Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Belokranjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 4 septembra 1942 god. štabu Belokranjskog odreda o stanju bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa za formiranje Belokranjskog i Dolenjskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda

📜 Zapovest Štaba Belokranjskog NOP odreda od 1. januara 1944. Štabu Prvog bataljona za obezbeđenje napada iz pravca Ozlja pri napadu jedinica Operativnog štaba na Netretić i Donje Stative

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 5. januara 1944. o stanju i radu Odreda

📜 Uputstvo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 25. juna 1944. političkom komisaru 8, 34, 15. i 13. divizije, Belokranjskog i Karlovačkog odreda o političkoj pripremi jedinica za predstojeće zadatke

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. za rasformiranje Kočevskog NOP odreda, uključenje njegovog ljudstva u sastav Belokranjskog NOP odreda i o zadacima tako pojačanog Belokranjskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. Štabu Belokranjskog NOP odreda za novi raspored snaga u cilju što uspešnije odbrane slobodne teritorije Bele krajine i formiranje 4. bataljona

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 21. oktobra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Kočevju

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Žakanja

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama u rejonu Reštovo – Bubnjarci – Sela Žakanjska

📜 Izveštaj Belokranjskog NOP odreda od 23. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti krajem marta i u aprilu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Glavni štab Slovenije Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Dolenjski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Karlovac Borbe u Sloveniji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Kočevski partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1942. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Kočevje 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Notranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1945. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ)