Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 9. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 17. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u s. Ravnoj Gori (kod Ogulina), zarobile 150 ustaša i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 200 bombi i oko 50.000 metaka.

⚔️ 2. 2. 1943. Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 7. 3. 1943. U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

⚔️ 25. 3. 1943. Jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale italijansko-četničko obezbeđenje Brinjskog klanca (kod Brinja). Poginulo je i ranjeno 17 italijanskih vojnika a 8 ih nestalo.

⚔️ 31. 3. 1943. U Brinjskom klancu jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale oko 300 vojnika italijanske divizije -Re-. Poginula su i ranjena 33 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih.

⚔️ 0. 4. 1943. U Brinju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 6. i 14. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 13. divizija NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1943. U rejonu s. Žute Lokve (kod Brinja) jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništile 7 kamiona sa italijanskim vojnicima.

⚔️ 17. 5. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 6. brigada 5. operativne zono NOV i PO Hrvatske u 1. brigadu, a 14. brigada u 2. brigadu 13. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 5. 1943. Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 2. 10. 1943. U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 14. 12. 1943. Kod s. Papuče (blizu Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz s. Metka napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe ustaše su se povukle u polazni rejon, nanevši 2. brigadi gubitke od 6 mrtvih, 7 ranjenih i 20 zarobljenih.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade podržani artiljerijom, iznenada napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle višećasovne borbe ustaše su se povukle u Gospić uz gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog, dok je 2. brigada imala 5 mrtvih, 7 ranjenih i 25 nestalih.

⚔️ 22. 12. 1943. U rejonu s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz Gospića napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih. Ustaše su imale 3 ranjena.

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 8. 3. 1944. Iz Sušaka delovi 138. puka nemačke 188. rezervne divizije otpočeli napad u cilju zauzimanja s. Zlobina, s. Plasa i s. Hreljina. U trodnevnim borbama neprijatelj je potisnuo 2. brigadu i 2. NOP odred 13. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 13. 3. 1944. Jedinice 1. NOP odreda i 2. brigade 13. divizije NOVJ napale i zauzele s. Gomirje. Posada (oko 100 nemačkih vojnika i 30 četnika), uz manje gubitke, povukla se u Ogulin.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 18. 4. 1944. Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

⚔️ 26. 4. 1944. Dva bataljona 2. brigade i jedan bataljon 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ napali na Drežnicu koju su branili delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 9. 8. 1944. Druga brigada 13. divizije NOVJ napala neprijateljsku posadu i zauzela s. Bosiljevo (kod Ogulina). Neprijatelj je sutradan povratio selo.

⚔️ 11. 8. 1944. Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ odbile napad 200 nemačkih vojnika iz s. Bosiljeva (kod Ogulina) ka s. Bosancima.

⚔️ 17. 8. 1944. Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ napale posadu u s. Josipdolu (iz sastava nemačke 392. legionarske divizije). Kad je posadi pristiglo pojačanje, one su se povukle.

⚔️ 3. 9. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ napale ojačanu četu 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Zlobinu (kod Kraljevice). Borba je vođena u toku celog dana i noći, ali selo nije zauzeto, jer su neprijatelju pristigla pojačanja iz obližnjih garnizona. Tada je poginuo komandant 2. brigade 13. divizije Milan Rustanbeg, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1944. Na aerodromu na Grobničkom polju (kod Sušaka) 2. brigada 13. divizije NOVJ razbila četu Posadnog bataljona 3. ustaške brigade i uništila 1 avion, 15 baraka i kasarnu.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored i dejstvo Šeste NOU i Četrnaeste NO brigade

📜 Izveštaj Politodela 2. brigade 13. divizije od 1. jula 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije u 2. brigadi 13. divizije od 3. avgusta 1943. godine

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 13. divizije od 3. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Brinja

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje i prenos ranjenika

📜 Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade da pristupi evakuaciji i smještaju ranjenika

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da utvrde za odbranu Brinjski Klanac

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o povlačenju neprijateljskih snaga iz Gorskog Kotara

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 24 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše zaprečavanje i miniranje na cesti Musulinski Potok - Gomirje

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 6 do 17 listopada

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i uništavanju i miniranju cesta

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO' Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Baške Oštarije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 13. divizije od 3. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Gospić - Perušić

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije öd 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da upotpune blokadu Gospića i onemoguće izlazak neprijatelju iz grada

📜 Pismo Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade o slabostima i greškama koje su ispoljili štabovi i jedinice u ranijim borbama

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

📜 Naređenje Operativnog štaba za Liku od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade Trinaeste divizije da prikupi podatke o neprijateljskim snagama u Ribniku i Bilaju

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih jedinica i napadima na iste

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na liniji Medak–Počitelj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Senj 35. lička divizija NOVJ 2. primorsko-goranski partizanski odred Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Hrvatske 392. legionarska divizija (plava) 264. pešadijska divizija 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Narodni heroji Jugoslavije 20. dalmatinska divizija NOVJ Raduč Bosiljevo Gračac Saradnja četnika sa okupatorom Politički komesari u NOR-u Operacija Drežnica 188. brdska divizija Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. 3. ustaška brigada Korenica Operacija Udar maljem 13. pešadijska divizija Re Pljačka u ratu Sušak Karlobag 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 11. hrvatski korpus NOVJ Ogulin Otočac Četnici u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Avijacija u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Rijeka 10. krajiška divizija NOVJ Drežnica Italija u drugom svetskom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Primorsko-goranski partizanski odred Operacija Wechselbalg Gospić 14. srednjobosanska udarna brigada SAD i Jugoslavija 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. ustaška brigada Borbe u Lici 1943. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ)