Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Delnice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 43 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije bez jačeg otpora zauzele Ljubljanu, Vrhniku, Jesenice, Sušak, Bakar i Delnice, dok su napadi južno od Snežnika odbijeni protivnapadom jedinica jugoslovenskog Rišnjačkog odreda.

⚔️ 22. 6. 1941. U Delnicama (u Gorskom kotaru) održana sreska partijska konferencija na kojoj je odlučeno da se ubrzaju pripreme da bi što pre otpočeo oružani ustanak. Novoizabranom SK stavljeno u zadatak da formira vojni komitet i tri diverzantske grupe koje će odmah preduzeti akcije na pruzi Rijeka-Karlovac.

⚔️ 0. 7. 1941. U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju (na pl. Viševici kod Crikvenice, na pl. Tuhobiću kod Sušaka, u okolini Bribira, u okolini Drežnice, kod Delnica i na drugim mestima) formirani partizanski logori u kojima su se obučavali prvi borci.

⚔️ 6. 9. 1941. Na partijskom savetovanju u s. Vlaškim Vodama (kod Delnica), u prisustvu delegata iz skoro svih većih mesta Gorskog kotara, utvrđene direktive za dalji rad partijskih organizacija u pozadini i preduzete mere za organizaciju i delatnost vojnih jedinica.

⚔️ 19. 9. 1941. Kod tunela Kupjaka (blizu Delnica) Delnička partizanska četa minirala železničku prugu i izbacila 14 vagona iz šina.

⚔️ 3. 10. 1941. SK KPH za Delnice izdao proglas kojim poziva narod Gorskog kotara da se priključi NOP-u u borbi protiv okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 3. 10. 1941. Partizani Delničke čete minirali prugu između Delnica i Kupjaka. Lokomotiva i dva vagona oštećeni.

⚔️ 11. 12. 1941. Italijanski vojnici iznenada napali partizanski logor u s. Liču (kod Delnica), te zaplenili gotovo čitav kancelarijski materijal i pribor za propagandu Primorsko-goranskog NOP odreda.

⚔️ 25. 3. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 1. 4. 1942. Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH uputio izveštaj Centralnom komitetu KPJ u kome analizira vojnopolitičku situaciju u Hrvatskoj južno od r. Save ističući da je na oslobođenoj teritoriji uticaj Partije vrlo jak i da su partijske organizacije brojčano znatno narasle i da je priliv novih boraca u NOP odrede svakim danom veći. Pored tpga naglasio je da je veza sa slovenačkim jedinicama postojala, kada su se one nalazile u rejonu Delnica, ali da je sada prekinuta.

⚔️ 7. 4. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

⚔️ 27. 4. 1942. Između s. Lokava i Delnica delovi 2. partizanskog bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu i napali transportni voz, koji je iskliznuo iz šina. Lokomotiva i 4 vagona su uništeni.

⚔️ 8. 5. 1942. Između Delnica i Lokava delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih.

⚔️ 16. 5. 1942. Između Lokava i Delnica delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu, te neprijateljski transportni voz iskočio iz šina. Poginulo je 8 i ranjeno 10 italijanskih vojnika i železničara. Lokomotiva i 5 vagona su teško oštećeni. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 29. 5. 1942. Delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansko uporište u s. Gerovu (kod Delnica). Posle kraće borbe jedinice 5. bataljona su se povukle, porušivši sve komunikacije koje vode ka Gerovu i postavivši zasede.

⚔️ 11. 6. 1942. Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

⚔️ 12. 6. 1942. Kod Delnica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 20. 6. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj velike gubitke.

⚔️ 2. 8. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

⚔️ 11. 8. 1942. Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

⚔️ 12. 8. 1942. Posle osmočasovne borbe u rejonu brda Travnika (kod s. Mrzle Vodice) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske odbile napad italijanskih vojnika iz s. Crnog Luga i s. Mrzle Vodice (kod Delnica).

⚔️ 14. 8. 1942. Između s. Crnog Luga i s. Gerova (kod Delnica) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale italijansku kolonu, ali se posle tročasovne borbe, zbog dolaska neprijateljskih tenkova, morale povući. Italijanske jedinice su imale 16 mrtvih i 2 zarobljena. Zaplenjeno je 10 pušaka i 1 p. mitraljez. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

⚔️ 27. 8. 1942. Kod ž. st. Plaše (na železničkoj pruzi Delnice-Sušak) minerski vod 1. primorskogoranskog NOP odreda porušio 100 m pruge, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 32 časa.

⚔️ 11. 9. 1942. U s. Zelenom Viru (kod Delnica) Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh hidrocentralu koja je davala električnu energiju za ceo Gorski kotar. Tom prilikom je zarobljeno 20 domobrana a zaplenjeno 25 pušaka i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 16. 9. 1942. Jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale žandarme i finanse u Brodu Moravicama, ali su se posle dvočasovne borbe morale povući, jer je neprijatelju stiglo jako ojačanje iz Srp. Moravica i Delnica. U toku borbe partizanske jedinice su imale 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 29. 9. 1942. Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

⚔️ 2. 10. 1942. Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 18. 10. 1942. Između s. Liča i s. Fužina (kod Delnica) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Cela kompozicija sa 2 lokomotive je uništena. Saobraćaj je bio obustavljen više od 7 dana.

⚔️ 7. 10. 1943. Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

⚔️ 17. 10. 1943. Prethodnički delovi nemačke 71. pešadijske divizije, nastupajući iz Delnica, zauzeli Brod na Kupi.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

⚔️ 1. 12. 1943. Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica) 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ napala i, posle kraće borbe, uništila nemački oklopni automobil iz Sušaka. Poginulo je 9 i zarobljena su 2 nemačka vojnika.

⚔️ 4. 12. 1943. Na putu Delnice - s. Mrzle Vodice jedinice 18. divizije NOVJ uništile iz zasede kamion sa 25 vojnika iz 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Belog Sela i s. Sungera (kod Delnica) jake nemačke snage iz Fužina napale 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih jedinica, posle 11 časova borbe povukla na pl. Slavicu, odakle je protivnapadom odbacila neprijatelja u Fužine. Sutradan su nemačke snage napustile Fužine i povukle se u Zlobin. Gubici neprijatelja: 18 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 8. 2. 1944. Prvi primorsko-goranski NOP odred odbacio nemačke vojnike koji su iz s. Zlobina prodrli u s. Mrzle Vodice (kod Delnica).

⚔️ 10. 6. 1944. Oko 400 vojnika nemačkog 3. puka -Brandenburg- otpočelo napad iz Kraljevice ka Delnicama. Savladavši otpor jedinica 2. primorsko-goranskog NOP odreda kod s. Fužina i Kamenjaka, oni su prodrli u s. Lokve, a 12. juna u Delnice. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ napala ih je 13. juna u Delnicama i prinudila na povlačenje ka Sušaku.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1944. U Delnicama, na konferenciji električara, raspravljalo se o konkretnim planovima za obnovu električne mreže na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 9. 12. 1944. U Delnicama otpočeo dvodnevni slet omladine Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, boraca 43. divizije NOVJ i predstavnika omladine Slovenije.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Belog Sela i s. Vrata (blizu Delnica) 1. bataljon 1. NOP odreda 13. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i prinudio ga na povlačenje u pravcu Fužina. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 2 ranjena, a NOP odred 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 15. 4. 1945. Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandira čete u 3. brigadi 43. divizije JA Mate Blažina, narodni heroj.

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 13. udarne i 43. divizije JA oslobodile s. Lokve i s. Mrzle Vodice (kod Delnica). Poginulo je 175, ranjeno 142 i zarobljeno 19 vojnika 1046. puka nemačke 237. pešadijske divizije. Jedinice JA su imale 31 mrtvog, 104 ranjena i 14 nestalih.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu 237. rezervna divizija Split 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Deca u ratu Borbe u Istri 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubljana Duvno 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Aprilski rat Primorsko-goranski partizanski odred Travnik Ivanić-Grad Bosiljevo Ludbreg Komunistička partija Hrvatske Bitka za Koprivnicu 1944. 2. italijanska armija Borbe u Hrvatskoj 1943. 392. legionarska divizija (plava) Brod na Kupi 2. primorsko-goranski partizanski odred 18. slovenska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Divizija Herman Gering Borbe u Hrvatskoj 1944. Omladina u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Divizija Brandenburg Drežnica Rijeka Narodno oslobodilački odbori Omiš Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Metković Sušak Crikvenica Hrvatsko domobranstvo 43. istarska divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. 1. proleterski bataljon Hrvatske Žene u ratu Borbe u Sloveniji 1943. 35. lička divizija NOVJ 71. pešadijska divizija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 14. slovenska divizija NOVJ 153. pešadijska divizija Macerata 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Centralni komitet KPJ Koprivnica Glavni štab Hrvatske Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1945. Operacija Velika Kapela Karlovac Jesenice 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Bakar Krapina 3. istarska brigada Ogulin