Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

11. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 9. 1943. Na Kozari, po naredbi Štaba I- bosanskog udarnog korpusa, od Kozarskog NOP odreda formirana 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 24. 9. 1943. U Dobrljinu (kod Bos. Kostajnice) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila dva bataljona ustaša, i zauzela mesto.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Piskavici (kod Banje Luke) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe slomila otpor jednog domobranskog bataljona. Poginulo je 80 i zarobljeno 50 domobrana. Zaplenjeno: brdski top, 4 minobacača, 11 p. mitraljeza i 85 pušaka. Zapaljena je ž. st. u selu.

⚔️ 12. 10. 1943. Bos. Dubicu zauzeli 11. krajiška udarna brigada i Kozarski NOP odred 4. udarne divizije NOVJ posle 12-časovne borbe protiv bataljona domobranskog 12. pešadijskog puka i bataljona ustaša. Zarobljeno je 128 domobrana i 5 oficira, a jedan deo domobrana povukao se na levu obalu Une. Zaplenjeno je: 322 puške, 7 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 3 bacača, 15 automata i drugog ratnog materijala. U Bos. Dubici je porušen most na r. Uni.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Prijedor - Bos. Novi 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila 3 mosta i 4 km tt linija.

⚔️ 6. 11. 1943. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

⚔️ 17. 11. 1943. Između Prijedora i rudnika Ljubije 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ sprečila prodor dvaju domobranskih bataljona i posle petočasovne borbe odbacila ih u polazni garnizon Prijedor.

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda Brodskog vojnog područja.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 7. 12. 1943. U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmo časovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 10. 1. 1944. Jače nemačke, ustaške i domobranske snage iz Bos. Gradiške i s. Ivanjske otpočele napad na slobodnu teritoriju Kozare, ali su ih 6, 8. i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, Kozarski i Gradiško-lijevčanski NOP odred razbili i odbacili u polazne garnizone.

⚔️ 16. 2. 1944. Blizu Kozarca 2. bataljon 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv jednog domobranskog bataljona (ojačanog sa 3 tenka) i naneo mu gubitke od oko 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici bataljona: 6 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 3. 1944. Na putu Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 1000 vojnika i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oko 50 ubijenih konja. Brigada je imala 14 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila teretni voz od 45 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 37 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz od 8 vagona i naneli neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih i 6 zarobljenih, a oni imali 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali žandarme u s. Mašićima (kod Bos. Gradiške). Poginulo je 16 žandarma. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 4. 4. 1944. Između s. Blagaja i Martin-brda (blizu Bos. Novog) dva bataljona 11. krajiške udarne brigade 4, udarne divizije NOVJ napali voz, uništili 30 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneli gubitke od 63 mrtva i 24 zarobljena. Gubici bataljona: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na neprijatelja u s. Dobrljinu (kod Bus. Novog). Neprijatelju su naneti gubici od oko 20 mrtvih.

⚔️ 23. 4. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili 3 vagona transportnog voza i neprijatelju naneli gubitke od oko 50 mrtvih.

⚔️ 28. 4. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila transportni voz i uništila 10 vagona. Neprijatelj je imao gubitke od 100 mrtvih i 150 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 5. 1944. Na putu Prijedor - San. Most delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici brigada: 7 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili tročasovnu žestoku borbu protiv neprijatelja koji se iz Ljubije kretao prema Sanskom Mostu. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 29 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Po naređenju Štaba 4. udarne divizije NOVJ, od čete Kozarskog NOP odreda i po 20 boraca 6. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ formiran Timarski NOP odred.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Dobrljina (na pruzi Bois. Novi - Kostajnica) delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Kozarskog i Gradiško-lijevčanskog NOP odreda, minama uništili neprijateljski voz od 11 vagona. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 4 ranjena borca.

⚔️ 24. 6. 1944. Na pruzi Prijedor - s. Brezičani delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1944. Kod s. Ališića (između Prijedora i San. Mosta) udavio se u r. Sani komandant bataljona 11. krajiške NOU brigade Branko Popović, narodni heroj.

⚔️ 6. 7. 1944. Na komunikaciji Banja Luka - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali domobransku kolonu jačine puka i posle tročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 70 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 7. 1944. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Kozarac (kod Prijedora) koji su branile ustaše. U borbi je poginulo 206 a ranjeno 58 ustaša, dok je 11. brigada imala 8 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 7. 1944. Na putu Prijedor-Kozarac glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu i nanela joj gubitke od oko 57 mrtvih i 65 ranjenih (a sama imala 3 ranjena borca).

⚔️ 17. 7. 1944. Na putu između Prijedora i Kozarca 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ vodila osmočasovnu borbu protiv dva neprijateljska bataljona i nanela im gubitke od 124 mrtva i 114 ranjenih vojnika, dok je sama imala 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 8. 1944. Na putu Prijedor-Ljubija delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku kolonu. Poginulo je 36 ustaša, među kojima i 1 poručnik. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 21 puška i 2000 metaka. Uništena su petora kola sa zapregom. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Otpočele dvodnevne borbe u kojima su delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljska uporišta u dolini Lašve; s. Dolac, ž. st. Bilu, s. Han-Bilu i most kod s. Divjaka. U tim borbama neprijatelj je imao 238 mrtvih, 18 ranjenih i 22 zarobljena. Gubici 11, brigade: 2 mrtva i 19 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 12. 11. 1944. Na pruzi Lašva-Kakanj delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jaču nemačko-ustašku grupu koja je osiguravala prugu i porušili 500 m železničke pruge. Neprijateljski gubici: 18 mrtvih i 13 ranjenih vojnika. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 11. 1944. Šesta i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, napale nemačko-ustaški garnizon u Busovači (kod Zenice). U jednodnevnoj oštroj borbi neprijatelj je, podržan tenkovima, pružio žilav otpor, te brigade nisu uspele da zauzmu Busovaču, iako je jedan bataljon bio prodro u njen centar. Gubici neprijatelja: 90 mrtvih i 81 ranjen. Gubici brigada NOVJ: 1 mrtvih i 57 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili šestočasovnu borbu protiv jačih nemačkih i ustaških snaga koje su se, uz podršku tenkova, kretale iz Zenice i Busovače ka Travniku. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i 46 ranjenih vojnika. Gubici brigada NOVJ: 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 11. 1944. Posle desetočasovne oštre borbe 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad oko 450 nemačkih vojnika i ustaša iz Busovače ka Travniku, nanevši im gubitke od 65 mrtvih i 55 ranjenih. Gubici 11. brigade: 2 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

⚔️ 5. 12. 1944. Delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad nemačke čete iz Busovače ka s. Jazvinama, nanevši joj gubitke od 24 mrtva i 14 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 12. 1944. Posle petočasovne borbe glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih neprijateljskih snaga iz Busovače ka s. Očeniću i s. Rađenovićima i nanela im gubitke od 47 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Gubici 11. brigade: 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

⚔️ 10. 4. 1945. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije oslobodila Busovaču.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. Štabu Pete divizije za slanje boraca i rukovodilaca u novoformiranu Jedanaestu krajišku brigadu

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Šeste i Jedanaeste krajiške brigade za pokret na područje Mrkonjić Grad

📜 Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP, kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 30. septembra 1943. godine

📜 Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava članova KP. kandidata i skojevaca 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 11. krajiške NOU brigade od 15. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 18. oktobra 1943. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u sjeverozapadnoj Bosni i zauzimanju Bosanske Dubice

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste krajiške brigade da prebaci svoje jedinice na prostoriju Bos. Novi - Kostajnica i da zauzme Dobrljin

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na Ivanjsku i Dobrljin i radu brigade od 14 do 25 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu brigade na prostoriji Sjeverozapadnog dijela Bosanske Krajine u vremenu od 16 do 28 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 29. januara do 13. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 14. do 25. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 12. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 26. februara do 10. mrata

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga u Prijedoru

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 27. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 11. do 25. marta

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 27. aprila 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu na prostoru Petkovac - Martin-Brdo - Brezičani

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 11. krajiške brigade 4. NOU divizije od 28. aprila 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o brojnom stanju organizacije i radu s omladinom

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade od 26. aprila do 25. maja

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade na prostoru Ljubija - Kozarac - Dobrljin

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da mu se za dejstva u Srbiji pridaje 11. krajiška NOU divizija i da može evakuisati decu nakon evakuacije ranjenika

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o odlasku za istočnu Bosnu 11. krajiške NOU divizije u sastav 3. korpusa NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se 21. slavonska NOU brigada prebaci na planinu Motajicu i naređenje da 11. krajiška NOU divizija krene prema zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla da zajedno s 11. krajiškom NOU divizijom, izbegavajući borbe, nastavi kretanje prema istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 31. jula 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru oko Prijedora i Kozarca u julu

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i materijala za vezu 11. krajiške brigade 4. NOU divizije na dan 31. jula 1944. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa da se ispitaju razlozi zašto 11. krajiška NOU divizija nije prešla u istočnu Bosnu i da se 12. korpusu NOVJ omogući odmor i sređivanje pred nastupanje ka Srbiji

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i komore 11. krajiške brigade 4. udarne divizije JA od 28. aprila 1945. godine - 762-763

Fotografije

Povezane odrednice

Struga Debar 12. vojvođanski korpus NOVJ SKOJ Bali Kombetar Miloš Šiljegović 13. krajiška udarna brigada Sanski Most Druga neprijateljska ofanziva Sarajevska operacija Napad NOVJ na Travnik 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bosanska Gradiška Vrhovni štab NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada 11. hercegovačka udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 53. srednjobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 18. srednjobosanska udarna brigada Bosanski Novi Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu Kiseljak Narodni heroji Jugoslavije Prijedor Borbe u Hrvatskoj 1944. Travnik Ranjenici u ratu Bitka za Prijedor 1944. 14. srednjobosanska udarna brigada 21. slavonska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1943. 7. krajiška udarna brigada Bosanska Kostajnica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kurirska služba u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 11. krajiška divizija NOVJ Mrkonjić Grad Omladina u ratu Banja Luka 6. krajiška udarna brigada Kakanj 4. krajiška divizija NOVJ Resen Prva banjalučka operacija Josip Broz Tito 5. krajiška udarna divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Deca u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Kozarska Dubica Zenica 8. krajiška brigada 39. krajiška divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kičevo Kozarski partizanski odred Kruševo Saradnja četnika sa okupatorom Zasede u oslobodilačkom ratu Žene u ratu 10. krajiška divizija NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Operacija Schwarz Završne operacije u Jugoslaviji Bosanska Krupa