Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

10. slovenska udarna brigada (ljubljanska)

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Golom (na pl. Mokrecu kod Ljubljane), od 2. bataljona 2. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- i od pridošlog ljudstva, formirana 10. slovenačka (ljubljanska) NO brigada, jačine tri bataljona.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Zdenjskoj Vasi (kod Kočevja), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 18. divizija NOVJ. U njen su sastav ušle 8, 9. i 10. slovenačka NO brigada.

⚔️ 4. 10. 1943. U rejonu s. Dobec - s. Kožljek (kod Cerknice) 10. slovenačka (ljubljanska) NO brigada vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Borovnice i Rakeka. Ona ih je protivnapadom prinudila da se preko s. Padeža povuku u Borovnicu.

⚔️ 30. 10. 1943. Kod s. Temenice i s. Bukovice (blizu Stične) jake nemačke snage napale 2. i 3. bataljon 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade. Posle višečasovne borbe bataljoni su se povukli prema s. Mekinjama uz gubitke od 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 31. 10. 1943. U rejonu s. Znojila, s. Muljave, s. Črnela, s. Stranske Vasi i s. Hudog nemačke snage iz Stične i Trebnja napale jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade. Posle višečasovne borbe brigade su se, zbog intervencije neprijatelja iz Žužemberka, povukle u rejon s. Vrh - s. Mevce - s. Potok (kod Grosuplja). Poginulo je 14 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 11. 1943. Kod s. M. Ilove Gore (blizu Grosuplja) nemačka kolona iz s. Zdenske Vasi napala delove 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačke (ljubljanske) brigade 18. divizije NOVJ, ali je posle tročasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Poginula su 2 nemačka vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Gaberja i s. M. i V. Ilove Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, posle višečasovnih oštrih borbi protiv nemačkih snaga iz s. Čušperka i s. Račne, nanele neprijatelju znatne gubitke i potom se povukle ka s. Hočevju, uz sopstvene gubitke od 16 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 8. 11. 1943. U rejonu s. Sekiršča i pl. Mačkoveca nemačka kolona iz s. Roba (kod V. Lašča), u čijem je sastavu bilo i tenkova, napala 8. slovenačku brigadu -Fran Levstik- i 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj su neprijatelju naneti gubici od oko 30 mrtvih, a zbog nadmoćnosti neprijatelja brigade su se povukle u pravcu pl. Mokreča.

⚔️ 9. 11. 1943. U rejonu pl. Mokreča 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona koje su napadale sa pravca s. Roba i s. Krvave Peči. Pošto su odbile više uzastopnih neprijateljskih juriša, brigade su se, zbog iznurenosti ljudstva i zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukle preko s. Iške u pravcu pl. Krima (kod Borovnice).

⚔️ 10. 11. 1943. Kod s. Ustja i s. Rakitne (blizu Borovnice) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona iz Rakeka i Borovnice. Zbog premorenosti ljudstva brigade su se, pod borbom, postepeno povlačile, a kasno noću odvojile su se od neprijatelja i prebacile u s. Pikovnik (blizu Cerknice).

⚔️ 30. 11. 1943. Kod s. Mrzle Vodice nemačka motorizovana kolona iz Sušaka napala 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, posle oštre jednodnevne borbe, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukla prema s. Crnom Lugu.

⚔️ 1. 12. 1943. Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica) 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ napala i, posle kraće borbe, uništila nemački oklopni automobil iz Sušaka. Poginulo je 9 i zarobljena su 2 nemačka vojnika.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Belog Sela i s. Sungera (kod Delnica) jake nemačke snage iz Fužina napale 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih jedinica, posle 11 časova borbe povukla na pl. Slavicu, odakle je protivnapadom odbacila neprijatelja u Fužine. Sutradan su nemačke snage napustile Fužine i povukle se u Zlobin. Gubici neprijatelja: 18 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 19. 4. 1944. Otpočeo napad 9. i 10. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ na nemačko-belogardističko uporište Ribnicu. Zbog jakih utvrđenja brigade su, posle dvodnevnih ostrih borbi, odustale od daljih napada, ali su vodile borbu sa neprijateljskim kolonama koje su iz V. Lašča i Kočevja nadirale ka Ribnici.

⚔️ 30. 5. 1944. Jedinice 10. slovenačke (Ljubljanske) brigade 18. divizije NOVJ zauzele nemačko-belogardistička uporišta s. Tržišče i s. Sv. Jurij (na pruzi Trebnje-Sevnica). U borbama je izbačeno iz stroja oko 140 neprijateljskih vojnika i zaplenjena veća količina oružja i opreme.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvočasovne borbe 10. slovenačka (Ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, po treći put, porušila Stampetov most (na železničkoj pruzi Ljubljana-Trst), a jedinice na obezbeđenju vodile žestoke borbe protiv nemačkih i domobranskih kolona iz Ljubljane, Rakeka i Postojne i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 27. 2. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju nazvane udarnom 10. slovenačka (Ljubljanska) NO brigada, 12. slovenačka (Štajerska) NO brigada i 19. slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel-.

Dokumenti

📜 Izveštaj politkomesara Druge udarne brigade Ljubo Šercer od 12 septembra 1943 Štabu Četrnaeste divizije NOV i PO Slovenije o izvršenim zadacima i o formiranju Desete slovenačke brigade (Ljubljanske)

📜 Izveštaj Štaba Desete slovenačke brigade - Ljubljanske od 6 novembra 1943 god. o borbama na sektoru Muljava - Ilova Gora

📜 Izveštaj Štaba Desete slovenačke NO brigade - Ljubljanske od 14 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Mokrec-Krim

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 36 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade (Ljubljanske) kod sela Vrata

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke (Ljubljanske) NO brigade kod Belog Sela

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade kod Belog Sela i o zauzeću Fužina

📜 Relacija Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. o borbama 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade za Velike Lašče

📜 Relacija Štaba 18. divizije od 31. marta 1944. o borbama 10. slovenačke NO brigade (ljubljanske) za Preserje i Podpeč

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 20. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica 9. i 10. slovenačke NO brigade kod Kota i Nove Štifte

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa od 5. maja 1944. Štabu 10. slovenačke NO brigade za napad na neprijatelja u Dolenjoj Straži

📜 Borbena relacija Štaba 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 11. maja 1944. o napadu na Žužemberk dostavljena Štabu 18. divizije

📜 Primedbe Operativnog odseka Štaba 18. divizije na izveštaj Štaba 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske o napadu na Žužemberk dostavljene 15. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi

📜 Dnevna zapovest Štaba 18. divizije od 31. maja 1944. kojom se odaje priznanje, pohvala celokupnom sastavu 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske za požrtvovanje i odvažnost ispoljenu pri savlađivanju neprijateljevih uporišta u Svetom Jurju i Tržišču

📜 Zapovest štaba 18. divizije od 3. juna 1944. štabovima 9. slovenačke NO brigade i 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska da se prebace na sektor Zagorica - Lučarjev Kal - Zagradec radi sprečavanja upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju Suhe krajine

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 3. .juna 1944. Centralnom komitetuKP Slovenije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 1. avgusta 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije KP u brigadi

📜 Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska i Notranjskog NOP odreda na sektoru Cerknica-Grahovo

📜 Zapovest Štaba 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska od 3. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje železničke pruge Borovnica-Preserje

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 6. septembra 1944. štabovima 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, Notranjskom NOP odredu i Udarnom bataljonu za rušenje železničke pruge Preserje-Rakek

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27. februara 1945. o proglašenju 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, 12. slovenačke NO brigade i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel udarnim

📜 Izveštaj Štaba 10. slovenačke NOU brigade Ljubljanska od 10. maja 1945. Štabu 18. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem aprila i u maju

Fotografije

Povezane odrednice

Ljubljana SKOJ Komunistička partija Slovenije 9. slovenska brigada 7. slovenski korpus NOVJ Slovensko domobranstvo Slovenska udarna brigada Matija Gubec Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 15. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Bela garda Notranjski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. slovenska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Borbe u Sloveniji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Delnice Završne operacije u Jugoslaviji Štampa u ratu Operacija Početak proleća Sušak Kočevje 8. slovenska brigada Fran Levstik 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Žene u ratu 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Deca u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Črnomelj Borbe u Hrvatskoj 1943.