Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Notranjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1942. Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

⚔️ 0. 4. 1942. Partizanska grupa iz okoline Vrhnike prerasla u Horjulsku partizansku četu, koja je uključena u 1. bataljon Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 16. 4. 1942. Formiran Južnodolenjski partizanski bataljon (kasnije: 2. bataljon Notranjskog NOP odreda). Jezgro mu je činila partizanska grupa iz partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- koju je Pokrajinski štab doveo sa Mokreča u predeo oko Kočevja da bi omasovio ustanak u tom kraju.

⚔️ 24. 4. 1942. Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

⚔️ 1. 5. 1942. Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

⚔️ 7. 5. 1942. U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

⚔️ 12. 5. 1942. Pod pritiskom 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda, italijanski vojnici napustili Stari Trg, Sledećeg dana je oslobođena cela Loška dolina i stvorena velika slobodna teritorija u Notranjsko.

⚔️ 13. 5. 1942. Treći bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda oslobodio Stari Trg.

⚔️ 13. 5. 1942. Štab 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izdao naredbu o preuzimanju vlasti na oslobođenoj teritoriji Loške doline i ukidanju svih naredbi i zakona italijanskog okupatora.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

⚔️ 15. 5. 1942. Prva četa 1. bataljona -Ljubo Šercer- Notranjskog NOP odreda napala italijansko uporište Ig, ali se morala povući zbog snažne intervencije italijanskih oklopnih snaga iz Ljubljane.

⚔️ 17. 5. 1942. Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

⚔️ 17. 5. 1942. Prvi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer-, sa Proleterskom udarnom četom, proširio slobodnu teritoriju preko Ljubljanskog barja, sve do Ljubljane.

⚔️ 20. 5. 1942. Kod s. Rašice (blizu V. Lašča) 2. četa 5. bataljona Notranjskog NOP odreda napala iz zasede i naterala u bekstvo jači odred italijanskih vojnika. I jedna i druga strana pretrpele su znatne gubitke.

⚔️ 22. 5. 1942. Jake italijanske snage otpočele napad na oslobođenu teritoriju u okolini s. Iga (kod Ljubljane). Partizanski bataljon -Ljubo Šercer- i delovi Notranjskog NOP odreda prihvatili borbu, naneli neprijatelju velike gubitke i povukli se iz ravnice.

⚔️ 26. 5. 1942. Kod s. Vodice (blizu Grosuplja) došlo do prve borbe između 1. čete 3. partizanskog bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda i Legije smrti.

⚔️ 0. 6. 1942. Notranjski NOP odred -Ljubo Šercer- podeljen na tri nova NOP odreda: Kočevski, Krimski i Dolomitski (nazivan i Polhograjski).

⚔️ 2. 6. 1942. Druga četa 1. bataljona Notranjskog NOP odreda vodila oštru borbu protiv nadmoćnih italijanskih snaga koje su htele da zauzmu sela: Preserje, Kamnik, Dolenj u i Gorenju Brezovicu. Italijanski vojnici su se povukli prema Ljubljanici, pretrpevši veće gubitke.

⚔️ 4. 6. 1942. Treća četa 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izvršila uspešan napad na italijansku posadu u Starom Trgu na Kupi.

⚔️ 5. 6. 1942. Od 4. čete 1. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- formiran 4. bataljon Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 5. 6. 1942. Patrola 1. čete 1. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- vodila borbu protiv oko 100 italijanskih vojnika koji su se kretali prema s. Vrbljenama i primorala ih da se povuku prema Igu. (kod Ljubljane).

⚔️ 10. 6. 1942. Na drumu kod s. Rovta (blizu Vrhnike) 2. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda napala italijanske blindirane automobile: jedan potpuno uništila a drugi oštetila.

⚔️ 12. 6. 1942. Drugi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- s jednom grupom Hrvatskih partizana, napao utvrđenu posadu u s. Osilnici (kod Broda na Kupi), ali se morao povući zbog pristizanja jačih neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 27. 6. 1942. Kod s. Zaloga (blizu Polhovog Gradeča) 1. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- iz zasede napala i potpuno razbila jednu nemačku četu koja je bila određena za zaštitu i utvrđivanje granica preko Polhograjskih brda.

⚔️ 18. 7. 1942. Na Ljubljanskom vrhu (kod Vrhnike), od 3. čete 1. bataljona i biciklističke čete Notranjskog NOP odreda, formiran 4. bataljon Krimskog NOP odreda.

⚔️ 6. 10. 1942. Na pl. Mokrecu, po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od 1. bataljona Krimskog NOP odreda i 2. bataljona Notranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-.

⚔️ 6. 10. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio da se na teritoriji bivše 3. grupe NOP odreda formira novi Notranjski NOP odred.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 0. 12. 1943. Kod s. Sodražice (blizu Ribnice), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dela ljudstva 14. i 18. divizije NOVJ formiran Notranjski NOP odred.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 21. 9. 1944. Jače nemačke i domobranske snage iz Cerknice, Borovnice i Velikih Lašča otpočele nadiranje na oslobođenu teritoriju Notranjske. U višednevnim borbama kod s. Sv. Vida, s. Jerišča, s. Zalesa, s. Mramorova, s. Sv. Urha i s. Zavrha jedinice Notranjskog NOP odreda su primorale neprijatelja da se, uz veće gubitke, povuče u polazne garnizone.

⚔️ 13. 1. 1945. U rejonu s. G. Jezero - s. Klanac - s. Podlož (kod Cerknice) jedinice Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbile napad 47. čete 2. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz Rakeka.

⚔️ 23. 1. 1945. U rejonu s. G. Jezero - s. Klanci - s. Dane delovi Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbili napad jakih nemačko-domobranskih snaga iz Cerknice.

⚔️ 10. 4. 1945. U blizini s. Nadleska i s. Šmarate nemačke snage i slovenački domobrani iz Cerknice napale Notranjski NOP odred 7. korpusa JA. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 8 poginulih i 12 ranjenih.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

⚔️ 28. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

Dokumenti

📜 Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

📜 Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 aprila 1942 god. o formiranju Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek i Proleterske udarne čete

📜 Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije komandiru Proleterske udarne patrole za formiranje Petog bataljona Notranjskog odreda

📜 Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije štabu Notranjskog odreda za proširivanje oslobođene teritorije u vezi sa naglim širenjem narodnog ustanka

📜 Naredba štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 13 maja 1942 god. povodom oslobođenja Starog Trga kod Loža

📜 Proglas štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 14 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Starog Trga o preuzimanju vlasti od strane terenskih odbora OF

📜 Izveštaj štaba Drugog bataljona Notranjskog odreda od 15 maja 1942 god. o zauzimanju Broda na Kupi i stvaranju oslobođene teritorije kod Kupe

📜 Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 16 maja 1942 god. o pohvali Drugog bataljona Notranjskog odreda i imenovanju komande Proleterske udarne čete

📜 Naredba štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda Ljubo Šercer od 18 maja 1942 god. komandi Četvrte čete za izvođenje akcija u rejonu Rakek, Laže, Logatec

📜 Izveštaj Partizanskog vestnika od 18 maja 1942 god. o jedno-mesečnim rezultatima rada Drugog bataljona Notranjskog odreda

📜 Proglas štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda Ljubo Šercer od 19 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Iga kod Ljubljane

📜 Odlomak iz Operativnog dnevnika Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek o akcijama Brkinske čete

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda o brojnom stanju ljudstva i naoružanja

📜 Partizanski vestnik od juna 1942 god. o borbama Drugog bataljona Notranjskog odreda

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanje, municija i stanie blagajne Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 9 juna 1942 god. o stanju i radu bataljona

📜 Izveštaj Štaba Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 11 juna 1942 god. o borbama bataljona od 15 maja do 9 juna 1942 godine

📜 Operaciski dnevnik Prvog bataljona Notranjskog NOP odreda Ljubo Šercer od 3 maja do 13 juna 1942 godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 13 juna 1942 god. Štabu Treće grupe partizanskih odreda o napadu na italijanske blindirane automobile kod Rovta i zapleni oružja na Drenovom Griču

📜 Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 20 juna 1942 god. o akcijama bataljona u vremenu od 11 do 16 juna 1942 godine

📜 Izveštaj Prve čete Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 27 juna 1942 god. o sukobu sa nemačkim vojnicima u Zalogu kod Polhovog Gradca

📜 Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 27 juna 1942 god. o borbama i akcijama bataljona od 18 do 24 juna 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 6 oktobra 1942 god. o formiranju Notranjskog odreda

📜 Izveštaj štaba Notranjskog odreda od 6 decembra 1942 god. o akcijama i radu bataljona u mesecu novembru

📜 Izveštaj štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda od 16 decembra 1942 god. o italijanskim uporištima duž Kupe

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 8. marta 1944. Štabu Notranjskog NOP odreda za predislokaciju jedinica i rušenje železničke pruge Postojna-Ljubljana

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali Notranjskog NOP odreda za uspešno izvršenu diverzantsku akciju na železničkoj pruzi kod Rakeka

📜 Naređenje Operativnog štaba Notranjskog i Istarskog NOP odreda od 5. maja 1944. štabovima o novom rasporedu potčinjenih jedinica i o njihovim zadacima

📜 Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama minerskih grupa Istarskog i Notranjskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Slivnice

📜 Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska i Notranjskog NOP odreda na sektoru Cerknica-Grahovo

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 6. septembra 1944. štabovima 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, Notranjskom NOP odredu i Udarnom bataljonu za rušenje železničke pruge Preserje-Rakek

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. septembra 1944. za reorganizaciju Notranjskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 13. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama Odreda na sektoru Notranjske

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 28. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Grahovo - Stari Trg pri Ložu

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 3. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Tolsti Vrh

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 10. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Stari Trg pri Ložu - Grahovo

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 15. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Velikih Bloka

📜 Izveštaj štaba Notranjskog NOP odreda od 28. februara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju Odreda

📜 Naređenje štaba 7. korpusa JA od 6. marta 1945. Štabu Notranjskog NOP odreda da formira od postojećeg ljudstva dva bataljona i o budućim zadacima odreda

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 11. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u martu i početkom aprila

📜 Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 18. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbama na prostoru Loška dolina Čabar – Brod na Kupi

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Dolomitski partizanski odred 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Ogulin 15. slovenska divizija NOVJ 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Glavni štab Slovenije Kočevje Dolenjski partizanski odred 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Završne operacije u Jugoslaviji 20. dalmatinska divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Krimski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Pohorski bataljon Gorenjski partizanski odred Kočevski partizanski odred Brod na Kupi Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bela garda Ljubljana Slovenska udarna brigada Matija Gubec Belokranjski partizanski odred Kamnik Istra u oslobodilačkom ratu Istrski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943. 8. slovenska brigada Fran Levstik 7. slovenski korpus NOVJ Slovensko domobranstvo Borbe u Sloveniji 1945. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Istri 1942.