Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar

Za ovaj pojam je pronađeno 70 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o formiranju slovenačkih NOU brigada -Ljubo Šercer- i -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog NOP odreda.

⚔️ 23. 9. 1942. U s. Lapinju (kod Kočevja), na osnovu naredbe GŠ NOP odreda za Sloveniju od 16. septembra 1942, od 1. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-.

⚔️ 26. 11. 1942. Trinaesta hrvatska NOU brigada i jedinice slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- izvele napad na belogardističko uporište s. Suhor (kod Metlike). Posada je uništena ili zarobljena.

⚔️ 27. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele belogardističko i italijansko uporište u s. Suhoru (kod Metlike), zarobile 110 neprijateljskih vojnika i zaplenile 104 puške, 4 p. mitraljeza i 7000 metaka.

⚔️ 11. 12. 1942. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

⚔️ 12. 12. 1942. Na Žumberku održan sastanak Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, na kome je formiran Operativni štab za rukovođenje zajedničkim akcijama jedinica 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 1. 1. 1943. Kod Trebnja 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- minirala prugu Novo Mesto

⚔️ 4. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

⚔️ 13. 1. 1943. Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

⚔️ 18. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- krenule iz s. Police (kod Grosuplja) u Hrvatsku da, u duhu naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ i naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, sa hrvatskim jedinicama preduzmu zajednička dejstva protiv neprijateljskih snaga u Žumberku.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1943. U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 13. 2. 1943. Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Hočevju (kod Grosuplja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala belogardističku posadu i zauzela gotovo celo uporište (sem nekih fortifikacijski jako utvrđenih zgrada); a uveče, zbog pojačanja pristiglih iz s. Krške Vasi, protiv kojih su jedinice na osiguranju vodile oštre borbe, povukla se na položaje oko s. Brezovog Dola i s. Bakerca.

⚔️ 18. 3. 1943. Delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali neprijatelja u s. Ambrusu i s. Kalu (kod Žužemberka) i odbacili ga u pojedine utvrđene zgrade. Zbog prodora 3. specijalnog bataljona crnih košulja sa pravca Gozdara, brigade su se, posle dvočasovne borbe, povukle na položaje oko s. Ambrusa, držeći garnizon u okruženju.

⚔️ 20. 3. 1943. Kod s. Starog Loga (blizu Kočevja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- okružila i napala motorizovanu italijansku kolonu 85. bataljona crnih košulja, koja ju iz Kočevja, preko s. Kleča, nadirala prema s. Smuki i s. Hinju. Posle oštre borbo neprijatelj se probio iz okruženja i pobegao ka Kočevju, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 23. 3. 1943. U s. Dolenjoj Vasi (kod Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala italijansko-belogardističku posadu i prodrla u naselje, ali se, zbog pristizanja tenkovske kolone iz Ribnice, morala povući na pl. Veliku goru.

⚔️ 25. 3. 1943. Kod s. Zadolja i s. Podgore (blizu Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napale kolonu 71. bataljona crnih košulja koja je nadirala iz garnizona Ribnice ka s. Podgori. Energičnim jurišem brigade su razbile neprijatelja i odbacile ga u polazni garnizon. Istovremeno su ostale brigade vodile uspešne borbe i zadržavale neprijatelja iz s. Dolenje Vasi i s. Jurjevice.

⚔️ 26. 3. 1943. Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Čateža i s. Cirnika (blizu Trebnja) 98. bataljon crnih košulja, 1. speciialni bataljon, 1. četa 117. bataljona crnih košulja italijanske divizije -Izonco- i formacije bele garde iz Trebnja i s. Rakovnika napali jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog NOP odreda. Brigada je, u dvodnevnim borbama, uspešno zadržavala neprijatelja, a potom so preko pruge Trebnje-Sevnica prebacila u rejon s. Trebelno.

⚔️ 28. 4. 1943. Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

⚔️ 15. 5. 1943. U blizini s. Okroga, s. Zabukovja, s. Sv. Petera i Kumpoljskog grada (kod Trebnja) tri italijanske kolone iz Temenice, Trebnja i s. Št. Ruperta napale 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-. Brigada se posle jednodnevne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja prebacila u rejon s. Šmarjeta (kod Novog Mesta).

⚔️ 25. 5. 1943. Na Tolstom vrhu (kod Novog Mesta) 3. bataljon 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- iz Rateža i formacije Bele garde iz s. Št. Jerneja i s. Stopiča napali 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle oštre borbe zauzeli Tolsti vrh, ali su se sutradan sami povukli.

⚔️ 7. 7. 1943. U blizini s. Cerklja (kod Brežica) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala nemački pomoćni aerodrom, uništila 5 vojnih aviona i zaplenila manju količinu oružja. Istovremeno je 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- uništila zgradu pošte u s. Brodu i rekvirirala imovinu nemačkih naseljenika u s. V. Mraševu, s. Kalcama i s. Naklu. Obe su se brigade potom ponovo prebacile preko r. Krke.

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 31. 7. 1943. U rejonu s. Rdeči Kal - s. Lučarjev Kal (kod Stične) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, u oštroj borbi, sprečile prodor 2. i 3. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koji su pošli u pomoć napadnutoj posadi Sela pri Šumberku.

⚔️ 3. 8. 1943. Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

⚔️ 13. 8. 1943. U blizini s. Gomile 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar" minirao prugu Trebnje-Sevnica i uništio železničku kompoziciju i dva blindirana vagona sa pratnjom od 27 vojnika 98. legije crnih košulja, zaplenivši njihovo oružje i municiju.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Stični (kod Grosuplja) 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao belogardističku posadu od 100 ljudi.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Gorenjoj Vasi (kod Novog Mesta) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao italijansku posadu od oko 1000 vojnika.

⚔️ 13. 9. 1943. U zamku Boštanju (kod Grosuplja) 4. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- jurišem uništio belogardističku posadu (čiji se manji deo, pod zaštitom magle, izvukao u pravcu Ljubljane).

⚔️ 15. 9. 1943. Kod s. Škofljice (blizu Ljubljane) 5. slovenačka NOU brgada -Ivan Cankar- razbila belogardističku kolonu jačine 200 ljudi, čiji su se delovi povukli u s. Ig i Ljubljanu. Brigada je ostatak kolone uništavala po okolnim šumama. Poginulo je 20 i zarobljeno 8 belogardista.

⚔️ 21. 9. 1943. U rejonu s. Primskova (kod Litije) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- vodila jednodnevnu borbu protiv nemačke kolone koja je pokušala da prodre na oslobođenu teritoriju. Brigada je kolonu prinudila da se povuče u Litiju.

⚔️ 22. 9. 1943. Kod s. Višnje Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je, uz podršku tenkova i avijacije, nadirala iz Litije. Kolona je, uz znatne gubitke, odbačena prema s. Leskovecu.

⚔️ 27. 9. 1943. Kod s. Metnaja (blizu Stične) 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napao nemačku kolonu koja je pokušala da se iz Litije probije na oslobođenu teritoriju i odbacio ju je uz znatne gubitke.

⚔️ 28. 9. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. Velika Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankarx protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela i ubijale civilno stanovništvo.

⚔️ 30. 9. 1943. U s. Javorju (kod Litije) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala nemačku posadu i nanela joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je zatim, pretrpevu gubitke od 1 mrtvog i 4 ranjena, odustala od daljeg napada.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Gobama (kod Litije) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napao nemačku posadu, ali se ova, posle kraće borbe, pod zaštitom magle, izvukla iz sela uz manje gubitke. Zaplenjena je veća količina oružja i ratne opreme.

⚔️ 8. 10. 1943. U zaseoku Javorškom Križu (kod Stične) 3. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- uništio nemačko graničko uporište. Poginulo je 12 nemačkih vojnika; zaplenjena je veća količina oružja i municije.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Dolama i s. Kalu (kod Litije) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napale nemačku posadu. U oštroj borbi poginuo je veći broj neprijateljskih vojnika a zarobljeno ih je 10. Zapaljene su zgrade u kojima je bila nastanjena posada.

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Preski (kod Litije) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele nemačko graničarsko uporište. Posada se, uz znatne gubitke, povukla ostavivši mnogo oružja i opreme.

⚔️ 23. 10. 1943. U rejonu s. Brezovo - s. Ceplje - s. Dole nemačka kolona iz Litije napala 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle višečasovne borbe zauzela s. Brezovo i s. Vodice.

⚔️ 28. 10. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. V. Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela, ubijajući civilno stanovništvo.

⚔️ 31. 10. 1943. U rejonu s. Znojila, s. Muljave, s. Črnela, s. Stranske Vasi i s. Hudog nemačke snage iz Stične i Trebnja napale jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade. Posle višečasovne borbe brigade su se, zbog intervencije neprijatelja iz Žužemberka, povukle u rejon s. Vrh - s. Mevce - s. Potok (kod Grosuplja). Poginulo je 14 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. M. Ilove Gore (blizu Grosuplja) nemačka kolona iz s. Zdenske Vasi napala delove 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačke (ljubljanske) brigade 18. divizije NOVJ, ali je posle tročasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Poginula su 2 nemačka vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Gaberja i s. M. i V. Ilove Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, posle višečasovnih oštrih borbi protiv nemačkih snaga iz s. Čušperka i s. Račne, nanele neprijatelju znatne gubitke i potom se povukle ka s. Hočevju, uz sopstvene gubitke od 16 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 20. 11. 1943. Kod Novog Mesta 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, razbila nemačku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Mirne Peči i spoji s kolonom koja je nadirala iz Trebnja.

⚔️ 19. 12. 1943. U rejonu s. V. Ločnik - s. Gradež - s. Pijava Gorica 1. i 2. bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Ljubljane i prinudili ih da se povuku prema Škofljici. Uništena su 2 protivtenkovska topa i 3 mitraljeza.

⚔️ 24. 12. 1943. U rejonu s. Reber - s. Dobrnič - s. Jordankale - s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Žvirčama (kod Žužemberka) jaka nemačka kolona iz s. Videma iznenada napala tri bataljona 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ. Bataljoni su se povukli, a kad je u selo ušao neprijatelj, oni su ga opkolili, vodeći oštre borbe preko celog dana. Pred veče je opkoljenim nemačkim snagama stigla pomoć iz s. Ambrusa i izvukla ih u s. Videm. Gubici bataljona NOVJ: 6 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 21. 4. 1944. Treći bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napao i razbio belogardističko uporište u s. Igu (kod Ljubljane). Zbog snažne intervencije neprijatelja iz Ljubljane, jedinice 15, divizije NOVJ su vodile četvorodnevne teške borbe na prostoriji Grosuplje - s. Pijava Gorica - s. Turjak.

⚔️ 17. 5. 1944. Posle višednevnih oštrih borbi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ zauzela uporište Trebnje, koje su branile 32. i 55. četa 3. bataljona slovenačkih domobrana (oko 350 ljudi). Neprijateljska posada je uništena, sem manjeg dela koji se izvukao u s. Mirnu Peč.

⚔️ 3. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačkih snaga iz Ribnice, V. Lašča, Grosuplja, s. Stične i s. St. Vida protiv jedinica 18. divizije NOVJ i 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na području Suhe krajine. Napad je trajao sve do 11. juna, kada su nemačke jedinice, na svim pravcima, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle snažnog juriša, prodrle u domobransko uporište s. Ig (kod Ljubljane) i u uličnim borbama nanele neprijatelju teške gubitke (24 mrtva i 30 ranjenih), ali su se sutradan ujutro povukle iz uporišta.

⚔️ 12. 6. 1944. Kod ž. st. Verd (kod Vrhnike) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle artiljerijske pripreme i snažnog juriša, drugi put srušila Štampetov most. Uništeni su svi bunkeri za odbranu mosta i porušena je železnička pruga. Pokušaj nemačkih snaga da iz Borovnice intervenišu osujetila je 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz s. Stične i s. Št. Vida slovenački domobrani napali 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- i 5. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na položajima s. Cvibelj - s. Zafara - s. Mačkin Hrib i s. Muljava - s. Zagradec. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 18. 10. 1944. Na položajima s. Volčja Jama - s. Reber (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15, divizije NOVJ vodila teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale sa pravaca Novo Mesto i s. Št. Vid.

⚔️ 24. 11. 1944. Na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, u Dolenjskoj, od Austrijanaca, ratnih zarobljenika i prebeglih pripadnika nemačkih snaga, formiran 1. austrijski bataljon. On se nalazio u sastavu 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala nemačko-domobransku posadu, te posle višečasovne borbe prodrla u mesto i zauzela nekoliko utvrđenih zgrada, zatim se, zbog pristizanja nemačko-domobranskih pojačanja iz Žužemberka, povukla ka s. Gradenecu.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 septembra 1942 god. o formiranju brigada Matija Gubec i Ivan Cankar i o imenovanju štabova brigada i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 28 septembra 1942 god. Stabu brigade Ivan Cankar za prelaz Brigade na Brezovu Reber

📜 Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi

📜 Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj

📜 Izveštaj štaba Udarne brigade Ivan Cankar od 15 novembra 1942 god. o napadu na italijansku kolonu kod Metlike i o radu Brigade

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 1. marta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara Udarne brigade Ivan Cankar, od 1 januara do 1 maja 1943 godine

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 13. maja 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara udarne brigade Ivan Cankar, od 1 maja do 2 septembra 1943 godine

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Pete udarne brigade Ivan Cankar od 23 oktobra 1943 god. o borbama na sektoru Brezovo-Ceplje-Dole

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar o borbama na sektoru Mirna-Catež u vremenu od 28 do 30 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade prilikom blokade Novog Mesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona udarne brigade Ivan Cankar za zaprečavanje puteva i obezbeđenje područja Kočevskog Roga

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Udarne brigade Ivan Cankar za zaprečavanje i obezbeđenje sektora Novo Mesto - Straža - Uršna Sela

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Udarne brigade Ivan Cankar od 8 novembra 1943 god. o borbama u vremenu od 8 septembra do 8 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke udarne brigade Ivan Cankar od 14 novembra 1943 god. o borbi kod Stične 31 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 14 novembra 1943 god. o borbama brigade u vremenu od 1 do 14 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 18 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 23 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 oktobra do 15 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 27 novembra 1943 god. o borbama na sektoru Trška Gora -Kamence - Sv. Ana

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 7 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju brigade od 15 do 30 novembra

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade od 1 do 15 decembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 26 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Dobrniča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Zvirča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar na sektoru Ribnica-Ortnek

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 15. februara 1944. o stanju i radu u brigadi

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu neprijatelja na položaje 1. bataljona 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. februara 1944. o borbi kod Novog Mesta

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o porazu 4. bataljona na Javorovici

📜 Dnevni izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 2. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama s neprijateljskim kolonama kod Zajčjeg Vrha. Verduna i Stopiča

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 4. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama kod Dolenjih i Gorenjih Lakovnica

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar za postignuti uspeh u borbama kod Pijave Gorice i uporišta Ig

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar i ostalim jedinicama koje su se istakle u borbama na sektoru Trebnje - Novo Mesto

📜 Izveštaj sekretara biroa SKOJ 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 1. maja .1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Sloveniju o stanju i radu organizacije u brigade

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabovima 3. bataljona 5. udarne brigade Ivan Cankar i 2. bataljona Kočevskog NOP odreda da neprekidno kontrolišu Suhu krajinu, a Komandi garnizona korpusa da se premesti na sektor Lašča

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 11. novembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbama u rejonu Dolenjskih Toplica

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke,NOU brigade Ivan Cankar od 13. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 14. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 19. marta 1945. Štabu 15. divizije JA o situaciji i borbama krajem februara i u martu na području Suhe krajine

📜 Mesečni izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. maja 1945. Štabu 15. divizije JA o borbenoj aktivnosti u završnim borbama za oslobođenje na pravcu Vinica–Kočevje–Ljubljana

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Novo Mesto Gorenjski partizanski odred Josip Broz Tito 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Črnomelj 153. pešadijska divizija Macerata Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Karlovac 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Kočevski partizanski odred 14. slovenska divizija NOVJ Pohorski bataljon 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Ljubljana 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Jastrebarsko 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Podgora Notranjski partizanski odred 14. pešadijska divizija Isonzo Primorsko-goranski partizanski odred 15. slovenska divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ Dolomitski partizanski odred SKOJ Nemački zločini u Jugoslaviji 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Žene u ratu Metlika Narodni heroji Jugoslavije Bela garda Borbe u Sloveniji 1942. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Slovensko domobranstvo 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bosiljevo Borbe u Sloveniji 1943. Politički komesari u NOR-u 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Zarobljenici u ratu 7. slovenski korpus NOVJ Brežice Operacija Ljubljanska pokrajina Slovenska udarna brigada Matija Gubec Glavni štab Slovenije Belokranjski partizanski odred Austrijski partizanski bataljon 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Hrvatsko domobranstvo Kočevje 12. slovenska udarna brigada (štajerska) 57. pešadijska divizija Lombardia Luftwaffe u Jugoslaviji Komunistička partija Slovenije Borbe u Sloveniji 1944.