Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Blajburška operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 4. 1945. Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

⚔️ 2. 5. 1945. Štab 4. operativne zone Slovenije naredio jedinicama 14. udarne divizije JA da usiljenim maršem izbiju na jugoslovensko-austrijsku granicu i zaposednu mostove na r. Dravi i sve prelaze preko granice, te onemogućivši nesmetan prolaz, pristupe razoružavanju i zarobljavanju nemačko-ustaških snaga koje se pred jedinicama JA povlače dolinom r. Savinje u pravcu Austrije. Diviziji je takođe naređeno da delom snaga zaposedne Beljak, Celovec i Velikovec (u Austriji).

⚔️ 3. 5. 1945. U Bazovici (kod Trsta), po naređenju Štaba 4. armije JA, formiran Motorizovani odred (11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA, motorizovani divizion i četa tenkova) sa zadatkom da što pre izbije u Korušku i preseče odstupnicu neprijateljskim snagama koje su se preko Slovenije povlačile za Austriju.

⚔️ 6. 5. 1945. Nastupajući ka Ljubljani, jedinice 15. divizije JA napale nemačko-domobranske snage i oslobodile s. Višnju Goru i Grosuplje (u Austriji).

⚔️ 6. 5. 1945. Kapitulirale nemačke snage u zapadnoj Austriji i južnoj Bavarskoj.

⚔️ 7. 5. 1945. štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

⚔️ 7. 5. 1945. Generalštab JA naredio Štabu 3. armije da njegove jedinice što brže nadiru opštim pravcem Maribor-Dravograd-Celovec, zatvore jugoslovensko-austrijsku granicu i neprijatelju preseku odstupne pravce ka Austriji.

⚔️ 7. 5. 1945. Generalatab JA naredio 2. armiji JA da jačim snagama prodre desnom obalom r. Save, zauzme Brežice i Krško i preseče odstupnicu nemačkih, ustaških i četničkih snaga ka Austriji.

⚔️ 8. 5. 1945. Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 9. 5. 1945. Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije zauzeo Celovec (u Austriji), a kasnije u grad ušli Motorizovani odred 4. annije JA i savezničke snage.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći nemačko-ustaške snage, jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA oslobodile Krapinu. Zarobljeno je oko 1000 nemačkih vojnika i oficira i ustaša sa oružjem i zaplenjeno oko 100 motornih vozila.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 10. 5. 1945. Jedinice 51. udarne divizije 3. armije JA i Komande mesta Maribor, u sadejstvu sa delovima bugarske 3. i 12. pešadijske divizije, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaških snaga, oslobodile Maribor, prinudivši neprijatelja na povlačenje prema Dravogradu i jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 10. 5. 1945. Na odseku Brežice - Zidani Most 4. i 10. udarna divizija 2. armije JA izbile na desnu obalu r. Save.

⚔️ 11. 5. 1945. U Jesenicama Motorizovani odred 4. armije JA zarobio oko 4.600 neprijateljskih vojnika i 237 oficira koji su se vozovima povlačili iz Ljubljane za Austriju.

⚔️ 11. 5. 1945. U blizini Rogaške Slatine jedinice 16. i 17. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe slomile otpor jakih ustaških zaštitnica, a potom produžile pokret ka Slov. Konjicama i Slov. Bistrici.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

⚔️ 12. 5. 1945. Na putu Zagreb - Krško - Zidani Most jedinice 2. armije JA završile zarobljavanje i razoružavanje nemačke 373. legionarske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 12. 5. 1945. Između Zagreba i Zidanog Mosta jedinice 2. armije JA, posle dvodnevnih borbi, završile zarobljavanje i razoružavanje ostataka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačke 373. legionarske divizije.

⚔️ 12. 5. 1945. Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

⚔️ 15. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3, armije JA za izvedenu operaciju u rejonu Slovenj-Gradec-Pliberk-Dravograd, kada je zarobljen velik broj nemačkih vojnika, ustaša i četnika s celokupnim naoružanjem.

⚔️ 15. 5. 1945. Kapitulacijom okupatorske i kvislinške grupe jačine oko 30.000 vojnika u rejonu Črna-Mežica, pobeđonosno završena četvorogodišnja oslobodilačka borba naroda Jugoslavije.

⚔️ 15. 5. 1945. Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Izvještaj potpukovnika J.R.S. Klarka, člana vojne misije Portree, od 4. maja 1945, Glavnoj komandi savezničkih snaga o protestu načelnika Generalštaba JA zbog prisustva savezničkih snaga istočno od rijeke Soče i tolerantnom stavu prema ostacima fašističkih i četničkih snaga u Gorici

📜 Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije za upućivanje jedne jače jedinice na prostoru Krško - Zidani Most radi sprečavanja povlačenja nemačkoustaške grupacije ka Ljubljani

📜 Vanredni izveštaj Generalštama JA od 8. maja 1945. o zarobljavanju nemačkog 97. brdskog armijskog korpusa

📜 Zapovijest Štaba 3. divizije JA od 10. maja 1945. Štabu 9. brigade za dejstva južno od Zidanog Mosta

📜 Ratni izveštaj Generalštaba JA od 10. maja 1945. o oslobođenju Ljubljane i gonjenju neprijatelja prema Austriji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za sprečavanje izvlačenja neprijateljskih snaga prema Austriji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za upućivanje jedinica iz Celja prema Soštanju i Slovenjgradecu radi sadejstva 3. armiji za razoružanje i sprečavanje izvlačenja ustaškočetničke grupacije u Austriju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 3. armije za presecanje svih veza sa Austrijom i spečavanje povlačenja nemačkih i kvislinških trupa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 3. armije za okupaciju jednog dela austrijske teritorije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 4. armije za dostavljanje podataka o broju ratnih zarobljenika sa stanjem na dan 15. maja kao i mestima razmeštaja

📜 Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. jedinicama 3. armije za razbijanje opkoljenih ustaškočetničkih bandi na prostoru Slovenjgradec-Guštanj-Pliberk-Dravograd

📜 Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 15. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Ilirske Bistrice radi zaustavljanja prodora njemačkog 97. korpusa iz Istre preko Ljubljane u Austriju

Fotografije

Povezane odrednice

Osijek 12. vojvođanska udarna brigada 97. armijski korpus 1. tenkovska brigada NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Brežice Varaždin Borbe u Sloveniji 1945. Trst Glavni štab Slovenije Ilirska Bistrica 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) 21. srpska divizija NOVJ Josip Broz Tito 48. makedonska divizija NOVJ Ivanec Krapina Bela garda 8. kordunaška divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Samobor Bugarska u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Zagreb Nova Gradiška Koruški partizanski odred Slovenska Bistrica Hrvatsko domobranstvo Celje Saradnja četnika sa okupatorom 15. slovenska divizija NOVJ 6. vojvođanska udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Ljubljana 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Borbe u Slavoniji 1945. 51. makedonska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji 26. dalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Novo Mesto Četnici u drugom svetskom ratu 14. slovenska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Maribor 9. crnogorska udarna brigada Slovensko domobranstvo Jesenice 36. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa NDH Alexander Löhr Završne operacije u Jugoslaviji Istra u oslobodilačkom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Armijska grupa E