Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

48. makedonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 2. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije da izvrši reorganizaciju jedinica 41. i 49. divizije NOVJ (da svaka divizija ima po tri brigade), a 4. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije - da od 1, 6 i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formira 48. diviziju NOVJ.

⚔️ 28. 9. 1944. U s. Plasnici (kod Kičeva), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 1, 6. i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formirana 48. divizija NOVJ.

⚔️ 8. 10. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ napala Kičevo i uporišta severoistočno od njega, u kojima su se branili balisti. Posle vrlo oštre i uporne borbe 1. makedonska NOU brigada je narednog dana oslobodila Kičevo, ali je, zbog nepovoljne situacije kod ostalih snaga 48. divizije i zbog pritiska novih snaga balista, u toku noći napustila grad, zarobivši oko 200 balista. Brigada je imala oko 10 poginulih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je dosta ratnog materijala.

⚔️ 8. 10. 1944. Kod s. Šutova, s. Premke i s. Garana (kod Kičeva) 6. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila vrlo tešku borbu protiv balističkih snaga, koje su branile svaku kuću. Zbog situacije kod s. Srbice, gde je bila potisnuta 15. makedonska brigada, i zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja, koja su se pojavila iza leđa jedinicama, 6. brigada se povukla za s. Orlance i s. Čelopek.

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 24. 10. 1944. Štab 15, korpusa NOVJ izdao zapovest da 28/29. oktobra 41. i 49. divizija NOVJ napadnu i oslobode Prilep a 48. divizija NOVJ napadne i oslobodi Strugu.

⚔️ 26. 10. 1944. Kod prevoja Ćafa-san (blizu Struge) jače nemačke snage iz Elbasana napale 1. makedonsku udarnu i 4. šiptarsku brigadu 48. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe brigade su se povukle ka s. Višnji i s. Zagračanima, a nemačke snage su se probile za Strugu.

⚔️ 28. 10. 1944. Kod s. Radolišta i s. Zagračana (blizu Struge) 4. šiptarska brigada 48. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga iz Struge. Neprijatelj je ovladao tim selima, ali je 4 brigada, protivnapadom, povratila sela i odbacila neprijatelja ka Strugi. Poginulo je oko 30 nemačkih vojnika a više ih je ranjeno.

⚔️ 28. 10. 1944. Na prevoju Đavatu i Sulejmanovom kamenu (kod Resena) Bitoljsko-prespanski NOP odred i jedna četa 48. divizije NOVJ vodili tešku borbu protiv prethodnice nemačke kolone koja se probijala sa pravca Resena za Bitolj. Neprijatelj je uspeo da svojoj glavnini otvori put za Bitolj. Borbe na tom pravcu vođene su i sutradan.

⚔️ 29. 10. 1944. Po dva bataljona 1. udarne i 15. makedonske NO brigade i jedan bataljon 4. šiptarske NO brigade 48. divizije NOVJ koncentrično napali nemačke snage u Strugi, dok su ostale snage 4. šiptarske NO brigade ovaj napad obezbeđivale na položajima kod prevoja Čafa-san. Zbog jako utvrđene spoljne odbrane grada, zbog močvarnog i neprohodnog zemljišta i zbog pristiglog pojačanja iz Albanije, Struga nije zauzeta, već je grad držan u blokadi. Kao odmazdu što se stanovništvo borilo i podržavalo jedinice NOVJ, neprijatelj je spalio s. Radolište i streljao oko 100 staraca, žena i dece. Brigade su imale 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

⚔️ 30. 10. 1944. U dvočasovnoj borbi uz gubitke od 2 poginula i 5 ranjenih boraca, delovi 48. divizije NOVJ sprečili pokušaj nemačkih snaga da se iz Struge probiju za Ohrid.

⚔️ 30. 10. 1944. Od Ohridskog jezera, preko s. Misleševa i Ciglane, 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ napala nemačke jedinice u Strugi. I pored dva napada ona nije mogla zauzeti Strugu, jer su nemačke snage bile dobro fortifikacijski utvrđene, a ispred utvrđenja su se nalazili kanali puni vode, koji su otežavali pokret jedinica.

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) delovi 1. makedonske udarne brigade 48. divizije NOVJ odbili napad nemačke kolone koja je pokušala da se iz Resena probije za Ohrid. Gubici neprijatelja: oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 1. 11. 1944. U rejonu s. Svinjišta i s Zavoja (blizu Resna) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ napala jaču nemačku kolonu, ali je posle višečasovne borbe odbačena s položaja. Spalivši veći broj kuća, kolona je produžila pokret za Ohrid. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Uništen je 1 automobil i nekoliko zaprežnih vozila. Brigada je imala 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. U rejonu s. Misleševa i s. Morovišta (kod Struge) 15. mapeđonska brigada 48. divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade nemačkih snaga koje su pokušavale da se iz Struge probiju za Ohrid. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 2. 11. 1944. U rejonu s. Opejnce i s. Rasine (blizu Ohrida) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačke kolone. Najzad, uz obostrane velike gubitke, kolona se probila za Ohrid.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv nemačke Borbene grupe -Štajrer-, jedinice 48. divizije NOVJ (1. NOU brigada i 15, makedonska NO brigada) i 5. brigada 49. divizije NOVJ oslobodile Ohrid.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod s. Podmolja (blizu Ohrida) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušale da se iz Struge probiju za Ohrid; zatim, zbog jakog pritiska neprijatelja i snažne artiljerijske vatre iz Ohrida, povukla se za s. Orovnik i s. Lakočerej, spalivši nekoliko neprijateljskih kamiona. Brigada je imala 8 mrtvih, 7 ranjenih i 20 nestalih boraca.

⚔️ 8. 11. 1944. Jedinice 4. šiptarske brigade 48. divizije NOVJ oslobodile Strugu. U grad je kasnije ušla i 15. makedonska brigada. Nemački vojnici su se preko prevoja Ćafa-sana povukli u Albaniju.

⚔️ 10. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 15. korpusa NOVJ: da 49. divizija zaposedne državnu granicu od Kožufa do Debra a 41. i 48. divizija oslobode Kičevo i Gosti var; da napad na Kičevo otpočne 15. novembra u 4 časa.

⚔️ 11. 11. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ formirao tri operativne grupe za oslobođenje Kičeva i Gostivara i njihove okoline. Istog dana on je izdao zapovest 41. i 48. diviziji NOVJ i 7. brigadi 49. divizije NOVJ da preduzmu pokret sa dotadašnjih prostorija i da do 14. novembra naveče posednu polazne položaje za napad. Napad na Kičevo i okolna sela, gde se nalazilo oko 12.000 balista, predviđen je za 15. novembar u 4 časa.

⚔️ 13. 11. 1944. U vezi sa oslobođenjem Kičeva, Štab 48. divizije NOVJ izdao zapovest za napad na s. Zajas i okolna sela u cilju uništenja jakih snaga balista u tom rejonu.

⚔️ 14. 11. 1944. Kod s. Tajmišta i s. Kolara (blizu Kičeva) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila višečasovnu tešku borbu protiv balista koji su težili da je odbace iz tog rejona i onemoguće joj napad na s. Zajac.

⚔️ 15. 11. 1944. Šesta makedonska brigada 48. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv balista, oslobodila s. Šutovo, s. Premku i s. Garane (blizu Kičeva).

⚔️ 15. 11. 1944. U rejonu s. Zajasa (blizu Kičeva) 1. makedonska udarna i 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv balista, ali nisu uspele da ovladaju selom zbog pristizanja pojačanja iz Gostivara. U toku dana oslobođena su sela: Kolari, Midinci, Bačišta, Račište i Grešnica.

⚔️ 16. 11. 1944. U rejonu s. Zajasa, s. Midinaca i Darda-kule 48. divizija NOVJ (1. i 15. makedonska NO brigada) vodile tešku borbu protiv jakih snaga balista, koje su težile da zauzmu te položaje. Izvršeno je nekoliko obostranih napada i protivnapada. Pošto su u taj rejon upućene 7. makedonska i 4. šiptarska NO brigada, u popodnevnim časovima je oslobođeno s. Zajas, gde je zaplenjena velika količina oružja i municije.

⚔️ 17. 11. 1944. Po oslobođenju Kičeva, s. Zajasa i drugih neprijateljskih uporišta u kičevskom srezu, Štab 48. divizije NOVJ izdao zapovest 1. makedonskoj udarnoj i 15. makedonskoj NO brigadi da gone neprijatelja u pravcu Gostivara i oslobode ovo mesto.

⚔️ 24. 11. 1944. Na Suvoj gori (između škoplja i Tetova), u sklopu akcije čišćenja, 6. makedonska brigada 48. divizije NOVJ otpočela tešku dvodnevnu borbu protiv odmetnutih i razbijenih snaga balista.

⚔️ 30. 11. 1944. Štab 48. divizije NOVJ zahtevao od GŠ NOV i PO za Makedoniju da i njegove jedinice uputi na sremski front, u borbu za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 7. 1. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, 4. šiptarska brigada 48. udarne divizije NOVJ preimenovana u 7. makedonsku (šiptarsku) udarnu brigadu i ušla u sastav 42. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 18. 2. 1945. U Skoplju formirane J. i 2. artiljerijska brigada i upućene na sremski front. (Brigade su ušle u sastav 42. i 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa NOVJ.)

⚔️ 13. 4. 1945. Jedinice 21 udarne i 48. udarne divizije JA posle devetočasovne žestoke borbe oslobodile Vinkovce Delovi ustaško-domobranske 3. lovačke divizije i 1232. puk nemačke 41. pešadijske divizije povukli su se prema Đakovu. Zaplenjen je 1 avion i preko 20 vozila.

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 48. udarne divizije JA, posle trodnevne borbe, odbacile 1232. puk nemačke 41. pešadijske divizije prema Slav. Brodu i oslobodile važnu žel. raskrsnicu Striživojnu (kod Đakova). Poginulo je preko 150 i ranjeno oko 300 neprijateljskih vojnika. Jedinice 48. udarne divizije JA su imale 86 mrtvih i 376 ranjenih.

⚔️ 21. 4. 1945. Jedinice 42. udarne i 48. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv domobranske 4. brdske i 14. ustaške brdske brigade, delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije i 150 vojnika iz sastava nemačke divizije za naročitu upotrebu -Stefan-, oslobodile Slav. Požegu. Neprijatelj se povukao u pravcu Pakraca uz gubitke od više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Jedinice JA su imale 54 mrtva i 187 ranjenih.

⚔️ 10. 5. 1945. U rejonu s. Mikulić - s. Krvarić - s. Završje, u okolini Zagreba, jedinice 48. udarne divizije JA razoružale preko 300 nemačkih vojnika.

⚔️ 15. 5. 1945. Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Poziv Štaba 1. makedonske brigade 48. NOU divizije od juna 1944. albanskom narodu u Makedoniji da se bori u sastavu Narodnooslobodilačke vojske

📜 Telegrami Kavadarske i Radoviške sreske policiske uprave od 5. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 27 ljudi iz sela Klinovo, Drenovo i Raec i o borbi Četvrte makedonske brigade protiv Druge čete Četrdeset osmog pešadiskog puka kod M. i G. Gopena

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za omogućavanje evakuacije Savezničke vojne misije pri 48. NOU diviziji u Italiju

📜 Izveštaj ppaba Četrdeset osme NO divizije od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga za napad na Kičevo

📜 Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na Kičevo

📜 Telegrami Operativnog štaba od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset druge, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije protiv nemačkih snaga i balističkih bandi

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 1. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset osme NO divizije oko Struge i Četrdeset devete na putu Bitolj–Prilep

📜 Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 4. novembra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Prve i Petnaeste brigade na sektoru Ohrid–Struga protiv nemačkih jedinica

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida

📜 Zapovest štaba Četrdeset osme NO divizije od 13. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPJ 48. divizije 15. udarnog korpusa JA 1. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije u diviziji

📜 Zapovest Štaba 48. divizije JA od 6. aprila 1945. štabovima pot-činjenih jedinica za posedanje položaja na sremskom frontu

📜 Zapovest štaba 15. korpusa JA od 18. aprila 1945. štabovima 42. i 48. divizije za prebacivanje na prostoriju Slavonske Požege

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa JA od 20. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 48. divizije JA od 12. do 20. aprila 1945. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 48. divizije JA od 21. do 30. aprila 1945. godine

📜 Zapovest Štaba 48. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Zagreb

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 48. divizije JA od 1. do 15. maja 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Radoviš Borbe u Hrvatskoj 1945. Albanski partizani Slavonski Brod Bali Kombetar 50. makedonska divizija NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Borbe u Sloveniji 1945. Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Vrhovni štab NOVJ Prilep 15. krajiška udarna brigada Kumanovska divizija NOVJ 13. makedonska brigada 4. gorski zdrug (NDH) Centralni komitet KPJ Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1945. Gostivar Divizija Stefan Borbe u Srbiji 1945. Kičevo Blajburška operacija 4. šiptarska brigada 15. makedonska brigada 20. makedonska brigada 41. pešadijska divizija Vermahta 16. makedonska brigada Borbe u Sremu 1945. Završne operacije u Jugoslaviji 11. makedonska brigada (kumanovska) Avijacija u oslobodilačkom ratu Vinkovci 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Veles Resen Pakrac Debar Žene u ratu Tetovo Ohrid Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Sremu 1943. 49. makedonska divizija NOVJ 21. makedonska brigada Bitola 2. makedonska udarna brigada Skoplje Struga Kumanovo Josip Broz Tito 6. makedonska brigada 42. makedonska divizija NOVJ Zagreb Sremski front 41. makedonska divizija NOVJ 1. makedonska udarna brigada 51. makedonska divizija NOVJ Slavonska Požega 21. srpska divizija NOVJ Glavni štab Makedonije 8. kordunaška divizija NOVJ 4. makedonska brigada Albanija u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. 15. makedonski korpus NOVJ 9. brdska divizija NDH