Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Resen u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 11. 1941. Održan sastanak PK KPJ za Makedoniju na kome je, posle analize rezultata prvih akcija NOP odreda, donet zaključak da se u prvoj polovini novembra formiraju novi NOP odredi na terenu bitoljske, veleške, resenske i kruševske partijske organizacije.

⚔️ 18. 8. 1942. U s. Kažani (na putu Resen-Bitolj) NOP odred -Damjan Gruev- napao posadu bugarske policijske stanice.

⚔️ 21. 10. 1942. U s. Sopotskom (blizu Resna) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- vodio borbu protiv bugarske vojske i policije resenskog garnizona koji su blokirali selo dok je on održavao politički zbor. Odred se, zbog pritiska jačih neprijateljskih snaga, pod borbom izvukao na pl. Biglu.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Baba saču (kod Kičeva), pri prelasku na bugarsku okupacionu teritoriju, Grupa bataljona se sukobila sa bugarskimgraničnim jedinicama. Posle toga se njena glavnina vratila da odbrani slobodnu teritoriju Debaraca napadnutu od balističkih snaga a deo bataljona -Mirče Acev- (oko 70 boraca) upućen je da dejstvuje u zahvatu komunikacije Bitolj-Resen.

⚔️ 30. 11. 1943. Kod s. Zavoja, na putu Ohrid-Resen, delovi bataljona -Mirče Acev- 1. makedonsko-kosovske NOU brigade porušio drumski most.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 28. 4. 1944. Kod s. Zavoja (na putu Ohrid-Resen), u pokretu za Debarca, Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), vodile šestočasovnu oštru borbu protiv bugarskih jedinica ohridskog i resenskog garnizona. Iako je neprijatelj zaposeo drum, grupe su, razbivši bočna obezbeđenja, izvršile proboj i produžile pokrete za s. Velmej (kod Ohrida).

⚔️ 29. 4. 1944. Okružene kod s. Velmeja (blizu Ohrida), Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) vodile žestoku osmočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica iz Ohrida i Resena, koje su ranije zaposele dominirajuće položaje. Smelim jurišima i veštim manevrom, bataljoni su razbili blokadu i probili se u pravcu s. Slatine. Poginula su 63 bugarska vojnika a 1,2 vojnika je zarobljeno. Zaplenjeno je 26 pušaka, 2 p. mitraljeza, mnogo municije i drugog ratnog materijala. Tom prilikom je, pored ostalih, poginuo politički komesar Grupe kosovsko-metohijskih bataljona Miloš Gilić Mićo, narodni heroj.

⚔️ 9. 9. 1944. Borbena grupa -Gulman- (dva bataljona i artiljerijski divizion) ušla u Ohrid i Resen, iz kojih su se bugarske snage povukle za Bitolj.

⚔️ 11. 9. 1944. Posle borbi kod prevoja Đavata (na putu Bitolj-Resen) protiv jedne nemačke kolone, koja je imala oko 40 mrtvih i ranjenih, 7. makedonska NO brigada ušla u Resen i održala miting, a potom napustila grad.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu prevoja Đavata delovi 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, uz pomoć stanovništva okolnih sela, na više mesta razrušili komunikaciju Bitolj-Resen, da bi na njoj otežali pokret prednjih delova nemačke Grupe armija -E-.

⚔️ 23. 9. 1944. U rejonu Bukova (na putu Resen-Ohrid) Kruševski NOP odred iz zasede napao nemačku kolonu i uspeo da je zadrži nekoliko časova, nanevši joj osetne gubitke u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Makedonije formirane Komanda bitoljskog vojnog područja i komande mesta za Resen i Davat.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod prevoja Đavata i Sirhana (na putu Resen-Bitolj), posle četvorodnevnih borbi protiv 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, nemačka 104. lovačka divizija, koja se povlačila iz Albanije, uspela je da se glavnim snagama probije za Bitolj. U ovim borbama neprijatelj je imao 120 mrtvih, a 7. brigada 20 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. U rejonu s. Capara i Prevalca (na putu Bitolj-Resen) dva bataljona 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ sačekala u zasedi jednu nemačku kolonu i jakom iznenadnom vatrom, sa bliskog odstojanja, naneli joj velike gubitke. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 160 mrtvih. Spaljena su 4 kamiona s municijom, ubijeno je oko 50 konja i uništen je razni materijal. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 9. 10. 1944. Kod prevoja Đavata (na komunikaciji Bitolj-Resen) delovi 49. divizije NOVJ napali nemačku kolonu od oko 150 vozila i prinudili je da se, uz osetne gubitke, povuče za Bitolj.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod Prentovog mosta (na komunikaciji Ohrid-Resen) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja se probijala za Ohrid i odbacila je u Resen.

⚔️ 13. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) ojačani 3. bataljon 5. makedonske NO brigade iz zasede napao nemačku auto-kolonu. Posle borbe kolona se probila za Ohrid. Zapaljeno je 15 kamiona a jedan je zaplenjen. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 13. 10. 1944. U rejonu s. Kažana (na komunikaciji Bitolj-Resen) 2. bataljon 7. makedonske NO brigade iz zasede napao nemačku kolonu (jačine do jednog bataljona) i naneo joj gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca. Zaplenio je: 4 puške, 1 automat, 3 pištolja, nekoliko sanduka municije i nekoliko kola vojničke opreme i drugog materijala.

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 28. 10. 1944. Na prevoju Đavatu i Sulejmanovom kamenu (kod Resena) Bitoljsko-prespanski NOP odred i jedna četa 48. divizije NOVJ vodili tešku borbu protiv prethodnice nemačke kolone koja se probijala sa pravca Resena za Bitolj. Neprijatelj je uspeo da svojoj glavnini otvori put za Bitolj. Borbe na tom pravcu vođene su i sutradan.

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) delovi 1. makedonske udarne brigade 48. divizije NOVJ odbili napad nemačke kolone koja je pokušala da se iz Resena probije za Ohrid. Gubici neprijatelja: oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 11. 1944. Peta makedonska brigada 49. divizije NOVJ, goneći zaštitne delove nemačke Borbene grupe -Štajrer-, koja se povlačila iz Bitolja, oslobodila Resen i pri tom zaplenila magacin intendantske opreme.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kavadarci Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Makedonije Armijska grupa E Ohrid Bugarska u drugom svetskom ratu Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Kruševo Albanija u drugom svetskom ratu Gostivar Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1942. 48. makedonska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada 7. makedonska brigada Gevgelija 11. krajiška udarna brigada 104. lovačka divizija Priprema ustanka u Makedoniji 1941. 4. šiptarska brigada Politički komesari u NOR-u 1. makedonska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1944. Kičevo Intendantura u ratu 5. makedonska brigada Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Tetovo Debar 49. makedonska divizija NOVJ Dobrivoje Radosavljević Narodni heroji Jugoslavije Struga Negotino Prilep Borbe u Makedoniji 1943. Bitola Partizanski odred "Damjan Gruev" 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Grčka u drugom svetskom ratu Veles Komunistička partija Makedonije