Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

12. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 278 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 9. 5. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 4. slavonska divizija NOV i POH preimenovana u 12. diviziju NOVJ.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 27. 5. 1943. U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 1. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

⚔️ 10. 6. 1943. Naredbom Štaba 12. udarne divizije NOVJ, iz Banjalučkog NOP odreda izdvojen Prnjavorski bataljon i od njega formiran Prnjavorski NOP odred.

⚔️ 14. 6. 1943. Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

⚔️ 25. 6. 1943. Delovi 12. divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ posle petodnevne borbe odbacili iz rejona Skender-Vakufa, preko Vrbasa, četničku Vrbasku brigadu i delove četničkog Manjačkog odreda.

⚔️ 27. 6. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio 12. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Bilo-gore, Moslavine i Kalnika, prebaci u Hrvatsko zagorje sa zadatkom da s tamošnjim jedinicama pristupi zauzimanju manjih neprijateljskih uporišta, politički deluje i sprovede mobilizaciju.

⚔️ 29. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 16. NO brigada 12. divizije NOVJ u Omladinsku brigadu -Joža Vlahović-.

⚔️ 0. 7. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. brigada 12. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 17. 7. 1943. Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 18. 8. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ zauzele s. Male Bastaje (kod Daruvara) i ubile i ranile 33, a zarobile 43 domobrana i ustaše. Gubici jedinica 12. divizije: 16 mrtvih i 46 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 18. 9. 1943. Uporište Dulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara) posle jedanaestočasovne borbe zauzela 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100, ranjeno 12 i zarobljeno 156 domobrana i 2 oficira 2. bataljona domobranskog 8. brdskog puka. Brigada je imala 13 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1943. Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Orahoviei (kod Našica), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 18. 10. 1943. U severnom predgrađu SI. Broda Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ napala domobransku protivavionsku bateriju od 130 vojnika, 4 protivavionska topa i 2 protivavionska mitraljeza. Zarobljeno je 37 vojnika, 6 podoficira i 2 oficira, a oruđe uništeno.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 10. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ i Osječki NOP odred zauzeli, posle 12-časovne borbe, s. Gašince (kod Đakova) koje je branilo 200 vojnika nemačkog SS policijskog bataljona. Poginulo je oko 150 nemačkih vojnika; zaplenjena je veća količina oružja i municije. Gubici jedinica NOVJ: 8 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 3. 11. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ stavljena pod komandu Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 24. 11. 1943. Kod s. Nove Bukovice Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ odbila napad nemačkog SS policijskog bataljona iz Podrav. Slatine. Poginulo je 33 i ranjeno 5 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 17. 12. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Đakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osječkog NOP odreda. Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Sibinju (kod SI. Broda) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U desetočasovnoj borbi poginulo je 33 i zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika, a spaljeno 98 kamiona i 20 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Motaj ički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOU brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOU brigada.

⚔️ 13. 1. 1944. Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi 12. divizije NOVJ napali ustaško-domobranske posade u s. Đurđenovcu i Feričancima (kod Našica), ali su se posle tročasovne borbe povukli. U s. Đurđenovcu su zapaljene električna centrala, železnička stanica, ložionica, fabrika parketa i skladište građevinskog materijala.

⚔️ 15. 5. 1944. Dvanaesta udarna brigada 6. korpusa NOVJ prebacila se sa pl. Motajice preko r. Save i pruge Beograd-Zagreb na Dilj-planinu, gde je ušla u sastav 12. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 9. 8. 1944. U s. Končanici (kod Daruvara), na poziv Štaba 12. divizije NOVJ, 6. četa 4. brdskog puka domobranske 4. brdske brigade predala se jedinicama Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-. Plen: 6 puškomitraljeza, 8 automata, 40 pušaka, 2 minobacača sa 60 mina, 24.000 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 8. 1944. U s. Pakranima (kod Daruvara) jedinice domobranskog 4. brdskog puka iz Daruvara i s. Doljana napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ, a kod s. Markovca napale Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 8. 9. 1944. Posle četvoročasovne žestoke borbe Osječka brigada 12. divizije NOVJ zauzela s. Vrpolje (kod Đakova) u kome su se branili delovi domobranskog 5. lovačkog puka 3. lovačke brigade i oko 100 nemačkih vojnika. Ona je uništila nemačku propagandnu radio-stanicu za Balkan, zarobila celu domobransku posadu, zaplenila 2 topa, 200 pušaka, 2 vagona municije, 80 kola razne opreme, i srušila 3 mosta i oštetila prugu na 100 mesta.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

⚔️ 18. 9. 1944. Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. divizija NOVJ nazvana udarnom.

⚔️ 24. 10. 1944. Kod s. Stupnika (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu na 16 mesta i miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao 29 mrtvih, 16 ranjenih i 55 zarobljenih vojnika.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

⚔️ 30. 10. 1944. Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 11. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 1. 12. 1944. Dvanaesta proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ napala s. Čepin (kod Osijeka), u kome se branio jedan nemački policijski bataljon i četa ustaša. Napad nije uspeo zbog jakog otpora i zbog nedovoljnih podataka o jačini neprijatelja.

⚔️ 21. 1. 1945. Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

⚔️ 28. 1. 1945. Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1945. Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 2. 2. 1945. Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 7. 2. 1945. Kod s. Kokočaka (blizu Orahovice), u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo komandant Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ Josip Ružička, narodni heroj.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 27. 3. 1945. U blizini s. Okučana (kod N. Gradiške) 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije JA napala iz zasede kolonu jačine oko 500 nemačkih vojnika i ustaša i nanela joj gubitke od 26 mrtvih i preko 35 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih.

⚔️ 28. 3. 1945. Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom jedinica 12. udarne divizije JA, napustile s. Vel. Trnoviticu, s. Pašijan i s. Garešnicu (kod Daruvara) i povukle se u Bjelovar.

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Treće operativne zone od 6 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvat o stavljanju Osamnaeste NO brigade pod komandu divizije

📜 Uputstvo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. Štabu Osamnaeste NO brigade u vezi s pripremama za napad na Veliku i ostala neprijateljska uporišta u Požeškoj kotlini

📜 Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 maja 1943 god. političkom komesaru Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije za prikupljanje podataka o poginulim borcima Bosanske Krajine za brošuru Naši junaci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih prostorija i sređivanje stanja u jedinicama

📜 Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. za formiranje Štaba Prnjavorskog i Banjalučkog NO partizanskog odreda

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na teritoriji centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za kontrolu pravca od Kotor Varoši i hvatanje veze sa Dvanaestom NOU divizijom

📜 Zapovjest Štaba Dvanaeste NOU divizije od 19 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade i Banjalučkom NO partizanskom odredu za napad na četnike na sektoru Zivinice, Rađići, Javorani, Bokani i Mokri Lug

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena Šolaji - Kositići od četnika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv neprijatelja između rijeke Vrbasa i Vrbanje

📜 Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu vođenja evidencije i administracije

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. štabovima Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije o situaciji kod neprijatelja na teritoriji centralne Bosne

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 24 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena između rijeke Vrbasa i Vrbanje od neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 24 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena od četnika na prostoru Otlovići, Baljvine i Cemernice planine

📜 Uputstvo političkog komesara Dvanaeste NOU divizije od 25 juna 1943 god. političkim komesarima brigada i odreda za dostavljanje petnaestodnevnih izvještaja

📜 Izveštaj političkog komesara 12. udarne brigade od 25. juna 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije o političkom radu u toj brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 26 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za posijedanje položaja oko Krmina i Aginog Sela

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za izbijanje na liniju Čukovac - Viševice - Zubovići

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Memići, Krmine i Agino Selo

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju Dvanaeste divizije na Kalnik

📜 Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o sastanku koji će štabovi brigade održati sa Štabom divizije u selu Rađićima

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za napad na neprijatelja na sektoru Rađići

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za prikupljanie podataka o kretanju neprijateljske kolone od pravca Kotor Varoši

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i Vagana

📜 Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 30 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade o odlaganju sastanka sa Štabom divizije i naređenje za razmještaj jedinica Pete brigade

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 30 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o razmještaju jedinica na prostoriji Šolaji i povlačenju neprijateljskih snaga prema Varjači i Vaganu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 srpnja 1943 god. o pokretu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske iz Bilo Gore u pravcu Kalnika, prikupljanju Sedamnaeste NO brigade u području Pakraca i borbama sjeverozapadno od Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije Zagorje na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište

📜 Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 3 srpnja 1943 god. Štabu Zone o dolasku Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na područje Kalnika

📜 Naređenje Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog odreda od 8 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i pokret

📜 Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 srpnja 1943 god. o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku i Ivanšćici protiv Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije i o rezultatima borbe kod Plešivice

📜 Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o ulasku Divizije u sastav Prvog korpusa

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 srpnja 1943 gcd. o borbama Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske u Zagorju i talijansko-ustaškoj ofanživi na Biokovo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 - 20 jula 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za čišćenje sektora Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava i Branešci

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 24 jula 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje položaja Lišnja - Vijačani - Cer

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 26 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o potrebi ostanka divizije na području Moslavine i Kalnika

📜 Pismo Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o daljim dejstvima Dvanaeste divizije na području Bilo Gore i Moslavine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pisanje petnaestodnevnih izvještaja

📜 Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama i stanju u Brigadi u vremenu od 13 do 29 jula 1943 godine

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. borcima i rukovodiocima o uspjesima divizije u borbama na Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o uzrocima povlačenja divizije sa Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 31 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zajedničkim akcijama Dvanaeste divizije i Kalničkog NOP odreda na Kalniku i u Hrvatskom Zagorju

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. štabovima Desete i Dvanaeste divizije da pošalju ljudstvo za formiranje Protivčetničkog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Male Bastaje i o stanju u Diviziji

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac - Suhopolje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 kolovoza 1943 god. o pokretima jedinica Desete i Dvanaeste NO divizije poslije napada na Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Perušiću

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rasporedu Druge i Pete brigade

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 kolovoza 1943 god. štabovima brigada da formiraju regrutne čete

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na neprijatelja kod Kotor Varoši

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Suhopolje

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 4 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvima Dvanaeste divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 5 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o odbijanju četničkog napada na Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa o napadu na Suhopolje i o akciji u Virju

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o naređenju Omladinskoj brigadi Joža Vlahović da krene u Moslavinu

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije u vezi s uvođenjem činova u NOV i PO Jugoslavije

📜 Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o pripremi napada na Male Bastaje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i dejstvima jedinica od 1 do 8 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o akciji u Virju i o stanju u Brigadi

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije za napad na Male Bastaje

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da formiraju čete za vezu

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 15. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa o stanju i političkom radu u Diviziji posle povratka iz Hrvatskog zagorja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Male Bastaje

📜 Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Male Bastaje

📜 Prijedlog Štaba Četvrte divizije od 17 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za sadejstvo sa Desetom i Dvanaestom divizijom

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 17. avgusta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o razbijanju četnika u centralnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 18 avgusta 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade za posjedanje novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog garnizona Mali Bastaji

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za evakuisanje plijena i povlačenje poslije napada na Male Bastaje

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o promjeni naziva

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvima Brigade od 10 do 20 kolovoza

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Banjalučkog NOP odreda za smjenu Četvrtog bataljona i zatvaranje pravca od Kotor Varoši

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju posade i mosta kod Omanovca

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete kozarske brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 29 jula do 14 avgusta 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade Štabu Dvanaeste divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 jula 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Podravska Slatina - Mikleuš

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 godine

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 31. avgusta 1943. političkom komesaru 2. korpusa NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 22 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec i o drugim akcijama

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za odlazak na Dilj

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 8 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Dragalić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 rujna 1943 god. o borbama oko Varaždinskih Toplica i koncentraciji dijelova Dvanaeste NO divizije na području Našica

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o osiguranju napada na Dragalić i o diverziji na komunikaciji Okučani - Rajić

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Staro Petrovo Selo, Vrbovu i Bili Brig

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Staro Petrovo Selo, Vrbovu, Zapolje i Bili Brig

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Pfingsten 6. slavonski korpus NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Tešanj Borbe u Sloveniji 1945. Komunistička partija Hrvatske Našice Pleternica Nova Gradiška Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pakrac Borbe u Hrvatskoj 1944. Kutjevo Teslić 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 11. krajiška divizija NOVJ Podgorač 1. kozačka divizija Vermahta Banja Luka Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Garešnica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 12. krajiška udarna brgada Diverzije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Osijek Beograd Levanjska Varoš Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Derventa 51. makedonska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Podravska Slatina 40. slavonska divizija NOVJ Daruvar Srednjobosanski korpus JVuO 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 10. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Lepoglava Borbe u Slavoniji 1943. Slavonska Požega Novska Maribor Kalnički partizanski odred 12. slavonska proleterska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Gospić Čehoslovačka brigada Jan Žiška Slavonski Brod Narodni heroji Jugoslavije Osječka udarna brigada Voćin Doboj Donji Miholjac 187. rezervna divizija Grubišno Polje Borbe u Slavoniji 1945. Virovitica 18. slavonska udarna brigada Prnjavor Kozara u oslobodilačkom ratu Vinkovci 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 17. slavonska udarna brigada Operacija Schwarz Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1943. Glavni štab Hrvatske