Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar

Za ovaj pojam je pronađeno 70 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o formiranju slovenačkih NOU brigada -Ljubo Šercer- i -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog NOP odreda.

⚔️ 23. 9. 1942. U s. Lapinju (kod Kočevja), na osnovu naredbe GŠ NOP odreda za Sloveniju od 16. septembra 1942, od 1. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-.

⚔️ 26. 11. 1942. Trinaesta hrvatska NOU brigada i jedinice slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- izvele napad na belogardističko uporište s. Suhor (kod Metlike). Posada je uništena ili zarobljena.

⚔️ 27. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele belogardističko i italijansko uporište u s. Suhoru (kod Metlike), zarobile 110 neprijateljskih vojnika i zaplenile 104 puške, 4 p. mitraljeza i 7000 metaka.

⚔️ 11. 12. 1942. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

⚔️ 12. 12. 1942. Na Žumberku održan sastanak Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, na kome je formiran Operativni štab za rukovođenje zajedničkim akcijama jedinica 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 1. 1. 1943. Kod Trebnja 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- minirala prugu Novo Mesto

⚔️ 4. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

⚔️ 13. 1. 1943. Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

⚔️ 18. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- krenule iz s. Police (kod Grosuplja) u Hrvatsku da, u duhu naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ i naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, sa hrvatskim jedinicama preduzmu zajednička dejstva protiv neprijateljskih snaga u Žumberku.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1943. U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 13. 2. 1943. Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Hočevju (kod Grosuplja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala belogardističku posadu i zauzela gotovo celo uporište (sem nekih fortifikacijski jako utvrđenih zgrada); a uveče, zbog pojačanja pristiglih iz s. Krške Vasi, protiv kojih su jedinice na osiguranju vodile oštre borbe, povukla se na položaje oko s. Brezovog Dola i s. Bakerca.

⚔️ 18. 3. 1943. Delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali neprijatelja u s. Ambrusu i s. Kalu (kod Žužemberka) i odbacili ga u pojedine utvrđene zgrade. Zbog prodora 3. specijalnog bataljona crnih košulja sa pravca Gozdara, brigade su se, posle dvočasovne borbe, povukle na položaje oko s. Ambrusa, držeći garnizon u okruženju.

⚔️ 20. 3. 1943. Kod s. Starog Loga (blizu Kočevja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- okružila i napala motorizovanu italijansku kolonu 85. bataljona crnih košulja, koja ju iz Kočevja, preko s. Kleča, nadirala prema s. Smuki i s. Hinju. Posle oštre borbo neprijatelj se probio iz okruženja i pobegao ka Kočevju, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 23. 3. 1943. U s. Dolenjoj Vasi (kod Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala italijansko-belogardističku posadu i prodrla u naselje, ali se, zbog pristizanja tenkovske kolone iz Ribnice, morala povući na pl. Veliku goru.

⚔️ 25. 3. 1943. Kod s. Zadolja i s. Podgore (blizu Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napale kolonu 71. bataljona crnih košulja koja je nadirala iz garnizona Ribnice ka s. Podgori. Energičnim jurišem brigade su razbile neprijatelja i odbacile ga u polazni garnizon. Istovremeno su ostale brigade vodile uspešne borbe i zadržavale neprijatelja iz s. Dolenje Vasi i s. Jurjevice.

⚔️ 26. 3. 1943. Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Čateža i s. Cirnika (blizu Trebnja) 98. bataljon crnih košulja, 1. speciialni bataljon, 1. četa 117. bataljona crnih košulja italijanske divizije -Izonco- i formacije bele garde iz Trebnja i s. Rakovnika napali jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog NOP odreda. Brigada je, u dvodnevnim borbama, uspešno zadržavala neprijatelja, a potom so preko pruge Trebnje-Sevnica prebacila u rejon s. Trebelno.

⚔️ 28. 4. 1943. Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

⚔️ 15. 5. 1943. U blizini s. Okroga, s. Zabukovja, s. Sv. Petera i Kumpoljskog grada (kod Trebnja) tri italijanske kolone iz Temenice, Trebnja i s. Št. Ruperta napale 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-. Brigada se posle jednodnevne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja prebacila u rejon s. Šmarjeta (kod Novog Mesta).

⚔️ 25. 5. 1943. Na Tolstom vrhu (kod Novog Mesta) 3. bataljon 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- iz Rateža i formacije Bele garde iz s. Št. Jerneja i s. Stopiča napali 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle oštre borbe zauzeli Tolsti vrh, ali su se sutradan sami povukli.

⚔️ 7. 7. 1943. U blizini s. Cerklja (kod Brežica) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala nemački pomoćni aerodrom, uništila 5 vojnih aviona i zaplenila manju količinu oružja. Istovremeno je 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- uništila zgradu pošte u s. Brodu i rekvirirala imovinu nemačkih naseljenika u s. V. Mraševu, s. Kalcama i s. Naklu. Obe su se brigade potom ponovo prebacile preko r. Krke.

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 31. 7. 1943. U rejonu s. Rdeči Kal - s. Lučarjev Kal (kod Stične) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, u oštroj borbi, sprečile prodor 2. i 3. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koji su pošli u pomoć napadnutoj posadi Sela pri Šumberku.

⚔️ 3. 8. 1943. Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

⚔️ 13. 8. 1943. U blizini s. Gomile 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar" minirao prugu Trebnje-Sevnica i uništio železničku kompoziciju i dva blindirana vagona sa pratnjom od 27 vojnika 98. legije crnih košulja, zaplenivši njihovo oružje i municiju.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Stični (kod Grosuplja) 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao belogardističku posadu od 100 ljudi.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Gorenjoj Vasi (kod Novog Mesta) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao italijansku posadu od oko 1000 vojnika.

⚔️ 13. 9. 1943. U zamku Boštanju (kod Grosuplja) 4. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- jurišem uništio belogardističku posadu (čiji se manji deo, pod zaštitom magle, izvukao u pravcu Ljubljane).

⚔️ 15. 9. 1943. Kod s. Škofljice (blizu Ljubljane) 5. slovenačka NOU brgada -Ivan Cankar- razbila belogardističku kolonu jačine 200 ljudi, čiji su se delovi povukli u s. Ig i Ljubljanu. Brigada je ostatak kolone uništavala po okolnim šumama. Poginulo je 20 i zarobljeno 8 belogardista.

⚔️ 21. 9. 1943. U rejonu s. Primskova (kod Litije) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- vodila jednodnevnu borbu protiv nemačke kolone koja je pokušala da prodre na oslobođenu teritoriju. Brigada je kolonu prinudila da se povuče u Litiju.

⚔️ 22. 9. 1943. Kod s. Višnje Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je, uz podršku tenkova i avijacije, nadirala iz Litije. Kolona je, uz znatne gubitke, odbačena prema s. Leskovecu.

⚔️ 27. 9. 1943. Kod s. Metnaja (blizu Stične) 2. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napao nemačku kolonu koja je pokušala da se iz Litije probije na oslobođenu teritoriju i odbacio ju je uz znatne gubitke.

⚔️ 28. 9. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. Velika Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankarx protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela i ubijale civilno stanovništvo.

⚔️ 30. 9. 1943. U s. Javorju (kod Litije) 5. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala nemačku posadu i nanela joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je zatim, pretrpevu gubitke od 1 mrtvog i 4 ranjena, odustala od daljeg napada.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Gobama (kod Litije) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napao nemačku posadu, ali se ova, posle kraće borbe, pod zaštitom magle, izvukla iz sela uz manje gubitke. Zaplenjena je veća količina oružja i ratne opreme.

⚔️ 8. 10. 1943. U zaseoku Javorškom Križu (kod Stične) 3. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- uništio nemačko graničko uporište. Poginulo je 12 nemačkih vojnika; zaplenjena je veća količina oružja i municije.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Dolama i s. Kalu (kod Litije) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napale nemačku posadu. U oštroj borbi poginuo je veći broj neprijateljskih vojnika a zarobljeno ih je 10. Zapaljene su zgrade u kojima je bila nastanjena posada.

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Preski (kod Litije) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele nemačko graničarsko uporište. Posada se, uz znatne gubitke, povukla ostavivši mnogo oružja i opreme.

⚔️ 23. 10. 1943. U rejonu s. Brezovo - s. Ceplje - s. Dole nemačka kolona iz Litije napala 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle višečasovne borbe zauzela s. Brezovo i s. Vodice.

⚔️ 28. 10. 1943. U rejonu s. Mirna - s. Čatež - s. V. Loka (kod Trebnja) otpočele trodnevne teške borbe 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- protiv jakih nemačkih motorizovanih delova koji su napadali iz Novog Mesta, Mokronoga i Litije. Za odmazdu zbog teških gubitaka, nemačke jedinice su popalile više sela, ubijajući civilno stanovništvo.

⚔️ 31. 10. 1943. U rejonu s. Znojila, s. Muljave, s. Črnela, s. Stranske Vasi i s. Hudog nemačke snage iz Stične i Trebnja napale jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade. Posle višečasovne borbe brigade su se, zbog intervencije neprijatelja iz Žužemberka, povukle u rejon s. Vrh - s. Mevce - s. Potok (kod Grosuplja). Poginulo je 14 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. M. Ilove Gore (blizu Grosuplja) nemačka kolona iz s. Zdenske Vasi napala delove 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačke (ljubljanske) brigade 18. divizije NOVJ, ali je posle tročasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Poginula su 2 nemačka vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Gaberja i s. M. i V. Ilove Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, posle višečasovnih oštrih borbi protiv nemačkih snaga iz s. Čušperka i s. Račne, nanele neprijatelju znatne gubitke i potom se povukle ka s. Hočevju, uz sopstvene gubitke od 16 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 20. 11. 1943. Kod Novog Mesta 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, razbila nemačku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Mirne Peči i spoji s kolonom koja je nadirala iz Trebnja.

⚔️ 19. 12. 1943. U rejonu s. V. Ločnik - s. Gradež - s. Pijava Gorica 1. i 2. bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Ljubljane i prinudili ih da se povuku prema Škofljici. Uništena su 2 protivtenkovska topa i 3 mitraljeza.

⚔️ 24. 12. 1943. U rejonu s. Reber - s. Dobrnič - s. Jordankale - s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Žvirčama (kod Žužemberka) jaka nemačka kolona iz s. Videma iznenada napala tri bataljona 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ. Bataljoni su se povukli, a kad je u selo ušao neprijatelj, oni su ga opkolili, vodeći oštre borbe preko celog dana. Pred veče je opkoljenim nemačkim snagama stigla pomoć iz s. Ambrusa i izvukla ih u s. Videm. Gubici bataljona NOVJ: 6 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 21. 4. 1944. Treći bataljon 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napao i razbio belogardističko uporište u s. Igu (kod Ljubljane). Zbog snažne intervencije neprijatelja iz Ljubljane, jedinice 15, divizije NOVJ su vodile četvorodnevne teške borbe na prostoriji Grosuplje - s. Pijava Gorica - s. Turjak.

⚔️ 17. 5. 1944. Posle višednevnih oštrih borbi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ zauzela uporište Trebnje, koje su branile 32. i 55. četa 3. bataljona slovenačkih domobrana (oko 350 ljudi). Neprijateljska posada je uništena, sem manjeg dela koji se izvukao u s. Mirnu Peč.

⚔️ 3. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačkih snaga iz Ribnice, V. Lašča, Grosuplja, s. Stične i s. St. Vida protiv jedinica 18. divizije NOVJ i 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na području Suhe krajine. Napad je trajao sve do 11. juna, kada su nemačke jedinice, na svim pravcima, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle snažnog juriša, prodrle u domobransko uporište s. Ig (kod Ljubljane) i u uličnim borbama nanele neprijatelju teške gubitke (24 mrtva i 30 ranjenih), ali su se sutradan ujutro povukle iz uporišta.

⚔️ 12. 6. 1944. Kod ž. st. Verd (kod Vrhnike) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle artiljerijske pripreme i snažnog juriša, drugi put srušila Štampetov most. Uništeni su svi bunkeri za odbranu mosta i porušena je železnička pruga. Pokušaj nemačkih snaga da iz Borovnice intervenišu osujetila je 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

⚔️ 8. 10. 1944. Iz s. Stične i s. Št. Vida slovenački domobrani napali 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- i 5. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na položajima s. Cvibelj - s. Zafara - s. Mačkin Hrib i s. Muljava - s. Zagradec. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 18. 10. 1944. Na položajima s. Volčja Jama - s. Reber (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15, divizije NOVJ vodila teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale sa pravaca Novo Mesto i s. Št. Vid.

⚔️ 24. 11. 1944. Na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, u Dolenjskoj, od Austrijanaca, ratnih zarobljenika i prebeglih pripadnika nemačkih snaga, formiran 1. austrijski bataljon. On se nalazio u sastavu 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ.

⚔️ 22. 1. 1945. U rejonu s. Lipje - s. Gradenec - s. Lašče (kod Žužemberka) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar-, 12. slovenačka brigada i jurišni bataljon 15. divizije NOVJ napali 1. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana i jedan bataljon nemačkog 14. SS policijskog puka i posle višečasovne borbe, uz osetne gubitke, odbacili ih u polazne garnizone s. Stičnu, s. Št. Vid i Kočevje. U borbi je poginuo i komandant SS policijskog bataljona.

⚔️ 1. 2. 1945. Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ napala nemačko-domobransku posadu, te posle višečasovne borbe prodrla u mesto i zauzela nekoliko utvrđenih zgrada, zatim se, zbog pristizanja nemačko-domobranskih pojačanja iz Žužemberka, povukla ka s. Gradenecu.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 septembra 1942 god. o formiranju brigada Matija Gubec i Ivan Cankar i o imenovanju štabova brigada i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 28 septembra 1942 god. Stabu brigade Ivan Cankar za prelaz Brigade na Brezovu Reber

📜 Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi

📜 Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj

📜 Izveštaj štaba Udarne brigade Ivan Cankar od 15 novembra 1942 god. o napadu na italijansku kolonu kod Metlike i o radu Brigade

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 1. marta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara Udarne brigade Ivan Cankar, od 1 januara do 1 maja 1943 godine

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 13. maja 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Dnevnik Jože Borštnara, političkog komesara udarne brigade Ivan Cankar, od 1 maja do 2 septembra 1943 godine

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Pete udarne brigade Ivan Cankar od 23 oktobra 1943 god. o borbama na sektoru Brezovo-Ceplje-Dole

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar o borbama na sektoru Mirna-Catež u vremenu od 28 do 30 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade prilikom blokade Novog Mesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona udarne brigade Ivan Cankar za zaprečavanje puteva i obezbeđenje područja Kočevskog Roga

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Udarne brigade Ivan Cankar za zaprečavanje i obezbeđenje sektora Novo Mesto - Straža - Uršna Sela

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Udarne brigade Ivan Cankar od 8 novembra 1943 god. o borbama u vremenu od 8 septembra do 8 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke udarne brigade Ivan Cankar od 14 novembra 1943 god. o borbi kod Stične 31 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 14 novembra 1943 god. o borbama brigade u vremenu od 1 do 14 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 18 novembra 1943 god. o napadu na Novo Mesto

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 23 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 oktobra do 15 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Pete udarne brigade Ivan Cankar od 27 novembra 1943 god. o borbama na sektoru Trška Gora -Kamence - Sv. Ana

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 7 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju brigade od 15 do 30 novembra

📜 Izveštaj Štaba Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade od 1 do 15 decembra

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 26 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Dobrniča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Zvirča

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar na sektoru Ribnica-Ortnek

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 15. februara 1944. o stanju i radu u brigadi

📜 Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu neprijatelja na položaje 1. bataljona 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. februara 1944. o borbi kod Novog Mesta

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o porazu 4. bataljona na Javorovici

📜 Dnevni izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 2. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama s neprijateljskim kolonama kod Zajčjeg Vrha. Verduna i Stopiča

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade Ivan Cankar od 4. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama kod Dolenjih i Gorenjih Lakovnica

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar za postignuti uspeh u borbama kod Pijave Gorice i uporišta Ig

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar i ostalim jedinicama koje su se istakle u borbama na sektoru Trebnje - Novo Mesto

📜 Izveštaj sekretara biroa SKOJ 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 1. maja .1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Sloveniju o stanju i radu organizacije u brigade

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabovima 3. bataljona 5. udarne brigade Ivan Cankar i 2. bataljona Kočevskog NOP odreda da neprekidno kontrolišu Suhu krajinu, a Komandi garnizona korpusa da se premesti na sektor Lašča

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 11. novembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbama u rejonu Dolenjskih Toplica

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke,NOU brigade Ivan Cankar od 13. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 14. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi

📜 Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 19. marta 1945. Štabu 15. divizije JA o situaciji i borbama krajem februara i u martu na području Suhe krajine

📜 Mesečni izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade Ivan Cankar od 22. maja 1945. Štabu 15. divizije JA o borbenoj aktivnosti u završnim borbama za oslobođenje na pravcu Vinica–Kočevje–Ljubljana

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Črnomelj Avijacija u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Metlika Jastrebarsko 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Bela garda Karlovac 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Hrvatskoj 1942. Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Ljubljana Borbe u Sloveniji 1945. Nemački zločini u Jugoslaviji Josip Broz Tito Kočevje 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Pohorski bataljon Politički komesari u NOR-u Novo Mesto Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Komunistička partija Slovenije 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Primorsko-goranski partizanski odred Dolomitski partizanski odred Operacija Ljubljanska pokrajina 18. slovenska divizija NOVJ SKOJ Austrijski partizanski bataljon Bosiljevo 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Hrvatsko domobranstvo Zarobljenici u ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 57. pešadijska divizija Lombardia Glavni štab Slovenije 8. kordunaška divizija NOVJ 153. pešadijska divizija Macerata Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 15. slovenska divizija NOVJ Brežice Kočevski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije 14. pešadijska divizija Isonzo 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Gorenjski partizanski odred Belokranjski partizanski odred 7. slovenski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Slovensko domobranstvo 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Podgora Borbe u Sloveniji 1944. Žene u ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Borbe u Hrvatskoj 1943. 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Notranjski partizanski odred