Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

15. slovenska (belokranjska) udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 9. 1943. Kod Metlike, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od jedinica Istočnodolenjskog NOP odreda formirana 15. slovenačka (belokranjska) NO brigada, jačine 3 bataljona. (Brigada je uključena u sastav 15. divizije NOVJ.)

⚔️ 22. 10. 1943. Kod s. Broda Jurovskog (blizu Metlike) nemačke snage iz Karlovca napale jedinice 15. slovenačke (belokranjske) NO brigade i posle oštre višečasovne borbe zauzele Metliku.

⚔️ 6. 11. 1943. Kod s. Bušinje Vasi (blizu Metlike) 1. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginulo je 14 i zarobljeno 4 vojnika. Uništena su 2 kamiona i zaplenjen protivavionski mitraljez.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod prevoja Vahte (na putu Novo Mesto - Metlika) 3. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ uništio iz zasede dva nemačka vojna kamiona i putnički automobil. U borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika i belogardista.

⚔️ 22. 11. 1943. Kod s. Gačeškog Sela i s. Mateškog Sela delovi 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačke snage iz s. Generalskog Stola koje su pljačkale po selima Korduna i posle višečasovne borbe odbacili ih preko r. Mrežnice u Generalski Stol. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika a jedan je zarobljen.

⚔️ 2. 12. 1943. U Beloj krajini, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od delova 15. slovenačke (belokrajinske) NO brigade formiran Belokranjski NOP odred.

⚔️ 1. 2. 1944. U s. Videmu (kod Grosuplja) jedinice 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ, posle desetodnevnih borbi na području Videm-Krka, razbile nemačke snage koje su nastojale da poprave železničku prugu Grosuplje - s. Zdenska Vas.

⚔️ 28. 2. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 12. 6. 1944. Kod ž. st. Verd (kod Vrhnike) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle artiljerijske pripreme i snažnog juriša, drugi put srušila Štampetov most. Uništeni su svi bunkeri za odbranu mosta i porušena je železnička pruga. Pokušaj nemačkih snaga da iz Borovnice intervenišu osujetila je 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 2. 7. 1944. U rejonu s. Ilove Gore 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ, posle teških borbi, odbacile neprijateljske kolone koje su iz s. Višnje Gore, s. Št. Vida, V. Lašča i Grosuplja nadirale na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 5. 7. 1944. U s. Ilovoj Gori 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15, divizije NOVJ, posle teških borbi odbacile nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz V. Lašča, Grosuplja i s. Višnje Gore na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 9. 7. 1944. Od minera 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ formirana minersko-sabotažna grupa. Ona je upućena na železničku prugu Ljubljana-Trst sa zadatkom da je neprekidno i sistematski ruši.

⚔️ 28. 7. 1944. Na položajima kod s. Sela pri Šumberku (blizu Žužemberka) 12. slovenačka (Štajerska) brigada i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv dva bataljona slovenačkih domobrana koji su iz Stične i s. Št. Vida nadirali ka Žužemberku, Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka s. Reberu.

⚔️ 3. 8. 1944. Na položajima s. Prapreče - s. Cvibel - s. Zafara 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile žestoku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz Stične i Trebnja težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, uz velike obostrane gubitke, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 7. 8. 1944. Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 12. 12. 1944. Kod s. Govejeka 3. bataljon 15. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ razbio nemačke snage koje su nadirale iz Idrije i odbacio ih u dolinu r. Žirovnice.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 5. 3. 1945. U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

Dokumenti

📜 Dnevni izveštaj Štaba Petnaeste udarne brigade od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju brigade i o njenom napadu na Ozalj

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na nemačko uporište Brezje i o situaciji na sektoru Petnaeste udarne brigade

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 22 oktobra 1943 god. o zaposedanju Metlike od strane nemačkih trupa

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste udarne brigade od 23 oktobra 1943 god. o situaciji kod neprijatelja na sektoru Gorjanci-Kupa

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Petnaeste slovenačke NO brigade na reci Mrežnici

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o podređenosti Petnaeste slovenačke NO brigade

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Petnaeste slovenačke NO brigade od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Svinjskog Hriba

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Petnaeste slovenačke NO brigade od 14 decembra 1943 Obaveštajnom centru Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o situaciji neprijatelja na sektoru Žumberak-Karlovac-Ogulin

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Netretić

📜 Zapovest Štaba Petnaeste slovenačke INO brigade od 2. januara 1944. štabovima bataljona za napad na Netretić

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Petnaeste NO brigade kod Ortneka

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

📜 Naređenje Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30. januara 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja u Krškoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o napadu Petnaeste slovenačke brigade na neprijatelja u Krškoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu Petnaeste slovenačke NO brigade na Videm

📜 Naredba Štaba 15. divizije od 10. februara 1944. štabovima 12. i 15. slovenačke NO brigade za rušenje pruge na sektoru Grosuplje - Zdenska Vas

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 15. slovenačke NOU brigade od 5. aprila 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi i o aktivnosti partijske organizacije

📜 Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 8. maja 1944. Štabu 15. divizije o borbama brigade u drugoj polovini aprila 1944. godine

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 15. brigade Belokranjska za posedanje položaja na sektoru Hočevje - Korinj i Hinje - Prevole radi sprečavanja neprijateljevih upada na ovaj sektor

📜 Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu 12. slovenačke NO brigade na Višnju Goru i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska na Stičnu i o borbama ovih brigada na sektoru Stična - Višnja Gora

📜 Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 4. slovenačke NO brigade Matija Gubec u rejonu Čateža i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska u rejonu Ambrusa

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. Dolenjski partizanski odred Belokranjski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u Kočevje 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Borbe u Sloveniji 1943. 7. slovenski korpus NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ Metlika Avijacija u oslobodilačkom ratu 9. slovenska brigada 8. slovenska brigada Fran Levstik 15. slovenska divizija NOVJ Bela garda Zasede u oslobodilačkom ratu 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ozalj Borbe u Sloveniji 1945. Ruski zaštitni korpus Slovensko domobranstvo Novo Mesto Pljačka u ratu Ogulin Borbe u Sloveniji 1942. Glavni štab Slovenije Ljubljana 15. krajiška udarna brigada Slovenska udarna brigada Matija Gubec