Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

49. makedonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju rasformirana Kruševska NO brigada. Njeno ljudstvo je ušlo u sastav jedinica 41, 48. i 49. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1944. U s. Crnoecu (blizu Bitolja), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 5. i 7. makedonske NO brigade i Bitoljsko-prespanskog NOP odreda formirana 49. divizija NOVJ.

⚔️ 14. 9. 1944. Na prevoju Đavatu (blizu Resna) delovi 7. makedonske NO brigade 49. divizije NOVJ u zasedi sačekali nemačku motorizovanu kolonu sa pravca Bitolja i naneli joj gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod prevoja Davali na putu Bitolj-Ohrid 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ i Kruševski NOP odred dočekali nemačku motorizovanu kolonu i prinudili je da se, uz gubitke, vrati u Bitolj. Uništen je 1 kamion.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu prevoja Đavata delovi 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, uz pomoć stanovništva okolnih sela, na više mesta razrušili komunikaciju Bitolj-Resen, da bi na njoj otežali pokret prednjih delova nemačke Grupe armija -E-.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu s. Crnovca i s. Lopatice (na putu Bitolj-Kičevo) delovi 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ napali nemačku kolonu i prinudili je da se povuče za Bitolj. Istovremeno su napali nemačke artiljerijske položaje i pozadinske delove u rejonu s. Ivanovaca, s. Srpca i s. Beranaca. Gubici neprijatelja nisu poznati. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Na prevoju Đavatu (kod Bitolja) otpočele višednevne borbe 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ protiv nemačke kolone iz Bitolja koja je uspela da oslobodi komunikaciju za Ohrid. U tim borbama su uništeni 1 tenk, dvoja borna kola i 4 kamiona, dok neprijateljski gubici u ljudstvu nisu utvrđeni. Brigada je imala 7 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 2. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije da izvrši reorganizaciju jedinica 41. i 49. divizije NOVJ (da svaka divizija ima po tri brigade), a 4. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije - da od 1, 6 i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formira 48. diviziju NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 41, 48. i 49. divizije NOVJ formirao 15. korpus NOVJ.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod prevoja Đavata i Sirhana (na putu Resen-Bitolj), posle četvorodnevnih borbi protiv 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, nemačka 104. lovačka divizija, koja se povlačila iz Albanije, uspela je da se glavnim snagama probije za Bitolj. U ovim borbama neprijatelj je imao 120 mrtvih, a 7. brigada 20 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 10. 1944. U rejonu s. Trojkrsti - s. Ivanjevci (na putu Prilep-Bitolj), posle trodnevnih borbi protiv nemačkih kolona. 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ, pod jakim pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla se na položaje Sv. Todor - s. Trnovci - s. Bučin. Nemačke jedinice su spalile s. Trojkrsti i s Ivanjevce. Brigada je imala 4 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. U rejonu s. Capara i Prevalca (na putu Bitolj-Resen) dva bataljona 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ sačekala u zasedi jednu nemačku kolonu i jakom iznenadnom vatrom, sa bliskog odstojanja, naneli joj velike gubitke. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 160 mrtvih. Spaljena su 4 kamiona s municijom, ubijeno je oko 50 konja i uništen je razni materijal. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 9. 10. 1944. Kod prevoja Đavata (na komunikaciji Bitolj-Resen) delovi 49. divizije NOVJ napali nemačku kolonu od oko 150 vozila i prinudili je da se, uz osetne gubitke, povuče za Bitolj.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod Prentovog mosta (na komunikaciji Ohrid-Resen) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja se probijala za Ohrid i odbacila je u Resen.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 24. 10. 1944. Štab 15, korpusa NOVJ izdao zapovest da 28/29. oktobra 41. i 49. divizija NOVJ napadnu i oslobode Prilep a 48. divizija NOVJ napadne i oslobodi Strugu.

⚔️ 29. 10. 1944. Jedinice 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i 5. i 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ otpočele napad na Prilep. S malim prekidom, borbe su trajale sve do 2. novembra, kada je grad konačno oslobođen.

⚔️ 29. 10. 1944. Na položajima u rejonu s. Topolčana i s. Zagorana (na komunikaciji Prilep-Bitolj) 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ razbila nemačku kolonu od 4 kamiona s vojnicima, napala nemački transportni voz i porušila most na Crnoj reci.

⚔️ 29. 10. 1944. Na položajima s. Mažučište - s. Zagrad - Markova kula (kod Prilepa) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ izvršila napad na oko dva nemačka puka. U jurišu ona je ovladala Duvanskim institutom, gde je zaplenila dosta odeće, obuće, hrane i municije. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 45 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod s. Mažučišta, Duvanskog instituta i s. Zagrada (kod Prilepa) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Prilep. Delovi te brigade izbili su u blizini artiljerijskih kasarni i Markove kule. Položaji su naizmenično prelazili iz ruke u ruku. Brigada se u toku noći, zbog nedostatka municije i zbog pritiska svežih neprijateljskih snaga, povukla na polazne položaje. U ovim borbama ona je imala 20 mrtvih, 37 ranjenih i 52 nestala borca.

⚔️ 30. 10. 1944. Posle žestokih borbi 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ ovladala nemačkim položajima u rejonu s. Topolčana (kod Prilepa).

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu s. Trojkrsta (na pruzi Bitolj-Prilep) delovi 5. makedonske brigade 49. divizije NOVJ razrušili 60 m pruge.

⚔️ 2. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 41. i 49. divizije 15. korpusa NOVJ oslobodile Prilep i odsekle nemačku Borbenu grupu -Štajrer-, koja se morala izvlačiti preko Bitolja, Ohrida i Struge za Albaniju. U gradu je zaplenjeno dosta magacina ratne opreme. Jedinice NOVJ su imale 78 mrtvih i 108 ranjenih boraca, a neprijatelj oko 100 ranjenih vojnika (broj mrtvih nije utvrđen).

⚔️ 4. 11. 1944. Jedinice 49. divizije 15. korpusa NOVJ, goneći odstupajuće nemačke snage iz Prilepa i Borbenu grupu -Štajrer-, oslobodile Bitolj.

⚔️ 5. 11. 1944. Peta makedonska brigada 49. divizije NOVJ, goneći zaštitne delove nemačke Borbene grupe -Štajrer-, koja se povlačila iz Bitolja, oslobodila Resen i pri tom zaplenila magacin intendantske opreme.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv nemačke Borbene grupe -Štajrer-, jedinice 48. divizije NOVJ (1. NOU brigada i 15, makedonska NO brigada) i 5. brigada 49. divizije NOVJ oslobodile Ohrid.

⚔️ 10. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 15. korpusa NOVJ: da 49. divizija zaposedne državnu granicu od Kožufa do Debra a 41. i 48. divizija oslobode Kičevo i Gosti var; da napad na Kičevo otpočne 15. novembra u 4 časa.

⚔️ 11. 11. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ formirao tri operativne grupe za oslobođenje Kičeva i Gostivara i njihove okoline. Istog dana on je izdao zapovest 41. i 48. diviziji NOVJ i 7. brigadi 49. divizije NOVJ da preduzmu pokret sa dotadašnjih prostorija i da do 14. novembra naveče posednu polazne položaje za napad. Napad na Kičevo i okolna sela, gde se nalazilo oko 12.000 balista, predviđen je za 15. novembar u 4 časa.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

📜 Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Pete makedonske brigade za posedanje položaja na drumu Bitolj–Prilep u rejonu sela Trnovci i Trojkrsti

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 8. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade na komunikaciji Bitolj–Prilep i Bitolj–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 14. oktobra 1944. god. igtabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade 13. oktobra na drumu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga

📜 Telegrami Operativnog štaba od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset druge, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije protiv nemačkih snaga i balističkih bandi

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o borbenim dejstvima Četrdeset prve i Četrdeset devete NO divizije

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 22. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o snazi i rasporedu nemačkih jedinica u s. Mogila i rezultatu borbe vođene 21. oktobra na putu Bitolj–Kičevo

📜 Izveipaj štaba Pete brigade od 22. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatima borbe Prvog bataljona protiv nemačke kolone kod r. Šemnica

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 29. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatu jednodnevne borbe za oslobođenje Prilepa

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 30. oktobra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Sedme brigade na sektoru s. Berovce – s. Topolčani protiv nemačkih jedinica

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 30. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o rezultatu borbe 29. oktobra i o rasporedu Brigade

📜 Izveštaj štaba Sedme brigade od 31. oktobra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o borbama 30. i 31. oktobra na drumu Bitolj–Prilep protiv nemačkih jedinica

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 1. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset osme NO divizije oko Struge i Četrdeset devete na putu Bitolj–Prilep

📜 Izveštaj štaba Sedme brigade od 2. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o uništenju nemačkog transporta na pruzi Bitolj–Prilep kod s. Loznani

📜 Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koncentraciji snaga na putu Resen–Ohrid u cilju uništenja nemačkih snaga koje otstupaju

📜 Zapovest štaba Četrdeset devete NO divizije od 5. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za zaposedanje položaja na sektoru Resen–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 8. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o oslobođenju Ohrida

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

16. makedonska brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 50. makedonska divizija NOVJ Prilep 48. makedonska divizija NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Kumanovo 11. makedonska brigada (kumanovska) 104. lovačka divizija 5. makedonska brigada 15. makedonski korpus NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ 2. makedonska udarna brigada Struga Bali Kombetar Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Sremski front 7. makedonska brigada Debar Intendantura u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Ohrid Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Kumanovska divizija NOVJ Veles 4. šiptarska brigada Borbe u Makedoniji 1944. 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 13. makedonska brigada Josip Broz Tito 51. makedonska divizija NOVJ Kruševo Glavni štab Makedonije 20. makedonska brigada Gostivar 42. makedonska divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Bitola Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Resen 21. makedonska brigada Kičevo Armijska grupa E 10. makedonska brigada