Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Bosanska Krupa u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 7. 1941. Gerilski odredi Podgrmeča izvršili prve napade: zauzeli veliki broj sela i uništili žand. st. Lanište, Majkić-Japru, Benakovac, Lušči-Palanku, Drenovo Tjesno, G. Sanicu, Bravsko, rudnik boksita u Suvaji i električnu centralu u s. Gudavcu, napali Bos. Krupu, Budimlić-Japru i D. Sanicu i porušili komunikacijske veze Bos. Krupe sa Bihaćem, San. Mostom, Bos. Petrovcem i Ključem.

⚔️ 30. 7. 1941. U Bos. Krupi ustaše pobile nekoliko stotina Srba, kao i izvestan broj Hrvata i muslimana koji su se suprotstavili pokolju.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran Sreski štab gerilskih odreda Krupa i Sana, koji je objedinjavao dvadesetak seoskih gerilskih odreda u Podgrmeču.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

⚔️ 2. 9. 1941. Domobrani, ustaše, žandarmi i mesna milicija, jačine 2 bataljona, napadom iz Bos. Krupe i Ostrošca, preko s. Grmuše i s. Grabeža, zauzeli sela Vranjsku, M. i V. Radić i, delom, Suvaju. Sutradan, protivnapadima nekoliko odreda Sreskog štaba Krupa i Sana i jednog odreda 1. bataljona Drvarske brigade, neprijatelj je, iz gubitke od 20 mrtvih i 70 ranjenih, odbačen u Bos. Krupu.

⚔️ 28. 9. 1941. Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

⚔️ 20. 6. 1942. Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli Bos: Krupu, porušili železničku prugu do Bos. Novog i mostove na Uni u Krupi i Otoci. Posada Krupe i Otoke (pet četa domobrana, ustaša i milicionera) odbačena je preko Une. dok je jedna četa domobrana zarobljena.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 0. 2. 1943. U Bos. Krupi nemačke i ustaške vlasti obesile člana Mesnog komiteta KPJ za s. Srednji Dubovik Lepu Radić, narodnog heroja.

⚔️ 1. 4. 1943. Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

⚔️ 1. 11. 1943. Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa delovi Podgrmečkog NOP odreda minom uništili transportni voz od 31 vagona. Poginulo je oko 200 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 11. 1943. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

⚔️ 21. 1. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz od 11 vagona i nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 21. 3. 1944. Između Bos. Krupe i s. Grmuše delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni voz.

⚔️ 25. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda uništila teretni voz od 6 vagona i nanela neprijatelju gubitke od 5 mrtvih i 6 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1944. U rejonu Bos. Krupe delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv dva domobranska bataljona, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 4. 1944. Između Bos. Krupe i Otoke Inžinjerijska četa 7. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu na 8 mesta.

⚔️ 15. 4. 1944. Između s. Otoke i s. Ostrošca (na pruzi Bos. Novi - Bihać) 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Krajiški muslimanski NOP odred porušili 6 km železničke pruge i tt veze, a između Bos. Krupe i s. Otoke put na dva mesta.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jednog ustaškog bataljona koji je nadirao iz Bos. Krupe prema s. G. i D. Suvaji. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od oko 8 mrtvih. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 7. 5. 1944. Na železničkoj pruzi s. Otoka - Bos. Krupa mineri 7. udarne divizije NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, ubivši 4 nemačka oficira, 17 nemačkih vojnika i 20 ustaša i uništivši lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 25. 5. 1944. Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

⚔️ 29. 5. 1944. Oko 40 anglo-američkih bombardera bacilo na neprijateljski garnizon Bos. Krupu preko 500 bombi kalibra 400-500 kg. Poginulo je 18 a ranjeno 15 lica. Grad je uništen a ž. st. i pruga porušeni su na više mesta.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa 6. krajiška udarna brigada 4. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 77 poginulih i ranjenih vojnika.

⚔️ 1. 9. 1944. Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele osmodnevni napad na neprijateljska uporišta i kolone na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa i da vrše diverzije na toj komunikaciji. Porušeno je oko 1400 m pruge i 4 mosta, a uništena su 3 kamiona. U tim borbama neprijatelj je imao 33 mrtva, 32 ranjena i 2 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 4 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 7 vagona s materijalom. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 3 vagona s vojnicima.

⚔️ 16. 11. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bos. Novi jedan bataljon Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ iz zasede napao ustašku kolonu jačine 150 ustaša i naneo joj gubitke od 14 mrtvih i 8 ranjenih. Bataljon je imao 3 poginula borca.

Dokumenti

📜 Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na domobranski odred u selu Memićima

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 25 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na putu Banja Luka - Jajce

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 2 septembra 1941 god. o borbi protiv partizana kod sela Bočca i situaciji na području Krupe

📜 Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju

📜 Pismo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 septembra 1941 god. Štabu gerilskih odreda Krupa i Sana o situaciji i najvažnijim zadacima

📜 Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu i kamione

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

📜 Naređenje Štaba Kombinovanog odreda od 18. maja 1942. štabovima bataljona Marko Orešković i Bude Borjan za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

📜 Naređenje Štaba kombinovanog odreda 18. svibnja 1942. štabovima bataljona »Marko Orešković« i »Bude Borjan« za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

📜 Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 avgusta 1942 god. štabu Prve operativne zone NOPO Hrvatske o saradnji bosanskih i hrvatskih jedinica prilikom čišćenja neprijateljskih uporišta između Krupe i Bihaća

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o potrebi sadejstva u napadu na komunikaciju Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije u pogledu sadejstva na komunikaciji Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

📜 Izvještaj Štaba Sedme udame divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Otoku i željezničku prugu Bosanska Krupa - Drenova Glavica

📜 Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 13 januara 1944 za prebacivanje na prostoriju Krupe i Bistrice

📜 Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Zapovijest komandanta borbene grupe Obermeier 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 24. maja 1944. za pokret motorizovane kolone iz Zagreba preko Bosanske Krupe za Bihać

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

📜 Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Banijski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Maglaj 6. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bihać Ustanak u NDH 1. krajiški partizanski odred 2. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 15. krajiška udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Karlovac Vermaht u Jugoslaviji Bosanski Novi 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1942. Banja Luka 39. krajiška divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Ustaški zločini 1941. Cazin Lepa Radić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. gorski zdrug (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1943. Drvarska brigada Vahida Maglajlić Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Bosanski Petrovac Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada SAD i Jugoslavija Ključ Kozara u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ 12. krajiška udarna brgada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Dalmaciji 1942. Vrhovni štab NOVJ 187. rezervna divizija Sanski Most Operacija Schwarz Desant na Drvar Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Žene u ratu Prijedor 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 114. lovačka divizija Bataljon Marko Orešković 11. krajiška udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Genocid u NDH Glavni štab Hrvatske Zagreb 2. diverzantski bataljon NOVH Deca u ratu 8. krajiška brigada Karlovačka operacija