Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Bosanska Krupa u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 7. 1941. Gerilski odredi Podgrmeča izvršili prve napade: zauzeli veliki broj sela i uništili žand. st. Lanište, Majkić-Japru, Benakovac, Lušči-Palanku, Drenovo Tjesno, G. Sanicu, Bravsko, rudnik boksita u Suvaji i električnu centralu u s. Gudavcu, napali Bos. Krupu, Budimlić-Japru i D. Sanicu i porušili komunikacijske veze Bos. Krupe sa Bihaćem, San. Mostom, Bos. Petrovcem i Ključem.

⚔️ 30. 7. 1941. U Bos. Krupi ustaše pobile nekoliko stotina Srba, kao i izvestan broj Hrvata i muslimana koji su se suprotstavili pokolju.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran Sreski štab gerilskih odreda Krupa i Sana, koji je objedinjavao dvadesetak seoskih gerilskih odreda u Podgrmeču.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

⚔️ 2. 9. 1941. Domobrani, ustaše, žandarmi i mesna milicija, jačine 2 bataljona, napadom iz Bos. Krupe i Ostrošca, preko s. Grmuše i s. Grabeža, zauzeli sela Vranjsku, M. i V. Radić i, delom, Suvaju. Sutradan, protivnapadima nekoliko odreda Sreskog štaba Krupa i Sana i jednog odreda 1. bataljona Drvarske brigade, neprijatelj je, iz gubitke od 20 mrtvih i 70 ranjenih, odbačen u Bos. Krupu.

⚔️ 28. 9. 1941. Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

⚔️ 20. 6. 1942. Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli Bos: Krupu, porušili železničku prugu do Bos. Novog i mostove na Uni u Krupi i Otoci. Posada Krupe i Otoke (pet četa domobrana, ustaša i milicionera) odbačena je preko Une. dok je jedna četa domobrana zarobljena.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 0. 2. 1943. U Bos. Krupi nemačke i ustaške vlasti obesile člana Mesnog komiteta KPJ za s. Srednji Dubovik Lepu Radić, narodnog heroja.

⚔️ 1. 4. 1943. Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

⚔️ 1. 11. 1943. Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa delovi Podgrmečkog NOP odreda minom uništili transportni voz od 31 vagona. Poginulo je oko 200 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 11. 1943. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

⚔️ 21. 1. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz od 11 vagona i nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 21. 3. 1944. Između Bos. Krupe i s. Grmuše delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni voz.

⚔️ 25. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda uništila teretni voz od 6 vagona i nanela neprijatelju gubitke od 5 mrtvih i 6 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1944. U rejonu Bos. Krupe delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv dva domobranska bataljona, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 4. 1944. Između Bos. Krupe i Otoke Inžinjerijska četa 7. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu na 8 mesta.

⚔️ 15. 4. 1944. Između s. Otoke i s. Ostrošca (na pruzi Bos. Novi - Bihać) 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Krajiški muslimanski NOP odred porušili 6 km železničke pruge i tt veze, a između Bos. Krupe i s. Otoke put na dva mesta.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jednog ustaškog bataljona koji je nadirao iz Bos. Krupe prema s. G. i D. Suvaji. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od oko 8 mrtvih. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 7. 5. 1944. Na železničkoj pruzi s. Otoka - Bos. Krupa mineri 7. udarne divizije NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, ubivši 4 nemačka oficira, 17 nemačkih vojnika i 20 ustaša i uništivši lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 25. 5. 1944. Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

⚔️ 29. 5. 1944. Oko 40 anglo-američkih bombardera bacilo na neprijateljski garnizon Bos. Krupu preko 500 bombi kalibra 400-500 kg. Poginulo je 18 a ranjeno 15 lica. Grad je uništen a ž. st. i pruga porušeni su na više mesta.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa 6. krajiška udarna brigada 4. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 77 poginulih i ranjenih vojnika.

⚔️ 1. 9. 1944. Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele osmodnevni napad na neprijateljska uporišta i kolone na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa i da vrše diverzije na toj komunikaciji. Porušeno je oko 1400 m pruge i 4 mosta, a uništena su 3 kamiona. U tim borbama neprijatelj je imao 33 mrtva, 32 ranjena i 2 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 4 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 7 vagona s materijalom. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 3 vagona s vojnicima.

⚔️ 16. 11. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bos. Novi jedan bataljon Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ iz zasede napao ustašku kolonu jačine 150 ustaša i naneo joj gubitke od 14 mrtvih i 8 ranjenih. Bataljon je imao 3 poginula borca.

Dokumenti

📜 Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na domobranski odred u selu Memićima

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 25 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na putu Banja Luka - Jajce

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 2 septembra 1941 god. o borbi protiv partizana kod sela Bočca i situaciji na području Krupe

📜 Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju

📜 Pismo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 septembra 1941 god. Štabu gerilskih odreda Krupa i Sana o situaciji i najvažnijim zadacima

📜 Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu i kamione

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

📜 Naređenje Štaba Kombinovanog odreda od 18. maja 1942. štabovima bataljona Marko Orešković i Bude Borjan za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

📜 Naređenje Štaba kombinovanog odreda 18. svibnja 1942. štabovima bataljona »Marko Orešković« i »Bude Borjan« za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

📜 Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 avgusta 1942 god. štabu Prve operativne zone NOPO Hrvatske o saradnji bosanskih i hrvatskih jedinica prilikom čišćenja neprijateljskih uporišta između Krupe i Bihaća

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o potrebi sadejstva u napadu na komunikaciju Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije u pogledu sadejstva na komunikaciji Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

📜 Izvještaj Štaba Sedme udame divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Otoku i željezničku prugu Bosanska Krupa - Drenova Glavica

📜 Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 13 januara 1944 za prebacivanje na prostoriju Krupe i Bistrice

📜 Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Zapovijest komandanta borbene grupe Obermeier 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 24. maja 1944. za pokret motorizovane kolone iz Zagreba preko Bosanske Krupe za Bihać

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

📜 Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Bataljon Marko Orešković 5. krajiška udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bosanski Petrovac Banja Luka Maglaj 3. gorski zdrug (NDH) 1. krajiški partizanski odred Vermaht u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Cazin Zasede u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Nemački zločini u Jugoslaviji Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Lepa Radić Sanski Most Žene u ratu Ustanak u NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Karlovac Zagreb Genocid u NDH 114. lovačka divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 373. legionarska divizija Tiger 2. diverzantski bataljon NOVH Karlovačka operacija 187. rezervna divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 39. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Deca u ratu 15. krajiška udarna brigada Operacija Weiss 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije SAD i Jugoslavija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Prijedor 12. krajiška udarna brgada Banijski partizanski odred Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Bihać Ključ 2. krajiška udarna brigada Drvarska brigada Kozara u oslobodilačkom ratu 6. krajiška udarna brigada Operacija Schwarz 11. krajiška udarna brigada 8. krajiška brigada 7. banijska divizija NOVJ Desant na Drvar Bosanski Novi Ustaški zločini 1941. Vahida Maglajlić 4. korpus NOVJ (1. hrvatski)