rasporeda brigada

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Škrjanča i Regerče Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Dvanaeste slovenačke NO brigade na sektoru Trška Gora - Karlovec

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec kod Kostanjevice

📜 Naređenje Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 štabovima brigada za obezbeđenje napada Petnaeste divizije NOV i FOJ na Vavtu Vas i Dolenjske Toplice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Zvirča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i napadu na Lešnicu

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o dolasku jedinica Četvrtog korpusa na sektor Karlovac - Ogulin - reka Kupa

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 2. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ruperč Vrha

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije cd 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 4. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Netretić i Donje Stative

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ribnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i o napadu na neprijateljsku kolonu kod Ribnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Stare Cerkve

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga kod Rakitnice, Dolenje Vasi i Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga na liniji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje i borbenim dejstvima Petnaeste NOU divizije

📜 Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Petnaeste NO brigade kod Ortneka

📜 Izveštj Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete brigade protiv Nemaca kod Dolenje Vasi

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini nemačkih i domobranskih snaga u Kočevju i borbama Pete brigade kod sela Rakitnice

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 13. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru nemačke kolone na pravcu Kočevje-Ribnica-Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prodoru nemačke motorizovane kolone iz Velikih Lašča prema Kočevju

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu neprijateljskih i sopstvenih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj političkog komesara Petnaeste NOU divizije od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Dvanaeste NO brigade na Velikom Kalu i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica na sektoru Kočevje-Turjak

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 18. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Velike Lašče i Piašicu

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o demonstrativnom napadu na Novo Mesto i o borbi kod Broda

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Turjaka i Velikih I.ašča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 20. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Velike Lašče - Turjak - Pijava Gorica

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 22. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima jedinica protiv neprijatelja u zoni Divizije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Kozara u oslobodilačkom ratu 8. slovenska brigada Fran Levstik Zasede u oslobodilačkom ratu 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Završne operacije u Jugoslaviji 1. kozačka divizija Vermahta 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Ilirska Bistrica 9. slovenska brigada Borbe u Sloveniji 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ruski zaštitni korpus 3. ustaška brigada Glavni štab Slovenije 34. hrvatska divizija NOVJ 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 14. slovenska divizija NOVJ Sanitet u ratu 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Novo Mesto Blajburška operacija Črnomelj 7. slovenski korpus NOVJ 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Bela garda Italija u drugom svetskom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Diverzije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Kočevje 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Ljubljana Bosiljevo Kapitulacija Italije Notranjski partizanski odred 18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Pljačka u ratu Austrijski partizanski bataljon Rijeka Metlika 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Četnici u drugom svetskom ratu Slovensko domobranstvo 15. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Slovenije 31. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Dolenjski partizanski odred