Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

43. istarska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 6. 1944. Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

⚔️ 29. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 9. 1944. Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

⚔️ 11. 10. 1944. Da bi rasteretili komunikacije koje preko Ogulina vezuju dolinu r. Kupe s morem, četiri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon izvršili napad na 13. diviziju NOVJ i 3. brigadu 43. divizije NOVJ, pravcima: Ogulin - s. Trošmarija - s. Lukov Dol, s. Drežnica - s. Mrkopalj i s. Zlobin - s. Fužine. Posle niza uzastopnih borbi na ovim pravcima, neprijatelj je do 22. oktobra uspeo da spoji svoje kolone u rejonu s. Skrad - s. Kupjak - s. Ravna Gora, a zatim je prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 1. 12. 1944. Delovi Karlovačkog NOP odreda i 3. bataljona 3. brigade 43. divizije NOVJ zauzeli s. G. Pokuplje (kod Karlovca), u kome su se branili delovi 3. bataljona domobranske 12. pešadijske brigade. Zarobljeno je 50 domobrana, a zaplenjeno: 40.000 metaka, 50 pušaka, 3 mitraljeza, p. mitraljez, minobacač sa 78 mina, 4 automata, 125 bombi i druga oprema.

⚔️ 9. 12. 1944. U Delnicama otpočeo dvodnevni slet omladine Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, boraca 43. divizije NOVJ i predstavnika omladine Slovenije.

⚔️ 5. 1. 1945. Jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ napale delove 19. ustaškog bataljona i zauzele s. Kamenicu (kod Brinja). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 12 ranjenih, a 3. brigada 2 ranjena.

⚔️ 14. 1. 1945. Kod s. Tuževića i s. Škalića jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ odbile napad glavnine 19. ustaškog bataljona (oko 600 ustaša) iz Brinja i posle osmočasovne borbe ih prinudile na povlačenje. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Bosanaca (blizu Ogulina) 2. brigada 43. divizije NOVJ, posle kratke i oštre borbe, odbila napad nemačko-ustaških snaga iz s. Bosiljeva. Gubici neprijatelja: 4 mrtva i 5 ranjenih, a 2. brigade 4 nestala. 

⚔️ 10. 3. 1945. Kod s. Lešća (blizu Karlovca) poginula Anka Pađen, potporučnik, informativni oficir u Štabu 1. bataljona 1. brigade -Vladimir Gortan- 43. divizije JA, narodni heroj.

⚔️ 15. 4. 1945. Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandira čete u 3. brigadi 43. divizije JA Mate Blažina, narodni heroj.

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 13. udarne i 43. divizije JA oslobodile s. Lokve i s. Mrzle Vodice (kod Delnica). Poginulo je 175, ranjeno 142 i zarobljeno 19 vojnika 1046. puka nemačke 237. pešadijske divizije. Jedinice JA su imale 31 mrtvog, 104 ranjena i 14 nestalih.

⚔️ 23. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran 11. korpus 4. armije a njegove jedinice (13. udarna i 43. divizija) stavljene pod neposrednu komandu Štaba 4. armije JA.

⚔️ 6. 5. 1945. Posle kratke ali oštre borbe protiv delova 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije 1. brigada 43. divizije JA oslobodila Pazin (u Istri). Gubici neprijatelja: 6 mrtvih, 15 ranjenih, 521 vojnik i 15 oficira zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 25 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Istarska divizija dobije naziv 43. NO divizija i da uđe u sastav 11. korpusa NOVJ

📜 Zapovijest Štaba 43. divizije NOVJ od 14. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Klanu

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Klanu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. godine

📜 Operacijski dnevnik Štaba 43. divizije NOVJ o rasporedu i dejstvima jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 19. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o situaciji u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba 43. NO divizije od 30. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji na području Istre i Gorskog kotara i o organizaciji i formaciji jedinica

📜 Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 14. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o protestnim mitinzima i demonstracijama vojske i .naroda Gorskog kotara povodom izjave kralja Petra II Karađorđevića od 11. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 306

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava, ljudstva 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 308

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o aktivnosti jedinica 43. divizije u februaru 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba 43. NO divizije od 2. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji

📜 Izveštaj političkog komesara Goranskog područja od 18. februara 1945. političkim komesarima 11. korpusa NOVJ, Vojne oblasti 11. korpusa i 43. NO divizije o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 43. NO divizije od 22. februara 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa NOVJ o proslavi godišnjice formiranja Korpusa

📜 Izveštaj političkog komesara 3. istarske brigade od 24. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 43. NO divizije od 25. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

📜 Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 26. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju u jedinicama i na terenu i o vojnom i političkom radu u Diviziji

📜 Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 4. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom radu u brigadi

📜 Mesečni izveštaj propagandnog odseka 1. istarske brigade Vladimir Gortan od 7. marta 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o kulturno-prosvetnom radu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 43. divizije JA od 11. marta 1945. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 15. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa 4. armije JA o moralno-političkom stanju i o vojno-stručnom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica

📜 Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 16. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 17. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o organizaciji i radu organa za naoružanje u diviziji

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 18. marta 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkim merama za mobilizaciju novog ljudstva

📜 Zapovijest Štaba 43. divizije JA od 21. marta 1945. štabovima podređenih jedinica za dejstva u pozadini neprijatelja radi bržeg nastupanja jedinica 4. armije u Lici

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 43. divizije JA od 25. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o sastanku Divizijskog komiteta

📜 Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 27. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 2. aprila 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj političkog komesara 1. brigade Vladimir Gortan od 5. aprila 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 1. brigade Vladimir Gortan od 5. aprila 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 7. aprila 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o kulturno-prosvetnom i političkom radu

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 11. korpusa JA o dejstvima u rejonu Mrzle Vodice i Lokava od 14. do 16. aprila

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 22. aprila 1945. Divizijskom komitetu 43. divizije JA u vezi sa reorganizacijom partijske organizacije u vojsci

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama vođenim u aprilu u zapadnoj Lici, Gorskom kotaru i Istri

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 22. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre i Trsta

Fotografije

Povezane odrednice

Ogulin 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Rijeka Vodice Narodni heroji Jugoslavije 392. legionarska divizija (plava) Petar II Karađorđević 1. istarska brigada Vladimir Gortan Omladina u ratu Pazin Slovensko domobranstvo Borbe u Lici 1945. Borbe u Istri 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Istri 1945. 3. istarska brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 237. rezervna divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Karlovac Drežnica Delnice Borbe u Hrvatskoj 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Trst 11. hrvatski korpus NOVJ Bosiljevo Završne operacije u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. istarska brigada Borbe u Hrvatskoj 1945.