Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Komunistička partija Slovenije

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. KP Slovenije pristupila organizovanju dobrovoljačkih jedinica i lecima pozvala slovenački narod u borbu protiv fašističkih agresora.

⚔️ 11. 4. 1941. U blizini s. Trebnja održan sastanak CK KP Slovenije na kome je odlučeno: da se odmah pristupi prikupljanju oružja; da otpočne raskrinkavanje političkih vođa i generala koji su izdali otadžbinu; da se svi članovi CK vrate na svoja mesta i otpočnu političku akciju protv okupatora; da svi kompromitovani članovi Partije pređu u ilegalnost.

⚔️ 27. 4. 1941. Na inicijativu CK KP Slovenije obrazovana Osvobodilna fronta (OF), u koju su, pored KPS, ušli: hrišćanski socijalisti, napredni članovi Sokola i kulturni radnici Slovenije.

⚔️ 0. 8. 1941. U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Delo-, organa CK KP Slovenije.

⚔️ 20. 10. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

⚔️ 12. 12. 1941. U Mariboru, u borbi protiv nemačke policije, poginuo sekretar PK KP Slovenije za Štajersku Rado Iršič, narodni heroj.

⚔️ 1. 1. 1942. CK KPJ uputio direktivno pismo Centralnom komitetu KP Slovenije: obaveštava ga o toku i rezultatima tzv. I neprijateljske ofanzive i o ulozi četnika; zahteva brižnije čuvanje kadrova; nalaže da se pojača organizaciono učvršćenje Partije i naglašava njena rukovodeća uloga, da se razvija OF, pojača mobilizacija u NOP odrede, radi na formiranju proleterskih bataljona; ukazuje na greške CK KP Slovenije (nedovoljan rad na jačanju NOP odreda, kasno preduzimanje mera za čuvanje kadrova, pogrešni stavovi u rezoluciji OF) i na potrebu da se pojača organizacija u Slovenačkom primorju i uspostavi veza sa KP Italije i sa KP Austrije u Koruškoj; traži da se odlučnije kritikuje politika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih eksponenata u zemlji i da se ističe povezanost NOB-a sa borbom naroda SSSR-a.

⚔️ 10. 1. 1942. CK KPJ uputio CK KP Slovenije direktivno pismo u kome mu ukazuje na put kojim treba da idu OF i njeni terenski odbori, na neprijateljske pojave u OF i izvan nje i na potrebu da časopis -Delo- što redovnije izlazi.

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

⚔️ 21. 5. 1942. U Ljubljani italijanske vlasti streljale organizacionog sekretara CK KP Slovenije Tona Tomšiča, narodnog heroja.

⚔️ 0. 6. 1942. U -Osvobodilnoj fronti- (br. 2, posebno izdanje) objavljeni izjava CK KP Slovenije o neprijateljskom radu kvislinških formacija i poziv na još odlučniju borbu protiv potpaljivača građanskog rata.

⚔️ 14. 8. 1942. Italijanski vojnici otpočeli napad na, gotovo sa svili strana okruženi, Kočevski rog, gde su se nalazili CK KP Slovenije, GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršni odbor OF i bolnica 5. grupe NO odreda.

⚔️ 23. 8. 1942. CK KP Slovenije, Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju napustili Kočevski rog i uputili se u pravcu Suhe krajine.

⚔️ 20. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o toku i rezultatima letnjih operacija italijanskih i nemačkih snaga protiv NOP odreda Slovenije i o merama CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju za otklanjanje teškoća iskrslih za vreme i posle operacija.

⚔️ 23. 9. 1942. U Ljubljani italijanske vlasti otkrile štampariju CK KP Slovenije i uništile je.

⚔️ 28. 9. 1942. U s. Podlipoglavu (kod Ljubljane) otpočeo dvodnevni sastanak GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršnog odbora OF i CK KP Slovenije, na kome su analizirani vojno-politički događaji i postavljeni novi zadaci.

⚔️ 16. 11. 1942. CK KP Slovenije uputio Pokrajinskom komitetu KPS za Primorsku pismo o daljem političkom radu na terenu i o potrebi da se formiraju nove partizanske organizacije u Primorskoj.

⚔️ 27. 11. 1942. CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo svim organizacijama KPS u bataljoniina i u brigadama i okružnim organizacijama KPS: o novim zadacima u vezi sa preokretom na istočnom frontu i prelaskom saveznika u ofanzivu u Africi.

⚔️ 10. 12. 1942. U Slovenačkom primorju izašao prvi broj lista -Vestnik-. Izdavao ga PK KP Slovenije za Slovenačko primorje.

⚔️ 14. 12. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio Centralnom komitetu KPJ opširan izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle neprijateljskih letnjih operacija i o drugim aktuelnim pitanjima: iznosi mere okupatora za razbijanje NOB-a govori o sadašnjem stanju NOV i PO u Sloveniji, o merama koje CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju preduzimaju u cilju jačanja oružane borbe, o formiranju brigada, o radu na učvršćenju OF; ističe da je narod u Sloveniji sa oduševljenjem primio obrazovanje AVNOJ-a i šalje predloge za izbor predstavnika Slovenije u to najviše telo; govori o političkim manevrima reakcije u vezi sa nacionalnim pitanjem i o merama CK KP Slovenije za njihovo razobličavanje; slika stanje u organizacijama KP Slovenije; u vezi sa problemima međunarodnog priznanja narodnooslobodilačkog pokreta ističe da ovaj mora pobeđu izvojevati vlastitim snagama i time onemogućiti da reakcija, uz pomoć inostranstva, narodima Jugoslavije nametne stari režim.

⚔️ 6. 4. 1943. CK KP Slovenije uputio PK KPS za Slovenačko primorje direktivno pismo u kome ukazuje na greške u sprovođenju pravilne linije CK KPJ (opasnost od desnog skretanja, nedovoljna -doslednost u sprovođenju linije na čuvanju karaktera OF kao jedinstvenog pokreta-, potcenjivanje opasnosti i tendencija negiranja socijalnih izvora belogardizma u Primorskoj), zahtevajući da se nastavi borba protiv sektaštva i svih pojava koje sužavaju širinu OF.

⚔️ 22. 4. 1943. Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

⚔️ 0. 5. 1943. U -Ljudskoj pravici-, organu CK KP Slovenije, objavljen članak člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja pod naslovom -Sloboda naroda Jugoslavije i demokratska prava naroda - cilj oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije-, u kome su razrađene postavke iz Izjave VŠ i AVNOJ-a o ciljevima NOP-a

⚔️ 17. 5. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

⚔️ 27. 5. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2, operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

⚔️ 18. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj uputio CK KP Slovenije pismo u kome izlaže političko-partijska i vojno-organizaciona iskustva centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti CK KP Slovenije i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

⚔️ 20. 6. 1943. CK KP Slovenije dao PK KPS za Slovenačko primorje ocenu dotadanjeg rada i uputstvo za budući rad i konstatovao da najveći rezultat NOB-a u Slovenačkom primorju predstavlja uspela mobilizacija, koju ni pooštrene represalije nisu mogle da spreče. Istovremeno je ukazano na opasnost -sredinaštva- kao nove forme rada reakcije i naglasio potrebu za daljim učvršćenjem Partije i stvaranjem jedinstvenog oslobodilačkog pokreta.

⚔️ 7. 7. 1943. CK KP Slovenije dao PK KPS za Gorenjsku direktivu za uspešniji razvoj oslobodilačke borbe, u kojoj kritikuje defanzivnu taktiku gorenjskih jedinica, traži intenzivnije angažovanje u borbi protiv okupatora i ukazuje na potrebu za pojačanom budnošću u jedinicama i kod terenskih organizacija.

⚔️ 29. 7. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio pismo Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku: nalaže da se formira povereništvo SKOJ-a za Štajersku.

⚔️ 4. 8. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, naglasivši da su člana CK KP Slovenije i sekretara Izvršnog odbora OF Slovenije Borisa Kidriča uputili u Ljubljanu radi pripreme generalnog štrajka i oružanog ustanka u gradu; da su slovenačke jedinice većim delom prikupljene oko ljubljanske pokrajine zbog velikih nemačkih koncentracija u Primorju, Gorenjskoj i Koruškoj; da su formirane dve divizije; da se Bela garda raspada; da nove grupe, koje su se do tada držale rezervisano prema NOP-u, traže ulazak u Osvobodilnu frontu. Zatim predlaže za komandanta GŠ NOV i PO za Sloveniju Franca Rozmana, dotadašnjeg komandanta Štajerske operativne zone.

⚔️ 12. 8. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj poslao Centralnom komitetu KP Slovenije uputstvo za dalji vojno-politički rad u Sloveniji, u kome, pored ostalog, ističe: član CK KP Slovenije i sekretar Izvršnog odbora Osvobodilne fronte Slovenije Boris Kidrič ne sme ići u Ljubljanu da organizuje generalni štrajk i otpor nemačkim jedinicama ako ove prodru u grad, već se za taj posao mora odrediti neko drugi; novu izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije, sa Božidarom Purićem na čelu, treba prikazati kao velikosrpsku četničku vladu, od koje slovenačka klerikalna frakcija nije dobila nikakve garantije u pogledu nacionalnih zahteva slovenačkog naroda; doći će do nove diferencijacije među svim reakcionarnim frakcijama, od Bele garde, preko pristalica Draže Mihailovića, do ostalih koji sačinjavaju -sredinu-, te je potrebno da se Osvobodilna fronta približi onima koji će početi bežati iz tih frakcija itd.

⚔️ 9. 9. 1943. CK KP Slovenije povodom kapitulacije Italije izdao uputstvo okružnim i rejonskim komitetima: uspostaviti vlast Osvobodilne fronte i izvršiti mobilizaciju svih muškaraca sposobnih za oružje.

⚔️ 20. 11. 1943. CK KP Slovenije uputio direktivu partijskim organizacijama u vojsci: da jačaju borbeni duh i preduzimaju smele akcije za uništavanje neprijateljskih snaga.

⚔️ 12. 2. 1944. CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

⚔️ 4. 3. 1944. Na osnovu odluke CK KP Slovenije od 7. februara 1944. izvršeno preimenovanje pokrajinskih i rejonskih komiteta KP Slovenije: pokrajinskih u oblasne komitete a rejonskih u okružne komitete.

⚔️ 13. 4. 1944. CK KP Slovenije izdao uputstvo o radu i zadacima divizijskih partijskih komiteta i odredskih sekretarijata, njihovoj organizacijskoj strukturi i potčinjenosti, kao i o dostavljanju izveštaja.

⚔️ 24. 4. 1944. CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo partijskim organizacijama na terenu i u vojsci o njihovom radu i zadacima kao idejnih pokretača svih društvenih i političkih zbivanja

⚔️ 10. 8. 1944. CK KP Slovenije uputio partijskim organizacijama cirkularno pismo o podizanju manevarske sposobnosti jedinica NOV. Sledećeg dana je slično pismo uputio i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

⚔️ 14. 10. 1944. CK KP Slovenije uputio oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima cirkularno pismo o zadacima u vezi sa učvršćenjem i snabdevanjem jedinica i mobilizacijom ljudstva.

⚔️ 17. 10. 1944. Na predlog CK KP Slovenije, KP Italije izdala proglas narodu Slovenačkog primorja i Trsta: istakla rukovodeću i pozitivnu ulogu NOVJ u Julijskoj krajini i Istri; pozvala stanovništvo da čuva bratstvo i jedinstvo slovenačkog i italijanskog naroda, okupljenog oko NOP-a.

⚔️ 0. 12. 1944. Osnovan zajednički Gradski komitet KP Slovenije i KP Italije za Trst.

⚔️ 10. 2. 1945. Na inicijativu CK KP Slovenije postignut sporazum sa predstavnicima KP Italije iz Trsta: da se masovne slovenačke i italijanske organizacije u Trstu čvršće povežu u cilju sprovođenja zajedničkih akcija.

Dokumenti

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od aprila 1941 god. slovenačkom narodu i vojnicima nemačke, italijanske i madjarske vojske

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 22 juna 1941 god. slovenačkom narodu

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od jula 1941 god. italijanskim vojnicima

📜 U partizane! - direktivni članak člana Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od septembra 1941 god. upućen članovima Komunističke partije Slovenije i rukovodstvu Osvobodilne fronte

📜 Direktiva Glavnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partizanskim jedinicama po pitanju taktike i daljeg razvoja slovenačkih partizanskih odreda

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije nemačkim vojnicima od 9 novembra 1941 godine

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije od 10 januara 1942 godine

📜 Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije o kvislinškim formacijama u Sloveniji

📜 Pismo rukovodioca Centralne tehnike KP Slovenije od 29 jula 1942 god. o pošiljci robe Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta za severnu Sloveniju Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Štajerskoj (sredina avgusta 1942 god.)

📜 Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Krimskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. Cerkničkom Okružnom komitetu KP Slovenije o održanom partijskom sastanku

📜 lzveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od 2. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 lzveštaj političkog komesara Loškog NOP odreda od 9. oktobra 1942. Okružnom komitetu KP Slovenije za Notranjsku

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od novembra 1942. partijskim organizacijama udarnih brigada

📜 lzveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 lzveštaj komandanta podlipoglavskog sektora od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partijske organizacije u Trećem bataljonu Zapadnodolenjskog NOP odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partiskim organizacijama udarnih brigada

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 16 novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPS za Primorsku

📜 Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 27. novembra 1942. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS

📜 Cirkularno pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 27 novembra 1942 god. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS

📜 Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od kraja decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Izvod iz izveštaja Centralnog komiteta KP Slovenije od decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 1 decembra 1942 god. Pokrajinskom sekretarijatu KPS za Gorenjsku o zadacima Partije u Gorenjskoj

📜 Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KP Slovenije za Gorenjsku od 7. decembra 1942. o zadacima partijske organizacije u Gorenjskom NOP odredu

📜 Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od 19. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od 30. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. članu Centralnog komiteta Francu Leskošeku za rad u Slovenačkom Primorju

📜 Dolomitska izjava - izjava Komunističke partije Slovenije, slovenačkih sokola i hrišćanskih socijalista o učvršćenju jedinstva političke organizacije OF pod rukovodstvom KP

📜 Izveštaj partijskog biroa 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 13. februara 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije

📜 Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 1 marta 1943 god. povereništvima CK i okružnim komitetima KPS za primenu i tumačenje Dolomitske izjave

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 1. marta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 22 aprila 1943 Povereništvu Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije za Ljubljanu

📜 Privremena uputstva pokrajinskog sekretara KP Slovenije u Gorenjskoj od 7. maja 1943. za rad partijskih ćelija u jedinicama Prve grupe partizanskih odreda

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 10 maja 1943 Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Slovenačko Primorje o dostavljanju izveštaja u vezi s vojno-političkom situacijom u Primorju

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 11. maja 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o stanju i radu ćelije

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 13. maja 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 maja 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o planu za saradnju jedinica Dolenjske operativne zone Glavnog štaba Slovenije i jedinica Druge operativne zone Glavnog štaba Hrvatske

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o komandnom sastavu bataljona

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 18 juna 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o političko-partiskim i vojnoorganizacionim iskustvima centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti Centralnom komitetu i Glavnom štabu Slovenije

📜 Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 20 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorsku o narednim političkim zadacima u Primorskoj

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijskog biroa 4. slovenačke udarne brigade Ljubo Šercer od 23. juna 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu Partije u toj brigadi

📜 Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 7 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku za aktivizaciju gorenjskih jedinica u oružanim akcijama

📜 Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorje za reogranizaciju Pokrajinskog komiteta

📜 Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku u vezi sa formiranjem brigade u Gorenjskoj

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 29. jula 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku o formiranju Povereništva Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Štajersku

📜 Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KP Slovenije za Gorenjsku od avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 8 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o formiranju novih jedinica Gorenjskog odreda

📜 Uputstvo Edvarda Kardelja od 12. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za dalji vojno-politički rad u Sloveniji

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Slovenije u kojemu se traži da im pošalju slikara koji bi izrađivao crteže uz članke, te predlažu izmjenu štampe

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Slovenije Okružnome komitetu KPH Pokuplje o nesporazumu s Okružnim komitetom KPS za Belu Krajinu

📜 Izveštaj Politbiroa Prve udarne brigade Tone Tomšič od 23 septembra 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partiske organizacije i političkom radu brigade

📜 Obaveštenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 22 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Slovenije za Gorenjsku o promeni naziva štaba

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 novembra 1943 god. za rad partiskih organizacija u vojsci

📜 Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 novembra 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o situaciji Petnaeste divizije kod Novog Mesta

📜 Direktivno pismo Edvarda Kardelja od 25. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za vojno-politički rad u Sloveniji

📜 Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Dolenjskoj i o potrebi povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara

📜 Pismo Okružnog komiteta KP Slovenije za kamnički okrug od 28. februara 1944. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Kamničko-zasavsku četu u selu Oklo

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 14. marta 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o stanju i aktivnosti partijskih organizacija u potčinjenim jedinicama

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 23. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da će se s grupom članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a zadržati kraće vreme u sedištu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Uputstvo člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 24. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da se uvodnim člancima u centralnoj slovenačkoj štampi populariše dolazak Sovjetske vojne misije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade 18. divizije od 2. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o aktivnosti partijske organizacije i stanju u Brigadi

📜 Direktiva Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 13. aprila 1944. divizijskim partijskim komitetima i sekretarima odreda o organizaciji, zadacima i pravima divizijskih komiteta

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade od 14. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i o moralno-političkom stanju u jedinici

📜 Izveštaj Partijskog komiteta 30. divizije NOV i POJ od 18. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju u Diviziji i aktivnosti partijske organizacije

📜 Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KP Slovenije za Korušku o formiranju Koruške grupe NOP odreda i međusobnom odnosu partijske organizacije Grupe i Oblasnog komiteta

📜 Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja Krištofa od 5. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskošeku Luki

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara artiljerije 15. NO divizije od 5. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

📜 Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije Edvarda Kardelja Krištofa od 6. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskočeku Luki

📜 Izveštaj Centralnog komiteta KP Slovenije od 12. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o opštoj situaciji u Sloveniji

📜 Izveštaj partijskog komiteta 14. NO divizije od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i stanju u diviziji

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi

📜 Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. juna 1944. partijskim komitetima na terenu i u vojsci o potčinjenosti partijskih Organizacija u pozadinskim vojnim jedinicama i ustanovama, partijskim komitetima na terenu i o njihovim međusobnim odnosima

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 3. .juna 1944. Centralnom komitetuKP Slovenije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijskog biroa 2. brigade Vojske državne. varnosti od 17. juna 1944. Oblasnom komitetu KP Slovenije za Primorsku o stanju organizacije i partijskom radu u potčinjenim jedinicama

📜 Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. jula 1944. partijskom komitetu 15. NO divizije o razgraničenju rada između partijskih komiteta i politodela u divizijama

📜 Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22. jula 1944. kojim upoznaje Centralni komitet KP Slovenije o situaciji u potčinjenim jedinicama i na njihovim sektorima i o merama koje se preduzimaju za poboljšanje te situacije

📜 Pismo člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 29. jula 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 1. avgusta 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije KP u brigadi

📜 Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 10. avgusta 1944. partijskim organizacijama u vojsci o podizanju manevarske sposobnosti vojske

📜 Izveštaj instruktora CK KP Slovenije Lidije Šentjurc od 29. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odnosima sa italijanskim partizanskim jedinicama

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o organizacionoj strukturi Partije u vojsci i izveštaj o dejstvima jedinica

📜 Okružnica Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 25. novembra 1944. oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima i politodjelima o nekim slabostima partijskih organizacija u vojsci

📜 Izveštaj sekretara Partijskog biroa prištapskih ćelija Štaba 7. korpusa JA od 21. marta 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izveštaj sekretara Komiteta 30. divizije JA od 21. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Franc Leskošek Franc Rozman SSSR i Jugoslavija Nemački zločini u Sloveniji 1941. Boris Kidrič Afrički front 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Ilegala u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 18. slovenska divizija NOVJ Loški partizanski odred 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Goriška divizija Štampa u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Zagreb Novo Mesto Bratstvo i jedinstvo u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Ljubljana 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Borbe u Sloveniji 1943. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Vrhovni štab NOVJ Omladina u ratu Glavni štab Hrvatske Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 7. slovenski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Josip Broz Tito Italijanski zločini u Jugoslaviji 15. slovenska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Istri 1944. Koruški partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec Krimski partizanski odred Trst Dragoljub Draža Mihailović Završne operacije u Jugoslaviji 14. slovenska divizija NOVJ AVNOJ Gorenjski partizanski odred 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Istočni front 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Partizanska taktika Edvard Kardelj Operacija Ljubljanska pokrajina Britanija i Jugoslavija Glavni štab Slovenije Politički komesari u NOR-u Osvobodilna fronta Ustanak u Sloveniji 1941. Maribor 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Druga neprijateljska ofanziva Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1943. Aprilski rat Italijanski partizani Centralni komitet KPJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Dolomitski partizanski odred Bela garda