Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. slovenska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 186 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Zdenjskoj Vasi (kod Kočevja), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 18. divizija NOVJ. U njen su sastav ušle 8, 9. i 10. slovenačka NO brigada.

⚔️ 30. 9. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, zbog fizičke nesposobnosti boraca i unutrašnjih nesuglasica rasformirana Rabska NO brigada, a sposobno ljudstvo uključeno u jedinice 18. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1943. Na teritoriji Dolenjske i Notranjske, po naređenju VŠ NOV i POJ, formiran 6. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušle 14, 15. i 18. divizija NOVJ.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. M. Loga, Jelenovog žleba i s. Lenčeka (blizu Ribnice) nemačke snage iz s, Grčarica, s. Čabra i s. Sodražice napale 9. slovenačku brigadu 18. divizije NOVJ i 4. bataljon 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe slovenačke jedinice su se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukle na pl. Veliki vrh i pl. Mošnevec.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod s. Gaberja i s. M. i V. Ilove Gore (blizu Grosuplja) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, posle višečasovnih oštrih borbi protiv nemačkih snaga iz s. Čušperka i s. Račne, nanele neprijatelju znatne gubitke i potom se povukle ka s. Hočevju, uz sopstvene gubitke od 16 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 8. 11. 1943. U rejonu s. Sekiršča i pl. Mačkoveca nemačka kolona iz s. Roba (kod V. Lašča), u čijem je sastavu bilo i tenkova, napala 8. slovenačku brigadu -Fran Levstik- i 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj su neprijatelju naneti gubici od oko 30 mrtvih, a zbog nadmoćnosti neprijatelja brigade su se povukle u pravcu pl. Mokreča.

⚔️ 9. 11. 1943. U rejonu pl. Mokreča 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona koje su napadale sa pravca s. Roba i s. Krvave Peči. Pošto su odbile više uzastopnih neprijateljskih juriša, brigade su se, zbog iznurenosti ljudstva i zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukle preko s. Iške u pravcu pl. Krima (kod Borovnice).

⚔️ 10. 11. 1943. Kod s. Ustja i s. Rakitne (blizu Borovnice) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona iz Rakeka i Borovnice. Zbog premorenosti ljudstva brigade su se, pod borbom, postepeno povlačile, a kasno noću odvojile su se od neprijatelja i prebacile u s. Pikovnik (blizu Cerknice).

⚔️ 30. 11. 1943. Kod s. Mrzle Vodice nemačka motorizovana kolona iz Sušaka napala 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, posle oštre jednodnevne borbe, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukla prema s. Crnom Lugu.

⚔️ 0. 12. 1943. Kod s. Sodražice (blizu Ribnice), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dela ljudstva 14. i 18. divizije NOVJ formiran Notranjski NOP odred.

⚔️ 1. 12. 1943. Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica) 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ napala i, posle kraće borbe, uništila nemački oklopni automobil iz Sušaka. Poginulo je 9 i zarobljena su 2 nemačka vojnika.

⚔️ 3. 12. 1943. U V. Laščama jedinice 14. divizije NOVJ sa 8. slovenačkom brigadom -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ, posle 10-časovne borbe, uništile nemačko-belogardističku posadu. Poginulo je preko 200 belogardista i nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: teški minobacač, 5 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i 198 pušaka.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Belog Sela i s. Sungera (kod Delnica) jake nemačke snage iz Fužina napale 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih jedinica, posle 11 časova borbe povukla na pl. Slavicu, odakle je protivnapadom odbacila neprijatelja u Fužine. Sutradan su nemačke snage napustile Fužine i povukle se u Zlobin. Gubici neprijatelja: 18 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod Bijeljine, naredbom Štaba 18. udarne divizije NOVJ, od Mačvanske partizanske čete formiran Mačvanski NOP odred.

⚔️ 15. 3. 1944. Delovi 18. divizije NOVJ uništili nemačko uporište u s. Preserju (kod Ljubljane), spalili železničku stanicu, porušili okolna utvrđenja i železničku prugu.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima s. V. i M. Slevica - s. Škrlovica - s. Podpoljana 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz V. Lašča. Posle osmočasovnih borbi neprijatelj se povukao u polazni garnizon, jer mu je, zbog odlučnog napada jedinica 9. brigade, zapretila opasnost da bude okružen.

⚔️ 18. 4. 1944. Radi obezbeđenja napada 18. divizije NOVJ na Ribnicu sa pravca Ljubljana-Grosuplje, 15. divizija NOVJ prebačena iz rejona Novo Mesto - Suha krajina na odsek Ribnica - Grosuplje - s. Pijava Gorica.

⚔️ 4. 5. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 7. korpusa NOVJ (15. i 18. divizija) zauzele nemačko-belogardističko uporište Žužemberk, čija se posada, uz podršku tenkova, probila u Novo Mesto. Za to vreme jedinice na obezbeđenju su vodile teške borbe protiv nemačko-belogarđističkih kolona koje su iz Ribnice i Novog Mesta nadirale u pomoć posadi Žužemberka.

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Lašču (kod Žužemberka), naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, od artiljerije 15. i 18. divizije NOVJ formirana 1. artiljerijska brigada 7. korpusa NOVJ.

⚔️ 3. 6. 1944. Otpočeo napad jakih nemačkih snaga iz Ribnice, V. Lašča, Grosuplja, s. Stične i s. St. Vida protiv jedinica 18. divizije NOVJ i 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na području Suhe krajine. Napad je trajao sve do 11. juna, kada su nemačke jedinice, na svim pravcima, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 7. 7. 1944. Na pruzi s. Višnja Gora - Grosuplje 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ miniranjem razrušila železnički tunel Peščenik.

⚔️ 27. 7. 1944. Kod s. Razdrtog (blizu Grosuplja) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ miniranjem porušila železnički tunel dužine 240 m i time za duže vreme onemogućila saobraćaj na pruzi Ljubljana-Grosuplje.

⚔️ 7. 8. 1944. Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 10. 8. 1944. Formiran Minerski bataljon 18. divizije NOVJ jačine dve čete (minerska i pontonirska).

⚔️ 11. 9. 1944. Na osnovu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab 7. korpusa NOVJ naredio 15. i 18. diviziji NOVJ da preduzmu ofanzivna dejstva na železničkoj komunikaciji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje, na odseku Šmarje-Grosuplje-Račna.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvočasovne borbe 10. slovenačka (Ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ, po treći put, porušila Stampetov most (na železničkoj pruzi Ljubljana-Trst), a jedinice na obezbeđenju vodile žestoke borbe protiv nemačkih i domobranskih kolona iz Ljubljane, Rakeka i Postojne i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 21. 10. 1944. U s. Velikim Lipljenima (kod Grosuplja) delovi 18. divizije NOVJ razbili 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana. Poginulo je preko 60 domobrana a zaplenjena je veća količina oružja i materijala.

⚔️ 13. 11. 1944. Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka, u više kolona, otpočeli napad na slobodnu teritoriju Bele krajine. U žestokim trodnevnim borbama na položajima s. Uršna Sela - s. Pribišje - s. Semič i s. Koprivnik - s. Hrib jedinice 15. i 18. divizije NOVJ razbile su sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 18. 11. 1944. Otpočeo napad jedinica 18. divizije NOVJ na jako neprijateljsko uporište u Kočevju. U ogorčenim trodnevnim borbama one su zauzele više otpornih tačaka, bunkera i deo grada, ali su se 21. novembra, zbog prodora jakih delova nemačke 162. pešadijske divizije iz Postojne i Ljubljane, povukle, nanevši neprijatelju veće gubitke.

⚔️ 19. 1. 1945. U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 21. 1. 1945. U s. Lipjama (kod Žužemberka) jedan bataljon 9. slovenačke brigade i jurišni bataljon 18. divizije NOVJ okružili i posle dvodnevnih oštrih borbi uništili 39. i 71. četu slovenačkih domobrana (čiji se manji deo spasao bekstvom).

⚔️ 30. 1. 1945. Na pl. Staroj gori i pl. Primožu jurišni bataljon 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka i s. Sadinje Vasi.

⚔️ 3. 2. 1945. U blizini s. Gradeneca i s. Stare Gore (kod Žužemberka) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ posle kraće borbe odbila napad delova 5. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz s. Stranske Vasi, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. U s. Stranskoj Vasi 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana i probila spoljnu odbranu, ali je zbog snažne artiljerijske vatre i zbog pristiglog pojačanja iz Žužemberka morala odustati od daljih napada. Poginulo je 25 a ranjeno preko 20 domobrana. Brigada je imala 3 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Gradeneca i s. Stare Gore 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i većeg broja ranjenih.

⚔️ 12. 3. 1945. U s. Vinkovom Vrhu (kod Žužemberka) Jurišni bataljon 18. divizije JA napao slovenačke domobrane, te im naneo gubitke od oko 25 poginulih i oko 30 ranjenih i zaplenio 3 mitraljeza i 25 pušaka.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

⚔️ 27. 3. 1945. U s. G. Pokupju (kod Karlovca) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA razbila 30. bataljon 3. ustaške brigade. Poginulo je 20 ustaša, ranjene su 23 ustaše, a veliki se broj njih, pri bekstvu, udavio u r. Kupi.

⚔️ 15. 4. 1945. U s. Podhosti 9. slovenačka brigada 18. divizije JA napala nemačko-domobransku posadu i posle višečasovne borbe zauzela selo.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

⚔️ 28. 4. 1945. Po naređenju Štaba 4. armije JA, jedinice 15. i 18. divizije JA koncentrisane na liniji Brod na Kupi - s. Kuželj - s. Osilnica - s. Čabar radi obezbeđenja desnog boka jedinica 4. armije JA koje su lomile otpor nemačkih snaga kod Rijeke.

⚔️ 5. 5. 1945. Goneći razbijene nemačko-domobrariske snage, koje su se iz Kočevja povlačile u pravcu Ljubljane, jedinice 15. i 18. divizije JA oslobodile Ribnicu i V. Lašče.

⚔️ 7. 5. 1945. Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA otpočele opšti napad i probile spoljnu odbranu Ljubljane. Nemačke i kvislinške snage su 8. maja oko 23 časa napustile Ljubljanu i povukle se u pravcu Kranja i Jesenica.

⚔️ 9. 5. 1945. Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA u jutarnjim časovima ušle u Ljubljanu, svečano dočekane od celokupnog stanovništva.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije Štabu Osamnaeste divizije u vezi sa zadacima divizije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 septembra 1943 o formiranju i organizaciji Osamnaeste divizije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 septembra 1943 podređenim jedinicama o postavljanju komandnog kadra u Osamnaestoj diviziji i Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj Osamnaeste divizije od 5 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama Osme, Devete i Desete brigade

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Štabu Šestog korpusa o rasporedu jedinica divizije

📜 Izveštai Štaba Osamnaeste divizije od 9 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i akcijama jedinica

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o napadu jedinica Petnaeste i Osamnaeste divizije na nemačka uporišta Pečar i Boštanj

📜 Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 u vezi s uspešnim akcijama Petnaeste i Osamnaeste divizije u Zasavju i akcijama Četrnaeste divizije na tršćanskoj pruzi

📜 Izvod iz Operativnog dnevnika štaba Osamnaeste divizije o borbama kod Broda na Kupi od 10 do 20 oktobra 1943

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 gad. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Škofljica-Ljubljana

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Osamnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. o situaciji na sektoru Vrhnika - Sinja Gorica - Javorje - Osredek

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o aktivnosti jedinica na sektoru Orle-Kačne

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Osamnaeste divizije NOV i POJ od 24 oktobra 1943 god. o situaciji u okolini Ljubljane

📜 Izveštaj Štaba Devete slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste divizije NOV i POJ o borbama na sektoru Kočevska Reka -Mlaka - Medvedek - Jelenov Zleb

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 21 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju Osamnaeste divizije i o situaciji na njenom sektoru

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 22 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu Osamnaeste divizije u Gorski Kotar

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 24 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu divizije na teritoriju Gorskog Kotara

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste divizije da se pojača aktivnost jedinica na sektoru Gorskog Kotara

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 27 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i razmeštaju jedinica prilikom dolaska u Gorski Kotar

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o rasporedu jedinica i o napadu Devete brigade na nemački kamion kod Kikovice

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 3 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Mrzlih Vodica i Lokava

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Devete NO brigade na Ravnu Goru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 9 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji ustaškog uporišta Ravna Gora

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 10 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 11 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Vrbovsko

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 12 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Devete SNO brigade kod Ravne Gore

📜 Izveštaj štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 decembra 1943 o borbama Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije u Gorskom Kotaru i o borbama u Koruškoj

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 18 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji posle napada na Vrbovsko

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Vrbovsko

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 22 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 23 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zaposedanju Vrbovskog

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 36 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade (Ljubljanske) kod sela Vrata

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke (Ljubljanske) NO brigade kod Belog Sela

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Desete slovenačke NO brigade kod Belog Sela i o zauzeću Fužina

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i rasporedu jedinica u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi za napad na nemački aerodrom u Kikovici i uporište Zlobin

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 9. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima na području Divizije

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uspehu jedinica Osamnaeste NO divizije u čišćenju nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Gorskom kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i vojno-političkom radu u jedinicama

📜 Izveštaj političkog komesara Osamnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste NO divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga u Ogulinu i uništenju putničkog voza na pruzi Sušak-Zlobin

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu brigada

📜 Izveštaj komandanta Sedmog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima Petnaeste i Osamnaeste divizije u Dolenjskoj i Gorskom kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju mosta kod Kosanovića

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 20. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Ogulina

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije druga Tita od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da 18. diviziju zadrži na teritoriji Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske u Gorskom, kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV Jugoslavije od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o raspredu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Hreljin

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 25. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom kotaru

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 26. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Benkovca i Grobničkog polja

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 31. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima brigada

📜 Izveštaj Štaba Osme slovenačke brigade Fran Levstik od 31. januara 1944. Štabu Osamnaeste NO divizije o dejstvima jedinica od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektorima Brestovac-Hreljin i Zlobin-Fužine

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 2. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Fužina

📜 Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Dolenjskoj i o potrebi povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ po pitanju povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Benkovca i o sukobu kod s. Košare

📜 Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 4. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je neophodno 18. NOU diviziju angažovati na komunikaciji Ljubljana - Kočevje

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Hreljin-Gomirje i kod Benkovca

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Hreljin-Gomirje

📜 Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da 18. NO diviziju upotrebi na sektoru Kočevje - Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o kretanju jedinica iz Gorskog kotara prema Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 22. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na nemačka vozila kod Rakitnice i Ortneka

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu podređenih jedinica i o borbi kod Rakitnice

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa od 25. februara 1944. štabovima 15. i 18. divizije za napad na Velike Lašče, Zdensku Vas i Grosuplje

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 27. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu podređenih jedinica na nove položaje i o borbama kod s. Marolče i Ortnek

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 2. marta 1944. štabovima podređenih jedinica za ukidanje blokade neprijateljskog uporišta Velike Lašče i usmeravanje napada na neprijateljsku kolonu na drumu Gradišče - Velike Lašče

📜 Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 2. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Velike Lašče

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 6. marta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na drumu Kočevje-Ljubljana

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije, od 6. marta 1944. Glavnom, štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv neprijateljskih kolona

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 8. marta 1944. Štabu Notranjskog NOP odreda za predislokaciju jedinica i rušenje železničke pruge Postojna-Ljubljana

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 9. marta 1944. o smeni i zadacima podređenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 9. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije i barbama s nemačkom auto-kolonom na drumu Kočevje - Velike Lašče

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 12. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Preserje i Podpeč i za sprečavanje neprijateljskog saobraćaja na sektoru Ljubljana-Postojna

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 13. marta 1944. štabovima 8. i 9. brigade da primene bolju taktiku za uništenje neprijateljskih kolona na drumu Lašče-Kočevje

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 16. marta 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o dislokaciji jedinica i borbama na sektoru Divizije

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta Preserje i Podpeč

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 18. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Divizije

📜 Izveštaj Štaba 9. slovenačke brigade od 18. marta 1944. Štabu 18. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Izveštaj komandanta 1. bataljona 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 20. marta 1944. Komandi puka o akciji protiv 18. NO divizije na sektoru Podpeč-Rakitna

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 23. marta 1944. potčinjenim jedinicama za nastavljanje pritiska na neprijateljska uporišta i za pojačanje političke aktivnosti na terenu

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 24. marta 1944. potčinjenim jedinicama za ponovan napad na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Izveštaj Štaba 18. NO divizije od marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o obnovljenom napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 25. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Preserje i Podpeč

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 27. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

📜 Vanredni izveštaj Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o znenadnom napadu neprijatelja na jedinice 9. slovenačke NO brigade u Makcšama

📜 Relacija Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. o borbama 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade za Velike Lašče

📜 Relacija Štaba 18. divizije od 31. marta 1944. o borbama 10. slovenačke NO brigade (ljubljanske) za Preserje i Podpeč

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 1. aprila 1944. potčinjenim jedinicama o zadacima uoči predstojećih akcija 7. korpusa

📜 Naređenje Štaba 18. NO divizije od 4. aprila 1944. potčinjenim jedinicama da se pripreme za predstojeće akcije

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 5. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta u rejonima Crna Vas - Pijava Gorica i Kočevje-Ribnica

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 8. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Crne Gore Karlovac Semič Mačvanski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bela garda Edvard Kardelj Glavni štab Hrvatske 8. slovenska brigada Fran Levstik Ljubljana Ustanak u Sloveniji 1941. Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sloveniji 1943. Glavni štab Slovenije Sušak Rijeka Kočevje Delnice Vrhovni štab NOVJ Kapitulacija Italije Benkovac Slovenska udarna brigada Matija Gubec Politički komesari u NOR-u 15. slovenska divizija NOVJ Nova Gorica Italija u drugom svetskom ratu 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Hrvatskoj 1944. 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Partizanska taktika Slovensko domobranstvo Dolomitski partizanski odred 7. slovenski korpus NOVJ 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. ustaška brigada 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Jesenice 15. krajiška udarna brigada 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Trst 9. slovenska brigada Kranj 14. slovenska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Novo Mesto Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Notranjski partizanski odred Bijeljina Brod na Kupi Rabska brigada Borbe u Sloveniji 1945. 20. dalmatinska divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Komunistička partija Slovenije Brigada Fontanot 29. hercegovačka divizija NOVJ Ogulin