Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Sremu 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 224 dokumenata i 96 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1945. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio da se jedinice 15. udarnog korpusa NOVJ prebace iz Makedonije na sremski front, što je narednih dana i učinjeno.

⚔️ 3. 1. 1945. U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu, kod s. Tompojevaca (blizu Vukovara), poginuo komandant 4. krajiške NOU brigade Bodiroža Vid Vicuka, narodni heroj.

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

⚔️ 18. 1. 1945. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

⚔️ 28. 1. 1945. Na izbornoj skupštini, kojoj je prisustvovalo 350 delegata, izabran Oblasni NO odbor za Srem.

⚔️ 10. 2. 1945. U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

⚔️ 18. 2. 1945. U Skoplju formirane J. i 2. artiljerijska brigada i upućene na sremski front. (Brigade su ušle u sastav 42. i 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa NOVJ.)

⚔️ 27. 2. 1945. Na sremskom frontu, kod s. Novaka Bapske (blizu Sida) poginuo komandant 3. bataljona 4. krajiške NOU brigade Cubić Trivuna Dušan, narodni heroj.

⚔️ 26. 3. 1945. Iz SSSR-a stigla u Beograd 2. tenkovska brigada JA. (Brigada je upućena na sremski front u sastav 1. armije JA, 7. aprila stigla u rejon s. Tovarnika, kod Sida.)

⚔️ 5. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 15. udarni korpus ušao u sastav 1. armije JA.

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

⚔️ 9. 4. 1945. Generalštab JA izdao direktivu svim snagama JA da otpočnu odlučnu ofanzivu za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 12. 4. 1945. Otpočeo proboj sremskog fronta. Posle snažne artiljerijske i avio-pripreme sve jedinice JA su prešle u opšti napad.

⚔️ 12. 4. 1945. Jedinice 1, armije JA probile sremski front i oslobodile Vukovar i sela: Sotin, Opatovac, Mohovo, Tompojevce, Berak, Svinj arevce, Lipovac i Tovarnik. Uništena su 2 tenka, 4 topa i 14 kamiona. Zaplenjeno je 48 topova, 3 tenka, 207 minobacača, 226 mitraljeza, 2127 pušaka, 168 automata, 45 kamiona, 12 motocikla i 11 radio-stanica.

⚔️ 13. 4. 1945. U Novom Sadu, u sastavu Prve baze rečne flotile, formirana Dunavska flotila, sa zadatkom: da sadejstvuje s kopnenim snagama JA i Sovjetskom dunavskom flotilom u borbama na sremskom frontu.

⚔️ 14. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

⚔️ 15. 4. 1945. Na r. Savi kod s. Jamene, prevozeći teške ranjenike iz Brčkog za Srem. Mitrovicu, brod Jugoslovenskog rečnog brodarstva -Kasija Miletić- i priključena dereglija -Ana Drvarica- naišli na nemačku magnetsku minu i ubrzo potonuli. Od 220 teških ranjenika i 15 članova posade spasio se svega nekoliko ranjenika i 3 mornara.

⚔️ 23. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran Štab 15. udarnog korpusa JA a njegove divizije (42. i 48. udarna) stavljene pod komandu Štaba 1. armije JA.

Dokumenti

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

📜 Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. januara 1945. o borbama u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

📜 Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije Nikola Tesla od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje i utvrđivanje novih odbranbenih položaja na liniji s. Vizić - Bingula - Kuzmin

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca od 17 do 20 januara

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prve armije za period od 11 do 20 januara 1945 godine

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Novak-Bapska-Šid-Tovarnik-Lovaš-Nijemci-Cakovci-Sotin-Orolik

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Adaševci, Šid, Tovarnik, Nijemci, Novak-Bapska, Mohovo, puta Mohovo - Dalj i o napadu na nemačke snage na prostoru Mohovo-Šid

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. januara 1945. Štabu 3. armije u vezi sa budnošću i mogućim neprijateljskim dejstvima posle nemačkog protivnapada u Sremu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu

📜 Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. o neprijateljskim jedinicama u Sremu i Slavoniji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. za prikupljanje podataka za prelaz u protivnapad na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Vojnoj upravi Vojvodine, Sremske oblasti, Komandi grada Beoggrada i Vojnoj oblasti 8. korpusa za mobilizaciju ljudstva i formiranje protivavionskih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskih gubicima u borbama od 17 do 20 januara

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije za preduzimanje protivnapada na komunikaciju Sotin-Tovarnik

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. o postavljenjima u 15. korpusu NOVJ

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

📜 Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 22 januara 1945 god. štabovima divizija za napad na neprijateljske snage na liniji s. Mohovo - Tovarnik - Ilinci

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja opštim pravcem s. Bapska Novak - Lovas - Mikluševci

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji s. Lovas - Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u jugoistočnom delu Tovarnika

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Šid-Mohovo-Lovaš-Tovarnik

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. januara 1945. o dejstvima .protiv jedinica NOVJ u Sremu, Baniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Prve armije od 23 januara 1945 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu svojih snaga

📜 Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

📜 Zapovest načelnika Artiljeriskog odeljenja Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za razmeštaj i dejstvo artiljerije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja zapadno od s. Bapska Novak

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica za predaju položaja Šestoj proleterskoj diviziji i razmeštaj u s. Bačinci i Kukujevci

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 25 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 16 do 24 januara

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 11 do 25 januara 1945 godine

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 26 januara 1945 god. štabovima divizija za utvrđivanje svojih položaja i za nasilno izviđanje neprijatelja

📜 Izveštaj artiljeriskog otseka Štaba Prve proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Artiljeriskom odeljenju Štaba Prve armije o dejstvu i gubicima artiljerije 17 i 18 januara

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga pred frontom divizije

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Pokuplju, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskog položaja

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja na pravcu Tovarnik

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o stanju na položaju

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 29; januara 1945. o. borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o uređenju svoga odbranbenog položaja i rasporedu snaga na njemu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na položaju zapadno od s. Bapska Novak

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i rezultatima izviđanja i o borbi od 23 do 28 januara

📜 Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 29 januar 1945 godine

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu i Slavoniji

📜 Operativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije za 31 januar 1945 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1945 god. o formiranju kursa za niže vojne rukovodioce

📜 Izvod iz operacionog dnevnika Štaba Prve proleterske dizije za period od 21 do 31 januara 1945 godine

📜 Izvod iz knjiga depeša Štaba Prve armije NOVJ za januar i februar 1945 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Ranjenici u ratu Vukovar Vrhovni štab NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ USAOJ Narodni heroji Jugoslavije Zenica Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Lici 1945. SSSR i Jugoslavija Beograd 34. armijski korpus Modriča Bolnice u oslobodilačkom ratu Harold Alexander Sanitet u ratu 22. srpska (kosmajska) brigada Bijeljina Artiljerijska brigada 1. proleterske divizije NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 22. srpska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Donji Miholjac 1. proleterski korpus NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Šabac Partizanska avijacija Armijska grupa E 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Srbije Valpovo 6. lička proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vermaht u Jugoslaviji Sremski front Omladina u ratu 48. makedonska divizija NOVJ 4. krajiška udarna brigada Komandant Jugoistoka Narodno oslobodilački odbori Vinkovci Josip Broz Tito 1. krajiška udarna brigada Glavni štab Vojvodine Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Sremska Mitrovica 1. proleterska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Županja 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. 2. oklopna armija Brčko Peko Dapčević Zvornik Partizanke 11. hercegovačka udarna brigada Vaso Jovanović 2. tenkovska brigada NOVJ Borbe na Jadranu 1945. Šid Glavni štab Makedonije Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Vojni puč 27. marta Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1945. Ilok Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Zarobljenici u ratu