Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

1. lički partizanski odred "Velebit"

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 8. 1941. U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

⚔️ 0. 9. 1941. U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod Bilaja (blizu Gospića) jedna desetina 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napala italijansku patrolu i ubila 7 vojnika.

⚔️ 30. 12. 1941. Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 29. 1. 1942. Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

⚔️ 6. 2. 1942. Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

⚔️ 19. 4. 1942. Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

⚔️ 28. 4. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile 168 m železnieke pruge, pokidale 4 km tt veza i zapalile 3 stražare.

⚔️ 13. 5. 1942. Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

⚔️ 3. 6. 1942. Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 5. 6. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

⚔️ 10. 6. 1942. Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

⚔️ 21. 6. 1942. Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1942. Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 7. 1942. Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

⚔️ 3. 7. 1942. Prvi bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i bataljoni -Stojan Matić-, -Mićo Radaković- i -Krbava- 2. ličkog NOP odreda zauzeli Podlapac (Lika). U toj borbi i prilikom čišćenja okoline, do 5. jula, ovi su zarobili oko 250 neprijateljskih vojnika i zaplenili 147 pušaka, 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu. Bataljoni su imali 4 mrtva i 29 ranjenih, a neprijatelj 30-40 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

⚔️ 6. 7. 1942. Iz Gospića otpočeo dvodnevni napad ustaša i domobrana na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u rejonu Široke Kule i Ostrovice. Naše jedinice su odbile sve napade neprijatelja i prinudile ga na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 7. 7. 1942. Treća omladinska četa 2. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku oborila neprijateljski avion u rejonu Gospića.

⚔️ 14. 7. 1942. Kod s. Podoštra (blizu Gospića), u borbi protiv ustaša, poginuo član Sreskog komiteta KPH za Gospić i politički komesar 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Mirko Štulić, narodni heroj.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Divoselu (kod Gospića) ustaše, domobrani i četnici napali 2. bataljon i Omladinsku četu 1. ličkog NOP odreda -Velebit-. Borbe su vođene do 6. avgusta, kada su naše jedinice uspele da odbace neprijatelja prema Gospiću. Neprijatelj je popalio skoro sve zaseoke oko s. Divosela.

⚔️ 22. 8. 1942. Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

⚔️ 23. 8. 1942. Kod s. Divosela (blizu Gospića) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit-, posle duže borbe, odbili napad italijanskih delova iz Gospića i naneli im velike gubitke.

⚔️ 25. 8. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

⚔️ 1. 9. 1942. Jake italijanske, domobranske i ustaške snage iz Gospića otpočele dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- kod s. Divosela, s. Čitluka i s. Počitelja i prinudile ih na povlačenje. Neprijatelj je spalio Divoselo i Čitluk.

⚔️ 1. 9. 1942. Delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli ustaško uporište u s. Lipe (blizu Gospića).

⚔️ 9. 9. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 30. 1. 1944. Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na komunikacijama i uspostavljanje veze sa ličkim odredima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku od 1 prosinca 1941 god: komandantu ličke grupe NOP odreda za bolje organizovanje veza i ispravljanje grešaka u pitanju narodnooslobodilačkih odbora

📜 Prijedlog Štaba Prvog ličkog odreda Velebit od 20 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za pohvalu jedinica, boraca i rukovodilaca

📜 Izvještaj Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama odreda

📜 Dopuna izvještaja štaba Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverziji u Stikadi, na željezničkoj pruzi Gračac - Gospić

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva 1. ličkog NOP odreda od 2. decembra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Ličkog NOP odreda i bataljona Marko Orešković od 7 do 17 ožujka

Fotografije

Povezane odrednice

2. lički partizanski odred Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. Raduč Četnici u ustanku Avijacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Ustanak u NDH Gospić Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodni heroji Jugoslavije 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1944. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Glavni štab Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu 3. lička proleterska udarna brigada Ustanak u Lici 1941. Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Drvarska brigada Narodno oslobodilački odbori Korenica Ni zrno žita okupatoru! Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Operacija Velika Kapela 35. lička divizija NOVJ Bihać Saradnja četnika sa okupatorom Gračac Politički komesari u NOR-u 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Udbina Komunistička partija Hrvatske Bataljon Marko Orešković 13. pešadijska divizija Re Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu