Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

11. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 9. 1943. Na Kozari, po naredbi Štaba I- bosanskog udarnog korpusa, od Kozarskog NOP odreda formirana 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 24. 9. 1943. U Dobrljinu (kod Bos. Kostajnice) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila dva bataljona ustaša, i zauzela mesto.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Piskavici (kod Banje Luke) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe slomila otpor jednog domobranskog bataljona. Poginulo je 80 i zarobljeno 50 domobrana. Zaplenjeno: brdski top, 4 minobacača, 11 p. mitraljeza i 85 pušaka. Zapaljena je ž. st. u selu.

⚔️ 12. 10. 1943. Bos. Dubicu zauzeli 11. krajiška udarna brigada i Kozarski NOP odred 4. udarne divizije NOVJ posle 12-časovne borbe protiv bataljona domobranskog 12. pešadijskog puka i bataljona ustaša. Zarobljeno je 128 domobrana i 5 oficira, a jedan deo domobrana povukao se na levu obalu Une. Zaplenjeno je: 322 puške, 7 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 3 bacača, 15 automata i drugog ratnog materijala. U Bos. Dubici je porušen most na r. Uni.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Prijedor - Bos. Novi 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila 3 mosta i 4 km tt linija.

⚔️ 6. 11. 1943. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

⚔️ 17. 11. 1943. Između Prijedora i rudnika Ljubije 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ sprečila prodor dvaju domobranskih bataljona i posle petočasovne borbe odbacila ih u polazni garnizon Prijedor.

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda Brodskog vojnog područja.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 7. 12. 1943. U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmo časovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 10. 1. 1944. Jače nemačke, ustaške i domobranske snage iz Bos. Gradiške i s. Ivanjske otpočele napad na slobodnu teritoriju Kozare, ali su ih 6, 8. i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, Kozarski i Gradiško-lijevčanski NOP odred razbili i odbacili u polazne garnizone.

⚔️ 16. 2. 1944. Blizu Kozarca 2. bataljon 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv jednog domobranskog bataljona (ojačanog sa 3 tenka) i naneo mu gubitke od oko 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici bataljona: 6 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 3. 1944. Na putu Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 1000 vojnika i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oko 50 ubijenih konja. Brigada je imala 14 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila teretni voz od 45 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 37 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz od 8 vagona i naneli neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih i 6 zarobljenih, a oni imali 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali žandarme u s. Mašićima (kod Bos. Gradiške). Poginulo je 16 žandarma. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 4. 4. 1944. Između s. Blagaja i Martin-brda (blizu Bos. Novog) dva bataljona 11. krajiške udarne brigade 4, udarne divizije NOVJ napali voz, uništili 30 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneli gubitke od 63 mrtva i 24 zarobljena. Gubici bataljona: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na neprijatelja u s. Dobrljinu (kod Bus. Novog). Neprijatelju su naneti gubici od oko 20 mrtvih.

⚔️ 23. 4. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili 3 vagona transportnog voza i neprijatelju naneli gubitke od oko 50 mrtvih.

⚔️ 28. 4. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila transportni voz i uništila 10 vagona. Neprijatelj je imao gubitke od 100 mrtvih i 150 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 5. 1944. Na putu Prijedor - San. Most delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici brigada: 7 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili tročasovnu žestoku borbu protiv neprijatelja koji se iz Ljubije kretao prema Sanskom Mostu. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 29 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Po naređenju Štaba 4. udarne divizije NOVJ, od čete Kozarskog NOP odreda i po 20 boraca 6. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ formiran Timarski NOP odred.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Dobrljina (na pruzi Bois. Novi - Kostajnica) delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Kozarskog i Gradiško-lijevčanskog NOP odreda, minama uništili neprijateljski voz od 11 vagona. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 4 ranjena borca.

⚔️ 24. 6. 1944. Na pruzi Prijedor - s. Brezičani delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1944. Kod s. Ališića (između Prijedora i San. Mosta) udavio se u r. Sani komandant bataljona 11. krajiške NOU brigade Branko Popović, narodni heroj.

⚔️ 6. 7. 1944. Na komunikaciji Banja Luka - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali domobransku kolonu jačine puka i posle tročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 70 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 7. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Kozarac (kod Prijedora) koji su branile ustaše. U borbi je poginulo 206 a ranjeno 58 ustaša, dok je 11. brigada imala 8 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 7. 1944. Na putu Prijedor-Kozarac glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu i nanela joj gubitke od oko 57 mrtvih i 65 ranjenih (a sama imala 3 ranjena borca).

⚔️ 17. 7. 1944. Na putu između Prijedora i Kozarca 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ vodila osmočasovnu borbu protiv dva neprijateljska bataljona i nanela im gubitke od 124 mrtva i 114 ranjenih vojnika, dok je sama imala 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 8. 1944. Na putu Prijedor-Ljubija delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku kolonu. Poginulo je 36 ustaša, među kojima i 1 poručnik. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 21 puška i 2000 metaka. Uništena su petora kola sa zapregom. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Otpočele dvodnevne borbe u kojima su delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljska uporišta u dolini Lašve; s. Dolac, ž. st. Bilu, s. Han-Bilu i most kod s. Divjaka. U tim borbama neprijatelj je imao 238 mrtvih, 18 ranjenih i 22 zarobljena. Gubici 11, brigade: 2 mrtva i 19 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 12. 11. 1944. Na pruzi Lašva-Kakanj delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jaču nemačko-ustašku grupu koja je osiguravala prugu i porušili 500 m železničke pruge. Neprijateljski gubici: 18 mrtvih i 13 ranjenih vojnika. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 11. 1944. Šesta i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, napale nemačko-ustaški garnizon u Busovači (kod Zenice). U jednodnevnoj oštroj borbi neprijatelj je, podržan tenkovima, pružio žilav otpor, te brigade nisu uspele da zauzmu Busovaču, iako je jedan bataljon bio prodro u njen centar. Gubici neprijatelja: 90 mrtvih i 81 ranjen. Gubici brigada NOVJ: 1 mrtvih i 57 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili šestočasovnu borbu protiv jačih nemačkih i ustaških snaga koje su se, uz podršku tenkova, kretale iz Zenice i Busovače ka Travniku. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i 46 ranjenih vojnika. Gubici brigada NOVJ: 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 11. 1944. Posle desetočasovne oštre borbe 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad oko 450 nemačkih vojnika i ustaša iz Busovače ka Travniku, nanevši im gubitke od 65 mrtvih i 55 ranjenih. Gubici 11. brigade: 2 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

⚔️ 5. 12. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad nemačke čete iz Busovače ka s. Jazvinama, nanevši joj gubitke od 24 mrtva i 14 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 12. 1944. Posle petočasovne borbe glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih neprijateljskih snaga iz Busovače ka s. Očeniću i s. Rađenovićima i nanela im gubitke od 47 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Gubici 11. brigade: 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

⚔️ 10. 4. 1945. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije oslobodila Busovaču.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. Štabu Pete divizije za slanje boraca i rukovodilaca u novoformiranu Jedanaestu krajišku brigadu

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Šeste i Jedanaeste krajiške brigade za pokret na područje Mrkonjić Grad

📜 Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP, kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 30. septembra 1943. godine

📜 Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP. kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 18. oktobra 1943. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u sjeverozapadnoj Bosni i zauzimanju Bosanske Dubice

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste krajiške brigade da prebaci svoje jedinice na prostoriju Bos. Novi - Kostajnica i da zauzme Dobrljin

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na Ivanjsku i Dobrljin i radu brigade od 14 do 25 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu brigade na prostoriji Sjeverozapadnog dijela Bosanske Krajine u vremenu od 16 do 28 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 29. januara do 13. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 14. do 25. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 12. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 26. februara do 10. mrata

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga u Prijedoru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 27. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 11. do 25. marta

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 27. aprila 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu na prostoru Petkovac - Martin-Brdo - Brezičani

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 11. krajiške brigade 4. NOU divizije od 28. aprila 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i radu s omladinom

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade od 26. aprila do 25. maja

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade na prostoru Ljubija - Kozarac - Dobrljin

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da mu se za dejstva u Srbiji pridaje 11. krajiška NOU divizija i da može evakuisati decu nakon evakuacije ranjenika

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o odlasku za istočnu Bosnu 11. krajiške NOU divizije u sastav 3. korpusa NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se 21. slavonska NOU brigada prebaci na planinu Motajicu i naređenje da 11. krajiška NOU divizija krene prema zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla da zajedno s 11. krajiškom NOU divizijom, izbegavajući borbe, nastavi kretanje prema istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 31. jula 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru oko Prijedora i Kozarca u julu

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i materijala za vezu 11. krajiške brigade 4. NOU divizije na dan 31. jula 1944. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa da se ispitaju razlozi zašto 11. krajiška NOU divizija nije prešla u istočnu Bosnu i da se 12. korpusu NOVJ omogući odmor i sređivanje pred nastupanje ka Srbiji

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i komore 11. krajiške brigade 4. udarne divizije JA od 28. aprila 1945. godine - 762-763

Fotografije

Povezane odrednice

Kruševo Bosanska Kostajnica Kurirska služba u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Zenica Bolnice u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Struga Druga neprijateljska ofanziva Bosanska Krupa 53. srednjobosanska divizija NOVJ Kiseljak 11. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Travnik Vrhovni štab NOVJ 21. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Kičevo Prva banjalučka operacija 7. krajiška udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Bitka za Prijedor 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Sarajevska operacija Bosanski Novi Kozarska Dubica 6. lička proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Debar 373. legionarska divizija Tiger 1. vojvođanska udarna brigada Žene u ratu Kozarski partizanski odred 13. krajiška udarna brigada Mrkonjić Grad Omladina u ratu 4. krajiška divizija NOVJ Ranjenici u ratu 18. srednjobosanska udarna brigada Banja Luka 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kozara u oslobodilačkom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada Bosanska Gradiška Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Sanski Most Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Josip Broz Tito Miloš Šiljegović Deca u ratu 8. krajiška brigada Borbe u Makedoniji 1943. 7. banijska divizija NOVJ Kakanj 6. krajiška udarna brigada Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 11. krajiška divizija NOVJ SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 39. krajiška divizija NOVJ Resen Prijedor Bali Kombetar Napad NOVJ na Travnik 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ