Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

5. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 10. 1944. U rejonu s. Trojkrsti - s. Ivanjevci (na putu Prilep-Bitolj), posle trodnevnih borbi protiv nemačkih kolona. 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ, pod jakim pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla se na položaje Sv. Todor - s. Trnovci - s. Bučin. Nemačke jedinice su spalile s. Trojkrsti i s Ivanjevce. Brigada je imala 4 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod Prentovog mosta (na komunikaciji Ohrid-Resen) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja se probijala za Ohrid i odbacila je u Resen.

⚔️ 22. 10. 1944. U rejonu raskrsnice putcva Bitolj-Prilep-Kičevo 1. i 2. bataljon 5. makedonske brigade 49, divizije NOVJ napali nemačku kolonu koja se iz Bitolj a povlačila za Prilep. U tim borbama je uništeno 12 kamiona i 2 motocikla i oštećeno 10 kamiona. Neprijatelj je imao 32 mrtva i 6 ranjenih vojnika, a bataljoni 5. brigade su imali 3 ranjena borca i 3 nestala borca. Zaplenjeno jc: 19 pušaka, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 1 motocikl i druga ratna oprema.

⚔️ 29. 10. 1944. Na položajima s. Mažučište - s. Zagrad - Markova kula (kod Prilepa) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ izvršila napad na oko dva nemačka puka. U jurišu ona je ovladala Duvanskim institutom, gde je zaplenila dosta odeće, obuće, hrane i municije. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 45 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod s. Mažučišta, Duvanskog instituta i s. Zagrada (kod Prilepa) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Prilep. Delovi te brigade izbili su u blizini artiljerijskih kasarni i Markove kule. Položaji su naizmenično prelazili iz ruke u ruku. Brigada se u toku noći, zbog nedostatka municije i zbog pritiska svežih neprijateljskih snaga, povukla na polazne položaje. U ovim borbama ona je imala 20 mrtvih, 37 ranjenih i 52 nestala borca.

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu s. Trojkrsta (na pruzi Bitolj-Prilep) delovi 5. makedonske brigade 49. divizije NOVJ razrušili 60 m pruge.

⚔️ 5. 11. 1944. Peta makedonska brigada 49. divizije NOVJ, goneći zaštitne delove nemačke Borbene grupe -Štajrer-, koja se povlačila iz Bitolja, oslobodila Resen i pri tom zaplenila magacin intendantske opreme.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. 49. makedonska divizija NOVJ Prilep Resen Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitola Kičevo Kumanovo 8. preševska brigada Glavni štab Makedonije Ohrid Preševo Intendantura u ratu Četnici u drugom svetskom ratu