Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Prilep u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 126 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 4. 1941. U Prilepu MK KPJ za Prilep održao sastanak na kome je posle analize novonastale političke situacije, doneo odluku da se bojkotuje okupatorska vlast, te formirao Vojnu komisiju za prikupljanje oružja i komisiju za prihvatanje vojnika bivše jugoslovenske vojske, kako bi što manji broj pao u zarobljeništvo.

⚔️ 8. 4. 1941. Delovi nemačke 73. pešadijske divizije ušli u Prilep.

⚔️ 8. 4. 1941. Po odluci MK KPJ za Prilep, prilepska partijska organizacija, uz pomoć građana, oslobodila političke zatvorenike iz zatvora, među kojima i jednog člana PK KPJ za Makedoniju i neke članove MK Velesa, Devđelije i Prilepa. 

⚔️ 9. 4. 1941. U Prilepu MK KPJ za Prilep održao partijsko savetovanje sa sekretarima partijkih ćelija: izneo svoje stavove i ocene od 7. aprila i odredio zadatke komunista u uslovima okupacije.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Prilep održao sastanak u vezi s napadom Nemačke na SSSR, zauzeo stav da se otpočne sa pripremama za oružanu borbu i formirao Mesni vojni štab.

⚔️ 23. 6. 1941. MK KPJ za Prilep održao savetovanje sa svim sekretarima partijskih ćelija i nekim članovima KPJ. Na savetovanju je potvrđen stav MK od prethodnog dana i doneta odluka da se ubrzaju pripreme za oružanu borbu protiv okupatora (prikupljanje oružja, opreme, hrane itd.).

⚔️ 24. 6. 1941. Sekretar MK KPJ za Prilep izvestio, u Skoplju, Šatorova o stavovima Prilepske partijske organizacije i preduzetim merama u pogledu priprema za oružanu borbu. Šatorov se oštro suprotstavio tim merama, a u pogledu formiranja NOP odreda zauzeo stav da je to -isuviše oštra forma borbe-, već da se eventualno mogu formirati diverzantske grupe od 3-5 članova. Prilepska partijska organizacija ostala je pri svojim stavovima i odlukama.

⚔️ 0. 9. 1941. MK KPJ za Prilep formirao Operativni vojni štab. Ovaj se nalazio na terenu, sa prvom grupom partizana iz Prilepa.

⚔️ 16. 9. 1941. Grupa ilegalaca (diverzantska grupa) iz Prilepa izašla na pl. Babunu da ispita na koji se način može minirati Bogomilski tunel. Bugarska straža je otkrila grupu. Prilikom puškaranja je ubijen jedan bugarski vojnik.

⚔️ 24. 9. 1941. Na pl. Mokusu (kod s. Stepanci) po odluci MK KPJ za Prilep i Vojnog štaba, formirana Prilepska partizanska četa.

⚔️ 5. 10. 1941. U Prilepu sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski održao sastanak sa sekretarom MK KPJ za Prilep, na kome jfe utvrđen plan napada na bugarsku policijsku stanicu i zatvor u Prilepu, a kao dan napada određen 11. oktobar.

⚔️ 5. 10. 1941. MK KPJ za Prilep i Vojni štab na zajedničkom sastanku razradili direktivu PK da oružana borba počne 11. oktobra, te odredila grupe i objekte za napad.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod mesta Crvene stene (blizu Prilepa) toga dana i sutradan, prikupili se borci Prilepskog NOP odreda radi napada na određene objekte u Prilepu. Definitivno sređivanje ovog odreda i njegova podela na čete izvršeni su u drugoj polovini oktobra.

⚔️ 11. 10. 1941. Prema odluci PK KPJ za Makedoniju, Prilepski NOP odred (podeljen u tri grupe) izvršio napad na policijsku stanicu, zatvor, poštu i telefonska postrojenja u Prilepu, oštetio tt linije i ubio stražara ispred policijske stanice. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Makedonije.]

⚔️ 12. 10. 1941. U Prilepu bugarska policija uhapsila preko 900 građana, kao represaliju zbog napada Prilepskog NOP odreda. Posle maltretiranja i saslušavanja izdvojeni su članovi KPJ i SKOJ-a i prebačeni u Bitolj, a kasnije izvedeni na sud.

⚔️ 0. 11. 1941. Pod uticajem Bojana Balgarjanova, PK KPJ za Makedoniju, sa Banom Andreevim na čelu, i pored neslaganja nekih članova, doneo odluku o rasformiranju Pokrajinskog vojnog štaba i Prilepskog NOP odreda. Time je ponovo zadat ozbiljan udarac oružanoj borbi makedonskog naroda.

⚔️ 8. 11. 1941. Prilepski NOP odred razoružao nekoliko bugarskih policajaca i predstavnika okupatorske vlasti i održao miting u s. Careviću (kod Prilepa).

⚔️ 8. 12. 1941. U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

⚔️ 25. 12. 1941. U vezi sa odlukom PK KPJ za Makedoniju, rasformiran Prilepski NOP odred, a borci upućeni na partijsko-vojni rad u Prilepu, Bitolju, Skoplju i Kavadarcima.

⚔️ 0. 3. 1942. U Prilepu otpočeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

⚔️ 2. 3. 1942. Kod s. Trojaci (blizu Prilepa), u borbi protiv bugarske policije, poginuo član biroa PK KPJ za Makedoniju Borko Talevski Crnio, narodni heroj.

⚔️ 0. 5. 1942. MK KPJ za Prilep uputio pismo partijskoj komisiji pri PK KPJ za Makedoniju: energično zahteva da se suspenduje stari i izabere novi PK, a da se krivci za dotadašnju neaktivnost i greške uzmu na odgovornost.

⚔️ 13. 5. 1942. Na pl. Mukosu obnovljen Prilepski NOP odred, pod imenom NOP odred -Dimitar Vlahov-.

⚔️ 17. 5. 1942. OK KPJ za Prilep uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome iznosi njegove nedostatke i zahteve da se sazove savetovanje na kome bi se ustanovila odgovornost za slabe uspehe u radu partijske organizacije i izabrali novi plenum i biro PK.

⚔️ 20. 7. 1942. U s. Selcu i s. Burinecu (kod Prilepa) formirani MNO odbori.

⚔️ 8. 8. 1942. U Duvanskom institutu u Prilepu grupa prilepskih diverzanata zapalila oko 40.000 kg žita i 20.000 kg sena.

⚔️ 13. 8. 1942. U s. Pletvaru (kod Prilepa) Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov- zapalio opštinsku arhivu, streljao šest bugarskih agenata i izdajnika i zaplenio 11 pušaka, 6 pištolja i drugi materijal.

⚔️ 22. 8. 1942. U s. Lagovu (kod Prilepa) Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov- spalio opštinsku arhivu i zaplenio nešto oružja i drugog materijala.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Gabrovnika (kod Titovog Velesa) reorganizovan Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov-, koji je dobio naziv -Dorče Petrov-.

⚔️ 6. 9. 1942. U s. Zabrčanima i s. Dupjačanima (kod Prilepa) delovi Prilepskog NOP odreda -Dimitar Vlahov- održali političke zborove.

⚔️ 14. 9. 1942. Na pl. Mukosu 2. četa Prilepskog NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodila ceo dan borbu u okruženju protiv nadmoćnih bugarskih snaga prilepskog garnizona. U toj borbi ona je pretrpela osetne gubitke. Među ostalim poginuo je i Borko Velevski Levata, narodni heroj.

⚔️ 14. 9. 1942. U s. Mažučištu (kod Prilepa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- održala politički zbor i zaplenila nešto oružja, a pri povlačenju posekla tt veze na pruzi Prilep-Veles (sada: Titov Veles) i putu Prilep-Kičevo.

⚔️ 19. 9. 1942. Kod s. Dabnice (blizu Prilepa) bugarska policija, posle teškog mučenja u zatvoru, streljala Rampa Levkovskog, narodnog heroja.

⚔️ 20. 9. 1942. Kod s. Bistrice (na pruzi Titov Veles - Prilep) i. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- posekla tt veze na dužini od 300 metara.

⚔️ 20. 9. 1942. Kod s. Dabnice (blizu Prilepa) bugarske policijske vlasti streljale 19 pripadnika NOP-a.

⚔️ 27. 9. 1942. Na ž. st. Klajman (sada: Vasil Antevski, na pruzi Tatov Veles - Prilep), napala 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov-, zaplenila nešto oružja i municije i pokidala telefonsku liniju.

⚔️ 28. 9. 1942. U rejonu s. Stepanaca (kod Prilepa)) 2. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- napala bugarsko obezbeđenje rudnika liskuna, demolirala deo instalacija i uređaja zaplenila dosta prehrambenih namirnica i eksploziva i održala politički zbor s radnicima.

⚔️ 0. 10. 1942. Kod s. Belovodice (blizu Prilepa) NOP odred -Đorče Petrov- vodio višečasovnu borbu protiv bugarske policije iz Prilepa, a zatim se povukao na Kadin kamen.

⚔️ 7. 10. 1942. U s. Desovo (kod Prilepa) upali 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- i NOP odred -Đorče Petrov-, te streljali zloglasnog vojvodu Donča, organizatora kontračeta u prilepskom kraju, održali politički zbor i zaplenili 15 pušaka [Te čete su formirale bugarske okupacione vlasti, od domaćih izdajnika za uspešnu borbu protiv NOP-a.].

⚔️ 16. 10. 1942. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio PK KPJ za Srbiju (preko koga je održavana veza sa CK KPJ) o stanju na teritoriji Makedonije i o dejstvima NOP odreda na sektoru Veles (sada: Titov Veles) - Prilep - Bitolj.

⚔️ 0. 11. 1942. U Skoplju, Velesu (sada: Titov Veles), Prilepu i Bitolju preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na smrt, 7 na doživotnu robiju i 32 na vremenske kazne od 10 do 15 godina strogog, zatvora.

⚔️ 18. 11. 1942. GŠ NOP odreda za Makedoniju naredio partizanskoj četi -Jane Sandanski- da se prebaci u Mariovo, gde bi sa Prilepskim NOP odredom -Đorče Petrov- dejstvovala preko zime. (Međutim, do povezivanja nije došlo, jer je NOP odred -Đorče Petrov- bio razbijen).

⚔️ 30. 12. 1942. Kod manastira Prilepca (blizu Prilepa), posle teške borbe, bugarska vojska i policija iz Prilepa razbile Prilepski NOP odred -Đorče Petrov-. U borbi je, pored ostalih, ranjen i zarobljen (a posle strahovitog mučenja u prilepskom zatvoru ubijen) instruktor PK KPJ za Makedoniju Kiro Nacev Fetak, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. U Prilepu i Bitolju Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na po 15 godina strogog zatvora, četvoricu na doživotnu robiju i jednog na smrt.

⚔️ 0. 2. 1943. U Prilepu ponovo počeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

⚔️ 1. 2. 1943. Između s. Rastavice i s. Prilepa (kod Đakovice) grupa boraca NOP odreda -Emin Duraku- isekla tt stubove i zaustavila autobus. Poginuli su 1 milicioner, koji je pružio otpor, i 1 katolički sveštenik, neprijateljski špijun. Autobus je oštećen. Zaplenjeno je 12,000 napoleona.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

⚔️ 20. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

⚔️ 7. 6. 1943. U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 16. 6. 1943. Između s. Rakle i s. Nikodina (kod Prilepa), u borbi protiv bugarskih vojnika i policije, ranjen zamenik komandanta NOP odreda -Dobri Daskalov- Blažo Todorovski Čičo, narodni heroj (posle nekoliko dana podlegao ranama).

⚔️ 25. 10. 1943. Član Politbiroa CK KP Makedonije Kuzman Josifovski Pitu uputio MK KPM u Prilepu direktivu o načinu organizovanja obaveštajne službe u pozadini, radu i zadacima NO odbora, NOF-a, AFŽ-a i omladinskih organizacija, koriščenju i rasturanju partijske štampe, čuvanju prikupljene hrane i podeli te hrane žrtvama fašističkog terora itd.

⚔️ 4. 11. 1943. U s. Polčištu (u Mariovu) 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije napao policijsku stanicu i održao politički zbor, a potom se povukao ka s. Klinovn (kod Prilepa).

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Vitolištu (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali policijsku stanicu i opštinu. Poginuli su 4 policajca, 1 šumar i 1 špijun. Spaljena je opštinska arhiva; zaplenjeno 25 pušaka, 1 p. mitraljez i 4 radio-aparata; prosuto preko 2000 litara nafte.

⚔️ 2. 1. 1944. U rejonu s. Vitolišta (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali posadu rudnika liskuna Đurov Kamen. Nemačko-bugarski obezbeđujući delovi su imali 9 mrtvih vojnika. Uništena su 2 kompresora i onesposobljena su za rad za izvesno vreme postrojenja rudnika. Zaplenjeno je: 42 puške sa dosta municije, 1 p. mitraljez, 32 kompletne uniforme, 16.000 maraka, 250.000 leva i dosta prehrambenih artikala. Prosuto je oko 4000 litara nafte i 800 litara mašinskog ulja. Seljacima je podeljena velika količina brašna, krompira i drugih artikala.

⚔️ 9. 1. 1944. Bugarski sreski upravitelj iz Prilepa tražio od bitoljskog oblasnog direktora da preduzme mere radi zatvaranja granice prema Grčkoj i da pojača policijske snage u srezu kako bi se spreeilo prebacivanje snaga NOVJ iz Karadžoe (u Grčkoj) u Mariovo i na taj način obezbedila teritorija sreza.

⚔️ 4. 2. 1944. U s. Nikodinu (kod Prilepa) bugarska policija i jedinice prilepskog garnizona napale 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu, koja se nalazila na maršu za Azot. Brigada je protivnapadom povratila selo, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih. Zatim je noću, produžila pokret ka s. Stepancima (kod Prilepa).

⚔️ 5. 2. 1944. Kod s. Stepanaca (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada razoružala bugarske obezbeđujuće delove, zatim, obišavši selo, gde se nalazila jedna bugarska jedinica prilepskog garnizona, preko manastira Sv. Dimitrija i pl. Mukosa produžila pokret za Azot.

⚔️ 7. 2. 1944. Na Oreškoj čuki (kod s. Bogcmile, blizu Titovog Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada celoga dana vodila žestoku borbu u okruženju protiv jakih bugarskih snaga prilepskog i veleškog garnizona, kojima su stalno, kamionima i vozom, pristizala pojačanja. Brigada je ipak zadržala položaje, nanevši neprijatelju osetne gubitke. Pošto je neprijatelj blokirao sva okolna sela, a visoki sneg onemogućavao dalji pokret ka severozapadu, Štab brigade je odlučio da svoje jedinice vrati u Karadžou (u Grčkoj). Brigada se uveče, veštim manevrom, probila iz okruženja i u toku noći, uz put razbijajući neprijateljske zasede, izbila u s. Mokreni i s. Oreov Dol (kod Titovog Velesa). Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao ako 80 poginulih i ranjenih.

⚔️ 8. 2. 1944. Na pl. Mukosu (kod Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv mnogo jačih bugarskih snaga prilepskog garnizona, a u toku noći produžila pokret ka manastiru Sv. Dimitriju. Neprijatelj imao oko 20 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod Ilijinog vrha (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada iznenadnim napadom razbila dve bugarske kolone koje su bile u pokretu za njom.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod s. Nikodina (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada vodila žestoke borbe protiv nadmoćnijih bugarskih jedinica koje su ranije posele položaje i ukopale se. Brigada se najzad, posle nekoliko napada i protivnapada, probila preko komunikacije Prilep-Kavadarci.

⚔️ 10. 2. 1944. Selo G. Radobili (kod Prilepa) zauzela 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, a zatim, do kraja dana, vodila borbe protiv bugarskih snaga koje su pokušavale da povrate selo. Posle tih borbi ona je uspela da se probije prema r. Crnoj reci i da izbije u s. Galište (blizu Kavadaraca).

⚔️ 10. 2. 1944. U rejonu s. G. Radobila (na putu Kavadarci-Prilep) zaštitnica 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, jačine 84 borca, okružena od bugarskih snaga prilepskog garnizona. Odlučnim napadom ona se probila za s. Nikodin (kod Prilepa).

⚔️ 14. 2. 1944. Na Buševoj planini (kod Kruševa) delove 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napale bugarske jedinice prilepskog garnizona. Iako iznureni napornim marševima i dotadašnjim borbama, gladni i slabo odeveni, gazeći dubok sneg, borci su ipak uspeli da odbiju neprijateljski napad i da se probiju u pravcu s. Cera (kod Kičeva).

⚔️ 5. 3. 1944. SK KPM za Prilep pismeno pohvalio pripadnike NOP-a iz Prilepa i okoline koji su u najžešćoj reakciji okupatora spasavali borce i lečili i krili ranjene partizane koji su u. februarskom pohodu kao zaštitnica odsečeni od 1. makedonsko-kosovske NOU brigade.

⚔️ 9. 5. 1944. U Prilepu, u borbi protiv bugarske policije, poginuli član Drugog oblasnog komiteta KPM Kiro Gavrilovski i sekretar SK KPM za Prilep Krume Volnarovski, narodni heroji.

⚔️ 12. 5. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a izvestio PK SKOJ-a za Makedoniju: o preduzetim merama za formiranje novog MK SKOJ-a za Bitolj i skojevskih organizacija o stanju skojevske organizacije u Ohridu i razbijanju fašističke omladinske organizacije -Branik-, merama za jačanje skojevske organizacije u Prilepu i Kruševu.

⚔️ 25. 5. 1944. Druga makedonska NOU brigada izvršila napad na posadu rudnika hroma kod s. Vitolišta, na s. Vitolište i na s. Polčište (kod Prilepa). Ta mesta je branilo preko 200 bugarskih i nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 9 pušaka i druga oprema.

⚔️ 26. 5. 1944. Između s. Polčišta i s. Vitolišta (kod Prilepa) otpočele dvodnevne borbe u kojima su jedinice 2. makedonske NOU brigade razbile bugarsku zasedu od oko 80 vojnika. Poginulo je 8 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 3 sanduka municije i druga oprema. U borbi je pored ostalih poginuo komandir čete Mančo Matak, narodni heroj.

⚔️ 11. 6. 1944. Na putu Kavadarci-Prilep 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade uništio tt linije na dužini od 5 km i minirao put, usled čega su uništena 2 neprijateljska kamiona.

⚔️ 12. 6. 1944. Na putevima Prilep-Gradsko i Prilep-Kavadarci delovi 2. makedonske NOU brigade porušili 82 tt stuba i uništili tt liniju.

⚔️ 6. 7. 1944. U rejonu s. Drenova, s. Vozaraca i s. Dradnje bugarska vojska i policija iz Kavadaraca, Gradskog i Prilepa, uz podršku 4 aviona, napale 2. makedonsku NOU brigadu, Brigada ih je posle dvodnevne borbe odbacila ka Kavadarcima, oborivši 2 aviona, ubivši oko 60 neprijateljskih vojnika i uništivši 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 8. 7. 1944. Između Kavadaraca i Prilepa 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade posekao 93 telefonska stuba a na putu Gradsko-Prilep uništio 1 most dužine 14 metara.

⚔️ 16. 7. 1944. U rejonu s. Drenova (kod Prilepa) delovi 2. makedonske NOU brigade napali rudnik liskuna, zaplenili 34 puške i dosta municije, zapalili rudničke zgrade, uništili 2 kompresora i mašine za bušenje i delimično oštetili instalacije rudnika. Obezbeđenje rudnika se razbežalo.

⚔️ 17. 7. 1944. U rejonu s. Omorani (na pruzi Prilep - Titov Veles) bugarske jedinice i policija veleškog garnizona napali 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade. Bataljon se uveče, posle višečasovne borbe, povukao u pravcu Tikveša. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 0. 8. 1944. Formirana Đevđelijska, Tikveška i Prilepska komanda vojnog područja.

⚔️ 13. 8. 1944. U blizini ž. st. Klajman (sada: Ljutica Stojan, na pruzi Titov Veles - Prilep) Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski- miniranjem pruge srušio dve lokomotive teretnog voza.

⚔️ 22. 8. 1944. Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

⚔️ 22. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da formira 9. i 10. NO brigadu i 41. diviziju NOVJ; da ovu diviziju, posle formiranja, orijentiše na železničku prugu Prilep - s. Bogomila, a delom snaga na prugu Đevđelija-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 22. 8. 1944. U smislu direktive VŠ NOV i POJ GŠ NOV i PO za Makedoniju postavio zadatke potčinjenim jedinicama da u vremenu od 1. do 7. septembra poj,ačaju dejstva na komunikacijama: Veles - (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje - Kičevo i Prilep-Veles, jer će u to vreme, po već utvrđenom planu, po tim komunikacijama dejstvovati i saveznička avijacija.

⚔️ 23. 8. 1944. U Drenovskoj klisuri (na putu Prilep-Gradsko) delovi 2. makedonske NOU brigade iz zasede napali nemačku kolonu od 12 kamiona. Tri kamiona su uništili, a ostali su se vratili u Prilep. Poginulo je lz vojniKa, a zaplenjeno je: 1 top, 8 pušaka, 5 pištolja, 4000 metaka, motocikl i druga oprema.

⚔️ 1. 9. 1944. Deseta makedonska NO brigada razrušila tunel kod s. Bogomile i sve mostove na pruzi s. Bogomila - s. Mažučište. Time je pruga Prilep - Veles (sada: Titov Veles) do oslobođenja Makedonije bila onesposobljena za saobraćaj.

⚔️ 3. 9. 1944. Štab 41. divizije NOVJ uputio pismo komandantu bugarskog garnizona u Prilepu: predlaže mu da sa svojim jedinicama pređe na stranu jedinica NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkih okupatora, ili da preda oružje i napusti Makedoniju.

⚔️ 4. 9. 1944. Komandant bugarskog garnizona u Prilepu odgovorio na pismo Štaba 41. divizije NOVJ od prethodnog dana, podvlačeći da ne treba žuriti u pogledu prelaska njegovih jedinica na stranu NOVJ, nego sačekati razvoj događaja. Pregovori su produženi sve do 9. septembra, kada je Carevina Bugarska kapitulirala. Tada je komandant, sa 2. bataljonom 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskim pukom (bez jednog diviziona), prišao jedinicama NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 41. diviziji NOVJ da napadne i oslobodi Prilep.

⚔️ 9. 9. 1944. Druga makedonska udarna brigada i 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ. Uz podršku stanovništva i bugarskih Prilepskog garnizona (2. bataljona 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskog puka 15. pešadijske divizije bez jednog diviziona) zauzela Prilep, zarobivši oko 300 nemačkih vojnika i zaplenivši oko 60 motornih vozila, nekoliko vojnih skladišta i drugi ratni materijal.

⚔️ 11. 9. 1944. Posle zauzimanja Prilepa, 1. kosovsko-metohijska i 2. makedonska NOU brigada, Kruševska i Porečka NO brigada, inžinjerijska četa bugarske 15. pešadijske divizije i delovi bugarskog 10. graničnog odseka odbacivši nemačke delove na desnu obalu Crne reke, poseli položaje na liniji s. Marul - s. Alinci - s. Veselčani (blizu Prilepi) i zatvorili komunikaciju Bitolj-Prilep.

⚔️ 13. 9. 1944. Na položajima: s. Marul. s. Alinci i s. Veselčani (blizu Prilepa) 1. kosovsko-metohijsku i 2. makedonsku NOU brigadu, Kruševačku i Porečku NO brigadu i inžinjerijsku četu bugarske 15. pešadijske divizije i delove bugarskog 10. graničnog odseka napala nemačka borbena grupa -Gulman- (sastava: dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion), koja je težila da oslobodi komunikaciju Bitolj-Prilep. Na ovim položajima borbe su vođene i narednih nekoliko dana.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, 22. lovački puk nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, ojačan četom tenkova, ovladao Kavadarcima i Drenovskom klisurom, stvorivši povoljne uslove za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na pravcu Prilep-Bitolj, i oslobodio komunikaciju Demir-kapija-Gradsko.

⚔️ 19. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi na položajima s. Varoš i s. Mažučište, nemačke Borbene grupe -Gulman-. (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i -Papst- (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i jedan bataljon 4. SS motorizovane policijske divizije zauzeli Prilep. Jedinice 41. divizije NOVJ i bugarske snage Prilepskog garnizona (2. bataljon 45. pešadijskog puka, 15. artiljerijski puk bez jednog diviziona i granični delovi) poseli su, za odbranu, prisadsko-pletvarske položaje.

⚔️ 20. 9. 1944. Pod pritiskom nemačkih snaga koje su nastupile iz Prilepa i Kavadaraca, 2. bataljon 54. puka bugarske 15. pešadijske divizije, posle kratke borbe, napustio položaje na Pletvarskom prevoju i povukao se za s. Belovodicu

⚔️ 21. 9. 1944. U Drenovskoj klisuri, na putu Prilep-Gradsko, 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila most i napala nemačku kolonu, uništivši 3 kamiona i zaplenivši dosta materijala.

⚔️ 21. 9. 1944. Na položajima s. Prisad - pl. Mukos delove 41. divizije NOVJ i bugarske jedinice Prilepskog garnizona napale nemačke snage koje su iz Prilepa nastupale u pravcu Velesa (sada: Titov Veles). Posle vrlo oštrih borbi, uvodeći tenkovsku četu u boj, nemačke snage su uspele da se preko s. Izvora probiju za Veles.

⚔️ 23. 9. 1944. Između s. Stepanaca i s. Izvora (na putu Prilep - Titov Veles) 5. i 10. makedonska NO brigada sačekale nemačku kolonu i, posle desetočasovne borbe, odbacile je u Prilep, uništivši 6 kamiona i 2 motocikla, zaplenivši 3 topa, 1 minobacač, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i zarobivši 20 nemačkih i italijanskih fašističkih vojnika. Gubici brigada: 9 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. Posle borbe u rejonu Prilepa, bugarske jedinice Prilepskog garnizona, delovi bugarskog 9. i 10. graničnog odseka, sa oko 500-600 bugarskih građana (koji su do tada bili na službi u Makedoniji), pod zaštitom jedinica NOVJ, otpočeli povlačenje u Bugarsku, pravcem Veles (sada: Titov Veles) - pl. Plačkovica - Pehčevo.

⚔️ 24. 9. 1944. U rejonu s. Smilovac (kod Prilepa) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iz zasede napala nemačku auto-kolonu (s pešadijom), nanela joj gubitke od oko 70 poginulih i prinudila je da se vrati za Prilep. Brigada je zaplenila: 1 top, 1 minobacač, 2 konja natovarena municijom i drugu ratnu opremu.

⚔️ 0. 10. 1944. U Prilepu, pri GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirano artiljerijsko odeljenje.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod s. Beranca i s. Topolčana (blizu Prilepa) 1. bataljon 7. i 2. bataljon 5. makedonske NO brigade napali nemačku kolonu od 15 kamiona i naneli joj gubitke od 16 mrtvih. Po povlačenju bataljona nemačke jedinice su u s. Topolčanima zapalile oko 20 kuća.

⚔️ 1. 10. 1944. Prvi bataljon 5. makedonske NO brigade izvršio neuspeo napad na nemačke delove u s. M. i G. Konjarima (kod Prilepa).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Komiteta partizanskog odreda Dimitar Vlahov od 14. jula 1942. god. Mesnom štabu u Prilepu o organizacionom stanju odreda

📜 Izvod iz Policiskih vesti br. 11 od 1. septembra 1942. god. o napadu partizanskog odreda Dimitar Vlahov na opštinu selo Lagovo, Srez prilepski

📜 Pismo Štaba partizanskog odreda Dimitar Vlahov od 4. septembra 1942. god. Prilepskoj partiskoj organizaciji

📜 Izveštaj Štaba odreda Dimitar Vlahov mesnom štabu – Prilep od 8. septembra 1942. god. o ulasku odreda u s. Zabrčani i Dupjačani

📜 Optužnica Prekog vojnog suda protiv učesnika u napadu na policisku stanicu u Prilepu 11. oktobra 1941. god. i nekih članova Prilepske partiske organizacije

📜 Izveštaj vojnog atašea NDH u Sofiji od 13. novembra 1941. god. o napadu Prilepskog partizanskog odreda na selo Carevik, Srez prilepski

📜 Pismo Kirila Krstevskog od 29. novembra 1942. god. sekretaru partiske organizacije Prilepa u vezi s povezivanjem partizanske čete J. Sandanski sa četom odreda Đorđe Petrov

📜 Članak u Narodnom glasu br. 4. od decembra 1942. god. o borbi kod prilepskog manastira 20. decembra 1942. godine

📜 Pismo Mesnog komiteta Prilep rukovodstvu odreda Pitu Guli od 31. decembra 1942. god. u kome se traži izveštaj o stanju odreda i mogućnostima za opstanak na kruševskom terenu

📜 Pismo Kuzmana Josifovskog od 17. oktobra 1943. god. Mesnom komitetu KIM Prilep o organizovanju Narodnooslobodilačkog odbora i ostalnm zadacima Partije

📜 Izveštaj Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 29. novembra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o jačini neprijateljskih snaga na teritoriji Prilepskog i Kruševskog sreza

📜 Pismo prilepskog sreskog upravntelja od 9. januara 1944. god. bitoljskom oblasnom direktoru o zatvaranju granice prema Grčkoj i pojačanju policiskih snaga u srezu

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Pohvala Sreskog komiteta KP Makedonije Prilep od 5. marta 1944. god. aktivistima NOP Prilepskog sreza za ukazanu pomoć Prvoj makedonsko-kosovskoj udarnoj brigadi

📜 Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije Blagoja Talevskog od 11. marta 1944. god. o koncentraciji bugarskih snaga u Prilepu i Bitolju i o pokretu nemačkih snaga pravcem Gradsko–Veles–Skoplje

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o pogibiji sekretara Sreskog komiteta Prilep i člana Drugog oblasnog komiteta

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 27. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonpje o rasporedu i brojnom stanju okupatorskih trupa na sektoru Kavadarci–Prilep

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 22. avgusta 1944. god. štabu Druge operativne zone za formiranje Devete i Desete brigade i Četrdeset prve NO divizije i za prenošenje dejstva sa tikveškog sektora na sektor Prilep–Bogomila

📜 Pismo štaba Četrdeset prve NO divizije od 3. septembra 1944. god. komandantu bugarskog garnizona u Prilepu u kome mu se predlaže prelazak na stranu NOV ili predaja naoružanja i opreme

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na sektoru Skoplje–Veles–Prilep–Kavadarci i o formiranju Četrdeset druge NO divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. štabu Četrdeset prve NO divizije za napad na prilepski okupatorski garnizon

📜 Telegrami Operativnog štaba od 10. i 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi kod Prilepa protiv nemačkih jedinica pod komandom generala Gulmana

📜 Telegrami Operativnog štaba od 14. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama oko Prilepa, Velesa i Đavata 11. i 12. septembra 1944. god. protiv nemačkih snaga

📜 Telegram Operativnog štaba od 21. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o raspadanju bataljona Četrdeset petog pešadiskog bugarskog puka i Petnaestog artiljeriskog puka u toku borbi protiv nemačkih snaga oko Prilepa

📜 Zapovest štaba Pete brigade od 1. oktobra 1944. god. potčinjenim jedinicama za posedanje položaja na prostoru s. Mogila – s. Veselčani u cilju ometanja pokreta nemačkih trupa na putu Bitolj–Prilep

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 3. oktobra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o stanju na teritoriji Prilep–Bitolj–Kruševo i o borbama Pete i Sedme makedonske brigade

📜 Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Pete makedonske brigade za posedanje položaja na drumu Bitolj–Prilep u rejonu sela Trnovci i Trojkrsti

📜 Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 8. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade na komunikaciji Bitolj–Prilep i Bitolj–Ohrid

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pete i Sedme brigade na drumu Prilep–Bitolj–Ohrid od 20–22. oktobra

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 29. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatu jednodnevne borbe za oslobođenje Prilepa

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 29. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Prve, Četvrte (šiptarske) i Pete brigade protiv nemačkih snaga na putu Struga–Bitolj, Bitolj–Prilep

📜 Izveštaj štaba Sedme brigade od 31. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o borbama 30. i 31. oktobra na drumu Bitolj–Prilep protiv nemačkih jedinica

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 1. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset osme NO divizije oko Struge i Četrdeset devete na putu Bitolj–Prilep

📜 Izveštaj štaba Sedme brigade od 2. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o uništenju nemačkog transporta na pruzi Bitolj–Prilep kod s. Loznani

📜 Zapovest štaba Pete brigade od 2. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za napad na Prilep radi oslobođenja od nemačkog okupatora

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitola Borbe u Makedoniji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu 41. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1942. Struga Narodni heroji Jugoslavije Bane Andreev Otečestveni front Bugarske 7. makedonska brigada Kičevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Negotino Veleški partizanski odred 1. vojvođanska udarna brigada Britanija i Jugoslavija Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Albanija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije Veles 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 11. hercegovačka udarna brigada Dobrivoje Radosavljević Borbe u Makedoniji 1944. Tetovo Pehčevo 2. makedonska udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Resen Narodno oslobodilački odbori Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Skoplje Omladina u ratu Aprilski rat Kuzman Josifovski Kumanovo 49. makedonska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Gevgelija Kavadarci Makedonski Brod Kruševo 11. makedonska brigada (kumanovska) Đakovica Bugarski zločini u Jugoslaviji 5. makedonska brigada Borbe na Kosovu i Metohiji Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Josip Broz Tito 48. makedonska divizija NOVJ 1. kosovsko-metohijska brigada 4. SS policijska oklopna grenadirska divizija Ohrid Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Prilepski partizanski odred 12. makedonska brigada (skopska) Glavni štab Makedonije 10. makedonska brigada Zarobljenici u ratu 15. makedonski korpus NOVJ Februarski pohod Štampa u ratu Debar Gostivar 5. bugarska armija Grčka u drugom svetskom ratu SKOJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bugarska u drugom svetskom ratu 9. makedonska brigada Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju