Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Dobrivoje Radosavljević

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 8. 1942. U Makedoniju stigao instruktor CK KPJ Dobrivoje Radosavljević, radi pružanja pomoći u sprovođenju odluka CK KPJ o bržem razvoju NOB-a u tom delu naše zemlje.

⚔️ 6. 9. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio pismo Dobrivoju Radosavljeviću, koji se kao instruktor CK KPJ nalazio u Skoplju. U pismu se daju smernice za rešavanje pojedinih pitanja u Makedoniji na opštejugoslovenskoj liniji. U to vreme CK KPJ nije imao direktnu vezu sa PK u Makedoniji, pa je direktive prenosio PK Srbije.

⚔️ 14. 9. 1942. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje-Radosavljević pođneo CK KPJ izveštaj o stanju u Makedoniji, hapšenju 4 člana biroa Privremenog PK, akcijama NOP odreda i preduzetim merama za jačanje NOP-a u Makedoniji.

⚔️ 24. 9. 1942. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević uputio CK KPJ izveštaj o stanju partijske organizacije u Makedoniji, ističući da su, zbog velikih provala i pretrpljenih udara, u nekim mestima nestali mesni i okružni komiteti.

⚔️ 16. 10. 1942. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio PK KPJ za Srbiju (preko koga je održavana veza sa CK KPJ) o stanju na teritoriji Makedonije i o dejstvima NOP odreda na sektoru Veles (sada: Titov Veles) - Prilep - Bitolj.

⚔️ 6. 11. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio instruktoru CK KPJ u Makedoniji Dobrivoju Radosavljeviću pismo u kome razrađuje liniju KPJ u NOB-u i daje konkretne sugestije u vezi sa situacijom u Makedoniji.

⚔️ 29. 8. 1943. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj posle smrti cara Borisa i istakao potrebu za jačim, efikasnijim dejstvom jedinica NOVJ na teritoriji pod bugarskom okupacijom.

Dokumenti

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 15 marta 1942 god. PK KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji po završetku Druge neprijateljske ofanzive, nužnosti objedinjavanja oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i upućivanja Dobrivoja Radosavljevića u Makedoniju

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 24. avgusta 1943. godine

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. avgusta 1943. god. štabu Druge operativne zone o pojačavanju akcija na teritoriji pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj Dobrivoja Radosavljevića od 4. septembra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji i o stanju u partijskoj organizaciji

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 4. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

📜 Pismo instruktora CK KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 14. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone

📜 Pismo Cvetka Uzunovskog, od 26. septembra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću, u kome ga obaveštava o stanju u Trećoj operativnoj zoni i odredu Goce Delčev

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 26. septembra 1943. god. Drugom oblasnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Debra i Kičeva i o zadacima partizanskih odreda na sektoru Prespe

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. oktobra 1943. god. komandantu Glaviog štaba Makedonije o povlačenju balista prema Kičevu

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 11. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske brigade i pokretu u pravcu Treće operativne zone

📜 ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

📜 Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

📜 Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

📜 Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

📜 Pzveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM od 12. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o zverstvima bugarske vojske i policije

📜 Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 5. aprila 1944. god., Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Bitoljskog sreza i o teroru koji sprovode bugarske okupatorske vlasti

📜 Izveštaj Penka Zdravkovskog od 8. aprila 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu i snazi okupatorskih garnizona na teritoriji Prespe

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 3 maja 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije, od koga traži izveštaj o neprijateljskim snagama na teritoriji Oblasnog komiteta

📜 Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog, člana CK KP Makedonije, od 21. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o koncentraciji bugarske vojske i o rezultatu borbe kod s. Radnje

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 24. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona na sektoru Botun–Izvor protiv Nemaca i balista po planu daljeg dejstva

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 2. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću i Borku Temelkovskom o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona protiv Nemaca i balističkih bandi na sektoru Malesija–Lazaropole–Mavrovo

📜 Izveštaj Naća Anđelkovskog od 9 juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o jačini okupatorskih snaga na području Mariova

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 13. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Druge makedonske brigade kod sela Strmaševo i Konopište

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu diverzantskih grupa na Kavadarce i Negotino, uništenju okupatorske opštine u s. Drenovo i pripremi okupatora da iseli sva sela na terenu Kavadar–Negotino

📜 Izveštaj Kira Georgijevskog od 19. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju u Egejskoj Makedoniji i stavu pretstavnika ELAS-a prema makedonskom stanovništvu

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 26. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbi Druge makedonske brigade protiv bugarske vojske kod s. Radnja

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 28. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Prve makedonske udarne brigade i Kosovske brigade protiv Nemaca i balista kod s. Velgošta

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija

📜 Izveštaj Vere Aceve od 4. jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu okupatorskih snaga u Kavadarskom srezu i o napadu grupe pozadinskih radnika na okupatorsku opštinu u s. Čičevo

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 4 jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o reorganizaciji Druge makedonske udarne brigade

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 27. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonpje o rasporedu i brojnom stanju okupatorskih trupa na sektoru Kavadarci–Prilep

📜 Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa i instruktora Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Dobrivoja Radosavljevića Ljuba od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o razlozima sukoba sa grčkim partizanima u kosturskom kraju

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na sektoru Skoplje–Veles–Prilep–Kavadarci i o formiranju Četrdeset druge NO divizije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glavni štab Makedonije Veles Borbe u Srbiji 1942. Politički komesari u NOR-u Ljupčo Arsov Negotino Mihajlo Apostolski Bugarska u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Kuzman Josifovski Kumanovo Borbe u Makedoniji 1944. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Svetozar Vukmanović Tempo Kavadarci Cvetko Uzunovski Josip Broz Tito Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 2. makedonska udarna brigada Resen Diverzije u oslobodilačkom ratu Oslobođenje Kičeva 1943. 1. makedonska udarna brigada 3. makedonska udarna brigada Gevgelija Strahil Gigov Albanski partizani Albanija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Ohrid Komunistička partija Makedonije Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Bitola Druga neprijateljska ofanziva Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Debar Borbe u Makedoniji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Februarski pohod Prilep 1. kosovska brigada Vrhovni štab NOVJ Kičevo Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1943. Skoplje Grčki partizani Grčka u drugom svetskom ratu