Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

11. slovenska brigada Miloš Zidanšek

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

⚔️ 22. 4. 1942. U rejonu Loški potok - s. Prezid - s. Čabar (blizu Ribnice) od 3. čete 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-, formiran partizanski bataljon -Miloš Zidanšek-.

⚔️ 12. 5. 1942. Pod pritiskom 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda, italijanski vojnici napustili Stari Trg, Sledećeg dana je oslobođena cela Loška dolina i stvorena velika slobodna teritorija u Notranjsko.

⚔️ 13. 5. 1942. Treći bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda oslobodio Stari Trg.

⚔️ 13. 5. 1942. Štab 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izdao naredbu o preuzimanju vlasti na oslobođenoj teritoriji Loške doline i ukidanju svih naredbi i zakona italijanskog okupatora.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

⚔️ 26. 5. 1942. Kod s. Vodice (blizu Grosuplja) došlo do prve borbe između 1. čete 3. partizanskog bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda i Legije smrti.

⚔️ 4. 6. 1942. Treća četa 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izvršila uspešan napad na italijansku posadu u Starom Trgu na Kupi.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Tatrama (kod Divače), od radnika iz Trsta, formirana 16. slovenačka (tržaška) NO brigada. U nju je 26. septembra uključen i Tržaški bataljon 11. slovenačke (brkinske) NO brigade.

⚔️ 2. 10. 1943. U blizini s. Studene Gore (kod Ilirske Bistrice) nemačke motorizovane snage iz Trsta razbile 1. i 4. bataljon 11, slovenačke (brkinske) NO brigade. (Razbijeni delovi ovih bataljona su se prikupili na pl. Mašunu.)

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Sv. Primožu na Pohorju, od jedinica Pohorskog NOP odreda i jednog bataljona koji je operisao na sektoru Koruške, formirana 11. slovenačka NO brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 16. 1. 1944. Između ž. stanica Dravograd i št. Janž 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije miniranjem pruge srušila nemački transportni voz. Poginulo je 18 nemačkih oficira i podoficira, dok se preostali deo posade predao i bio razoružan.

⚔️ 5. 3. 1944. Na položajima s. St. Janž - s. Pečovnik (kod Vuzenice) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala i razbila nemačke snage.

⚔️ 12. 3. 1944. Na položajima s. Dovže - s. Št. IIj - s. Valkan 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale sa pravca Mislinja. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbijen uz osetne gubitke.

⚔️ 14. 3. 1944. Na položajima kod s. Skočaja (blizu Vitanja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih i žandarmerijskih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Vitanja na pl. Pohorje. Posle šestočasovne borbe nemačke kolone su, uz osetne gubitke, prinuđene na povlačenje.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod ž. st. Poljčane 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije minirala železničku prugu Celje-Maribor. Prilikom eksplozije uništena su 4 vagona nemačkog transportnog voza, a ostali vagoni su oštećeni. Poginulo je oko 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 17. 3. 1944. U s. Oplotnici (kod Slov. Konjica) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije spalila tri nemačke auto-garaže, 3 kamiona, 3 traktora i 9 prikolica.

⚔️ 1. 5. 1944. Jedanaesta slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemačko uporište u s. Mislinji (kod Slovenj-Gradeca), jačine 150 vojnika. U borbama je poginulo 55, ranjeno 7 i zarobljeno 11 nemačkih vojnika a zaplenjeno 17 pušaka i mnogo druge opreme.

⚔️ 23. 5. 1944. Na položajima kod s. Kota (blizu Slov. Konjica) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone vodila uspešnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Oplotinice, s. Slov. Bistrice i s. Šmartna. Iznenadnim udarom u bok neprijatelj je odbačen ka Kaponhofu, gde se utvrdio. Borba je nastavljena sve do 19 časova, kada se neprijatelj, uz gubitke od 20 mrtvih, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 5. 1944. Jedanaesta slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4 operativne zone NOV i PO Slovenije razoružala 28 žandarma i spalila nemačko uporište u s. Dovžu (kod Slovenj-Gradeca).

⚔️ 2. 6. 1944. Na položajima Zvikarjev križ - Mala kopa - Mačkov križ 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih kolona iz Slovenj-Gradeca, Mislinje i s. Ribnice na Pohorju. Ne uspevši da probije položaje slovenačke brigade, neprijatelj se naveče, uz osetne gubitke, povukao u Ribnicu na Pohorju i Slovenj-Gradec.

⚔️ 9. 6. 1944. Na putu s. Fala - s. Sv. Lovrenc na Pohorju 1. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku kolonu. U kraćoj borbi je veći deo kolone uništen, dok se manji deo povukao u Falu. Za to vreme je 2. bataljon iste brigade, koji se nalazio na obezbeđenju kod s. Fale, minirao železničku prugu Maribor-Dravograd i u oštroj jednočasovnoj borbi naneo neprijatelju gubitke od 32 mrtva i 12 ranjenih vojnika, a zatim se povukao.

⚔️ 18. 6. 1944. Kod s. Zgornjeg Doliča (blizu Mislinje) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije porušila železnički vijadukt i time onesposobila prugu za dalji saobraćaj. Istovremeno je, miniranjem, u znatnoj meri oštetila tunel kod s. Hude Luknje.

⚔️ 26. 6. 1944. Na položajima Kraguljišče - Ostruščica - St. Glažuta 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške jednodnevne borbe protiv nemačke kolone iz Slovenj-Gradeca i Mislinje, nanele joj gubitke od 78 mrtvih i odbacile je u s. Šmartin (kod Slovenj-Gradeca).

⚔️ 27. 6. 1944. Na Roglji (na pl. Pohorju) na osnovu naredbe Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Lackovog bataljona, čete 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i čete 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- ponovo formiran Pohorski NOP odred.

⚔️ 20. 7. 1944. Šesta slovenačka udarna bragada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone NOV i PO Slovenije napale nemačko uporište Zagorje ob Savi, uništile rudnik uglja Kisovec sa svim rudarskim postrojenjima i ž. st, Zagorje i zapalile fabriku konfekcije -Vesta- (koja je izrađivala nemačke uniforme). Brigade su zaplenile 970 bluza, 370 košulja i drugu opremu. U tim borbama naneti su neprijatelju znatni gubici.

⚔️ 22. 7. 1944. Jake nemačke snage iz Domžala napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- i 11. slovenačku brigadu -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Sv. Trojica - s. Goričica - s. Škocjan. Posle četvoročasovne oštre borbe brigade su odbile sve napade neprijatelja i primorale ga da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 1. 8. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačko uporište Gornji Grad, jačine 156 vojnika. Od ovih vojnika, tri su poginula, jedan je ranjen, ostali su zarobljeni. Plen: 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 27 automata, 121 puška i dosta druge vojne opreme.

⚔️ 1. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, na položajima s. Soteska - s. Završče, i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, na položajima s. Št. Janž - s. Meliše, vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Šoštanja i Mozirja nadirale ka oslobođenoj teritoriji Gornje savinjske doline s ciljem da ponovo uspostave uporišta u zauzetim varošicama. U višečasovnim borbama sve kolone su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 2. 8. 1944. Na položajima kod s. Gozda 3. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodio četvoročasovnu tešku borbu protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala na oslobođenu teritoriju. Neprijatelj je odbačen u Kamnik.

⚔️ 2. 8. 1944. Pod pritiskom snaga 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizija NOVJ i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, nemačke jedinice povukle svoje posade iz uporišta s. Rečica ob Savinji i s. Nazarje u garnizon Mozirje. Time se slobodna teritorija Savinjske doline proširila na istok sve do Mozirja.

⚔️ 3. 8. 1944. Na položajima s. Brezje - s. Gozd 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile tešku višečasovnu borbu protiv nemačke kolone iz Kamnika. Energičnim bočnim napadom jedne čete neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 4. 8. 1944. Na položajima s. Pusto Polje - s. Šmartno ob Dreti - s. Lipa 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tešku borbu protiv nemačke kolone koja je iz Vranskog nadirala na oslobođenu teritoriju. U dvodnevnoj borbi nemačke jedinice su, uz znatne gubitke, odbačene u Vransko.

⚔️ 9. 8. 1944. Posle višečasovne oštre borbe U. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačka uporišta s. Bočna i s. Šmartno ob Dreti (kod Kamnika), proširujući time slobodnu teritoriju Gornje savinjske doline. Samo manji deo nemačkih vojnika iz s. Šmartna uspeo je da se povuče u Mozirje, dok je veći deo uništen ili zarobljen. Zaplenjene su veće količine oružja i drugog materijala.

⚔️ 13. 8. 1944. Na Limbarskoj gori (kod Litije) i kod s. Sv. Trojice (blizu Domžala) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- i delovi Kamniško-zasavskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodili tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz garnizona Domžala - s. Krašnje i Litije nadirale da odbace jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od komunikacije Ljubljana-Celje. Borbe su, s kraćim prekidima, vođene sve do 21. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone. Brigada je veštim manevrima izbegavala direktne udare nadmoćnih nemačkih snaga a iznenadnim prepadima na manje jedinice nanosila neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Grmača (blizu Litije) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- i Kamniško-zasavski NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodili tešku borbu protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Litije u pravcu Moravča. U dvodnevnim borbama neprijatelj je odbačen uz osetne gubitke.

⚔️ 18. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke rukovodioce 6. slovenačke brigade -Slavko Šlander-, 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- i 14. divizije NOVJ, za uspešno izvršene operacije u Štajerskoj i uništavanje jakih neprijateljskih uporišta u Savinjskoj dolini.

⚔️ 19. 8. 1944. Na položajima s. Spodnji Prekar - s. Sv. Trojica - s. Kokošine (kod Domžala) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila jednodnevne oštre borbe protiv nemačkih kolona iz Litije, Domžala i s. Št. Vida. Najzad se, pod pritiskom nadmoćnih snaga, povukla na nove položaje kod s. Poljane (blizu Trojana).

⚔️ 23. 8. 1944. Na položajima s. Motnik - s. V. Raven - s. Zlokarje 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Vranskog. Posle neprekidne borbe sve do 20 časova neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 26. 8. 1944. Treći bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeo nemačko uporište Sv. Katarinu (kod Trbovlja). Posada, koja se utvrdila u crkvi, posle miniranja crkve u potpunosti je izgorela.

⚔️ 11. 9. 1944. U s. Braslovčama (kod Celja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu. Brigada se posle višečasovnih noćnih borbi morala, zbog prodora jake nemačke motorizovane kolone iz Celja, povući na pl. Dobrovlje u rejon Stari Grad - Strnad.

⚔️ 13. 9. 1944. Na položajima Sv. Urban - pl. Čreta (kod Mozirja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala sa pravca Mozirja. Neprijatelj je imao gubitke od oko 90 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ, u sadejstvu sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništile nemačko uporište u zamku Poganik (kod Litije) i oštetile železnički most na pruzi Ljubljna - Zidani Most. Posada uporišta s. Kresnica, pod pritiskom jedinica NOVJ, pobegla je preko r. Save. U borbama su zarobljena 33 neprijateljska vojnika i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 7. 10. 1944. Na položajima s. Straža - s. Dupeljne (kod Kamnika) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv nemačke kolone sa pravca Mengeš - St. Vid - Vrhovlje - Straža, je je odbacila u s. Št. Vid.

⚔️ 8. 10. 1944. Na položajima s. Straža - s. Dupeljne (kod Kamnika) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, posle jednočasovne borbe, odbacila u polazni garnizon nemačku kolonu koja je nadirala iz s. Lukovice.

⚔️ 9. 10. 1944. U s. Blagovici (kod Domžala) 1. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku posadu. Posle jednočasovne borbe on je porušio nekoliko otpornih taćaka, ali je po naređenju Štaba 4. operativne zone obustavljen dalji napad.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Mošenika (blizu Zagorja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- uništila nemačko obezbeđenje kod mosta na r. Savi a 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila tri utvrđene nemačke otporne tačke u s. Savi (na pruzi Ljubljana - Zidani Most), a zatim se obe brigade prebacile u Dolenjsku i privremeno ušle u sastav 7. korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 10. 1944. Na položajima s. G. Nemška Vas - s. Račje Selo - s. Pekel - s. Mc-dvedje (kod Novog Mesta) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4.operativne zone NOV i PO Slovenije, posle šestočasovne oštre borbe, odbacila nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz Trebnja i s. Št. Vida.

⚔️ 16. 10. 1944. Na položajima s. Mrzla Luža - s. Pekel - s. Hudenje 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su nadirale iz Trebnja. Uveče se neprijatelj, uz veće gubitke, povukao u polazni garnizon.

⚔️ 17. 10. 1944. U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

⚔️ 18. 10. 1944. Na položajima s. Cirnik - s. Ravne - s. Selska Gora (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su u dve kolone nadirale iz s. Mirne. Brigada se najzad, da bi izbegla okruženje, pod borbom povukla na položaje kod s. Stehanje Vasi.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Št. Vidu (kod Grosuplja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala uporište slovenačkih domobrana i vodila oštre ulične borbe, a pred veče, kada su jake nemačko-domobranske snage iz Stične prodrle u uporište, ona se povukla na položaje kod s. Velikih Peca. Za to vreme je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije kod s. Boge Vasi vodila ogorčene borbe protiv neprijateljskih kolona, ali nije uspela da spreči njihov prodor u Št. Vid.

⚔️ 25. 10. 1944. Za vreme napada 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- na uporište u s. Št. Vidu, nemačke i domobranske snage iz garnizona Grosuplje, Višnja Gora i s. Stična otpočele prodor na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Energičnim dejstvom 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i snaga 15. divizije NOVJ, posle dvodnevnih oštrih borbi, neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone, uz osetne gubitke.

⚔️ 26. 10. 1944. Na položajima s. Zagorica - s. Sad (kod Trebnja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile ogorčenu borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz s. Stične, preko s. Doba, nadirale na te položaje: Brigade su ih pred veče prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Rdeči Kal - s. Sad (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv slovenačke domobranske kolone koja je iz s. Št. Vida, preko s. Doba, nadirala na njene položaje. Energičnim udarom neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 31. 10. 1944. Na položajima s. G. Križ - s. Reber (kod Žužemberka) U. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovne oštre borbe protiv neprijateljskih kolona koje su iz s. Št. Vida nadirale ka Žumberku. Energičnim jurišem neprijatelj je odbačen uz osetne gubitke.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Kresnicama i s. Jevnici 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršile neuspeo napad na nemačka žandarmerijska uporišta. Snage na obezbeđenju uništile su kod s. Slapnice nemačku patrolu i porušile most na pruzi Ljubljana-Litija.

⚔️ 8. 12. 1944. U rejonu s. Krušnog Vrha i s. Luže (kod Trebnja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu blisku borbu protiv nemačko-domobranskih snaga koje su, u više kolona, nadirale iz garnizona Št. Vida (kod Stične). Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga prebacila u rejon s. Liseca (kod Žužemberka).

⚔️ 24. 12. 1944. Na povratku iz Dolenjske u Štajersku, 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka udarna brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije prešle r. Savu između s. Jevnice i s. Kresnica (kod Litije) i stigle u s. Slivno i s. Vače.

⚔️ 28. 2. 1945. U Štajerskoj, naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, formirana Grupa štajerskih odreda NOV i PO Slovenije (sastava: Kokrški, Koruški, Lackov, Kozjanski i Kamničko-zasavski NOP odred) sa zadatkom da posle odlaska 14. divizije, 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije a Dolenjsku nastavi borbu protiv nemačkih snaga.

⚔️ 28. 2. 1945. U rejonu Svete pl. Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije grupisao 14. diviziju NOVJ, 6. slovenačku NO brigadu i 11. slovenačku NO brigadu -Miloš Zidanšek- s ciljem da ih prebaci preko r. Save u Dolenjsku. Zbog visokog vodostaja i zbog napada nemačkih snaga iz garnizona u dolini r. Save i iz onih duž puteva Domžale-Vransko i Kamnik-Vransko, jedinice su odustale od forsiranja i posle četvorodnevnih oštrih borbi u rejonu Sveta pl. probile se na padine Mozirskih pl., gde su vodile borbu protiv nemačkih snaga sve do 18. marta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 15. 3. 1945. U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

⚔️ 9. 4. 1945. Štab 4. operativne zone Slovenije izdao naredbu o rasformiranju Štaba Grupe štajerskih NOP odreda i Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke NO brigade -Miloš Zidanšek- i jedinicama dodelio nove zadatke na odvojenim pravcima.

Dokumenti

📜 Predlog Štaba Četvrte operativne zone od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postavljanje članova Štaba slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. februara 1944. Štabu 4. operativne zone za uspostavljanje veze sa 14. divizijom i sa 11. slovenačkom brigadom Miloš Zidanšek

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama 11. SNO brigade Miloš Zidanšek od 6. januara do 9. februara i o borbi 6. SNOU brigade Slavko Šlander protiv Nemaca na Menini planini

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek i 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijatelja kod Trojana i o stanju 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek

📜 Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu II slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek na uporište Dovže i o borbama Istočno-koruškog NOP odreda

📜 Naredba Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. avgusta 1944. o postavljenju privremenog Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek

📜 Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 5. avgusta 1944. da naše komunikacije i vrše popunu svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. avgusta 1944. Operativnom štabu 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek za sprečavanje neprijateljevog nastupanja ka slobodnoj teritoriji

📜 Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 17. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcije na fabriku hartije u Količevu

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 28. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama i stanju Brigade

📜 Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 22. septembra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek na neprijateljevo uporište u Braslovčama

📜 Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 26. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na most Poganek kod Litije

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 28. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti Brigade u drugoj polovini septembra

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 9. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Krašnji i Blagovici

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 11. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Savu i prelazak preko Save u Dolenjsku

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NOU brigade Miloš Zidanšek od 21. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Kamnik-Krašnja i u Dolenjskoj

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 27. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište u Št. Vidu pri Stični

📜 Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 3. novembra 1944 štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije o borbi u rejonu Valična Vas - Reber - Vrtače

📜 Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 6. novembra 1944. za napad na neprijateljeva uporišta Kresnice i Jevnicu

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 7. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama krajem oktobra i početkom novembra

📜 Relacija Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 9. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Jevnicu

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 21. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u novembru

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 11. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Občine

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 15. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbenoj aktivnosti na području Suhe krajine

📜 Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 26.januara 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Moravča i Menine planine i o stanju Brigade

📜 Dnevnik Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek za razdoblje od 28. februara do 25. aprila 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

14. SS divizija Galizia Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Trbovlje Glavni štab Slovenije Kočevje 7. slovenski korpus NOVJ SAD i Jugoslavija Kamnik Trst Celje Notranjski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Pohorski partizanski odred Slovenska Bistrica Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Ljubljana Bela garda 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Komunistička partija Slovenije Ilirska Bistrica Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1943. 15. slovenska divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Sloveniji 1945. Maribor 14. slovenska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Domžale Borbe u Sloveniji 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Novo Mesto Slovensko domobranstvo 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander