Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

4. krajiška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 210 hronoloških zapisa, 424 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 11. 1942. Četvrta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ probila nemačko-ustaški odbrambeni pojas -Jugozapad-, od Bos. Novog do Ljubije, zarobila 1. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka i razbila ustaški 6. bataljon i još dve druge čete. Dovlačenjem pojačanja, nemačka 714. pešadijska divizija održala rudnik Ljubiju. U trodnevnim borbama izbačeno je iz stroja oko 1500 neprijateljskih vojnika, od čega je preko 600 zarobljeno.

⚔️ 28. 12. 1942. U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 7. 1. 1943. U s. Pravoslavnoj Jasenici (kod Bos. Krupe) vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izvršio smotru jedinica 4. udarne divizije NOVJ i održao govor borcima i narodu Podgrmeča.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod Martin brda (blizu Prijedora) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 2. bataljona domobranskog 5. pešadijskog puka i jedne nemačke čete iz Prijedora i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih, a 2. krajiška udarna brigada 10 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 18. 1. 1943. U s. Karađorđevu (kod Bos. Gradiške) delovi 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ posle dvadesetočasovne borbe savladali žandarme, ubivši 2, ranivši 7 i zarobivši 20 žandarma i zaplenivši 2 p. mitraljeza i 27 pušaka.

⚔️ 20. 1. 1943. U rejonu s. Đedovače i s. Brajića Tavana domobranska 2. brdska brigada, nadirući iz San. Mosta u više kolona, napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe ovladala tim rejonom. Protivnapadom jedinica NOVJ u toku noći i sutradan, 21. januara, neprijatelj je odbačen u San. Most.

⚔️ 20. 1. 1943. Kod s. Vrbaške i s. Dragelja (blizu Bos. Gradiške) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 4. ustaškog bataljona iz Bos. Gradiške i jednog nemačkog bataljona i s. Srednje Topole i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 28 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1943. Na putu Banja Luka - Bos. Gradiška jedinice 2. i 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale domobrane i žandarme u s. Klašnicama i drugim uporištima, te zauzele s. Krnete i s. Klašnice, a u ovom selu zapalile zgradu opštine i žand. stanicu.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Dabra, s. Eminovaca i s. Fajtovaca (kod San. Mosta) delovi domobranske 2. brdske brigade, potpomognuti tenkovima, napali jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Pokušaj prodora ka s. Dabru i s. Eminovcima je odbijen, ali je jedna kolona zauzela s. Fajtovce. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 20 konja s namirnicama, 8 pušaka, 1 mitraljez i nekoliko p. mitraljeza.

⚔️ 27. 1. 1943. U rejonu s. Skucanog Vakufa, s. Majkić-.Tapre i s. Benakovca (na putu San. Most - Bos. Krupa) jedinice 737. puka nemačke 717. divizije i 202. oklopni bataljon iz San. Mosta napali delove 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. Posle dvodnevnih žestokih borbi neprijateljska kolona je zadržana i opkoljena između s. Majkić-Japre i s. Benakovca.

⚔️ 29. 1. 1943. U rejonu s. Skucanog Vakufa, s. Majkić-Japre i s. Benakovca delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, napali delove nemačke 717. pešadijske divizije. Posle žestokih sedmodnevnih borbi neprijatelj se, uz pomoć tenkova i avijacije, 4. februara probio u pravcu Bos. Krupe. Nemačke jedinice su izvršile veliki pokolj nad nenaoružanim stanovništvom Majkić-Japre i okolnih sela. Neprijatelj je imao oko 250, a jedinice NOVJ 59 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1943. Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. Bravskog Vaganca (blizu Bos. Petrovca) delovi 5. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede i posle kraće borbe razbili manju kolonu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 60, zarobljeno 20 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok su krajiške brigade imale 1 mrtvog i 4 ranjena. Zaplenjeno: 1 minobacač sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 1 radio-stanica, 1 p.mitraljez, 6 automata, 30 pušaka. 22 konja i cela komora sa municijom i drugom opremom.

⚔️ 11. 2. 1943. U rejonu s. Praštala i brda Otiša (kod San. Mosta) pukovska borbena grupa nemačke 187. rezervne pešadijske divizije napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, koje su se posle žestokih borbi povukle pravcem s. Tuk-Bobija - s. Jelašinovci - s. Grdanovci. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 23 mrtva i 37 ranjenih.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Majkić-Japre i s. Benakovca (kod Bos. Krupe) jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede 14. četu nemačkog 369. pešadijskog puka i nanele joj gubitke od 9 mrtvih, 5 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika i oficira, zaplenile 20 pušaka, 3 p. mitraljeza i 1 mitraljez, ubile 80 konja i uništile 3 kamiona.

⚔️ 25. 2. 1943. Delovi domobranske 4. pešadijske divizije i nemačke snage iz Prijedora i Bos. Novog napali 5. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ na Karanu. U borbama do 27. februara brigada je pretrpela velike gubitke, i povukla se na pl. Kozaru. Neprijatelj je imao 6 ranjenih i mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 26. 2. 1943. U s. Drinić, s. Bravski Vaganac, s. Podsrneticu i s. Oštrelj (kod Drvara) ušle jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pošto su odbacile delove 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. Uništena su 3 neprijateljska tenka.

⚔️ 26. 2. 1943. Južno od Ključa delovi nemačke 369. legionarske divizije napali 12. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle dvodnevne borbe prinudili je da se 27/28. februara, sa Štabom 4. divizije, povuče na pl. Grmeč.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Majkić-Japri (kod San. Mosta) izvršio samoubistvo, kao tifusni bolesnik, politički komesar 4. udarne divizije NOVJ Milinko Kušić, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1943. Na šumskoj pruzi Bos. Gradiška - s. G. Podgradci delovi 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali i spalili dva ustaško-domobranska teretna voza. Poginulo je 8, ranjeno 30 i zarobljeno 15 ustaša i domobrana.

⚔️ 24. 3. 1943. Kod brda Lipnika i s. V. i M. Radića (na putu Bihać - Bos. Krupa) jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku kolonu i posle žestokih borbi odbacile pešadiju u Bos. Krupu, dok su tenkovi i oklopna kola uspeli da se probiju za Bihać. Poginulo je i ranjeno 60 nemačkih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 25. 3. 1943. Na Karanu (kod Prijedora) ustaško-domobranske i nemačke snage iz Prijedora, Kostajnice i Bos. Novog napale 5. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Posle dvodnevne borbe neprijatelj je, pretrpevši velike gubitke, prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Brigada je imala 5 mrtvih i 4 ranjena.

⚔️ 1. 4. 1943. Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

⚔️ 2. 4. 1943. Drugi bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo Bužim (kod Cazina).

⚔️ 9. 4. 1943. Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

⚔️ 18. 4. 1943. U s. Dobrljinu (kod Bos. Novog) 1. bataljon 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razoružao 42 domobrana.

⚔️ 20. 4. 1943. Koncentričnim napadom iz Bos. Novog, Bos. Krupe, Bos. Petrovca, Ključa i San. Mosta nemačka 114. lovačka divizija (bez dva bataljona), ojačana bataljonom nemačke 187. rezervne divizije, domobranskom 3. brdskom brigadom i delovima 10. pešadijskog puka, otpočela drugu grmečku operaciju -Oto-, u kojoj je pokušala da 4. udarnu diviziju NOVJ nabaci na pl. Grmeč i tu je razbije, ali je ova divizija veštim manevrom i infiltracijom u pozadinu, izbegla udar nadmoćnog neprijatelja. Zbog neuspeha neprijatelj je posle 5 dana obustavio operaciju.

⚔️ 24. 4. 1943. Grupa od 17 boraca 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ upala u Prijedor, pobila 12 stražara u logoru -Ciglana- i oslobodila 120 zatvorenika (64 zdrava bivša zatvorenika stupila u brigadu).

⚔️ 7. 5. 1943. S linije Bos. Dubica - Bos. Kostajnica - Bos. Novi - Prijedor - Lijevče polje - Bos. Gradiška delovi nemačke 114. lovačke divizije i domobranskog 2. korpusa (ukupno 9 bataljona) počeli devetodnevni koncentrični napad (operaciju -Ulrih-) u cilju uništenja 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ na Kozari i Prosari. Brigada je, veštim manevrima, izbegla sukobe s jačim neprijateljskim kolonama i gotovo bez gubitaka se održala na pl. Kozari.

⚔️ 7. 5. 1943. U s. Majkić-Japri (kod San. Mosta), po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 4. udarne divizije NOVJ formiran Podgrmečki NOP odred.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Bravsko (na putu Ključ - Bos. Petrovac) dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali jedan neprijateljski ojačani bataljon i izbacili iz stroja oko 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 15. 5. 1943. Po naređenju Štaba 4. udarne divizije NOVJ, od zaštitnih četa Komande Drvarskog vojnog područja i komandi mesta, prezdravelih boraca i mobilisanog ljudstva formiran Drvarsko-petrovački NOP odred.

⚔️ 17. 7. 1943. Delovi 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (6 bataljona) napali u utvrđenom Ključu ojačani 1. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i oko 70 nemačkih vojnika. Delovi Ribničkog NOP odreda neopaženo su prodrli u Ključ i iznenadili jednu četu, zarobili 159 domobrana i zaplenili 4 haubice. Zbog slabe organizacije napada i veze oni su to mesto u svitanje morali napustiti, izvukavši samo deo plena i zarobljenika. Poginuo je i komandir 3, čete 1. bataljona Ribničkog NOP odreda Trivo Latinović Garonja, narodni heroj.

⚔️ 24. 7. 1943. Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

⚔️ 0. 8. 1943. Delovi domobranskog 10. pešadijskog puka, zbog stalnog pritiska delova 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, napustili Ključ i povukli se u s. Čađavicu.

⚔️ 9. 8. 1943. Delovi 6. krajiške udarne brigade i Ribničkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ rasterali jednu četničku brigadu i zauzeli Mrkonjić-Grad, koji je prethodnog dana bila napustila domobranska posada.

⚔️ 30. 8. 1943. Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

⚔️ 0. 9. 1943. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirani Pazinsko-porečki i Pulski NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu s. Sokolovo - s. Kozica - s. Tramošnja (kod San. Mosta), po naređenju Štaba 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, formiran Sanski NOP odred u sastavu 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1943. Italijanski vojnici i balistički delovi iz Kičeva spalili s. Izvor i 25 kuća u s. Belčištu (Debarca).

⚔️ 8. 9. 1943. Na Kozari, po naredbi Štaba I- bosanskog udarnog korpusa, od Kozarskog NOP odreda formirana 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 17. 9. 1943. U s. Prkosima (kod Kulen-Vakufa) dva bataljona J0. krajiške udarne brigade i Udarni bataljon Drvarsko-petrovačkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ napali i posle žestoke borbe uništili delove nemačke 373. legionarske divizije. Izbačeno je iz stroja oko 250 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva (među kojima je i borac-bombaš 3. bataljona 10. krajiške NOU brigade Marija Bursać, narodni heroj) i 44 ranjena. Zaplenjeno: 4 haubice, 10 p. mitraljeza, l mitraljez, 5 tromblonskih pušaka, 2 minobacača i drugo oružje.

⚔️ 21. 9. 1943. U rejon s. Zelovo - s. Hrvače (kod Sinja), po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla iz Bosanske krajine 4. divizija NOVJ radi sadejstva sa novoformiranim jedinicama NOVJ.

⚔️ 22. 9. 1943. Sinj napali 3. proleterska udarna (krajiška) brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 4. udarne divizije NOVJ. Jedinice 3. proleterske brigade su izbile u predgrađe Sinja, ali su se, zbog jakog otpora nemačko-ustaških snaga, u svanuće morale povući. Iduće noći napad je ponovljen, ali bez uspeha.

⚔️ 24. 9. 1943. U Dobrljinu (kod Bos. Kostajnice) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila dva bataljona ustaša, i zauzela mesto.

⚔️ 25. 9. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Piskavici (kod Banje Luke) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe slomila otpor jednog domobranskog bataljona. Poginulo je 80 i zarobljeno 50 domobrana. Zaplenjeno: brdski top, 4 minobacača, 11 p. mitraljeza i 85 pušaka. Zapaljena je ž. st. u selu.

⚔️ 2. 10. 1943. U Livno ušla 6. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade, pod pritiskom, povukli ka Posušju.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Suvaje (blizu Bos. Krupe) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi, uništili nemačku motorizovanu kolonu.

⚔️ 4. 10. 1943. U Kupres ušli jedan bataljon 1. proleterske udarne i jedan bataljon 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1943. Bos. Dubicu zauzeli 11. krajiška udarna brigada i Kozarski NOP odred 4. udarne divizije NOVJ posle 12-časovne borbe protiv bataljona domobranskog 12. pešadijskog puka i bataljona ustaša. Zarobljeno je 128 domobrana i 5 oficira, a jedan deo domobrana povukao se na levu obalu Une. Zaplenjeno je: 322 puške, 7 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 3 bacača, 15 automata i drugog ratnog materijala. U Bos. Dubici je porušen most na r. Uni.

⚔️ 14. 10. 1943. Dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Podgrmečki NOP odred, posle kraće borbe protiv 2. bataljona domobranskog 3. brdskog puka, zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju (kod Prijedora). Porušeni su rudnički uređaji i električna centrala. Poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, a zarobljeno 185 domobrana i 13 oficira. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 brdski top, 1 teški bacač, 9 ručnih bacača, 3 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 13 automata i 230 pušaka.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Prijedor - Bos. Novi 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila 3 mosta i 4 km tt linija.

⚔️ 24. 10. 1943. Dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi u rejonu Ribnjaka i s. Miljkovca, sprečili prodor dva ojačana bataljona domobrana iz Prijedora u San. Most. Poginulo je ili je ranjen veći broj domobrana, a zarobljeno ih je 10. Brigada je imala 3 poginula i 20 ranjenih.

⚔️ 6. 11. 1943. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

⚔️ 17. 11. 1943. Između Prijedora i rudnika Ljubije 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ sprečila prodor dvaju domobranskih bataljona i posle petočasovne borbe odbacila ih u polazni garnizon Prijedor.

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda Brodskog vojnog područja.

⚔️ 1. 12. 1943. Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

⚔️ 7. 12. 1943. U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmo časovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 14. 12. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. udarnu diviziju 5. udarnog korpusa NOVJ za veliku upornost i. junaštvo u izvršavanju zadataka postavljenih njegovom dnevnom zapovešću od 10. decembra 1943.

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Farmacima (kod Podgorice, sada: Titograd) nemački vojnici streljali 50 zatvorenika u znak odmazde zbog svojih gubitaka na putu Podgorica - Rijeka Crnojevića.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Dubravi (kod Zagreba) ustaše obesile 16 aktivista NOP-a.

⚔️ 10. 1. 1944. Jače nemačke, ustaške i domobranske snage iz Bos. Gradiške i s. Ivanjske otpočele napad na slobodnu teritoriju Kozare, ali su ih 6, 8. i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, Kozarski i Gradiško-lijevčanski NOP odred razbili i odbacili u polazne garnizone.

⚔️ 22. 1. 1944. Na pruzi Banja Luka - Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Prijedor - Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

⚔️ 29. 1. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Blagaj (kod Bos. Novog), nanevši neprijatelju gubitke od oko 9 mrtvih i 23 ranjena, uz sopstvene gubitke: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Između s. Blagaja i s. Petkovca (kod Bos. Novog) 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao domobransku kolonu jačine dve čete i naneo joj gubitke od oko 7 mrtvih i 23 ranjena, a on je imao 7 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 2. 1944. Blizu Kozarca 2. bataljon 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv jednog domobranskog bataljona (ojačanog sa 3 tenka) i naneo mu gubitke od oko 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici bataljona: 6 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 2. 1944. Jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe, odbile ispad nemačkih i četničkih snaga (jačine bataljona) iz Prijedora u pravcu s. Bastaha, nanevši im gubitke od oko 6 mrtvih i 13 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Hambarinama (kod Prijedora), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete iz 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ Cvijo Kukolj, narodni heroj.

⚔️ 4. 3. 1944. Na putu Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 1000 vojnika i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oko 50 ubijenih konja. Brigada je imala 14 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1944. U rejonu ž. st. Dubočaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) nemačke i ustaške jedinice iz Prijedora napale 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Brigada je, u jednodnevnoj borbi, nanela neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a ona je imala 5 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 3. 1944. Na prostoriji s. Bišćani - s. Rizvanovići - s. Hambarine (kod Prijedora) 6. krajiška udarna brigada, u sadejstvu sa dvema četama 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, napala nemačke i ustaško-domobranske jedinice, te posle dvočasovne borbe, nanevši im gubitke od oko 70 mrtvih i 18 ranjenih, odbacila ih u Prijedor. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 3. 1944. U s. Tukovima (kod Prijedora) 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao miliciju i naneo joj gubitke od oko 35 mrtvih. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila teretni voz od 45 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 37 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi između s. Omarske i Kozarca (kod Prijedora) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i zaplenivši 4. p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 top.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz od 8 vagona i naneli neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih i 6 zarobljenih, a oni imali 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 31. 3. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz automatskog oružja neprijateljski voz i prisilili ga da se vrati u Prijedor. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 12 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 3. 4. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali žandarme u s. Mašićima (kod Bos. Gradiške). Poginulo je 16 žandarma. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Prvi bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo neprijateljsko uporište u s. Orljanima (kod Bihaća). Neprijateljski gubici: 4 mrtva i 6 zarobljenih. Bataljon je imao 1 mrtvog.

⚔️ 6. 4. 1944. U rejonu Bos. Krupe delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv dva domobranska bataljona, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 4. 1944. Na pruzi ž. st. Kozarac-Prijedor 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila voz i nanela neprijatelju gubitke od 96 mrtvih vojnika.

⚔️ 14. 4. 1944. Između Prijedora i ž. st. Kozarca 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, uz pomoć omladine, porušila železničku prugu u dužini od 9 km.

⚔️ 16. 4. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na neprijatelja u s. Dobrljinu (kod Bus. Novog). Neprijatelju su naneti gubici od oko 20 mrtvih.

⚔️ 19. 4. 1944. Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili 3 vagona transportnog voza i neprijatelju naneli gubitke od oko 50 mrtvih.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jednog ustaškog bataljona koji je nadirao iz Bos. Krupe prema s. G. i D. Suvaji. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od oko 8 mrtvih. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 28. 4. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila transportni voz i uništila 10 vagona. Neprijatelj je imao gubitke od 100 mrtvih i 150 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 5. 1944. Delovi nemačke 373. legionarske divizije iz Prijedora zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju, koji su branili delovi 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 8. 5. 1944. Na putu Prijedor - San. Most delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici brigada: 7 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 5. 1944. Dve kolone nemačke 373. legionarske divizije, jedna nastupajući iz Prijedora prema Kozarcu a druga iz Prijedora prema s. Ćeli, uspele su okružiti deo jedinica 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštre borbe jedinice 4. udarne divizije su izvršile proboj na r. Gomjenici i preko pruge Prijedor-Kozarac izbile na pl. Kozaru. Neprijateljski gubici: 15 mrtvih i više ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih, 39 ranjenih i 104 nestala borca; izgubljena su 4 minobacača, 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 11. 5. 1944. Iz Prijedora kolona nemačke 373. legionarske divizije prodrla kroz položaje jedinica 4. udarne divizije NOVJ i ušla u San. Most, ali se istog dana povukla u Ljubiju i Prijedor.

⚔️ 14. 5. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili tročasovnu žestoku borbu protiv neprijatelja koji se iz Ljubije kretao prema Sanskom Mostu. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 29 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Po naređenju Štaba 4. udarne divizije NOVJ, od čete Kozarskog NOP odreda i po 20 boraca 6. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ formiran Timarski NOP odred.

⚔️ 19. 5. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. divizije NOVJ napali uporište u s. Spahićima (kod Bihaća) i naneli neprijatelju gubitke od oko 10 mrtvih i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 24. 5. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 25. 5. 1944. U Ripačkom klancu (kod Bihaća), za vreme drvarske operacije, nemački 92. motorizovani puk ceo dan vodio borbu protiv delova 6 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda i tek uveče uspeo da se probije do s. Vrtoča (kod Bos. Petrovca), kada se 6. krajiška brigada povukla prema Jedovniku (na pl. Vijencu).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Saopštenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije povodom čestitke boraca Druge proleterske divizije borcima Bosanske Krajine za njihovo junačko držanje u borbama za Bosanski Novi

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade Četvrte NOU divizije od 23 novembra 1942 god. Štabu divizije o pripremama za napad na LJubiju

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Četvrte divizije Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 decembra 1942 godine

📜 Dopis štaba Četvrte NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu i Okružnom komitetu za Grmeč o zajedničkom angažovanju na popuni divizije novim borcima

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Volinjskog mosta i Dobrljina i o situaciji na teritoriji Kozare

📜 Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 6. decembra 1942. štabovima 4. i 5. divizije za napad na Sanski Most

📜 Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije o načinu nabavljanja i otpremanja lista Borba

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije Prvog bosanskog korpusa od 9 decembra 1942 god. štabu korpusa o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od 11 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o toku borbi na Sanskom Mostu

📜 Izvještaj štaba Četvrte NOU divizije od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju neprijateljskih uporišta Stari Majdan i Stara Rijeka i o borbama u Sanskom Mostu

📜 Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 15. decembra 1942. upućeno štabovima potčinjenih brigada o dejstvima jedinica 1. bosanskog NOU korpusa na prostoriji Sanski Most – Ljubija – Bosanski Novi

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 4. NOU divizije na dan 15. decembra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. decembra 1942. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji na odsjeku Prijedor – Sanski Most

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 1. januara 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o partijskom radu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Blagaj

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Strižinski most

📜 Zapisnik sa savetovanja političko-partijskih rukovodilaca 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 3. i 4. januara 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o održavanju smotre Četvrte divizije, o narodnom zboru i upućivanju Druge i Pete krajiške brigade na teren Karana i Kozare

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 7 januara 1943 god. boračkom i rukovodećem sastavu Četvrte (krajiške) divizije Prvog bosanskog NOU korpusa

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljskih jedinica na sektoru Sisak - Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljske posade u Sanskom Mostu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama Pete krajiške brigade na sektoru Karana i o njenim daljim zadacima

📜 Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. štabovima Druge i Pete krajiške brigade za odlazak na teren Karana i Kozare i za rušenje komunikacija Banja Luka - Prijedor, Bosanski Novi - Volinja i Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Dopis komandanta Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijatelja u Banjoj Luci, Prijedoru, Bos Novom, Kostajnici i Dubici

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu borbi na teritoriji Karana i Kozare

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Četvrte i Pete divizije

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Četvrte divizije od 27 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o prodoru neprijatelja prema Jasenici i borbama kod Majkić Japre i Benakovca

📜 Pismo političkog komesara Četvrte divizije od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Benakovca i evakuaciji životnih namirnica sa teritorije ugrožene od neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije

📜 Pismo zamjenika komandanta Četvrte divizije od 29 januara 1943 god. komandantu Prvog bosanskog NOU korpusa o pripremi napada na Benakovac i o situaciji na terenu

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Benakovcu i Majkić Japri

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv Nijemaca kod Benakovca

📜 Zapisnik s prvog sastanka partijskog komiteta 4. krajiške NOU divizije održanog 1. februara 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Pete krajiške (Kozarske) brigade od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o uspostavljanju veze sa Štabom Četvrte divizije i rasporedu bataljona

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o premještanju štaba divizije u Bravski Vaganac i uspostavljanju veze sa susjednim jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 9 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbi jedinica Pete i Osme krajiške NOU brigade protiv Nijemaca kod Bravskog Vaganca

📜 Naređenje Velimira Terzića od 9 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ da traži saglasnost vrhovnog komandanta druga Tita za hitno prebacivanje jedne brigade Četvrte NOU divizije na sektor Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa cd 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju Četvrte NOU divizije na liniji Bravsko, Vaganac, Drinići, Kolunić

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 9 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja Kolunić- Drinić-Bravski Vaganac-Srnetica

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Štabu Četvrte divizije za prikupljanje Druge i Pete krajiške brigade na prostoriji Bravsko-Drinić

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 10 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Bravsko i gubljenju veza sa Drugom, Petom i Šestom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 februara 1943 god. i o brojnom stanju i naoružanju brigade

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za prebacivanje Četvrte NOU divizije sa Grmeča na pravce Vrbljani - Mliništa i Mrkonjić Grad - Mliništa

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 20 februara 1943 god. za formiranje Dvanaeste krajiške NOU polubrigade i postavljanje komandnog kadra

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, Četvrtoj i Desetoj diviziji brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada na banjalučkom sektoru

📜 Uputstvo Štaba 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 27. februara 1943. štabovima bataljona o pružanju pomoći za sređivanje i učvršćenje pozadine poremećene tzv. četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 27 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Oštrelja, Drinića, Bravskog Vaganca i Podsrnetice i o pregrupaciji jedinica divizije

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu neprijateljske ofanzive na sektoru Grmeča i Podgrmeča

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od 4 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama Pete i Šeste krajiške brigade protiv neprijatelja na Grmeču i Kozari

📜 Obavještenje Štaba Treće operativne zone od 6 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvat o stavljanju Osamnaeste NO brigade pod komandu divizije

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. štabu Šeste krajiške NOU brigade za pokret na sektor Han Kola

📜 Direktiva štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama o daljim zadacima na prostoriji Grmeča i Podgrmeča i poduzimanju mjera za suzbijanje tifusa

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od 31 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i zdravstvenom stanju jedinica

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 6. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste brigade od 7 aprila 1943 god. štabu Četvrte NOU divizije o borbama sa neprijateljem na sektoru Bosanske Krupe, Badića i Novske Planine

📜 Izvještaj štaba Četvrte krajiške divizije od 8 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na Kozari i Podgrmeču

📜 Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 aprila 1943 god. štabu Četvrte divizije o situaciji na sektoru Korpusa i rasporedu jedinica

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 18 aprila 1943 god. štabovima brigada za povećanje budnosti i discipline u jedinicama

📜 Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Četvrte divizije i Osme brigade o obrazovanju Unske operativne grupe

📜 Naredba štaba Prvog bosanskog korpusa od 27 aprila 1943 god. o postavljanju rukovodilaca u Četvrtoj krajiškoj NOU diviziji

📜 Uputstvo političkog komesara 4. krajiške NOU divizije od maja 1943. o zadacima političkih komesara

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za napad na četnike na području Glamoča

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 maja 1943 god. štabovima Desete i Dvanaeste brigade za formiranje vodova za vezu u brigadama

📜 Pismo političkog komesara Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 maja 1943 god. političkim komesarima Četvrte i Desete divizije o zadacima političkog rada u jedinicama

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 8 maja 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za pokret na novu prostoriju

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog odreda od 9. maja 1943. Štabu 4. NOU divizije o formiranju odreda

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 10 maja 1943 god. Štabu Pete kozarske brigade o situaciji u Bosanskoj Krajini

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 12 maja 1943 god. o formiranju Podgrmečkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Pete krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 6 do 16 maja 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Šeste i Jedanaeste krajiške brigade za pokret na područje Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 19 aprila do 17 maja 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devete brigade od 22 maja 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Mrkonjić Grad i ekonomskoj situaciji na terenu

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 23 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za hitno upućivanje Šeste i Dvanaeste brigade i obavještenje o situaciji u Centralnoj Bosni

📜 Izveštaj političkog komesara 12. hrvatske brigade od 24. maja 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 maja 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvršenim akcijama na području Bosansko Grahovo, Knin, formiranju Drvarskog odreda i situaciji u Podgrmeču

📜 Zapisnik s prvog brigadnog savetovanja SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 30. maja 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 maja 1943 god. štabovima Šeste i Desete brigade i Štabu Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Glamoč i Glavice

📜 Uputstvo Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za organizaciju obavještajne službe na terenu Divizije

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Unske operativne grupe od 4 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama u Krajini i Baniji

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o dejstvima Šeste i Desete brigade oko Glamoča i situaciji na teritoriji koju kontroliše Divizija

📜 Izveštaj vršioca dužnosti zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 9. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 juna 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji na sektoru Četvrte divizije dodjeli oružja i hrane

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od. 11 juna 1943 god. štabovima Četvrte i Desete divizije za formiranje i slanje udarne grupe na željezničku prugu Sarajevo - Mostar

📜 Uputstvo Štaba 12. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 14. juna 1943. štabovima bataljona o političkom radu i pravilnom postupku prilikom pribavljanja materijalnih sredstava od naroda

📜 Izveštaj Politodela 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 16. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da Brigada ostaje u sastavu Unske operativne grupe

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 22 juna 1943 god. Štabu Osme brigade za pokret na teritoriju Podgrmeča

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za veću aktivnost u centralnoj Bosni

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i tehničkog materijala Voda za vezu Četvrte NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete brigade od jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama i izvedenim akcijama Brigade

📜 Izvod iz zapisnika sa sastanka Divizijskog komiteta 4. divizije održanog 16. jula 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Ključa

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama Drugog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenoj akciji na cesti kod Kiska

📜 Obaveštenje Obavještajnog centra Četvrte divizije od 21 jula 1943 god. Štabu divizije o pokretu neprijatelja prema Ključu

📜 Izvještaj Drvarskog NOP odreda od 22 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o sastavu i jačini neprijateljskih jedinica na terenu zapadne Bosne

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 22 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama Podgrmečkog NOP odreda na sektoru Lušci Palanka - Fajtovci - Kisak

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bosanska Kostajnica Cazin 3. gorski zdrug (NDH) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bosanska Gradiška Prijedor 7. banijska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operacija Weiss 11. krajiška udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Bosanska Krupa Kozara u oslobodilačkom ratu Glamoč Druga banjalučka operacija Bosansko Grahovo 2. krajiška udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 1. proleterska divizija NOVJ Mrkonjić Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 13. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Sanski Most 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 12. krajiška udarna brgada 8. krajiška brigada Ključ Ribnički partizanski odred Kozarski partizanski odred 114. lovačka divizija 10. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Karlovac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Zenica 7. krajiška udarna brigada 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Sanski Most Josip Broz Tito Operacija Schwarz Kozarska Dubica Bosanski Novi 6. lička proleterska divizija NOVJ Kupres Banja Luka Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Prijedor 1944. Napad NOVJ na Travnik 1944. 11. hercegovačka udarna brigada Bosanski Petrovac Žepče Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1943. Sinj 373. legionarska divizija Tiger 6. krajiška udarna brigada Travnik 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Kakanj Prva banjalučka operacija Bihać 7. SS divizija Prinz Eugen SKOJ