Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kičevo u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 121 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

⚔️ 19. 4. 1941. Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 5. 10. 1941. U Kičevu, od dotadašnjeg partijskog povereništva, formiran MK KPJ za Kičevo.

⚔️ 0. 2. 1942. U Kičevu formiran MK SKOJ-a.

⚔️ 22. 4. 1942. U Kičevu italijanska policija uhapsila 9 članova KPJ, među kojima i nekoliko članova MK, i sprovela ih u Tiranu.

⚔️ 14. 9. 1942. U s. Mažučištu (kod Prilepa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- održala politički zbor i zaplenila nešto oružja, a pri povlačenju posekla tt veze na pruzi Prilep-Veles (sada: Titov Veles) i putu Prilep-Kičevo.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Lavčanima i s. Vidranima (kod Kičeva) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 20. 10. 1942. U s. Dvorcima (kod Kičeva) NOP odred -Pitu Guli- napao bugarsko obezbedenje laboratorije rudnika mangana -Cer Nebojša- i carinarnicu, zaplenio dosta oružja i drugog materijala, uništio oko 100 kg raznih hemikalija u laboratoriji i održao miting.

⚔️ 14. 11. 1942. Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Karbunici (kod Kičeva) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 1. 1943. U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 25. 4. 1943. Na Bistri formiran Kičevski NOP odred -Kozjak-.

⚔️ 0. 5. 1943. U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

⚔️ 4. 5. 1943. Otpočeo dvodnevni sastanak CK KPM na kome je razmatrano stanje partijske organizacije na teritoriji 1. oblasnog komiteta KPM, kao i stanje u 1. operativnoj zoni i Prespi. Odlučeno je pored ostalog: pružiti pomoć Oblasnom komitetu i nižim partijskim rukovodstvima; od raspoloživog kadra što pre formirati Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i Kičevski, Mavrovski i Šiptarski NOP odred; u što kraćem roku formirati Oblasni komitet SKOJ-a; posebnu pažnju pokloniti pitanju bratstva i jedinstva makedonskog i šiptarskog življa.

⚔️ 14. 5. 1943. U Kičevu italijanska policija uhapsila 13 članova KPJ, među kojima i 2 člana MK Kičevo.

⚔️ 20. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

⚔️ 21. 5. 1943. Formiran Kičevsko-mavrovski NOP odred, jačine oko 60 boraca, od ljudstva Kičevskog NOP odreda -Kozjak- i Mavrovskog NOP odreda -Korab-.

⚔️ 0. 6. 1943. Kod pl. Jame (na putu Kičevo-Debar) Kičevsko-mavrovski NOP odred posekao tt stubove u dužini od 1 km i spalio dva mosta, a potom održao uspele zborove i formirao NO odbore u s. Ehlovcu i s. Gari.

⚔️ 0. 6. 1943. U rejonu s. Podvisa (kod Kičeva) formiran SK KPJ za kičevski srez.

⚔️ 14. 6. 1943. U rejonu ž. st. Preseka (na pruzi Kičevo-Struga) Kičevsko-mavrovski NOP odred napao železnički transport, ubio 7 italijanskih vojnika i zaplenio 1 p. mitraljez, 7 pušaka, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 0. 7. 1943. Kod s. Karburice (blizu Kičeva) jaki italijanski delovi Kičevskog garnizona i balisti napali Kičevsko-mavrovski NOP odred, koji se, posle borbe, po grupama povukao na mavrovski teren, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 12 nestalih.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

⚔️ 0. 7. 1943. Od ljudstva Kičevsko-mavrovskog NOP odreda i novodošlih boraca formirani 1. NOP odred (mavrovski) i 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije (nazivani su i kao mavrovski i kičevski bataljon).

⚔️ 0. 7. 1943. Prvi oblasni komitet KPM uputio proglas makedonskom i šiptarskom stanovništvu Pologa, Debra, Kičeva i Struge, u kome je ukazao na opasnost stupanja Šiptara u takozvanu albansku žandarmeriju i vojsku koju organizuje italijanski okupator i pozvao šiptarsku omladinu da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 28. 7. 1943. Na putu Debar-Kičevo (u rejonu pl. Jame) 2, NOP odred (Kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije posekao tt linije.

⚔️ 1. 8. 1943. U Kruševo upao 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije, ali je posle kraće borbe protiv jačih bugarskih snaga napustio grad. Zbog ovog napada bugarski okupator nije uspeo da održi pripremljene manifestacije i da 40-godišnjicu ilindenskog ustanka makedonskog naroda iskoristi za svoje velikobugarske ciljeve.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Popovec i s. Ivančišta (kod Kićeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije formirao NO odbore.

⚔️ 20. 8. 1943. Na pruzi Kičevo-Struga grupa boraca 2. NOP odreda (kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

⚔️ 0. 9. 1943. Kod s. Malkoeca (blizu Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao italijansku auto-kolonu i odbacio je ka Kičevu.

⚔️ 0. 9. 1943. Na ž. st. Preseka (kod Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije uništio postrojenja, a potom porušio most kod s. Izvora i presekao 300 tt stubova. U ovoj akciji je učestvovalo i 60 seljaka iz obližnjih sela.

⚔️ 0. 9. 1943. U okolini Kičeva formiran Kičevski terenski partizanski bataljon, jačine oko 500 ljudi, sa zadatkom da, u odsutnosti operativnih jedinica, brani slobodnu teritoriju od upada neprijateljskih snaga.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kopačkoj (kod Kičeva) formiran Kopački NOP odred, jačine oko 60 ljudi (među njima bilo i starih ilindenskih boraca), sa zadatkom da brani ovu teritoriju od napada balističkih i kačačkih grupa.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao sastanak sa članovima 1. oblasnog komiteta KP Makedonije i postavio im zadatke da uspostavljaju čvršću vezu s partijskim organizacijama na terenu i organizuju kraće kurseve radi ideološkog uzdizanja članstva.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu 1. oblasni komitet KPM organizovao četrnaestodnevni partijski kurs za aktiviste.

⚔️ 0. 9. 1943. U Debarcama, po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Grupa bataljona, od partizanskih bataljona: -Mirče Acev-, 1. kosovsko-metohijskog i Kičevskog (2. bataljona), koja je upućena da dejstvuje na teritoriju pod bugarskom okupacijom.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Baba saču (kod Kičeva), pri prelasku na bugarsku okupacionu teritoriju, Grupa bataljona se sukobila sa bugarskimgraničnim jedinicama. Posle toga se njena glavnina vratila da odbrani slobodnu teritoriju Debaraca napadnutu od balističkih snaga a deo bataljona -Mirče Acev- (oko 70 boraca) upućen je da dejstvuje u zahvatu komunikacije Bitolj-Resen.

⚔️ 6. 9. 1943. Italijanski vojnici i balistički delovi iz Kičeva spalili s. Izvor i 25 kuća u s. Belčištu (Debarca).

⚔️ 6. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije preneo naređenje GŠ NOV i PO za Makedoniju da 1. i 2. NOP odred (mavrovski i kičevski) 1. operativne zone sa bataljonom -Mirče Acev- napadnu Kruševo.

⚔️ 11. 9. 1943. Kičevo oslobodili delovi 1. i 2. NOP odreda (mavrovskog i kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i zaplenili nekoliko magacina hrane i druge vojne opreme. Sledećeg dana u grad je ušao i partizanski bataljon -Mirče Acev-.

⚔️ 11. 9. 1943. Na putu Kičevo-Ohrid partizanski bataljon -Mirče Acev- porušio 3 mosta i posekao 130 tt stubova aus. Slivovu zapalio žand. stanicu.

⚔️ 12. 9. 1943. Kod s. Biger-Dolenaca (blizu Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije odbio pokušaj oko 200 bugarskih vojnika da pređu demarkacionu liniju i okupiraju Kičevo, koje je, bilo u rukama NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1943. Između s. Slivova i s. Novog Sela jedinice 2. operativne zone NOV i PO Makedonije razrušile prugu Kičevo-Struga.

⚔️ 15. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije naredio seoskim NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca da zabrane dalje rušenje pruge Kičevo-Ohrid i da odnesene žel. šine prikupe na pogodna prikrivena mesta.

⚔️ 16. 9. 1943. U s. Izvoru (kod Kičeva) formiran 1. kosovsko-metohijski (1. kosovski) partizanski bataljon -Ramiz Sadik-, od pripadnika NOP-a s Kosova i Metohije, bivših interniraca u logoru -German- kraj s. Burela (kod Tirane, Albanija), i od nasilnog mobilisanog ljudstva koje je pobeglo iz italijanskih jedinica.

⚔️ 23. 9. 1943. U Kičevu formiran Kičevski partizanski bataljon (2. bataljon) od ljudstva 1. i 2. NOP odreda (mavrovskog i kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije, i novopridošlih boraca. Pri formiranju je brojao oko 100 ljudi. (U dokumentima se ovaj bataljon naziva još Kičevsko-debarskim.)

⚔️ 26. 9. 1943. U Kičevu, na sreskoj konferenciji kojoj je prisustvovalo oko 150 delegata, izabranih na konferencijama mesnih (seoskih) NO odbora, i dosta građana iz svih mesta kičevskog sreza, izabran SNO odbor.

⚔️ 26. 9. 1943. U oslobođenom Kičevu, na konferenciji delegata kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca, izabran Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju koja je ranije bila pod italijanskom okupacijom.

⚔️ 26. 9. 1943. U oslobođenom Kičevu održan veliki narodni miting kome su prisustvovali predstavnici narodne vlasti i građani kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca.

⚔️ 0. 10. 1943. Na oslobođenoj teritoriji Debarca-Kopačka (kod Ohrida i Kičeva) mnogi učesnici ilindenskog ustanka 1903. godine dobrovoljno stupili u NOV radi odbrane slobodne teritorije.

⚔️ 0. 10. 1943. Rasformiran Kičevski terenski partizanski bataljon čiji je deo ljudstva ušao u sastav Grupe bataljona.

⚔️ 0. 10. 1943. U Kičevu izašao -Bilten- organ Mesnog odbora NO fronta Kičeva, posvećen oslobođenju grada.

⚔️ 1. 10. 1943. Balističke snage iz Gostivara, predvođene nemačkim oficirima, preduzele napad na slobodnu teritoriju u zapadnoj Makedoniji. Posle dvodnevne vrlo oštre borbe na pl. Bukoviku obezbeđujući delovi Kičevskog bataljona (2. bataljona) prinuđeni su na povlačenje ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih, a bataljon 9 mrtvih, 2 ranjena i nekoliko nestalih. Na Bukoviku je poginuo i politički komesar čete Mirko Milevski, narodni heroj.

⚔️ 2. 10. 1943. Potisnuvši obezbeđujuće delove i ovladavši pl. Bukovikom, oko 1000 balista napalo Kičevo i posle petočasovne borbe ovladalo gradom. Delovi Kičevskog (2. bataljona) i Kičevskog terenskog bataljona su se povukli ka s. Izvoru.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod ž. st. Preseka jedinice Grupe bataljona uništile 6 lokomotiva. Narednih dana su na više mesta porušile prugu Kičevo-Ohrid, na delu pruge od Kičeva do s. Botuna.

⚔️ 5. 10. 1943. Oko 1000 balista, predvođenih nemačkim oficirima, ovladavši Kičevom, produžili napad ka slobodnoj teritoriji Debarca da bi stavili pod svoju kontrolu komunikacije koje vode za Strugu, Debar, i, dalje u Albaniju, Ovog i narednog dana jedinice Grupe bataljona i Kičevskog bataljona, u ogorčenim borbama kod s. Izvora, s. Malkovca, s. Popovca, s. Klenovca i s. Dušegubice, uspele su da spreče prodor balista i da ih odbace ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih i dosta ranjenih. Gubici grupe bataljona: 20 mrtvih, među kojima i politički komesar 1, operativne zone NOV i PO Makedonije Josif Josifovski Đorče Sveštarot, narodni heroj (poginuo 6. oktobra).

⚔️ 6. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izdao Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju direktivu o reorganizaciji jedinica u zapadnoj Makedoniji. Direktivom se predviđa formiranje dve udarne grupe bataljona: Prva - za dejstvo u rejonu Kičeva, Debra i Gostivara; Druga - za dejstvo u Debarcama i struškoj Malesiji.

⚔️ 6. 10. 1943. Kod s. Vraneštice (blizu Kičeva) bugarska granična jedinica napala grupu boraca bataljona -Mirče Acev- i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 2 zarobljena.

⚔️ 8. 10. 1943. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) iz zasede, delovi Grupe bataljona napali železničke transporte sa balistima koji su se posle neuspelih ofanzivnih dejstava povlačili iz s. Izvora za Kičevo. Balisti su toga dana i sutradan pretrpeli gubitke od 15 mrtvih.

⚔️ 14. 10. 1943. Kod s. Botuna (blizu Ohrida) NOP odred -Slavej- razbio balističku grupu koja je iz Struge pokušala da se probije na slobodnu teritoriju Debarca i spoji sa snagama koje su istovremeno imale da prodru sa pravca Kičeva. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 25. 10. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Podvisu (kod Kičeva) otpočeo rad osnovne škole u kojoj se nastava izvodila na makedonskom jeziku.

⚔️ 1. 11. 1943. Jedinice Grupe bataljona (-Mirče Acev-, Kičevski - 2. bataljon, Šiptarski - -Tomin-, -Ramiz Sadik-, -Boris Vukmirović- i Debarski omladinski bataljon) posle dvočasovne borbe protiv nemačkih jedinica i balista drugi put oslobodile Kičevo. Poginula EU 4 nemačka vojnika, a zarobljeni su 18 nemačkih oficira i vojnika i 30 balista. Zaplenjeno je 8 mitraljeza, više p. mitraljeza i pušaka, municija i drugi materijal i 4 motorna vozila.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod s. Raštana (blizu Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile vrlo oštru borbu protiv jačih balističkih snaga. Zbog teških gubitaka balisti su se povukli ka s. Zajasu. Jedinice Grupe bataljona sutradan su zauzele i ovo selo i izbile na pl. Bukovik.

⚔️ 3. 11. 1943. U oslobođenom Kičevu GŠ NOV i PO za Makedoniju formirao Komandu mesta Kičevo.

⚔️ 3. 11. 1943. Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

⚔️ 5. 11. 1943. Na pl. Bukoviku (kod Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile višečasovnu borbu protiv nadmoćnih nemačko-balističkih snaga iz Gostivara, a potom se, preko s. Zajasa, s. Tajmišta i s. Osoja povukle za Kopačku.

⚔️ 6. 11. 1943. Balističko-nemačke snage iz Gostivara zauzele Kičevo posle uličnih borbi protiv Debarskog omladinskog i slabijih delova 1. i 2. kosovsko-metohijskog partizanskog bataljona.

⚔️ 11. 11. 1943. U s. Slivovu (kod Ohrida) formirana 1. makedonsko-kosovska NOU brigada. U njen su sastav ušli partizanski bataljon -Mirče Acev-, Kičevski (2. bataljon), 1. i 2. kosovsko-metohijski i Četa pratećih oruđa GŠ NOV i PO za Makedoniju. Pošto je delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo predao brigadnu zastavu, borci i rukovodioci te brigade (koja je predstavljala, u pravom smislu reči, brigadu bratstva i jedinstva, jer je u njoj bilo Makedonaca, Crnogoraca, Srba, Slovenaca i Šiptara) uputili su pozdravni telegram vrhovnom komandantu drugu Titu.

⚔️ 14. 11. 1943. U Kičevu grupa boraca 1. makedonsko-kosovske NOU brigade izvršila prepad na kasarnu nemačkih vojnika a potom se, bez gubitaka, povukla iz grada.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Izvora, s. Klenovca i s. Malkoveca 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, posle vrlo žestokih borbi ovog i narednog dana, odbila nemačko-balističke snage koje su iz Kičeva krenule da poprave mostove i prugu i oslobode put Kičevo-Struga, kako bi obezbedile saobraćaj sa Albanijom preko prevoja Ćafa-sana.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade uništili iz zasede balističku kolonu i železničku kompoziciju ratnog materijala. Poginulo je oko 30 balista, a ubijeno oko 15 konja iz komore i uništeno 6 kola i 1 kamion.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 3. 12. 1943. U rejonu s. Kozice, s. Kladnika, s. Turja, s. Mramorca, s. Slatina i s. Slivova (kod Kičeva) bataljoni -Ramiz Sadik- i -Boris Vukmirović- 1, makedonsko-kosovske NOU brigade otpočeli vrlo teške borbe protiv nemačko-balističkih snaga iz Kičeva. Nadmoćni neprijatelj je do 5. decembra ovladao ovim rejonom, a bataljoni su se povukli ka pl. Galičici.

⚔️ 4. 12. 1943. Kod s. Belice (blizu Kičeva) Kosovsko-metohijski bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napao nemačko-balističke delove, jačine oko 120 ljudi, i naneo im gubitke od 4 mrtva.

⚔️ 5. 12. 1943. Kod s. Brezova i s. Puste Reke (blizu Kruševa) bugarski vojnici i policija napali Kičevski bataljon (2. bataljon) 1. makedonsko-kosovske NOU brigade. U petočasovnoj borbi je poginulo oko 10 policajaca. Bataljon se bez gubitaka povukao za s. Slatinu.

⚔️ 0. 2. 1944. Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju (za Polog i debarski i kičevski srez) izdao proglas povodom raspirivanja mržnje između Makedonaca i Šiptara od strane nemačkog okupatora. Okupatoru u tome verno služe balističke vođe i barjaktari, koji, pod parolom -dve vere u jednom mestu ne mogu biti-, izazivaju bratoubilačku borbu i osvetu. Oblasni NO odbor poziva narod da svim snagama radi na učvršćenju bratstva i jedinstva, da se, stupajući u redove NOVJ, bori protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 14. 2. 1944. Na Buševoj planini (kod Kruševa) delove 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napale bugarske jedinice prilepskog garnizona. Iako iznureni napornim marševima i dotadašnjim borbama, gladni i slabo odeveni, gazeći dubok sneg, borci su ipak uspeli da odbiju neprijateljski napad i da se probiju u pravcu s. Cera (kod Kičeva).

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Pesočana (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačku kolonu koja je pokušala da se probije iz Kičeva za Strugu, nanele joj dosta gubitaka u ljudstvu i naoružanju i zaplenile 2 kamiona, 8 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog borca.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) iznenada napala dva železnička transporta i jednu kolonu nemačko-balističkih snaga iz Kičeva i nanele im velike gubitke. Železničke kompozicije su uništene i mnogo ratnog materijala je zaplenjeno.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Izvora (blizu Kičeva) Grupa makedonskih i Giupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačko-balističke delove i odbacile ih ka Kičevu.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod s. Botuna (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), posle petočasovne borbe, odbile pokušaj jedne nemačke kolone da se iz Struge probije za Kičevo. Gubici bataljona: 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 5. 1944. Jake nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovladaju slobodnom teritorijom Debaraca i Malesijom, unište Grupu makedonskih i Grupu kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makeđonsko-kosovsku NOU brigadu) i stave pod svoju kontrolu komunikacije koje izvode ka Skoplju. Posle četvorodnevnih borbi kod s. Mešeišta, s. Botuna i s. Izvora partizanski bataljoni su se iz Debaraca povukli u strušku Malesiju. Neprijatelj je imao 78 mrtvih a partizani 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 5. 1944. Na putu Kičevo-Debar Grupa makedonskih partizanskih bataljona razbila balističku kolonu, koja se u neredu povukla u pravcu Debra.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. Lazaropolja (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio šestočasovnu borbu protiv balističkih snaga iz Kičeva i Debra. Neprijatelj je odbačen ka s. Gari uz gubitke od 38 mrtvih i 16 zarobljenih. Bataljon je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je 26 pušaka, 4 konja i mnogo drugog ratnog materijala.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tresonče (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv balističkih snaga iz Debra i Kičeva. Neprijatelj se povukao iz sela uz gubitke od 12 mrtvih i 3 zarobljena.

⚔️ 16. 5. 1944. Kod s. Galičnika (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio tročasovnu žestoku borbu protiv balističkih snaga iz Debra i Kičeva. On ih je odbacio, nanevši im gubitke od 18 zarobljenih i zaplenivši 12 pušaka i 3 konja. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Gara (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio petočasovnu tešku borbu protiv oko 300 balista iz Kičeva i Debra. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke jer je dočekan jakom vatrom, koja mu je onemogućila ulazak u selo. Bataljon je imao 1 poginulog borca.

⚔️ 0. 6. 1944. Štab 1. makedonsko-kosovske NOU brigade izdao proglas narodu Debaraca, Malesije, Pologa, kičevskog i struškog kraja. Prikazavši uspehe brigada u neprijateljskoj prolećnoj ofanzivi i situaciju u svetu, on poziva narod da ne veruje neprijateljskoj propagandi -da su svi Šiptari krvni neprijatelji makedonskog naroda-, već da učvršćuje bratstvo i jedinstvo s njima i da stupe u redove NOVJ.

⚔️ 6. 8. 1944. U duhu direktive VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se u Makedoniji formiraju 4 operativne zone: 1. skopska, 2. bitoljska, 3. bregalničko-strumička i 4. debarsko-kičevska. Naredbom su određene granice zona i komandni kadar.

⚔️ 14. 8. 1944. U Debarcama (kod Ohrida), od Šiptara kičevskog i debarskog kraja, formiran Šiptarski (kičevsko-debarski) NOP odred. (Kasnije je od njega formirana 4. šiptarska NO brigada.)  

⚔️ 22. 8. 1944. Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

⚔️ 22. 8. 1944. U smislu direktive VŠ NOV i POJ GŠ NOV i PO za Makedoniju postavio zadatke potčinjenim jedinicama da u vremenu od 1. do 7. septembra poj,ačaju dejstva na komunikacijama: Veles - (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje - Kičevo i Prilep-Veles, jer će u to vreme, po već utvrđenom planu, po tim komunikacijama dejstvovati i saveznička avijacija.

⚔️ 26. 8. 1944. Na pl. Karaormanu (kod Struge), od dotadašnjeg Šiptarskog (kičevsko-debarskog) NOP odreda i novodošlog ljudstva iz debarskog, struškog i kičevskog kraja, formirana 4. šiptarska NO brigada.

⚔️ 28. 8. 1944. Ovog i nekoliko narednih dana 1. makedonska NOU brigada, sa oko 1000 seljaka iz Debaraca, porušila oko 3 lan pruge Struga-Kičevo, železničke stanice Slivovo, Preseka, Botun, železnižke mostove kod s. Mešeišta i Preseke i mostove na putu kod s. Botuna, s. Melničana i s. Mogorča. Pored toga, uništila je tt liniju u dužini od oko 20 km. Ta pruga nije popravljena sve do oslobođenja Makedonije.

⚔️ 29. 8. 1944. U duhu direktive VŠ NOV i POJ o rušenju komunikacija uz sadejstvo savezničke avijacije, GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. makedonskoj NOU brigadi da od 1. do 10. septembra stalno napada i ruši objekte i postrojenja na železničkoj pruzi Gostivar-Kičevo i na komunikacijama Kičevo-Debar i Debar-Gostivar.

⚔️ 1. 9. 1944. Prva makedonska NOU brigada napala balističke snage i zauzela Kičevo. Međutim, kad je neprijatelj prikupio snage i sa pravca s. Drugova napao je u leđa, ona je napustila grad i povukla se za Debarca. Uz put je napala nemačka obezbeđenja kod ž. st. Preseke, s. Slivova i s. Botuna, proterala ih i nanela im gubitke od 8 mrtvih i 3 zarobljena (a kod Kičeva su gubici neprijatelja bili znatno veći). Brigada je imala 12 mrtvih i 18 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: minobacač, 7 mitraljeza, 4 automata, 30 pušaka, motocikl, dosta municije, odeće, obuće i druge ratne opreme.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu s. Crnovca i s. Lopatice (na putu Bitolj-Kičevo) delovi 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ napali nemačku kolonu i prinudili je da se povuče za Bitolj. Istovremeno su napali nemačke artiljerijske položaje i pozadinske delove u rejonu s. Ivanovaca, s. Srpca i s. Beranaca. Gubici neprijatelja nisu poznati. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 22. 9. 1944. U rejonu Kičeva, u borbi protiv balističkih snaga, poginula Iba Palikuća, zamenik političkog komesara bataljona i član MK KPM za Debar, narodni heroj.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

📜 Izveštaj Komande 9. armije od 13. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na voz u rejonu železničke stanice Presek na pruzi Kičevo - Struga

📜 Izveštaj Komande 9. armije od 21. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu DebarStruga i o sukobu sa partizanima kod s. Karburice kod Kičeva

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone povodom sukoba jedinica Prve operativne zone sa bugarskim snagama u okolini Kičeva

📜 Saopštenje štaba Druge operativne zone od 23. septembra 1943. god. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji Debaraca o pretstojećem mitingu u oslobođenom Kičevu

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 26. septembra 1943. god. Drugom oblasnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Debra i Kičeva i o zadacima partizanskih odreda na sektoru Prespe

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. oktobra 1943. god. komandantu Glaviog štaba Makedonije o povlačenju balista prema Kičevu

📜 Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od novembra 1943. god. povodom drugog oslobođenja Kičeva

📜 Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 2. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o razvoju borbi oko Kičeva

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 6 novembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o nač:nu čišćenja od jedinica NOV i POJ i obezbeđenju rejona Tetovo—Debrr—Kičevo—Struga

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa

📜 Izveštaj političkog komesara seoskih četa Sreza kičevskog od 15. novembra 1943. god. komandantu Grupe odreda o pokretu balističkih bandi u pravcu Debra

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 19. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o borbama na sektoru Debar - Kičevo

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. novembra 1943. god. o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i pretenzijama fašističke Bugarske u rejonu Tetova, Gostivara, Debra, Kičeva i Struge

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. decembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o otpočinjanju nemačke ofanzive u Makedoniji na području Kičevo - Struga

📜 Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 10. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o preduzimanju operacije »Pik« u širem rejonu Kičeva i Đakovice

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Struga–Kičevo–Debar od 12. maja do 16. juna 1944. godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 29. avgusta 1944. god. štabu Prve makedonske udarne brigade za rušenje pruge Gostivar–Kičevo i druma Kičevo–Debar i za napad na neprijateljske snage na tom prostoru

📜 Telegram štaba Prve makedonske brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama na pruzi i drumu Ohrid–Kičevo, Kičevo– Debar

📜 Telegram delegata Glavnog štaba Makedonije Vidoja Smilevskog od 2. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju Kičevskog i Kruševskog partizanskog odreda i razoružanju bugarske granične karaule u s. G. Divjaci

📜 Telegram Vidoja Smilevskog od 4. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zauzimanju Kičeva i koncentraciji nemačkih snaga u Struškom Polju

📜 Izveštaj ppaba Četrdeset osme NO divizije od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga za napad na Kičevo

📜 Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na Kičevo

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 22. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o snazi i rasporedu nemačkih jedinica u s. Mogila i rezultatu borbe vođene 21. oktobra na putu Bitolj–Kičevo

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. novembra 1944. god. Petnaestom korpusu NOV i POJ za koncentraciju snaga na prostoru Kičevo–Gostivar–Tetovo i posedanje državne granice od pl. Kožufa do Debra

📜 Zapovest štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 11. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva od balističkih bandi

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 12. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga Korpusa, o planu za oslobođenje Kičeva i o stanju pristaništa na Ohridskom Jezeru

📜 Zapovest štaba Četrdeset osme NO divizije od 13. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 17. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o toku borbi 15, 16. i 17. novembra protiv balističkih bandi na sektoru Kičevo–Gostivar

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 25. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima operacija protiv balističkih bandi od 15–25. novembra na sektoru Kičevo–Gostivar

Fotografije

Povezane odrednice

Skoplje Priboj Oslobođenje Kičeva 1943. 1. vojvođanska udarna brigada Debar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Dobrivoje Radosavljević Glavni štab Makedonije Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Bratstvo i jedinstvo u ratu Tetovo 49. makedonska divizija NOVJ Mrkonjić Grad Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1942. Maximilian von Weichs Samobor Svetozar Vukmanović Tempo SKOJ Gostivar Resen Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Makedoniji 1943. Kuzman Josifovski 41. makedonska divizija NOVJ Mihajlo Apostolski Josip Broz Tito Đakovica Ohrid 6. makedonska brigada Makedonski Brod Kičevski partizanski odred "Kozjak" Kapitulacija Italije 48. makedonska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Aprilski rat Veles 4. krajiška divizija NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Sarajevo Zasede u oslobodilačkom ratu 4. šiptarska brigada Bitola Politički komesari u NOR-u 2. oklopna armija 11. krajiška udarna brigada Donji Vakuf Borbe u Makedoniji 1944. Centralni komitet KPJ 15. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 15. makedonski korpus NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Albanski partizani Struga Komunistička partija Makedonije Kruševo Avijacija u oslobodilačkom ratu Albanija u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Narodni heroji Jugoslavije Mavrovski partizanski odred Pusta Reka Sanski Most Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Italija u drugom svetskom ratu 21. brdski armijski korpus Vrhovna komanda Vermahta Adolf Hitler 1. makedonska udarna brigada Omladina u ratu Bali Kombetar Prilep