Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

4. šiptarska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1944. U Debarcama (kod Ohrida), od Šiptara kičevskog i debarskog kraja, formiran Šiptarski (kičevsko-debarski) NOP odred. (Kasnije je od njega formirana 4. šiptarska NO brigada.)  

⚔️ 26. 8. 1944. Na pl. Karaormanu (kod Struge), od dotadašnjeg Šiptarskog (kičevsko-debarskog) NOP odreda i novodošlog ljudstva iz debarskog, struškog i kičevskog kraja, formirana 4. šiptarska NO brigada.

⚔️ 24. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 2. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije da izvrši reorganizaciju jedinica 41. i 49. divizije NOVJ (da svaka divizija ima po tri brigade), a 4. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije - da od 1, 6 i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formira 48. diviziju NOVJ.

⚔️ 28. 9. 1944. U s. Plasnici (kod Kičeva), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 1, 6. i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formirana 48. divizija NOVJ.

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 23. 10. 1944. U rejonu s. Malog Vaja (kod Struge) štabovi 4. šiptarske NO brigade, 1. makedonske NOU brigade i 4. bataljona albanske 20. partizanske brigade održali sastanak i dogovorili se o zajedničkom napadu na nemačke snage kod prevoja Ćafa-san. Istoga dana ove su štabove napale nemačke jedinice, ali su oni uz pomoć obližnjih jedinica, taj napad odbili.

⚔️ 25. 10. 1944. Na prevoju Ćafa-san (kod Struge) 1. makedonska NOU brigada, 4. šiptarska NO brigada, 4. bataljon albanske 20. partizanske brigade i meštani iz s. Radolišta napali nemačke delove koji su bili u pokretu ka Strugi i odbacili ih na albansku teritoriju. Zarobljeno je 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 26. 10. 1944. Kod prevoja Ćafa-san (blizu Struge) jače nemačke snage iz Elbasana napale 1. makedonsku udarnu i 4. šiptarsku brigadu 48. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe brigade su se povukle ka s. Višnji i s. Zagračanima, a nemačke snage su se probile za Strugu.

⚔️ 28. 10. 1944. Kod s. Radolišta i s. Zagračana (blizu Struge) 4. šiptarska brigada 48. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga iz Struge. Neprijatelj je ovladao tim selima, ali je 4 brigada, protivnapadom, povratila sela i odbacila neprijatelja ka Strugi. Poginulo je oko 30 nemačkih vojnika a više ih je ranjeno.

⚔️ 29. 10. 1944. Po dva bataljona 1. udarne i 15. makedonske NO brigade i jedan bataljon 4. šiptarske NO brigade 48. divizije NOVJ koncentrično napali nemačke snage u Strugi, dok su ostale snage 4. šiptarske NO brigade ovaj napad obezbeđivale na položajima kod prevoja Čafa-san. Zbog jako utvrđene spoljne odbrane grada, zbog močvarnog i neprohodnog zemljišta i zbog pristiglog pojačanja iz Albanije, Struga nije zauzeta, već je grad držan u blokadi. Kao odmazdu što se stanovništvo borilo i podržavalo jedinice NOVJ, neprijatelj je spalio s. Radolište i streljao oko 100 staraca, žena i dece. Brigade su imale 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

⚔️ 6. 11. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

⚔️ 8. 11. 1944. Jedinice 4. šiptarske brigade 48. divizije NOVJ oslobodile Strugu. U grad je kasnije ušla i 15. makedonska brigada. Nemački vojnici su se preko prevoja Ćafa-sana povukli u Albaniju.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 15. korpusa NOVJ (6. i 7 makedonska NO brigada i 4. šiptarska NO brigada), slomivši otpor jakih snaga balista, oslobodile Kičevo. U gradu je zaplenjena velika količina oružja, municije i druge ratne opreme.

⚔️ 16. 11. 1944. U rejonu s. Zajasa, s. Midinaca i Darda-kule 48. divizija NOVJ (1. i 15. makedonska NO brigada) vodile tešku borbu protiv jakih snaga balista, koje su težile da zauzmu te položaje. Izvršeno je nekoliko obostranih napada i protivnapada. Pošto su u taj rejon upućene 7. makedonska i 4. šiptarska NO brigada, u popodnevnim časovima je oslobođeno s. Zajas, gde je zaplenjena velika količina oružja i municije.

⚔️ 31. 12. 1944. U rejonu s. Žmuje - s. Gmine (na Skopskoj Crnoj gori) pri čišćenju terena, 16. makedonska NOU brigada 42. divizije NOVJ zarobila oko 500 balista (oko 200 njih sa oružjem je prišlo makedonskoj (šiptarskoj) NOU brigadi. Neprijatelj je imao oko 45 mrtvih. Zaplenjeno je: 650 pušaka, 19 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 2 minobacača, 1 top i druga ratna oprema. Brigada je imala 3 mrtva i 4 ranjena borca. 

⚔️ 7. 1. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, 4. šiptarska brigada 48. udarne divizije NOVJ preimenovana u 7. makedonsku (šiptarsku) udarnu brigadu i ušla u sastav 42. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 17. 4. 1945. U rejonu Đakova, u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo zamenik komesara bataljona u 7. makedonskoj (šiptarskoj) udarnoj brigadi 42. udarne divizije JA Kaba Jaja Limani, narodni heroj.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

48. makedonska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Bali Kombetar Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Uroševac 15. makedonska brigada Štampa u ratu Borbe u Makedoniji 1944. Ohrid 42. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Resen 16. makedonska brigada Završne operacije u Jugoslaviji 49. makedonska divizija NOVJ Kičevo 15. makedonski korpus NOVJ Žene u ratu Glavni štab Makedonije Struga Albanija u drugom svetskom ratu Prilep Albanski partizani 1. makedonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Bitola