Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

35. lička divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 151 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

⚔️ 30. 1. 1944. Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

⚔️ 30. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

⚔️ 31. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 8. 2. 1944. Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

⚔️ 2. 3. 1944. Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 30. 3. 1944. Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 22. 4. 1944. Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

⚔️ 28. 5. 1944. Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ ušla u sastav 35. divizije kao njena 3. brigada.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 9. 7. 1944. U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

⚔️ 10. 7. 1944. S linije Perušić-Gospić tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i pet bataljona 4. ustaške brigade napali na 35. diviziju NOVJ koja je u tom rejonu branila slobodnu teritoriju Like. Do 14. jula neprijatelj je potisnuo 35. diviziju i izbio na severnu i zapadnu ivicu Krbavskog polja, ali je toga dana protivnapadom prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 17. 7. 1944. Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 7. 8. 1944. Na putu D. Lapac - s. Dobro Selo 3. brigada 35. divizije NOVJ napadom iz zasede uništila nemačku motorizovanu kolonu od 26 kamiona s materijalom. Poginulo je i ranjeno 38 neprijateljskih vojnika. Oslobođeno je 17 zarobljenih boraca NOVJ koje su nemački vojnici sprovodili u logor.

⚔️ 8. 8. 1944. Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

⚔️ 5. 9. 1944. U rejonu s. Bunić - s. Ljubovo (kod Gospića) tri ustaška i jedan legionarski bataljon iz s. Široke Kule i s. Perušića napali 3. brigadu 35. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 7. septembra, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

⚔️ 7. 9. 1944. Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

⚔️ 15. 9. 1944. Treća brigada 35. divizije NOVJ napala delove 31. ustaškog bataljona i zauzela s. Kosinj (kod Gospića).

⚔️ 21. 9. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 4. 10. 1944. Treća udarna brigada 35. divizije NOVJ napala 31. ustaški bataljon i zauzela s. Široku Kulu (kod Gospića).

⚔️ 7. 10. 1944. Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Krbavskom polju održan okružni slet ličke omladine. Prisustvovali su stanovnici iz svih krajeva Like i borci 35. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 20. 12. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnom 13. i 35. divizija NOVJ.

⚔️ 6. 1. 1945. Jedinice 3. udarne brigade, ojačane bataljonom 2. brigade 35. udarne divizije NOVJ, napale nemačku posadu u s. Plitvičkom Leskovcu (kod Titove Korenice), ali su se posle osmočasovne borbe povukle. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 10 ranjenih, a jedinice 35 udarne divizije NOVJ 2 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

⚔️ 12. 2. 1945. Delovi 3, udarne brigade 35. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Plitvički Leskovac (kod Titove Korenice). Neprijatelj je imao 23 mrtva i 37 ranjenih, a 3. udarna brigada 2 ranjena.

⚔️ 16. 3. 1945. Delovi 8. udarne i 35. udarne divizije JA posle trodnevnih borbi zauzeli sela Selište, Čatrnju i Smoljanac (kod Drežnik-Grada), odbacivši nemačke snage u pravcu s. Ličkog Petrovog Sela. Gubici neprijatelja: oko 80 mrtvih, 120 ranjenih i 43 zarobljena. Jedinice JA su imale 10 mrtvih i 37 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 5 p. mitraljeza, 49 pušaka i 3 automata.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 21 februara 1944 god. podređenim jedinicama za raspored i naredna dejstva

📜 Obavještenje Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pretstojećem napadu na Bilaj

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na liniji Carapovo Selo - Donja Stajnica - Sertići

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod sela Lončari

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Starom Selu

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Trideset pete divizije NOV Jugoslavije o borbama od 26 do 31 marta 1944 godine

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Trideset pete divizije o dejstvima u aprilu 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 11 aprila 1944 Štabu Trideset pete divizije o borbama od 5 do 10 aprila

📜 Obavještenje Štaba Trideset pete divizije od 24 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Vrhovine i Zalužnicu

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima obustavljanja napada na Zalužnicu, Vrhovine i Crnu Vlast

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Široke Kule, Perušića, Babinog Potoka i Bilaja

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod Babinog Potoka i Čudinog Klanca

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na području Turjanskog

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Babin Potok

📜 Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Liscu, Oštrom Griču i Dumanu

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Ramljane

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na Dumanu

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da ispita jačinu i sastav neprijatelja i onemogući mu kretanje cestama Bjelo Polje - Gorica i Gorica - Debelo Brdo

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za razmještaj i dejstvo jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da izvrši marš pravcem Ponor - Mihaljevac - Korenička Kapela - Uvalica i dejstvuje u pozadini neprijatelja

📜 Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu sopstvenih jedinica i o pravcima nastupanja neprijateljskih snaga

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga prema Ljubovu - Kozjanu i Šalamuniću i u Laudanov Gaj i o zadatku sopstvenih jedinica

📜 Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 12. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 15. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na liniji Trnovac - Kozjan - Ljubovo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Pecane

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Gorice i Pecana

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 17. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama kod Gorice i Pećana

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da pristupi uništenju neprijateljskih snaga na komunikaciji Bunić - Pišać - Podlapača

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i razmještaju i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga i o rasporedu i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o situaciji na području Vrebac - Mogorić - Podlapača

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Prijeboju i o rasporedu i stanju vlastitih jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 20. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja , borbi kod Ljubova i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 21. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 18. do 21. maja

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 20. maja

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 24. maja 1944. Štabu divizije o napadu na ustaše u Mekinjaru i o rasporedu sopstvenih i neprijateljskih jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trideset pete divizije od 25. maja 1944.

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 25. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 7. do 23. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije i Operativnom štabu Južne grupe brigada za raspored i dejstvo jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. Štabu J edanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Končarovog Kraja i o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga

📜 Direktiva Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na Veliku i Malu Lisinu i Čardak i na liniji Ljubovo - Bunić

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Korenici

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 31. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa o pokretima neprijatelja i o borbi kod Krbavice i Homoljca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 31. maja 1944. štabovima Devetnaeste i Trideset pete divizije o borbama od 27. do 30. maja

📜 Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 4. juna 1944. štabovima brigada za napad na neprijatelja u Korenici

📜 Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 6. juna 1944. podređenim jedinicama da napadnu i unište neprijatelja na Cudinom klancu

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 22. juna 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na pravcu Široka Kula - Bunić

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama koje su vođene od 29. aprila do 31. maja

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Trideset pete divizije o d 24. juna 1944.

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša iz Korenice

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi u Homoljačkom klancu i napadu na Cudin klanac i Gornji Babin Potok

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o razmještaju i pokretima neprijateljskih jedinica i o dejstvima i stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o formacijskom stanju i naoružanju Divizije

📜 Direktivna zapovijest Štaba Trideset pete NO divizije od 29. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Like

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 1. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 14. do 26. juna

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o manjim borbama od 26. juna do 1. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama protiv ustaša na prostoriji Podovi - Ljubovo - Kuzmanovača - Crni Vrh

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 2. do 4. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

📜 Zapovijest Štaba 35. divizije NOVJ od 9. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na liniji Ribnik - Bilaj - Široka Kula - Lički Osik - Perušić - Janjče

📜 Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. jula 1944. Štabu 35. divizije za raspored i dejstvo brigada

📜 Zapovijest Štaba 35. divizije od 21. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na Cudin Klanac i Gornji i Donji Babin Potok

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizije od 24. jula 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o razmještaju neprijateljskih snaga u Lici i o organizacionom stanju i radu Divizije

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Cudin klanac. Gornji i Donji Babin Potok, Crnu Vlast i Vrhovine

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše na liniji Bilaj - Ribnik - Lički Osik - Široka Kula - Perušić - Janjče

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Srdari - Ljubovo - Bunić - Debelo Brdo - Kuzmanovača - Krbavica

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na komunikaciji Ramljane - željeznička stanica Lešće, Prijeboj - Plitvički Leskovac i Crna Vlast - Vrhovine

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Široka Kula - Ljubovo - Bunić i Široka Kula - Jagodnje - Podlapac

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o mogućnostima izvođenja vojnih operacija u Lici

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 2. do 4. avgusta

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o nekim borbama i diverzijama koje su izvedene u Lici od 1. do 5. avgusta

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Dobroselo - Lapac

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 8. do 18. avgusta

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Operacija Drežnica Borbe u Lici 1944. Operacija Wechselbalg Avijacija u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 18. slavonska udarna brigada 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Partizanska avijacija Saradnja četnika sa NDH 28. slavonska divizija NOVJ Gospić 40. slavonska divizija NOVJ Korenica 264. pešadijska divizija Operacija Morgenstern Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gračac 3. lička proleterska udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Istri 1944. Otočac Delnice Istra u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Udbina Slunj Zasede u oslobodilačkom ratu Bihać Omladina u ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. lički partizanski odred "Velebit" 14. srednjobosanska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 11. hrvatski korpus NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Lička Jesenica Komunistička partija Hrvatske 7. dalmatinska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Donji Lapac 4. ustaška brigada Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Vrhovine 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Osječka udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Operacija Kesselstein 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ