Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

13. primorsko-goranska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 189 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1943. U Brinju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 6. i 14. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 13. divizija NOVJ.

⚔️ 17. 5. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 6. brigada 5. operativne zono NOV i PO Hrvatske u 1. brigadu, a 14. brigada u 2. brigadu 13. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 5. 1943. Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Mrkopalju (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. brigada 13. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1943. Na pl. Učki, po naređenju Štaba 13. divizije NOVJ, formiran 1. NOP odred -Učka-.

⚔️ 15. 9. 1943. Sušak zauzeo nemački 901. motorizovani puk posle manjih borbi protiv jedinica 13. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 9. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Štab 13. divizije NOVJ o borbama slovenačkih jedinica protiv nemačkih snaga na sektoru Ilirske Bistrice i istakao potrebu da slovenačke i hrvatske jedinice održavaju čvrste veze.

⚔️ 25. 9. 1943. Desant na Lošinj izvršila 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ u sadejstvu s mornaričkim jedinicama NOVJ. U dvodnevnim borbama zarobljeno je 265 četnika koji su se pre kapitulacije Italije povukli na ovo ostrvo iz Gorskog kotara i Hrvatskog primorja.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Sv. Petru (kod Ogulina) 4. brigada 13. divizije NOVJ napala posadu iz nemačkog 14. SS policijskog puka, pa posle jednodnevne borbe odustala od napada, pretrpevši gubitke od 23 mrtva, 44 ranjena i 50 zarobljenih i nestalih.

⚔️ 3. 10. 1943. U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

⚔️ 7. 10. 1943. Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

⚔️ 14. 12. 1943. Kod s. Papuče (blizu Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz s. Metka napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe ustaše su se povukle u polazni rejon, nanevši 2. brigadi gubitke od 6 mrtvih, 7 ranjenih i 20 zarobljenih.

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade podržani artiljerijom, iznenada napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle višećasovne borbe ustaše su se povukle u Gospić uz gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog, dok je 2. brigada imala 5 mrtvih, 7 ranjenih i 25 nestalih.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Zlobinu (kod Kraljevice) 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala nemačku posadu, ali se posle višečasovne borbe, zbog pojačanja pristiglih iz Sušaka, povukla uz gubitke od 4 poginula, 5 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 22. 12. 1943. U rejonu s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz Gospića napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih. Ustaše su imale 3 ranjena.

⚔️ 6. 1. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

⚔️ 9. 2. 1944. Tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije iz Senja, s. Krišpolja i s. Prokika napali 1. udarnu brigadu 13. divizije NOVJ i posle jednodnevne borbe zauzeli s. Tužević, s. Krivi Put i s. Alan.

⚔️ 24. 2. 1944. Delovi 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ vodili ceo dan jake borbe protiv 750 vojnika iz 138. puka nemačke 188. rezervne divizije koji su iz Sušaka prodrli u rejon s. Hreljin, s. Plase, s. Križišće.

⚔️ 27. 2. 1944. Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

⚔️ 18. 4. 1944. Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

⚔️ 26. 4. 1944. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ napala s. Bosiljevo koje je branio bataljon nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Neprijatelj je pružao žilav otpor. Posle višečasovne borbe, kada su iz Ogulina i s. Generalskog Stola pristigla pojačanja, 1. udarna brigada se povukla.

⚔️ 26. 4. 1944. Dva bataljona 2. brigade i jedan bataljon 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ napali na Drežnicu koju su branili delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 10. 6. 1944. Oko 400 vojnika nemačkog 3. puka -Brandenburg- otpočelo napad iz Kraljevice ka Delnicama. Savladavši otpor jedinica 2. primorsko-goranskog NOP odreda kod s. Fužina i Kamenjaka, oni su prodrli u s. Lokve, a 12. juna u Delnice. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ napala ih je 13. juna u Delnicama i prinudila na povlačenje ka Sušaku.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 6. 1944. Ojačana 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala Crikvenicu koju su branili delovi 847. puka nemačke 392. legionarske divizije. Brigada je prodrla do centra grada ali se morala povući kada su napadnutoj posadi pristigla pojačanja.

⚔️ 13. 7. 1944. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ razbila ojačanu četu Dopunskog bataljona nemačke 392. legionarske divizije i zauzela Drežnicu.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 9. 8. 1944. Druga brigada 13. divizije NOVJ napala neprijateljsku posadu i zauzela s. Bosiljevo (kod Ogulina). Neprijatelj je sutradan povratio selo.

⚔️ 23. 8. 1944. Dva nemačka i jedan ustaški bataljon sa domobranskom Hrvatskom mornaričkom legijom i četnicima (oko 2000 vojnika) izvršili napad iz Ogulina ka s. Vrbovskom i iz s. Zlobina ka s. Mrkoplju. Neprijatelj se probio do s. Srpskih Moravica i s. Mrkoplja, gde se spojio sa snagama iz s. Zlobina. Pod pritiskom jedinica 13. divizije NOVJ prinuđen je 27. i 28. avgusta na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 15. 9. 1944. U s. Bukovlju i s. Kamenici (kod Brinja) 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala delove 19. ustaškog bataljona, ali se povukla kad je neprijatelju pristiglo pojačanje iz s. Krišpolja.

⚔️ 15. 9. 1944. Na aerodromu na Grobničkom polju (kod Sušaka) 2. brigada 13. divizije NOVJ razbila četu Posadnog bataljona 3. ustaške brigade i uništila 1 avion, 15 baraka i kasarnu.

⚔️ 11. 10. 1944. Da bi rasteretili komunikacije koje preko Ogulina vezuju dolinu r. Kupe s morem, četiri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon izvršili napad na 13. diviziju NOVJ i 3. brigadu 43. divizije NOVJ, pravcima: Ogulin - s. Trošmarija - s. Lukov Dol, s. Drežnica - s. Mrkopalj i s. Zlobin - s. Fužine. Posle niza uzastopnih borbi na ovim pravcima, neprijatelj je do 22. oktobra uspeo da spoji svoje kolone u rejonu s. Skrad - s. Kupjak - s. Ravna Gora, a zatim je prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 0. 11. 1944. Na pl. Velebitu, u automobilskoj nesreći, poginuo operativni oficir u Štabu 13. divizije NOVJ. major Đuro Trbović, narodni heroj.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 1. 1. 1945. Kod s. Metka neprijateljska kolona (jačine oko 300 ustaša i nemačkih vojnika) iz Gospića napala 3. brigadu 13. udarne divizije NOVJ, ali je posle dvočasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena, a 3. brigada 5 ranjenih.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Belog Sela i s. Vrata (blizu Delnica) 1. bataljon 1. NOP odreda 13. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i prinudio ga na povlačenje u pravcu Fužina. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 2 ranjena, a NOP odred 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 15. 5. 1945. Po naređenju štaba 4. armije JA formirana Artiljerijska brigada 13. udarne divizije JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 4 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Trinaeste primorsko-goranske divizije na Žumberak i o drugim pitanjima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se Slavonska divizija ubuduće naziva Dvanaestom a Primorsko-goranska Trinaestom NOU divizijom i da Glavni štab predloži sastav njihovih štabova

📜 Izveštaj Štaba 13. NO divizije od 10. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama

📜 Uputstvo Agitaciono-propagandnog organa 13. NO divizije od 10. maja 1943. o organizaciji agitaciono-propagandnih organa u brigadama i kulturno-prosvetnih odbora u bataljonima

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprječavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

📜 Uputstvo Agitaciono-propagandnog organa 13. NO divizije od sredine maja 1943. o radu agitaciono-propagandnih organa u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama podređenih jedinica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za napad na prugu kod Gomirja

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na području Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 svibnja 1943 god. o akciji jedinica divizije RE na Žutu Lokvu i o napadu dijelova Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Gomirje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored i dejstvo Šeste NOU i Četrnaeste NO brigade

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razmještaju jedinica u neprijateljskoj ofanzivi

📜 Naređenje glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za preuzimanje komande na sektoru Senj - Žuta Lokva - Otočac - Brinje

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 godine

📜 Uputstvo političkog komesara 13. NO divizije od 10. juna 1943. političkim komesarima o razobličavanju četnika u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Prve brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Žutu Lokvu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Skoja u 1. NOU brigade 13. divizije od 2. avgusta 1943. godine

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije u 2. brigadi 13. divizije od 3. avgusta 1943. godine

📜 Izveštaj sekretara partijskog komiteta 13. divizije od 5. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Prve NOU brigade da se stavi pod komandu Trinaeste divizije u cilju izvođenja operacija na području Pazarište - Perušić - Gospić

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da obustavi ofanzivne operacije na sektoru Perušić - Pazarište

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da ubrza evakuaciju ratnog materijala iz primorskih gradova i zatvori pravac Ogulin - Jasenak

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju na području Ogulina i u Dalmaciji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga u Hrvatsko Primorje

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 16. septembra 1943. Komandantu Trinaeste NOU divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Ilirske Bistrice i o potrebi održavanja čvrste veze između susednih slovenačkih i hrvatskih jedinica

📜 Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi formiranja novih jedinica i njihovom brojnom stanju

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o evakuaciji, naoružanju i zbrinjavanju interniraca sa otoka Raba

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 19 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da dio novomobilisanog ljudstva uputi u sastav Šeste divizije

📜 Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice

📜 Izveštaj Štaba 13. divizije od 20. septembra 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u jedinicama i na području Gorskog kotara i Hrvatskog primorja posle kapitulacije Italije

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 23 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na otok Lošinj

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju u Istri, formiranju jedinica i njihovom rasporedu i dejstvu

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama jedinica i naroda protiv Nijemaca u Istri

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Karlobag

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag, Sušanj i Brušane

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ogulina

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije u vezi prodora neprijateljskih snaga u Hrvatsko Primorje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 listopada 1943 god. o borbama jedinica Šeste i Trinaeste NO divizije oko Gospića i borbama na području Zadra i Splita

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 9 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u Hrvatskom Primorju i Istri

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored jedinica i dejstvo

📜 Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored, dejstvo i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Brinja

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje i prenos ranjenika

📜 Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade da pristupi evakuaciji i smještaju ranjenika

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da utvrde za odbranu Brinjski Klanac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 19 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o povlačenju neprijateljskih snaga iz Gorskog Kotara

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 24 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše zaprečavanje i miniranje na cesti Musulinski Potok - Gomirje

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 6 do 17 listopada

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i uništavanju i miniranju cesta

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 23 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Crikvenicu

📜 Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Crikvenicu

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO' Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Baške Oštarije

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Gospić - Perušić

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 11 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu, dejstvima i stanju u jedinicama

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije öd 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da upotpune blokadu Gospića i onemoguće izlazak neprijatelju iz grada

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 19 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV Hrvatske o borbama u Istri

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 20 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i dejstvima podređenih jedinica u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i Lici

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 studenog 1943 godine

📜 Pismo Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade o slabostima i greškama koje su ispoljili štabovi i jedinice u ranijim borbama

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

📜 Naređenje Operativnog štaba za Liku od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade Trinaeste divizije da prikupi podatke o neprijateljskim snagama u Ribniku i Bilaju

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 2 studenog 1943 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama protiv Nijemaca u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 7 do 29 listopada

📜 Naredba Štaba Trinaeste divizije od 29 studenog 1943 god. o formiranju i radu škole nižih oficira

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih jedinica i napadima na iste

📜 Rezolucija Prve partijske konferencije 13. divizije održane 1. decembra 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 2. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za predislokaciju i uređenje prihvatnih položaja na podnožju Velebita

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica u Istri

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 10. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i rasporedu neprijatelja na sektoru Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 14. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na liniji Medak–Počitelj

📜 Zapovijest Štaba Prve udarne NO brigade Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 19. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Zlobin

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 29. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju pojedinih neprijateljskih garnizona i borbama podređenih jedinica na sektoru Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje

📜 Izveštaj političkog komesara 13. divizije od 17. januara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama te divizije

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 26 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama s neprijateljskim snagama koje su prodrle na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 10 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o rasporedu i borbama jedinica od 30 januara do 7 februara

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske io borbama i rasporedu potčinjenih jedinica od 19 januara do 20 februara

📜 Izvještaj Štaba Drugog NOP odreda od 26 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama odreda kod Gornjeg Jelenja i Zlobina

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja na liniji Jezerane - Brinje

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 22 februara do 2 marta

📜 Izveštaj Politodela 13. NO divizije od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju i radu partijskih organizacija u brigadama

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare

📜 Izvještaj Štaba Drugog NOP odreda od 12 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama u Plasama i kod Zlobina

📜 Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Donje Stajnice

📜 Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kamenicu, Bukovlje, Križpolje i Jelovicu

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 18 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Gomirja

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 3 do 18 marta

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1945. Operacija Drežnica 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Komunistička partija Hrvatske 4. krajiška divizija NOVJ Zadar Borbe u Lici 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlobag Mornarica NOVJ 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Udbina 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Mali Lošinj Prozor Gospić Ilirska Bistrica Sušak Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Delnice Ogulin Borbe u Istri 1943. Operacija Udar maljem Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. 188. brdska divizija 1. lička proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Raduč Senj Borbe u Sloveniji 1943. 392. legionarska divizija (plava) 43. istarska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Crikvenica Gračac 20. dalmatinska divizija NOVJ Primorsko-goranski partizanski odred 10. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Lici 1944. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Otočac Borbe u Hrvatskoj 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu 4. ustaška brigada Edvard Kardelj Bosiljevo Kapitulacija Italije Donji Lapac Politički komesari u NOR-u 8. kordunaška divizija NOVJ 5. italijanski armijski korpus Drežnica 264. pešadijska divizija Operacija Schwarz Narodni heroji Jugoslavije Operacija Istra Rijeka 11. hrvatski korpus NOVJ 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije