Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

12. krajiška udarna brgada

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 2. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 3. bataljona 5. krajiške NOU brigade, 2. čete 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade i jedne čete 6. krajiške NOU brigade formirana 12. krajiška NOU brigada (kao 12. krajiška NOU polubrigada), sastava dva bataljona, jačine oko 600 boraca.

⚔️ 26. 2. 1943. Južno od Ključa delovi nemačke 369. legionarske divizije napali 12. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle dvodnevne borbe prinudili je da se 27/28. februara, sa Štabom 4. divizije, povuče na pl. Grmeč.

⚔️ 1. 4. 1943. Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

⚔️ 1. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

⚔️ 19. 7. 1943. Dvanaesta udarna divizija NOVJ (2, 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Prnjavorski NOP odred) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ po naređenju VŠ NOV i POJ, prešla u sastav 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 24. 8. 1943. Kod s. Viševice (na putu Kotor-Varoš-Skender-Vakuf) 1, bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, iz zasede razbio ojačanu četu dopunskog bataljona nemačke 373. legionarske divizije. Ostatak čete spasla je od uništenja borbena grupa -Lan- 4. puka -Brandenburg-. Poginulo je 15 i ranjeno 46 legionara. U borbi je poginuo komandant 1. bataljona Milan Egić, narodni heroj.

⚔️ 18. 10. 1943. U Prnjavoru, od diverzantske čete 11. udarne divizije NOVJ, grupa boraca iz 5, i 12. krajiške udarne brigade i novomobilisanog ljudstva, formiran Crnovrški NOP odred.

⚔️ 1. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Seher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

⚔️ 2. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni odred 5. udarnog korpusa NOVJ i dva bataljona 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ zauzeli gradsku opštinu i kaznionu i oslobodili 207 zatvorenika.

⚔️ 5. 1. 1944. Nemački 901. motorizovani puk s jednim bataljonom 383. puka nemačke 373. legionarske divizije zauzeo Kotor-Varoš. Delovi 12. i 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvukli su se ispred udara neprijatelja, povukavši se u rejon Skender-Vakuf - zaselak Borci - s. Siprage.

⚔️ 8. 1. 1944. Nemačka 1. brdska divizija zauzela Skender-Vakuf posle ogorčenih borbi protiv 5. i 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Istovremeno je 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila na pl. Vlašić.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Banjalučki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Motaj ički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOU brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOU brigada.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ, od 50 boraca iz 12. krajiške udarne brigade, ponovo formiran Banjalučki NOP odred.

⚔️ 17. 9. 1944. Dva bataljona 11. divizije NOVJ i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzeli M. Zvornik.

⚔️ 15. 10. 1944. Posle dvanaest časova oštre borbe protiv nemačkih jedinica 5. krajiška (kozarska) udarna brigada i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ oslobodili s. Žarkovo (kod Beograda). Neprijatelj je imao 30 mrtvih, 40 ranjenih i 55 zarobljenih. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova, 2 protivavionska mitraljeza, 2 vagona artiljerijske municije, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Peta brigada je imala 24 poginula i 32 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 20 februara 1943 god. za formiranje Dvanaeste krajiške NOU polubrigade i postavljanje komandnog kadra

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka

📜 Obavještenje štaba Šeste krajiške brigade od 16 aprila 1943 god. štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade o brojnom stanju i naoružanju Brigade

📜 Naređenje štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 23 aprila 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za veću brigu o ranjenim i bolesnim drugovima i načinu ishrane jedinica

📜 Uputstvo Štaba 12. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 14. juna 1943. štabovima bataljona o političkom radu i pravilnom postupku prilikom pribavljanja materijalnih sredstava od naroda

📜 Zapisnik sa sastanka partijskog komiteta 12. krajiške NOU divizije održanog 17. juna 1943. godine

📜 Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Prvog bataljona Dvanaeste krajiške NOU brigade za mjesec avgust 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na neprijatelja kod Kotor Varoši

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 13 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za promjenu položaja i izvođenje akcije na četnike

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 16 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena od četnika

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 25 avgusta 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvršenom napadu na njemačku kolonu kod Kotor Varoši

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 27 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade Štabu Dvanaeste divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 jula 1943 godine

📜 Pismo Centralog komiteta Skoja od 15. septembra 1943. Politodelu 12. krajiške brigade

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 24. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima na željezničkoj pruzi Sarajevo - Brod

📜 Izveštaj političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 4. novembra 1943. političkom komesaru 11. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU Divizije o pokretima i akcijama od 1 do 15 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Kotor Varoš

📜 Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o vojničkom radu i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Javorani - Mernići, Popovac - Mehovci i Lipovac od četnika

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Dvanaeste krajiške brigade od 31 decembra 1943 god. Diviziskom komitetu Jedanaeste NOU divizije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Opsječko - Lipovac - Svinjari

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama pri povlačenju pravim fjelinac — Kotor Varoš — Vitovlje od 5. do 10. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 21 januara 1944 potčinjenim jedinicama da očiste od četnika sektore Lipovac - Karanovac i Ljubačevo - Bočac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 24 januara 1944 Štabu Jedanaeste NOU divizije o protjerivanju četnika sa prostorije Cemernica - Lipovac i iz uporišta Karanovca

📜 Izvještaj Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 18. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona u vezi s naredbom Štaba Jedanaeste NOU divizije za izdvajanje ljudstva radi formiranja Motajičkog i Banjalučkog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Dvanaeste krajiške NOU brigade od 15. do 29. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 1. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 15. do 29. februara

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za razbijanje četnika na prostoriji Cvrtkovci - Osinja - Pojezna

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 15. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

📜 Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Dvanaeste krajiške brigade Jedanaeste NOU divizije na dan 15. marta 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade da kontroliše pravac prema Tesliću

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za pomjeranje jednog bataljona na sektor Klupe - Pribinić - Buletić

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 1. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 31. marta

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 4. aprila 1944. štabovima 12. krajiške i 12. slavonske brigade za napad na četnike na prostoru Detlak - Palačkovci

📜 Izvještaj štaba 12. krajiške brigade od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 9 aprila 1944 god. štabovima brigada za odlaganje napada na komunikaciju Nikšić - Podgorica za 24 časa

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 30. aprila

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade na dan 30. aprila 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. maja 1944. štabovima 5. i 12. krajiške brigade za napad na Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 15. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. maja

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i ostale vojne spreme 12. krajiške brigade na dan 15. maja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 31. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. maja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 12. krajiške brigade od juna 1944. godine

📜 Zapovest komandanta Srednjebosanskog korpusa od 17. juna 1944. potčinjenim komandantima za napad na delove 12. krajiške NOU udarne brigade u Zivinicama

📜 Izveštaj štaba Vrbaske brigade od 24. juna 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv delova 12. krajiške NOU brigade u Čelicima

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima brigade na sektoru Kotor-Varoš - Skender-Vakuf

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade za jul 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 12. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu U. NOU divizije o napadu na Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 2. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbama pri pokušaju prelaska preko rijeke Bosne

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. krajiške brigade dostavljen 3. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kotor-Varoš - Teslić u julu

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabovima bataljona za napad na četnike i belogardejce na sektoru Malog Zvornika

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima Pete krajiške (Kozaračke) i Dvanaeste krajiške udarne brigade za blokadu Šapca i kontrolisanje severnih padina Cera

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadima na Obrenovac 10 i 11 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Predlog Štaba jedanaeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ za pohvalu Pete i Dvanaeste krajiške brigade zbog pokazane hrabrosti u Beogradskoj operaciji

📜 Operativni izveštaj Dvanaeste krajiške udarne brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije za vreme od 1 do 30 novembra 1944 godine

📜 Izveštaj štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama brigada u toku 6, 7 i 8 decembra

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu i radu Brigade od 15. do 31. decembra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za Banju Luku od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom 11. krajiška divizija NOVJ Sarajevo Operacija Weiss 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu Bosanski Petrovac 12. slavonska proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Banja Luka Ključ Kozara u oslobodilačkom ratu Prva banjalučka operacija Beograd 3. udarna divizija NOVJ Operacija Pfingsten Teslić 114. lovačka divizija Prnjavor 1. proleterska divizija NOVJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Bosanska Krupa Nikšić Tešanj Bela garda 369. legionarska divizija (vražja) Narodni heroji Jugoslavije 7. SS divizija Prinz Eugen Šabac Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Brandenburg Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 4. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 187. rezervna divizija 12. slavonska divizija NOVJ Kozarski partizanski odred Luftwaffe u Jugoslaviji Podgorica Borbe u Crnoj Gori 1944. Operacija Schwarz Bitka za Srbiju Motajički partizanski odred Maglaj 1. brdska divizija Vermahta Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Waldrausch Zvornik Vahida Maglajlić Sanski Most SKOJ 6. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u 14. srednjobosanska udarna brigada Bosanski Novi Doboj 12. vojvođanski korpus NOVJ 2. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Beogradska operacija Derventa 3. gorski zdrug (NDH) Borbe u Srbiji 1944. Obrenovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.