Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

12. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 278 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 9. 5. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 4. slavonska divizija NOV i POH preimenovana u 12. diviziju NOVJ.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 27. 5. 1943. U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 1. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

⚔️ 10. 6. 1943. Naredbom Štaba 12. udarne divizije NOVJ, iz Banjalučkog NOP odreda izdvojen Prnjavorski bataljon i od njega formiran Prnjavorski NOP odred.

⚔️ 14. 6. 1943. Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

⚔️ 25. 6. 1943. Delovi 12. divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ posle petodnevne borbe odbacili iz rejona Skender-Vakufa, preko Vrbasa, četničku Vrbasku brigadu i delove četničkog Manjačkog odreda.

⚔️ 27. 6. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio 12. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Bilo-gore, Moslavine i Kalnika, prebaci u Hrvatsko zagorje sa zadatkom da s tamošnjim jedinicama pristupi zauzimanju manjih neprijateljskih uporišta, politički deluje i sprovede mobilizaciju.

⚔️ 29. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 16. NO brigada 12. divizije NOVJ u Omladinsku brigadu -Joža Vlahović-.

⚔️ 0. 7. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. brigada 12. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 17. 7. 1943. Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 18. 8. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ zauzele s. Male Bastaje (kod Daruvara) i ubile i ranile 33, a zarobile 43 domobrana i ustaše. Gubici jedinica 12. divizije: 16 mrtvih i 46 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 18. 9. 1943. Uporište Dulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara) posle jedanaestočasovne borbe zauzela 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100, ranjeno 12 i zarobljeno 156 domobrana i 2 oficira 2. bataljona domobranskog 8. brdskog puka. Brigada je imala 13 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1943. Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Orahoviei (kod Našica), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 18. 10. 1943. U severnom predgrađu SI. Broda Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ napala domobransku protivavionsku bateriju od 130 vojnika, 4 protivavionska topa i 2 protivavionska mitraljeza. Zarobljeno je 37 vojnika, 6 podoficira i 2 oficira, a oruđe uništeno.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 10. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ i Osječki NOP odred zauzeli, posle 12-časovne borbe, s. Gašince (kod Đakova) koje je branilo 200 vojnika nemačkog SS policijskog bataljona. Poginulo je oko 150 nemačkih vojnika; zaplenjena je veća količina oružja i municije. Gubici jedinica NOVJ: 8 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 3. 11. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ stavljena pod komandu Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 24. 11. 1943. Kod s. Nove Bukovice Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ odbila napad nemačkog SS policijskog bataljona iz Podrav. Slatine. Poginulo je 33 i ranjeno 5 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 17. 12. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Đakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osječkog NOP odreda. Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Sibinju (kod SI. Broda) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U desetočasovnoj borbi poginulo je 33 i zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika, a spaljeno 98 kamiona i 20 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Motaj ički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOU brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOU brigada.

⚔️ 13. 1. 1944. Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi 12. divizije NOVJ napali ustaško-domobranske posade u s. Đurđenovcu i Feričancima (kod Našica), ali su se posle tročasovne borbe povukli. U s. Đurđenovcu su zapaljene električna centrala, železnička stanica, ložionica, fabrika parketa i skladište građevinskog materijala.

⚔️ 15. 5. 1944. Dvanaesta udarna brigada 6. korpusa NOVJ prebacila se sa pl. Motajice preko r. Save i pruge Beograd-Zagreb na Dilj-planinu, gde je ušla u sastav 12. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 9. 8. 1944. U s. Končanici (kod Daruvara), na poziv Štaba 12. divizije NOVJ, 6. četa 4. brdskog puka domobranske 4. brdske brigade predala se jedinicama Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-. Plen: 6 puškomitraljeza, 8 automata, 40 pušaka, 2 minobacača sa 60 mina, 24.000 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 8. 1944. U s. Pakranima (kod Daruvara) jedinice domobranskog 4. brdskog puka iz Daruvara i s. Doljana napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ, a kod s. Markovca napale Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 8. 9. 1944. Posle četvoročasovne žestoke borbe Osječka brigada 12. divizije NOVJ zauzela s. Vrpolje (kod Đakova) u kome su se branili delovi domobranskog 5. lovačkog puka 3. lovačke brigade i oko 100 nemačkih vojnika. Ona je uništila nemačku propagandnu radio-stanicu za Balkan, zarobila celu domobransku posadu, zaplenila 2 topa, 200 pušaka, 2 vagona municije, 80 kola razne opreme, i srušila 3 mosta i oštetila prugu na 100 mesta.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

⚔️ 18. 9. 1944. Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. divizija NOVJ nazvana udarnom.

⚔️ 24. 10. 1944. Kod s. Stupnika (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu na 16 mesta i miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao 29 mrtvih, 16 ranjenih i 55 zarobljenih vojnika.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

⚔️ 30. 10. 1944. Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 11. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 1. 12. 1944. Dvanaesta proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ napala s. Čepin (kod Osijeka), u kome se branio jedan nemački policijski bataljon i četa ustaša. Napad nije uspeo zbog jakog otpora i zbog nedovoljnih podataka o jačini neprijatelja.

⚔️ 21. 1. 1945. Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

⚔️ 28. 1. 1945. Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1945. Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 2. 2. 1945. Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 7. 2. 1945. Kod s. Kokočaka (blizu Orahovice), u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo komandant Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ Josip Ružička, narodni heroj.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 27. 3. 1945. U blizini s. Okučana (kod N. Gradiške) 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije JA napala iz zasede kolonu jačine oko 500 nemačkih vojnika i ustaša i nanela joj gubitke od 26 mrtvih i preko 35 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih.

⚔️ 28. 3. 1945. Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom jedinica 12. udarne divizije JA, napustile s. Vel. Trnoviticu, s. Pašijan i s. Garešnicu (kod Daruvara) i povukle se u Bjelovar.

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Treće operativne zone od 6 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvat o stavljanju Osamnaeste NO brigade pod komandu divizije

📜 Uputstvo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. Štabu Osamnaeste NO brigade u vezi s pripremama za napad na Veliku i ostala neprijateljska uporišta u Požeškoj kotlini

📜 Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 maja 1943 god. političkom komesaru Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije za prikupljanje podataka o poginulim borcima Bosanske Krajine za brošuru Naši junaci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih prostorija i sređivanje stanja u jedinicama

📜 Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. za formiranje Štaba Prnjavorskog i Banjalučkog NO partizanskog odreda

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na teritoriji centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za kontrolu pravca od Kotor Varoši i hvatanje veze sa Dvanaestom NOU divizijom

📜 Zapovjest Štaba Dvanaeste NOU divizije od 19 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade i Banjalučkom NO partizanskom odredu za napad na četnike na sektoru Zivinice, Rađići, Javorani, Bokani i Mokri Lug

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena Šolaji - Kositići od četnika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv neprijatelja između rijeke Vrbasa i Vrbanje

📜 Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu vođenja evidencije i administracije

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. štabovima Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije o situaciji kod neprijatelja na teritoriji centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 24 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena između rijeke Vrbasa i Vrbanje od neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 24 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena od četnika na prostoru Otlovići, Baljvine i Cemernice planine

📜 Uputstvo političkog komesara Dvanaeste NOU divizije od 25 juna 1943 god. političkim komesarima brigada i odreda za dostavljanje petnaestodnevnih izvještaja

📜 Izveštaj političkog komesara 12. udarne brigade od 25. juna 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije o političkom radu u toj brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 26 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za posijedanje položaja oko Krmina i Aginog Sela

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za izbijanje na liniju Čukovac - Viševice - Zubovići

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Memići, Krmine i Agino Selo

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju Dvanaeste divizije na Kalnik

📜 Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o sastanku koji će štabovi brigade održati sa Štabom divizije u selu Rađićima

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za napad na neprijatelja na sektoru Rađići

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za prikupljanie podataka o kretanju neprijateljske kolone od pravca Kotor Varoši

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i Vagana

📜 Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 30 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade o odlaganju sastanka sa Štabom divizije i naređenje za razmještaj jedinica Pete brigade

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 30 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o razmještaju jedinica na prostoriji Šolaji i povlačenju neprijateljskih snaga prema Varjači i Vaganu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 srpnja 1943 god. o pokretu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske iz Bilo Gore u pravcu Kalnika, prikupljanju Sedamnaeste NO brigade u području Pakraca i borbama sjeverozapadno od Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije Zagorje na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište

📜 Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 3 srpnja 1943 god. Štabu Zone o dolasku Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na područje Kalnika

📜 Naređenje Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog odreda od 8 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i pokret

📜 Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 srpnja 1943 god. o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku i Ivanšćici protiv Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije i o rezultatima borbe kod Plešivice

📜 Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o ulasku Divizije u sastav Prvog korpusa

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 srpnja 1943 gcd. o borbama Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske u Zagorju i talijansko-ustaškoj ofanživi na Biokovo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 - 20 jula 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za čišćenje sektora Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava i Branešci

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 24 jula 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje položaja Lišnja - Vijačani - Cer

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 26 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o potrebi ostanka divizije na području Moslavine i Kalnika

📜 Pismo Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o daljim dejstvima Dvanaeste divizije na području Bilo Gore i Moslavine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pisanje petnaestodnevnih izvještaja

📜 Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama i stanju u Brigadi u vremenu od 13 do 29 jula 1943 godine

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. borcima i rukovodiocima o uspjesima divizije u borbama na Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o uzrocima povlačenja divizije sa Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 31 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zajedničkim akcijama Dvanaeste divizije i Kalničkog NOP odreda na Kalniku i u Hrvatskom Zagorju

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. štabovima Desete i Dvanaeste divizije da pošalju ljudstvo za formiranje Protivčetničkog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Male Bastaje i o stanju u Diviziji

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac - Suhopolje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 kolovoza 1943 god. o pokretima jedinica Desete i Dvanaeste NO divizije poslije napada na Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Perušiću

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rasporedu Druge i Pete brigade

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 kolovoza 1943 god. štabovima brigada da formiraju regrutne čete

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na neprijatelja kod Kotor Varoši

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Suhopolje

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 4 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvima Dvanaeste divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 5 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o odbijanju četničkog napada na Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa o napadu na Suhopolje i o akciji u Virju

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o naređenju Omladinskoj brigadi Joža Vlahović da krene u Moslavinu

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije u vezi s uvođenjem činova u NOV i PO Jugoslavije

📜 Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o pripremi napada na Male Bastaje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i dejstvima jedinica od 1 do 8 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o akciji u Virju i o stanju u Brigadi

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije za napad na Male Bastaje

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da formiraju čete za vezu

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 15. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa o stanju i političkom radu u Diviziji posle povratka iz Hrvatskog zagorja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Male Bastaje

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Male Bastaje

📜 Prijedlog Štaba Četvrte divizije od 17 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za sadejstvo sa Desetom i Dvanaestom divizijom

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 17. avgusta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o razbijanju četnika u centralnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 18 avgusta 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade za posjedanje novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog garnizona Mali Bastaji

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za evakuisanje plijena i povlačenje poslije napada na Male Bastaje

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o promjeni naziva

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvima Brigade od 10 do 20 kolovoza

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Banjalučkog NOP odreda za smjenu Četvrtog bataljona i zatvaranje pravca od Kotor Varoši

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju posade i mosta kod Omanovca

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete kozarske brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 29 jula do 14 avgusta 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade Štabu Dvanaeste divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 jula 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Podravska Slatina - Mikleuš

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 godine

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 31. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 22 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec i o drugim akcijama

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za odlazak na Dilj

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 8 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Dragalić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 rujna 1943 god. o borbama oko Varaždinskih Toplica i koncentraciji dijelova Dvanaeste NO divizije na području Našica

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o osiguranju napada na Dragalić i o diverziji na komunikaciji Okučani - Rajić

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Staro Petrovo Selo, Vrbovu i Bili Brig

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Staro Petrovo Selo, Vrbovu, Zapolje i Bili Brig

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Doboj Narodni heroji Jugoslavije Virovitica 18. slavonska udarna brigada Kalnički partizanski odred Voćin Osijek Diverzije u oslobodilačkom ratu Novska Čehoslovačka brigada Jan Žiška Pleternica Banja Luka 10. krajiška divizija NOVJ Maribor 6. slavonski korpus NOVJ Kutjevo Osječka udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Daruvar Beograd Prnjavor Pakrac Levanjska Varoš Borbe u Sloveniji 1945. Glavni štab Hrvatske 28. slavonska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Slavonska Požega Borbe u Slavoniji 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operacija Pfingsten 1. kozačka divizija Vermahta 40. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 12. krajiška udarna brgada 51. makedonska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. Derventa Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Schwarz Borbe u Slavoniji 1943. 17. slavonska udarna brigada Vinkovci Gospić Srednjobosanski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Lepoglava 36. vojvođanska divizija NOVJ Tešanj 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. 11. krajiška divizija NOVJ 187. rezervna divizija Komunistička partija Hrvatske 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Podravska Slatina Omladina u ratu Teslić Grubišno Polje Podgorač Zasede u oslobodilačkom ratu Garešnica Slavonski Brod Donji Miholjac Avijacija u oslobodilačkom ratu Nova Gradiška Našice Politički komesari u NOR-u Hrvatsko domobranstvo