Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

1. makedonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1944. Prva makedonska NOU brigada izdala proglas zavedenim balistima u zapadnoj Makedoniji: poziva ih da obustave bratoubilačku borbu i da se u redovima NOVJ bore protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 8. 6. 1944. U s. Lokovu (kod Struge), od Grupe makedonskih partizanskih bataljona (1. i 2. bataljona) i novodošlih boraca iz ohridskog sreza, formirana 1. makedonska NOU brigada.

⚔️ 10. 6. 1944. U struškoj Malesiji 1. makedonska NOU brigada održala partijsko savetovanje, uputivši telegrame CK KPJ, generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu i CK KPM.

⚔️ 9. 7. 1944. Kod Debra 1. makedonska NOU brigada i 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodile vrlo oštru osmoćasovnu borbu protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije i balističkih snaga. Posle uličnih borbi one su oslobodile grad (sem kasarni), ali su ga morale napustiti zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Struge. Neprijatelj je imao oko 160 mrtvih vojnika, a brigade - 20 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 8. 1944. Prva makedonska NOU brigada i 1. albanska partizanska brigada zauzele Debar (osim kasarni) i oslobodile političke zatvorenike. Istovremeno je na putu Deba-Struga 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodila oštre borbe protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije koji su pokušavali da se iz Struge probiju za Debar, u pomoć svome garnizonu. Posle trodnevnih borbi, zbog nestanka municije, brigade NOVJ su se povukle na pl. Karaorman a albanska brigada u Albaniju. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, dok su brigade imale 20 mrtvih i oko 60 ranjenih boraca. Uništeno je više kamiona i nekoliko tenkova.

⚔️ 9. 8. 1944. Na pl. Karaormanu 1. makedonska NOU brigada otpočela četvorodnevne žestoke borbe protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije radi odbrane slobodne teritorije u Župi, struškoj Malesiji i pl. Karaormanu. U tim borbama poginulo je 77 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 2 poginula i 1 ranjenog borca. Ona se povukla na pl. Bistru.

⚔️ 28. 8. 1944. Ovog i nekoliko narednih dana 1. makedonska NOU brigada, sa oko 1000 seljaka iz Debaraca, porušila oko 3 lan pruge Struga-Kičevo, železničke stanice Slivovo, Preseka, Botun, železnižke mostove kod s. Mešeišta i Preseke i mostove na putu kod s. Botuna, s. Melničana i s. Mogorča. Pored toga, uništila je tt liniju u dužini od oko 20 km. Ta pruga nije popravljena sve do oslobođenja Makedonije.

⚔️ 29. 8. 1944. U duhu direktive VŠ NOV i POJ o rušenju komunikacija uz sadejstvo savezničke avijacije, GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. makedonskoj NOU brigadi da od 1. do 10. septembra stalno napada i ruši objekte i postrojenja na železničkoj pruzi Gostivar-Kičevo i na komunikacijama Kičevo-Debar i Debar-Gostivar.

⚔️ 1. 9. 1944. Prva makedonska NOU brigada napala balističke snage i zauzela Kičevo. Međutim, kad je neprijatelj prikupio snage i sa pravca s. Drugova napao je u leđa, ona je napustila grad i povukla se za Debarca. Uz put je napala nemačka obezbeđenja kod ž. st. Preseke, s. Slivova i s. Botuna, proterala ih i nanela im gubitke od 8 mrtvih i 3 zarobljena (a kod Kičeva su gubici neprijatelja bili znatno veći). Brigada je imala 12 mrtvih i 18 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: minobacač, 7 mitraljeza, 4 automata, 30 pušaka, motocikl, dosta municije, odeće, obuće i druge ratne opreme.

⚔️ 6. 9. 1944. Na pl. Karaormanu (blizu Struge), od jednog dela boraca 1. makedonske NOU brigade i novih boraca, formirana 6. makedonska NO brigada.

⚔️ 8. 10. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ napala Kičevo i uporišta severoistočno od njega, u kojima su se branili balisti. Posle vrlo oštre i uporne borbe 1. makedonska NOU brigada je narednog dana oslobodila Kičevo, ali je, zbog nepovoljne situacije kod ostalih snaga 48. divizije i zbog pritiska novih snaga balista, u toku noći napustila grad, zarobivši oko 200 balista. Brigada je imala oko 10 poginulih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je dosta ratnog materijala.

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 23. 10. 1944. U rejonu s. Malog Vaja (kod Struge) štabovi 4. šiptarske NO brigade, 1. makedonske NOU brigade i 4. bataljona albanske 20. partizanske brigade održali sastanak i dogovorili se o zajedničkom napadu na nemačke snage kod prevoja Ćafa-san. Istoga dana ove su štabove napale nemačke jedinice, ali su oni uz pomoć obližnjih jedinica, taj napad odbili.

⚔️ 25. 10. 1944. Na prevoju Ćafa-san (kod Struge) 1. makedonska NOU brigada, 4. šiptarska NO brigada, 4. bataljon albanske 20. partizanske brigade i meštani iz s. Radolišta napali nemačke delove koji su bili u pokretu ka Strugi i odbacili ih na albansku teritoriju. Zarobljeno je 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) delovi 1. makedonske udarne brigade 48. divizije NOVJ odbili napad nemačke kolone koja je pokušala da se iz Resena probije za Ohrid. Gubici neprijatelja: oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 1. 11. 1944. U rejonu s. Svinjišta i s Zavoja (blizu Resna) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ napala jaču nemačku kolonu, ali je posle višečasovne borbe odbačena s položaja. Spalivši veći broj kuća, kolona je produžila pokret za Ohrid. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Uništen je 1 automobil i nekoliko zaprežnih vozila. Brigada je imala 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. U rejonu s. Opejnce i s. Rasine (blizu Ohrida) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačke kolone. Najzad, uz obostrane velike gubitke, kolona se probila za Ohrid.

⚔️ 6. 11. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Kičevo Cvetko Uzunovski Ohrid 6. makedonska brigada Centralni komitet KPJ Borbe u Sremu 1945. Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji 1. albanska partizanska brigada Dobrivoje Radosavljević Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. šiptarska brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Sremski front 1. kosovsko-metohijska brigada Gostivar Borbe u Srbiji 1945. 48. makedonska divizija NOVJ Josip Broz Tito Komunistička partija Makedonije Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. makedonska brigada Resen 297. pešadijska divizija Struga Stara Pazova 8. kordunaška divizija NOVJ Glavni štab Makedonije Diverzije u oslobodilačkom ratu Albanski partizani Svetozar Vukmanović Tempo Albanija u drugom svetskom ratu Debar 1. kosovska brigada