Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

8. krajiška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 55 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 12. 1942. U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Pribinića i s. Čečave (blizu Teslića) jedinice 8. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, odbile napad delova domobranskog 8. pešadijskog puka i nemačkih delova iz Teslića. Poginula su 2 i ranjena su 3 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 3 ranjena.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 6. 2. 1943. Kod s. Lastve (blizu Bos. Petrovca) nemačke snage napale jedinice 8. krajiške NOU brigade, ali su, posle dvodnevnih borbi i nekoliko protivnapada, odbijene prema s. Vrtoču. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 minobacača, 12 pušaka i 31 tovarni konj s ratnim materijalom.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. Bravskog Vaganca (blizu Bos. Petrovca) delovi 5. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede i posle kraće borbe razbili manju kolonu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 60, zarobljeno 20 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok su krajiške brigade imale 1 mrtvog i 4 ranjena. Zaplenjeno: 1 minobacač sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 1 radio-stanica, 1 p.mitraljez, 6 automata, 30 pušaka. 22 konja i cela komora sa municijom i drugom opremom.

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 13. 3. 1943. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 2. bataljon 8. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 13 a ranjeno 6 nemačkih vojnika, uništena su 2 kamiona i zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

⚔️ 24. 3. 1943. Kod brda Lipnika i s. V. i M. Radića (na putu Bihać - Bos. Krupa) jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku kolonu i posle žestokih borbi odbacile pešadiju u Bos. Krupu, dok su tenkovi i oklopna kola uspeli da se probiju za Bihać. Poginulo je i ranjeno 60 nemačkih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 2. 4. 1943. Drugi bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo Bužim (kod Cazina).

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

⚔️ 16. 5. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe zauzela Vrnograč.

⚔️ 3. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 14. 6. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe zauzela Vrnograč.

⚔️ 16. 6. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

⚔️ 8. 9. 1943. Po naređenju štaba 2. bosanskog korp isa NOVJ, od jezgra iz 8. krajiške udarne brigade i od mobilisanog ljudstva iz okoline Cazina, formiran Cazinski NOP odred.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Suvaje (blizu Bos. Krupe) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi, uništili nemačku motorizovanu kolonu.

⚔️ 4. 10. 1943. Kod s. Vaganca, na putu Kulen-Vakuf - s. Vrtoče, delovi 8. krajiške udarne brigade 4, udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Poginulo je 48 a ranjeno 35 nemačkih vojnika, dok je 8. krajiška NOU brigada imala 8 ranjenih.

⚔️ 14. 10. 1943. Dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Podgrmečki NOP odred, posle kraće borbe protiv 2. bataljona domobranskog 3. brdskog puka, zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju (kod Prijedora). Porušeni su rudnički uređaji i električna centrala. Poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, a zarobljeno 185 domobrana i 13 oficira. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 brdski top, 1 teški bacač, 9 ručnih bacača, 3 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 13 automata i 230 pušaka.

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Prijedor - Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

⚔️ 29. 1. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Blagaj (kod Bos. Novog), nanevši neprijatelju gubitke od oko 9 mrtvih i 23 ranjena, uz sopstvene gubitke: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Između s. Blagaja i s. Petkovca (kod Bos. Novog) 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao domobransku kolonu jačine dve čete i naneo joj gubitke od oko 7 mrtvih i 23 ranjena, a on je imao 7 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 2. 1944. Jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe, odbile ispad nemačkih i četničkih snaga (jačine bataljona) iz Prijedora u pravcu s. Bastaha, nanevši im gubitke od oko 6 mrtvih i 13 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 3. 1944. Na prostoriji s. Bišćani - s. Rizvanovići - s. Hambarine (kod Prijedora) 6. krajiška udarna brigada, u sadejstvu sa dvema četama 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, napala nemačke i ustaško-domobranske jedinice, te posle dvočasovne borbe, nanevši im gubitke od oko 70 mrtvih i 18 ranjenih, odbacila ih u Prijedor. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 3. 1944. U s. Tukovima (kod Prijedora) 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao miliciju i naneo joj gubitke od oko 35 mrtvih. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi između s. Omarske i Kozarca (kod Prijedora) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i zaplenivši 4. p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 top.

⚔️ 13. 4. 1944. Na pruzi ž. st. Kozarac-Prijedor 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila voz i nanela neprijatelju gubitke od 96 mrtvih vojnika.

⚔️ 14. 4. 1944. Između Prijedora i ž. st. Kozarca 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, uz pomoć omladine, porušila železničku prugu u dužini od 9 km.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 25. 5. 1944. Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

⚔️ 4. 6. 1944. Na putu s. Krnjeuša - Bos. Petrovac dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu, uništili 12 kamiona i naneli neprijatelju gubitke od oko 210 mrtvih i 240 ranjenih. Bataljoni su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 3. 8. 1944. Na putu Bihać - s. Gorijevac 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i posle šestočasovne borbe odbacio je u Bihać, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 10 ranjenih. Gubici 8. krajiške udarne brigade: 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 14. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 42 mrtva i 12 ranjenih. Gubici 8. brigade: 4 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 29 pušaka, 4 pištolja, 11 ručnih bombi, 3000 metaka i ostala ratna oprema.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 1. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 16 mrtvih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog Gubici 8. brigade: 1 poginuo borac. Zaplenjene su 3 puške, 4 bombe i 1.100 metaka.

⚔️ 19. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac (rejon s. Duhovskog) dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali artiljerijski divizion nemačke 373. legionarske divizije. U borbi je poginulo 129 a ranjeno preko 50 nemačkih vojnika, a 8. brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 8. 1944. Između s. Otoka i s. Buševića Blatne (kod Bos. Krupe) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku četu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 27. 9. 1944. Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

⚔️ 20. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 26. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 400 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i s. Obrenovićima i nanela im gubitke od 21 mrtvog i 15 ranjenih. Gubici 8. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 29. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Zenice ka s. Čajdrašima i s. Dobriljevu i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih. Gubici 8. brigade: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 11. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli ž. st. Vranduk a zatim između Zenice i Vranduka porušili 3 km pruge i minom srušili neprijateljski voz, uništivši lokomotivu i 5 vagona. Zarobljeno 14 vojnika. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 12 pušaka, 4 pištolja i 5000 metaka.

⚔️ 5. 11. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad jedne ustaške čete iz Zenice ka s. Gradišću, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši minobacač, pištolj i nešto municije.

⚔️ 6. 11. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe, zauzeli ž. st. Vraču (kod Zenice) koju su branili domobrani. Neprijateljski gubici: 17 mrtvih, 7 ranjenih i 12 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 12 pušaka i druga ratna oprema. Gubici delova 8. brigade: 2 poginula, 3 ranjena i 1 nestao borac.

⚔️ 16. 11. 1944. Posle žestoke borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 600 nemačkih vojnika i ustaša iz Zenice prema s. Pobrežju i s. Gradišću. Poginulo je 28 a ranjeno 35 neprijateljskih vojnika. Gubici 8. brigade: 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 11. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih ustaških i nemačkih snaga iz Zenice i Busovače ka s. Vitezu i s. Brajkovićima, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 11. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad oko 300 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i naneli im gubitke od 40 mrtvih i 33 ranjena ustaša, a oni imali 2 ranjena borca.

⚔️ 19. 11. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad ustaško-četničke kolone (300 vojnika) iz Zenice ka s. Pobrežju i naneli joj gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 11. 1944. Na putu Zenica-Žepće delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ srušili 5 mostova i 2 betonska propusta.

⚔️ 25. 11. 1944. Posle osmočasovne borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila i odbacila jaču nemačko-ustašku kolonu koja je pokušala da se iz Zenice probije ka s. Vitezu i opkoli delove 4. divizije koji su zatvarali pravac Busovača - s. Vitez. Gubici neprijatelja: 13 mrtvih i 16 ranjenih vojnika. Gubici 8. brigade: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 11. 1944. Kod s. Gradišća (na putu Zenica-Žepče) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 4 zarobljena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Janjiča (između ž. st. Lašve i Zenice) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala nemački transportni voz. Uništeno je 16 vagona; poginulo je 210 a ranjeno 150 nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 12. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila nemačko-ustaške snage (jačine bataljona) koje su u tri kolone nastupale iz Zenice ka Travniku. Poginula su 53, ranjeno je 35 i zarobljeno je 15 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 35 pušaka, 4 pištolja, 5000 metaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Uništen je 1 kamion.

⚔️ 12. 2. 1945. Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

⚔️ 1. 3. 1945. Kod s. Jazvine 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Busovače.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 28. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju 8. krajiške brigade

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povlačenju Sedme NOU divizije i Osme krajiške NOU brigade na desnu obalu Une

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Četrvrte NOU divizije od 5 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade za novi raspored jedinica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 9 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbi jedinica Pete i Osme krajiške NOU brigade protiv Nijemaca kod Bravskog Vaganca

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete i Osme krajiške brigade na cesti Bosanski Petrovac-Ključ i o pokušajima neprijatelja da prodre u Oštrelj

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 februara 1943 god. i o brojnom stanju i naoružanju brigade

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

📜 Izvještaj štaba Osme krajiške brigade od 19 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Brigade, pojavi oboljenja od tifusa i jačini neprijateljskih snaga u Bihaću

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške NOU brigade od 30. maja 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Osme krajiške NOU brigade od 30 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju u partijskoj organizaciji Brigade

📜 Zapisnik s prvog brigadnog savetovanja SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 30. maja 1943. godine

📜 Poziv na predaju koji je kotarski pretstojnik u Cazinu uputio komandantu Osme krajiške NOU brigade početkom lipnja 1943 godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Cetingrada i o napadu Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade na Slunj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da Brigada ostaje u sastavu Unske operativne grupe

📜 Izveštaj Politodela 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 16. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 4. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 6. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izveštaj političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 12. avgusta 1943. političkom komesaru 4. divizije

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 avgu'ta 1943 pod. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade i Ribničkog NOP odreda za organizaciju i sprovođenie mjera obezbeđenja

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 23 avgusta 1943 god. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade za čišćenje terena između Vrbasa i Sane

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 1. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izveštaj političkog komesara 8. NO brigade o političkom stanju i radu od 15. do 31. oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 1 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o naoružanju

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 5. novembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbi oko Otoke

📜 Izvještaj štaba 4. divizije od 15. novembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama kod Bosanske Krupe, Bihaću i Prijedoru i pogibiji Avde Ćuka, političkog komesara 8. krajiške NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama kod Čardaka

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Bosanski Novi - Prijedor

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na prostoriji Bosanski Novi - Prijedor

📜 Izvještaj političkog komesara Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu Četvrtog bataljona na prostoriji oko Ljubije u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 4 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji u zapadnom dijelu Bosanske Krajine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi u vremenu od 31 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na oklopni voz na željezničkoj pruzi Omarska - Piskavica

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o uništenju oklopnog voza na željezničkoj pruzi Prijedor - Hadžimehtići

📜 Izveštaj političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 29. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 30. maja 1944. zamjeniku komandanta divizije da zahtijeva od Štaba 8. krajiške brigade da postupi po već izdatim naređenjima

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 8. krajiške brigade da dijelom snaga drži položaje prema Gorijevcu i Ripču a ostale snage povuče na odmor

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 3. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 30. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o toku napada na Banju Luku

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 31. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

📜 Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. o pohvali 7. i 8. krajiške brigade i 1. artiljerijskog diviziona 4. divizije za uspjehe u borbama u dolinama rijeka Bosne i Lašve

📜 Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Busovača - Zenica

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 4. februara 1945. godine

📜 Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

Fotografije

Povezane odrednice

4. krajiška divizija NOVJ Bosanski Petrovac Glamoč 10. krajiška divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Prateći bataljon Vrhovnog štaba Bihać Napad NOVJ na Travnik 1944. 13. krajiška udarna brigada Glavni štab Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bosanska Krupa 39. krajiška divizija NOVJ SKOJ 7. SS divizija Prinz Eugen Josip Broz Tito 2. gorski zdrug (NDH) Beogradska operacija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zasede u oslobodilačkom ratu Ribnički partizanski odred Teslić 8. banijska udarna brigada Operacija Schwarz Druga banjalučka operacija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Cazin Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Banijski partizanski odred Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 7. krajiška udarna brigada Mlinište Slunj 11. krajiška udarna brigada 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. kordunaški partizanski odred 3. gorski zdrug (NDH) Narodni heroji Jugoslavije Bosanska Gradiška Vrhovni štab NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Glina 4. banijska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 24. srpska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Bosanski Novi Travnik Visoko Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Desant na Drvar Prijedor Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ključ 373. legionarska divizija Tiger Zenica Žepče 2. pješačka divizija (NDH) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ruski zaštitni korpus