Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zarobljenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 140 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1941. U Tetovu MK KPJ za Tetovo održao partijsko savetovanje, na kome su postavljeni zadaci: prikupljati oružje i drugi vojni materijal; zapleniti arhivu iz policije i sudova koju bi okupator mogao iskoristiti za proganjanje komunista i patriota; sakupljati pomoć za zarobljenike pobegle iz vojnog logora.

⚔️ 15. 8. 1941. Grupa od oko 50 naoružanih lica upali u opštinu Gornja Mutnica, pocepali sva naređenja, nepredate objave ratnih zarobljenika. Naredila pismeno naredbu seljacima da u varoš ne donose životne namirnice.

⚔️ 12. 9. 1941. U s. Tripkovi (kod Titovog Užica) 1. bataljon nemačkog 724. puka i žandarmi opkolili Zlatiborsku četu Užičkog NOP odreda. Četa se probila iz okruženja uz gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 3 zarobljena (ove zarobljenike su nemački vojnici streljali a zatim obesili na užičkoj pijaci).

⚔️ 20. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio (po italijanskim vojnicima zarobljenim na Jelinom dubu) pismo komandi okupatorskih trupa u Crnoj Gori, u kome zahteva: obustavu paljevina, pljački i interniranja nevinog stanovništva; povratak interniranih, u protivnom - biće streljan svaki zarobljeni italijanski vojnik; razmena 20 italijanskih oficira, podoficira, karabinijera i šofera, zarobljenih na Jelinom dubu, za 20 Crnogoraca pripadnika NOP-a.

⚔️ 8. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio svim NOP odredima Jugoslavije da na zločine okupatora i njihovih pomagača ne odgovaraju sličnim merama; da ne maltretiraju ratne zarobljenike ili stanovništvo koje nije naklonjeno NOP-u; da u tom pogledu strogo poštuju odredbe međunarodnog prava.

⚔️ 20. 11. 1941. U Čačku, na sastanku delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i predstavnika komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića, potpisan sporazum koji je predviđao: obustavu svih neprijateljstava do 12 časova 21.XI tekuće godine; upućivanje svih snaga u borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika; puštanje svih zarobljenika; obrazovanje mešovite komisije koja će utvrđivati uzroke sukoba, krivice i zločinačka dela; obrazovanje mešovitog ratnog suda; lica koja su dobrovoljno prešla na jednu ili drugu stranu mogu ostati gde su; zajedničkim snagama razoružati svaku grupu koja bi bila protiv jedne ili druge strane; saradnju u operacijama i održavanje novog sastanka delegacija.

⚔️ 23. 12. 1941. GŠ za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da pregovara sa italijanskim okupatorom o razmeni zarobljenika; da zaštiti srpski i muslimanski živalj od okupatora, ustaša i ustaški nastrojenih muslimana; da partizanskim jedinicama na sektoru Bileća, Gackog i Foče pruži pomoć u borbi protiv okupatora i četnika.

⚔️ 1. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio Štabu Nikšićkog NOP odreda direktivno pismo u kome je istaknuto da prema italijanskim zarobljenim vojnicima treba postupati čovečno, da im treba obezbediti ishranu, i da, ujedno, treba ispitivati mogućnosti razmene zarobljenih italijanskih vojnika za zatvorene ili internirane pripadnike NOP-a.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

⚔️ 19. 5. 1942. GŠ NOP i PO za Crnu Goru i Boku dao uputstvo Komandi mesta s. Krstac: da organizuje smeštaj bolnice, izgradi barake za njene potrebe, stara se oko ishrane ranjenika i kontroliše rad bolničkog osoblja; da sa italijanskim zarobljenicima postupa korektno, upošljava ih na izgradnji baraka i obezbeđuje im potrebnu hranu.

⚔️ 15. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku izdao naređenje Komandi područja Nikšićkog NOP odreda da se obezbedi smeštaj i ishrana italijanskih zarobljenika i da se prema njima ima korektan odnos; da se organizuje pravilna ishrana ranjenika i obezbedi partizanska bolnica u Pivi; da se što više poruši put s. G. Polje - s. Jasenovo Polje.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

⚔️ 0. 8. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio Štabu 5. krajiškog NOP odreda pismo o potrebi da se onesposobi put Grahovo-Livno i o razmeni italijanskih zarobljenika za grupu rodoljuba u italijanskim zatvorima.

⚔️ 26. 1. 1943. U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

⚔️ 3. 5. 1943. GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio italijanskoj komandi u Nikšiću zahtev za pregovore oko razmene italijanskih zarobljenika za internirce i tražio da se doturi hrana za 500 italijanskih vojnika zarobljenih na Javorku.

⚔️ 22. 6. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom primorju i o pregovorima predstavnika GŠ NOV i PO za Sloveniju sa Štabom italijanskog 11. armijskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika.

⚔️ 17. 7. 1943. Delovi 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (6 bataljona) napali u utvrđenom Ključu ojačani 1. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i oko 70 nemačkih vojnika. Delovi Ribničkog NOP odreda neopaženo su prodrli u Ključ i iznenadili jednu četu, zarobili 159 domobrana i zaplenili 4 haubice. Zbog slabe organizacije napada i veze oni su to mesto u svitanje morali napustiti, izvukavši samo deo plena i zarobljenika. Poginuo je i komandir 3, čete 1. bataljona Ribničkog NOP odreda Trivo Latinović Garonja, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1943. U blizini Dolenjskih Toplica, na inicijativu komandanta italijanske divizije -Izonco-, održana dva sastanka sa predstavnicima GŠ NOV i PO za Sloveniju, na kojima se raspravljalo o razmeni zarobljenika, ali sporazum nije postignut.

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 27. 10. 1943. VŠ NOV i POJ odobrio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da iz sastava 6. korpusa NOVJ uputi po jednu brigadu u Bosnu i Žumberak i da s nemačkim predstavnicima pregovara o razmeni zarobljenika.

⚔️ 0. 11. 1943. Vlada SSSR-a zatražila od izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH.

⚔️ 11. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da se pravilno postupa sa zarobljenim britanskim vojnicima i oficirima koji pripadaju britanskoj misiji kod Draže Mihailovića.

⚔️ 18. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu: ako ona ne prestane da veša seljake, isto tako će se postupati sa zarobljenim nemačkim vojnicima.

⚔️ 26. 11. 1943. Na mestu -Careve livade- (kod s. Vratnice, na putu Kačanik-Tetovo) bugarski policajci, vojnici i kontračetnici napali grupu boraca Šarplaninskog NOP odreda, te u borbi ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 boraca (zarobljenike zatim streljali).

⚔️ 4. 12. 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije odbila zahtev vlade SSSR-a da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH, s obrazloženjem da je ljudstvo predviđeno za formiranje ovih jedinica prekršilo zakletvu kralju i stupilo u službu nemačkih okupatora.

⚔️ 19. 12. 1943. Na aerodromu Kurilovec (kod Zagreba) jedinice 28 udarne divizije NOVJ i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemačko-domobransku posadu. U tročasovnoj borbi je poginulo 20 neprijateljskih vojnika, zarobljeno 15 nemačkih vojnika i 1 oficir i 150 domobrana i 1 oficir, a oslobođeno 460 italijanskih vojnika koji su kao zarobljenici radili na aerodromu. Uništeni su 1 tromotorni avion, 6 kamiona i hangari s većom količinom goriva. Kad su iz Zagreba pristigla nemačko-ustaška pojačanja s tenkovima, jedinice NOVJ su se povukle uz gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Javorniku (kod Idrije) jake nemačke policijske snage iznenada napale jednu četu 3. bataljona 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. U borbi je poginulo 6, ranjeno 7 i zarobljeno 31 borac. (Zarobljenike su nemački vojnici zverski poubijali.)

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Krivači (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili četnički logor, zarobivši 5 četnika i zaplenivši mitraljez, p. mitraljez, 3 automata, više pušaka. Odredu je prišlo 29 ruskih zarobljenika koji su ranije prebegli četnicima.

⚔️ 6. 6. 1944. Na skupu u Rimu jugoslovenski ratni zarobljenici, civilni internirci i politički osuđenici doneli rezoluciju u kojoj izražavaju spremnost da se u redovima NOVJ bore protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 7. 7. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao jedinicama uputstvo o postupku s ratnim zarobljenicima i dezerterima iz neprijateljske vojske i o razmeni zarobljenika.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod ž. st. Št. Lovrenc na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju) 3. bataljon 2, slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ oslobodio 84 engleska ratna zarobljenika iz koncentracionog logora u Mariboru. Njih su nemačke vlasti, uz jaku policijsku zaštitu, bile angažovale na opravci železničke pruge Maribor-Dravograd. Posle kraće borbe zarobljeno je 15 nemačkih vojnika i zaplenjeno je naoružanje.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. Barova (kod Kavadaraca) delovi 2. bataljona 2. makedonske NOU brigade napali iz zasede bugarsku kolonu - oko 70 vojnika i komoru, naneli neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 35 zarobljenih (skoro polovina zarobljenika pristupila bataljonu) i zaplenili 16 pušaka, 8 konja i šestoro kola sa raznim materijalom.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz Trebinja prebegla grupa od 29 ruskih zarobljenika i u rejonu Skorče gore i s. Dobrog Duba predala se 5. bataljonu 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe. Od naoružanja su doneli 4 mitraljeza, 29 pušaka, 7 pištolja, oko 150 ručnih bombi i nešto municije.

⚔️ 0. 9. 1944. CK KPJ odao Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije za Italiju priznanje što je okupljao jugoslovenske izbeglice, zarobljenike i internirce i upućivao ih u NOVJ, što je popularisao NOP i uspešne se borio protiv emigranata.

⚔️ 10. 10. 1944. Komandant 15. korpusa NOVJ i predstavnik engleske misije pri GŠ NOV i PO za Makedoniju uputili pismo komandantima nemačkih snaga bitoljskog i prilepskog garnizona, u kome ih pozivaju na sastanak radi dogovora o zameni zarobljenika.

⚔️ 24. 11. 1944. Na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, u Dolenjskoj, od Austrijanaca, ratnih zarobljenika i prebeglih pripadnika nemačkih snaga, formiran 1. austrijski bataljon. On se nalazio u sastavu 5. slovenačke udarne brigade -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 11. 1944. U Kučima, blizu Podgorice (sada: Titograd), od zarobljenika - bivših crvenoarmejaca koji su iz nemačkog 21. armijskog korpusa prebegli na slobodnu teritoriju, formiran 5 (ruski) bataljon 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima

📜 Uputstvo Odeljenja za pozadinu 2. armije od 20. aprila 1941. potčinjenim jedinicama o načinu prikupljanja ratnog plena i zarobljenika

📜 Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 6. maja 1941. Komandi 2. armije o ratnom plenu, evakuaciji zarobljenika, angažovanju sopstvenih tehničkih jedinica, organizaciji vojnoupravnih komandi i nemačkih teritorijalnih jedinica u okupiranoj Jugoslaviji

📜 Brzojav Komande 3. korpusa Ministarstvu obrane Mađarske s molbom da se 80 uhapšenih Međimuraca smjesti u logor ratnih zarobljenika u Sarvar

📜 Obaveštenje vojnoupravnog komandanta u1 Srbiji od 28. maja 1941. komandama nemačkih jedinica i okupacionim ustanovama na teritoriji Srbije o preuzimanju ratnih zarobljenika od Komande 2. armije

📜 Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

📜 Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 19 septembra 1941 god. Komandi Četvrtog partizanskog odreda za sprovođenje zarobljenih domobrana u Štab NOP odreda za Bosansku Krajinu

📜 Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o postupku sa zarobljenim domobranima

📜 Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

📜 Saopštenje Štaba Romaniskog bataljona od 28 septembra 1941 god. komandirima četa o suđenju zarobljenim domobranskim oficirima i vojnicima

📜 Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 4. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbijio postupcima sa zarobljenicima i taocima na ustaničkim područjima

📜 Naređenje zapovjedništva Bosanskog diviziskog područja od 10 oktobra 1941 god. za suzbijanje vijesti o dobrom postupku partizana prema zarobljenicima

📜 Izveštaj načelnika pozadine opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. oktobra 1941. o snabdevanju i troškovima izdržavanja i gubicima sopstvenih trupa u operacijama protiv partizana, kao i o radu nemačke vojne uprave u Srbiji i ratnim zarobljenicima

📜 Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. o zadržavanju zarobljenih talijanskih vojnika za taoce kao uzvrat na okupatorsko uzimanje talaca

📜 Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

📜 Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 23 studenog 1941 god. komandantima bataljona za čuvanje službenih dokumenata i postupak sa zarobljenim i uhapšenim licima

📜 Naređenje 342. pešadijske divizije od 31. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o postupku sa zarobljenim partizanima

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

📜 Saopštenje o puštanju na slobodu zarobljenih domobrana

📜 Pismo štaba Ljevorečkog četničkog bataljona od 27 januara 1942 god. komandantu svih četničknh snaga u Crnoj Gori povodom prebacivanja zarobljenih partizana u četničku pozadinu

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Komandi italijanskih okupacionih trupa u Cetinju o razmjeni zarobljenika

📜 Pismo Štaba Nikšićkog odreda od 5. februara 1942. Italijanskoj komandi u Nikšiću o razmjeni ratnih zarobljenika

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od 24. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika

📜 Pismo Štaba Lovćenskog odreda od 28. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika

📜 Obavještenje italijanske komande mjesta Cetinje od 1 marta 1942 god. o razmjeni interniranih građana za italijanske zarobljenike

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. marta 1942. potčinjenim jedinicama o načinu borbe protiv partizanskih snaga i o postupcima sa zarobljenima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj

📜 Zapisnik sa saslušanja dr fra Mate Matoševića od 17 aprila 1942 god. prilikom njegovog povratka iz partizanskog zarobljeništva

📜 Naređenje Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 2. maja. 1942. podređenim jedinicama o slanju zarobljenih komunista u logor Jasenovac

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. Komandi područja Nikšićkog NOP odreda za smještaj i obezbeđenje italijanskih zarobljenika, kao i za organizaciju ishrane u bolnici

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

📜 Prijeteće pismo komandanta divizije »Bergamo« od 14. lipnja 1942. Vici Buljanu ukoliko ne vrati dvojicu talijanskih zarobljenika bit će strijeljano deset komunista i suradnika

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji poslije probijanja jednog dijela odreda kroz neprijateljske linije na Kozari i o postupku prema zarobljenicima

📜 Poziv Sinobad Nenada i ostalih zarobljenih članova Štaba četničkog puka prilikom likvidiranja komandanta Paje Popovića od 16. srpnja 1942. Srbima Kninske krajine da stupe u borbu protiv okupatora

📜 Zabeleška Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 20. jula 1942. o postupku sa zarobljenim partizanima i taocima, smeštaju u logore i slanju na rad u Nemačku s područja Kozara - Prosara

📜 Pismo štaba Četvrte operativne zone od početka kolovoza 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi onesposobljavala ceste Grahovo - Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

📜 Obavještenje Pokrajnskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o razmjeni zarobljenika, dolasku crnogorskih četnika u Dalmaciju i dolasku proleterskih brigada u rajon Livna

📜 Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 17. avgusta 1942. za napad na partizanske snage i za postupak sa zarobljenim partizanima, četnicima i stanovništvom u rejonu Šekovići - Vlasenica

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom

📜 Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja o postupku sa zarobljenim neprijateljskim vojnicima i o gradnji zarobljeničkih logora

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića

📜 Neređenje Štaba Treće operativne zone od 4 siječnja 1943 god. podređenim komandama o postupku sa zarobljenicima i izgradnji zarobljeničkih logora

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

📜 Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Knin u vezi razmjene zatvorenika i zarobljenika s Talijanima

📜 Uputstvo Guvernatorata Dalmacije od 21. siječnja 1943. Prefektu i upravniku Doliciie u Zadru u vezi razmjene zarobljenika

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o broju zarobljenih domobrana i četnika koji se sprovode na oslobođenu teritoriju

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju zarobljenih domobrana iz Zepča

📜 Naredba vođe Njemačke narodne skupine o postupku sa zarobljenicima. Naredbom se određuje strijeljanje svih zarobljenika uhvaćenih s oružjem u ruci, bez obzira na spol i dob, a zarobljenici uhvaćeni bez oružja, za koje se pouzdano zna da su partizani, otpremaju se u sabirni logor i strijeljaju prema potrebi kao odmazda za sabotažne akcije, dok se građani sumnjivi zbog suradnje s NOP-om upućuju u radni logor

📜 Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspjehu političkog rada među narodom, o organizaciji školstva i o radu komandi straža i zarobljenika u logoru na ovom području

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zarobljenike za prenošenje teških ranjenika

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija ekonomskog karaktera, provođenju mobilizacije boraca j o postupku sa zarobljenim njemačkim vojnicima

📜 Upute Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim štabovima podređenih jedinica i komandama područja o postupku sa zarobljenim domobranima

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Izveštaj šefa Obaveštajnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o brojnom i zdravstvenom stanju zarobljenika

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru kojim predlaže zamjenu zarobljenih domobranskih časnika za deset rodoljuba koje će predložiti Štab Zone

📜 Poziv Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. italijanskoj okupatorskoj komandi u Nikšić za upućivanje hrane italijanskim zarobljenicima i za pregovore oko zamjene zarobljenika

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Jugoslavije za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. Italijanskoj komandi u Nikšiću za pregovore o zamjeni zarobljenika

📜 Zahtjev Štaba 5. crnogorske udarne brigade od 3. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije da se upute zarobljeni Italijani za prenos ranjenika do Centralne bolnice

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o razmeni italijanskih zarobljenika

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 18 lipnja 1943 god. o postupku prema zarobljenim talijanskim vojnicima

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom Primorju i o pregovorima sa Štabom Jedanaestog italijanskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika

📜 Obavještenje Štaba 369 pješadiske divizije od 29 jula 1943 god. o postupku prema simpatizerima NOP i zarobljenim pripadnicima NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje 369. pesadijske divizije od 29. jula 1943. potčinjenim jedinicama o postupku prema zarobljenim partizanima na teritoriji NDH

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 kolovoza 1943 god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin - Drniš - Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Zadvarja

📜 Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama o postupku sa zarobljenim domobranima

📜 Poziv Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 8 septembra 1943 god. komandantima italijanske vojske u Crnoj Gori da se priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije i da oslobode zarobljenike iz logora i zatvora

📜 Dopis zapovjednika 4. gorskog zdruga II korpusu NOV i PO Hrvatske o načinu, vremenu i mjestu razmjene zarobljenika

📜 Objašnjenje Četvrte gorske pukovnije od 6 oktobra 1943 god. u vezi sa za poviješću njemačke komande za jugoistok o postupku sa ratnim zarobljenicima na teritoriji NDH

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pregovorima sa Nemcima za razmenu zarobljenika

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 12. novembra 1943. Štabu 2. proleterske divizije za raspored zarobljenih bugarskih vojnika

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu da prestane sa vešanjem seljaka duž puteva - u protivnom će se isto tako postupiti sa zarobljenim Nemcima

📜 Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 21 novembra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju ruskih zarobljenika i o rasporedu jedinica

📜 Naređenje 369. pešadiiske divizije od 2. decembra 1943. o postupku sa zarobljenim pripadnicima NOV i POJ, četnicima Draže Mihailovića i italijanskim vojnicima

📜 Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima

📜 Pismo Štaba VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica u kome se prenosi naredba Glavnog štaba NOV Hrvatske o postupku s njemačkim zarobljenicima

📜 Pismo Informativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ komandi njemačkih jedinica u kome se predlaže razmjena zarobljenika

📜 Punomoć Štaba VI korpusa NOV i POJ kapetanu NOV Mirku Habdiji da može vršiti pregovore i razmjenu za njemačke ratne zarobljenike

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komisiji za razmenu zarobljenika da se pridržava međunarodnih pravila i obaveza o ranjenicima i zarobljenicima

📜 Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 7. veljače 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o dovođenju dr Smolića i Sikirice, partizanskih zarobljenika, od strane Nijemaca u Split

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetsedme ustaške bojne u Sinju od 26. veljače 1944. stožeru ustaške vojnice o razmjeni zarobljenika između Nijemaca i partizana

📜 Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire

📜 Upozorenje šefa Vojne misije NOVJ i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 2. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmena onih nemačkih zarobljenika kojii mogu znati o sistemu odbrane ostrva Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom

📜 Upozorenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Srednji istok od 2. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmijena onih njemačkih zarobljenika koji mogu znati o sistemu obrane otoka Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom

📜 Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 9. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je uložio protest kod britanskih vlasti zbog nevraćanja privremeno im ustupljenih zarobljenih Nemaca

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. maja 1944. Štabu 26. NOU divizije da se svi zarobljeni ratni zločinci s potrebnim podacima upućuju u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ, gde će im suditi odgovarajući sud

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Korčula Splitski partizanski odred Borbe na Jadranu 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Crne Gore Beograd Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. udarna divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Dalmaciji 1942. Valjevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj Mornarica NOVJ Blajburška operacija Cetinje Britanija i Jugoslavija Komunistička partija Hrvatske Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Ranjenici u ratu Aprilski rat Komski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Italijanski partizani Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Beogradska operacija Glavni štab Hrvatske Bugarska u drugom svetskom ratu Zagreb Italijanski zločini u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Josip Broz Tito Vermaht u Jugoslaviji Jugosloveni u svetu Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Drvarska brigada Lovćenski partizanski odred Vis Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Schwarz Livno Sinj Ustanak u Hrvatskoj 1941. Nikšićki partizanski odred Operacija Weiss Sremski front Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. krajiška udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Nikšić Bitka za Srbiju Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Vrhovni štab NOVJ Dragoljub Draža Mihailović 369. legionarska divizija (vražja) Knin Hrvatsko domobranstvo Maribor Ustanak u Dalmaciji 1941. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada