Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Bitka za Prijedor 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 14. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru oko Ripča, Prijedora i Ljubije

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Podgrmečkog NOP odreda da zatvori pravce Ljubija - Sanski Most i Prijedor - Sanski Most

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

📜 Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor i Ljubiju

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 3. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u avgustu u rejonima Bosanskog Novog i Prijedora

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda na dan 3. septembra 1944. godine

📜 Zapovijest štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor

📜 Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastavljanje napada na Ljubiju

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o zauzimanju Prijedora i Ljubije

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 10. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o napadu na Prijedor i Cikote

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Kiseljaka i Bugojna

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. septembra 1944. štabovima Kozarske grupe NOP odreda i Podgrmečkog NOP odreda da zatvore pravac koji od Bosanskog Novog izvodi ka Prijedoru

Fotografije

Povezane odrednice

Ilija Došen Napad NOVJ na Sanski Most 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. krajiška divizija NOVJ Tuzla Kiseljak Sanski Most Banja Luka Šefket Maglajlić 6. krajiška udarna brigada 39. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kozarski partizanski odred Druga banjalučka operacija Kozara u oslobodilačkom ratu 373. legionarska divizija Tiger 11. hercegovačka udarna brigada Bosanski Novi 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 5. krajiška udarna divizija NOVJ 15. krajiška udarna brigada Slavko Rodić 11. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Prijedor Politički komesari u NOR-u