Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ilok u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 62 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 7. 1941. U s. Svilošu (kod Iloka) mesni partizani ubili dva žandarma i zaplenili oružje.

⚔️ 30. 7. 1941. Na mestu zvanom Lovka (kod Iloka) ustaše streljale 40 Srba iz s. Sviloša i 3 Srbina iz s. Čerevića.

⚔️ 23. 3. 1942. U predelu Biklava (kod Iloka) 2. četa Fruškogorskog NOP odreda razbila dve čete iz domobranske Sremske brigade koje su nastupale sa pravca s. Starog Divoša.

⚔️ 11. 4. 1942. U s. Starom Divošu (kod Iloka) jedna desetina 2. čete Fruškogorskog NOP odreda napala ustašku stražu i nanela joj gubitke.

⚔️ 15. 4. 1942. U s. Starom Divošu (kod Iloka) grupa partizana 2. čete Fruškogorskog NOP odreda zarobila pet špijuna i petokolonaša i zaplenila jednu pušku.

⚔️ 18. 4. 1942. U s. Neštinu (kod Iloka) grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda napala i razoružala neprijateljsku posadu.

⚔️ 25. 4. 1942. Borci Fruškogorskog NOP odreda prekinuli tt veze između sela Cerevića, Banoštora i Suseka (kod Iloka).

⚔️ 27. 4. 1942. Snage domobranske Sremske brigade, jačine 1.920 vojnika, otpočele dvodnevnu ofanzivnu akciju okruženja i čišćenja centralnog dela Fruške gore. Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izmanevrisala je neprijatelja i prebacila se iz ugroženog područja na prostoriju severno od s. Starog Divoša (kod Iloka).

⚔️ 28. 4. 1942. Grupa boraca 2. čete Fruškogorskog NOP odreda prekinula tt veze između sela Čalme i Starog Divoša (kod Iloka).

⚔️ 13. 5. 1942. Dva voda 1. čete Fruškogorskog NOP odreda napali nemačku posadu u s. Banoštoru (kod Iloka) i zaplenili nešto oružja.

⚔️ 24. 5. 1942. U oštroj borbi kod s. Vizića (blizu Iloka) borci 2. čete Fruškogorskog NOP odreda naneli ustaško-domobranskim poternim delovima osetne gubitke.

⚔️ 17. 6. 1942. U sukobu kod s. Ljube (blizu Iloka) grupa boraca 2. čete Fruškogorskog NOP odreda nanela gubitke ustaškoj zasedi i zaplenila 7 pušaka.

⚔️ 6. 7. 1942. Na putu s. Čerević-Ilok-Šid delovi Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine posekli 110 tt stubova.

⚔️ 8. 7. 1942. Na putu između sela Banoštora i Suseka (kod Iloka) grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda minirala i srušila most.

⚔️ 9. 7. 1942. Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda zaustavila neprijateljski vojni automobil na drumu između Iloka i s. Banoštora, te ubila jednog oficira i jednog podoficira a automobil spalila.

⚔️ 15. 7. 1942. Kod s. Bingule (blizu Iloka) delovi Fruškogorskog NOP odreda zapalili. majur Borotin. Izgorele su 3 kuće, 5 traktora, 1 magacin, 80 kola slame i 14 m3 drva.

⚔️ 22. 7. 1942. U blizini s. Erdevika (kod Iloka) grupa mesnih partizana zapalila preko 100 krstina ječma i pšenice.

⚔️ 23. 8. 1942. Druga i 4. četa Fruškogorskog NOP odreda otpočela napad na ustaško-domobransku posadu u s. Suseku (kod Iloka), jačine 35 vojnika i više naoružanih meštana. Razvila se oštra borba, koja se produžila u toku noći i sledećeg dana, ali uporište nije potpuno zauzeto, zbog intervencije mađarskih monitora i pristiglih neprijateljskih pojačanja iz Iloka i s. Neština. Neprijatelju su naneti gubici i zaplenjeno mu je 30 pušaka.

⚔️ 24. 8. 1942. U s. Suseku (kod Iloka) žandarmi, ustaše i domobrani na zverski način poubijali oko 20 muškaraca, nekoliko žena i jedno dete, zapalili 32 kuće i izvršili masovne pljačke.

⚔️ 5. 1. 1943. U s. Neštinu (kod Iloka) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustašku posadu, ubili 4 ustaše i zaplenili 10 pušaka s municijom.

⚔️ 11. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili 13 folksdojčera, zaplenili 19 vojničkih i 4 lovačke puške i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 15. 4. 1943. U s. Binguli (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zarobili mesnu stražu, zapalili opštinsku zgradu i zaplenili 17 pušaka.

⚔️ 19. 4. 1943. Na putu Ilok - s. Neštin delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 180 tt stubova.

⚔️ 20. 4. 1943. Na putevima Ilok-Šid i Ilok - s. Ljuba delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 100 tt stubova.

⚔️ 14. 6. 1943. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 80 tt stubova na putu Šid - Ilok - s. Susek i porušili mostove na putu s. Susek - s. Sviloš i između Srem. Mitrovice i s. Manđelosa.

⚔️ 28. 6. 1943. Između s. Neština i Iloka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske pokidali tt veze i posekli 60 tt stubova.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Erdevika i s. Ljube (kod Iloka) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 50 tt stubova.

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu s. Neština (kod Iloka) 3. vojvođanska NOU brigada iz zasede uništila nemačku minersku četu ubivši 85 i zarobivši 24 nemačka vojnika, te zaplenivši 2 mitraljeza, 72 puške, 1500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 5. 9. 1943. U s. Šarengrad (kod Iloka) upale jedinice 1. sremskog NOP odreda, te uništile dva magacina sa hranom i zaplenile 25 pušaka.

⚔️ 0. 10. 1943. Iz Poljske dovedena u Srem nemačka 1. kozačka divizija i raspoređena grupno duž komunikacije Petrovaradin - Zemun - Srem. Mitrovica - Ilok radi učešća u operaciji protiv snaga NOV i PO Vojvodine.

⚔️ 13. 10. 1943. Pošto je do 8. oktobra završeno -čišćenje- istočnog Srema, nemačke policijske snage i delovi nemačke 173, rezervne i 1. kozačke divizije, s linije Ilok - Petrovaradin - Srem. Karlovci - Irig - s. Vrdnik - s. Ležimir, uz sadejstvo artiljerije, tenkova i avijacije (ukupno oko 28,000 vojnika), otpočeli koncentrična dejstva protiv jedinica NOV i PO na Fruškoj gori. Deo 1. sremskog NOP odreda veštim manevrom se izvukao iz obruča (veća grupa preko druma s. Sviloš - s. Ležimir u zapadni deo Fručke gore, a manja ka Rakovačkom. majdanu, blizu Petrovaradina). Neprijatelj je do 17. oktobra masovno ubijao, hapsio, zlostavljao i pljačkao stanovništvo fruškogorskih sela. Potpuno su porušena sela Rakovac i Ledinci, dok je samo u s. Neštinu pobijeno 71, u s. Suseku oko 100 i u ruševinama manastira Đipše 34 rodoljuba.

⚔️ 26. 11. 1943. U s. Planin. Grabovu (kod Iloka) 1, i 2. bataljon 1. vojvođanske NOU brigade napali ustaški bataljon i proterali ga ka severu, nanevši mu gubitke od 2 poginula i 4 ranjena. U selu je oslobođeno oko 400 uhapšenih ljudi. Gonjenje ustaša preuzeo je 3. bataljon, koji je uspeo da neprijatelja protera i iz s. Banoštora.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede dočekala neprijateljsku kolonu jačine oko 500 vojnika. U borbi je poginulo 8 a ranjeno 6 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 ranjenog i 1 nestalog borca.

⚔️ 6. 2. 1944. Na putu Šid-Ilok grupa kurira 2. sremskog NOP odreda napala autobus šidske opštine, te ubila 2 ustaše, 1 domobrana i 2 folksdojčera i zarobila 1 domobrana, uništila autobus i zaplenila 1 pušku, 2 pištolja i drugi materijal.

⚔️ 18. 2. 1944. U blizini pustare Inocenc (na putu Ilok-Šid) jedna četa 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napala dve neprijateljske patrole i u kraćoj borbi ubila 10, ranila 6 i zarobila 7 nemačkih žandarma i policajaca, Jednovremeno je druga četa zauzela pustaru Inocenc, koju su branili naoružani petokolonaši. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, preko 3000 metaka, 72 konja, 73 komada goveda, 100 kg đuvana i druga oprema. Pustare Inocenc i Principovac (kod Iloka) spaljene su.

⚔️ 21. 2. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali kolonu nemačke policije koja se kretala iz s. Čalme za s. Erdevik. U borbi je poginulo 8 policajaca, 1 oficir, a veći broj ranjen. Poginuo je i komandir 1. čete 1. bataljona 6. NOU brigade.

⚔️ 29. 3. 1944. Na drumu Ilok - s. Erdevik 1. bataljon 1. sremskog NOP odreda posekao 290 tt stubova.

⚔️ 30. 3. 1944. Iz s. Starog Divoša (kod Iloka) delovi 1. sremskog NOP odreda proterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili pljačku. Poginulo je 10 i ranjeno 5 nemačkih vojnika. Opljačkane stvari vraćene su sopstvenicima.

⚔️ 19. 4. 1944. Kod s. Neština (blizu Iloka) delovi 2. sremskog NOP odreda u kraćoj borbi ubili 10 i ranili 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 5. 1944. Nemački avioni bombardovali s. Sviloš (kod Iloka), oštetili više kuća i naneli veliku materijalnu štetu.

⚔️ 17. 5. 1944. Na putu Ilok - s. Sot delovi 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade posekli 85 tt stubova i pokidali telefonsku žicu.

⚔️ 14. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

⚔️ 21. 7. 1944. Na pustari Principovcu (kod Iloka) delovi i. sremskog NOP odreda zapalili 50 jutara pšenice.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Starom Divošu (kod Iloka) delovi 3. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali odeljenje od 25 neprijateljskih vojnika, te ubili 12 i zarobili jednog vojnika i zaplenili mitraljez, automat, 6 pušaka i pištolj. Bataljon je imao 4 ranjena borca.

⚔️ 5. 9. 1944. Kod s. Neština (blizu Iloka), prilikom prebacivanja 60 pristalica NOP-a iz Bačke u Srem, vod iz čete za vezu GŠ NOV i PO za Vojvodinu sukobio se sa zasedom od 30 ustaša. Vod je, veštim manevrom, uvukao ustaše u obruč i više od 15 njih ubio ili zarobio.

⚔️ 5. 9. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade napao 200 neprijateljskih vojnika i posle kraće borbe naneo im znatne gubitke.

⚔️ 29. 9. 1944. Jedinice 7. i 11. vojvođanske NOU brigade otpočele napad na nemačku i ustašku posadu u Iloku i s. Šarengradu. U toku dana zauzele su s. Šarengrad a u Iloku su posadu blokirale u glavnoj tvrđavi.

⚔️ 29. 9. 1944. U rejonu s. Ljube (kod Iloka) iz zasede, 2. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade odbio prodor nemačkih policijskih snaga i ustaša iz s. Erdevika ka Iloku i naneo im gubitke.

⚔️ 29. 9. 1944. Na r. Dunavu (između s. Neština i Iloka) grupa mornara iz Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade izvršila vatreni prepad na brzi borbeni čamac koji je pratio transport od jednog broda i nekoliko šlepova. Borbeni čamac oštećen nasukao se na obalu, a njegova posada je imala 4 ranjena mornara.

⚔️ 30. 9. 1944. Jedinice 7. i 11. vojvođanske NOU brigade usleđ intervencije nadmoćnih neprijateljskih snaga iz Šida i s. Erdevika i zbog prebacivanja mađarskih jedinica preko Dunava u rejon između s. Šarengrada i Iloka, u 16 časova prekinule borbu sa blokiranim neprijateljem u glavnoj tvrđavi u Iloku. Brigade su se povukle s plenom natovarenim na oko 170 kola. One su neprijatelju nanele gubitke od 127 poginulih i 65 zarobljenih vojnika i zaplenile, pored ostalog, 1 mitraljez, 250 pušaka i oko 7000 metaka.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod s. Sota (blizu Iloka) 4. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade, posle višečasovne borbe, odbacio domobranski bataljon koji je iz Šida bio upućen kao pojačanje blokiranoj posadi Iloka. Poginulo 11 i ranjeno 39 domobrana (među kojima 2 oficira).

⚔️ 6. 10. 1944. Između s. Beočina i s. Neština (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa i mitraljeza napali brod -Bratislavu- sa 7 šlepova. Brod je lakše oštećen a jedan šlep je zapaljen.

⚔️ 11. 10. 1944. Između s. Čerevića i s. Suseka (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa i mitraljeza napali nemački brod -Kazan- koji je vukao nekoliko šlepova. Brod i šlepovi su oštećeni a zadnji šlep je i zapaljen.

⚔️ 14. 10. 1944. Između s. Beočina i s. Neština (kod Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa teško oštetili brod NDH -Zagreb-.

⚔️ 15. 10. 1944. Kod s. Neština (blizu Iloka) delovi Mornaričke čete 11. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivoklopnih oruđa teško oštetili nemački remorker, te se ovaj nasukao na levoj obali kod s. Čiba (sada: Čelarevo). Istovremeno je iz protivoklopnih topova oštećen mađarski bunker na levoj obali r. Dunava.

⚔️ 3. 11. 1944. Izvršen opšti napad 6. proleterske divizije -Nikoi Tesla-, 36. udarne divizije i 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljsku liniju s. Neštin (kod Iloka) - s. Đipša - s. Sišatovac - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. Borbe i neprijateljski protivnapadi trajali su celog dana bez vidnijih rezultata. Krajem dana jedinice 6. divizije su ovladale s. Neštinom a sledećeg dana i obližnjim selima Đipšom i Vizićem.

⚔️ 7. 11. 1944. Zbog izgubljenih uporišta i naseljenih mesta tokom 1, 3. i 4. novembra i zbog ugroženosti svog levog boka (južno od s. Ležimira, blizu Srem. Mitrovice), ojačane neprijateljske snage, uz podršku artiljerije i tenkova, preduzele napade s linije Ilok - s. Čalma - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. U oštrim borbama jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ uspele su da neprijatelju nanesu znatne gubitke i da zadrže svoje položaje, izuzev one kod s. Manđelosa, jer su to selo zauzele nemačke jedinice. Uništeno je 7 nemačkih tenkova. Gubici jedinica NOVJ bili su osetni.

⚔️ 9. 11. 1944. Na sremskom frontu jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 12. udarnog korpusa NOVJ preduzeli napade i zauzeli sela Bingulu, Stari Divoš i Čalmu (kod Srem. Mitrovice), zatim prešli na desnu obalu donjeg toka Manđeloškog potoka i potisli neprijateljske snage na utvrđene položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U tesnom dodiru s neprijateljem, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa zadržale su se na dostignutoj liniji sve do 3. decembra preduzimajući više lokalnih napada i odbijajući više neprijateljskih protivnapada, bez značajnijeg pomeranja fronta.

⚔️ 3. 12. 1944. Jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na neprijateljske položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U žilavim borbama, vršeći protivnapade, neprijatelj je uspeo da zadrži svoje položaje, ali se sledećeg dana - zbog proboja 1. proleterske udarne divizije NOVJ na pravcu k. 134 (kod Erdevika) i njenog izbijanja na put s. Erdevik - s. Ljuba kao i zbog zauzimanja s. Erdevika od strane 11. udarne divizije - morao povući na celom frontu, pretrpevši osetne gubitke u ljudstvu i materijalu. Prema nepotpunim podacima, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa imale su 75 poginulih i 160 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 12. 1944. U pošumljenom predelu zvanom Poljana (između s. Vizića i s. Erdevika, kod Iloka), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 8. crnogorske udarne brigade. major Savo Mašković, narodni heroj.

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

⚔️ 18. 1. 1945. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

Dokumenti

📜 Izveštaj nemačkog komandanta garnizona Ilok od jula 1942 god. Zemaljskom voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu

📜 Dopis Kotarske Oblasti Ilok Velikoj župi Vuka u Vukovaru o samovoljnim postupcima mađarske pogranične straže prema stanovnicima kotara Ilok

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 22 septembra 1944 god. Štabu Sedme vojvođanske brigade za uništenje neprijateljskih posada u Iloku, Šarengradu, Sotu, Erdeviku i Čalmi

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 septembra 1944 god. Štabu Jedanaeste prateće NOU brigade za napad na Ilok i Šarengrad

📜 Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 28 septembra 1944 god. štabovima bataljona za oslobođenje Iloka

📜 Izveštaj Sedme vojvođanske brigade od 3 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama za oslobođenje Iloka

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog NOU korpusa od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste divizije za ovlađivanje linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone da se stavi pod komandu Šeste proleterske divizije i da joj sadejstvuje u ovlađivanju linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 29 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i sadejstvo ostalim jedinicama u cilju ovlađivanja linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem: Beograd - Srem. Karlovci - Ilok

📜 Izveštaj obaveštajnog otseka Prve proleterske divizije od 26 novembra 1944 god. obaveštajnom otseku Prvog proleterskog korpusa o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja na sektoru: Ilok - Šarengrad - Mohovo - Opatovac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 1 februara 1945 god. štabovima divizija za smenu Druge proleterske divizije sa položaja i razmeštaj na prostoriji Ilok - Neštin

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije 1. proleterski korpus NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka za Srbiju 8. crnogorska udarna brigada Genocid u NDH Glavni štab Vojvodine Borbe u Srbiji 1944. Petrovaradin Ustanak u Srbiji 1941. Sremski zdrug (NDH) Zasede u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Borbe na Jadranu 1944. Zemun Žene u ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 1. sremski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Mijalko Todorović Plavi 6. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. 3. vojvođanska udarna brigada Šid Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Borbe u Srbiji 1945. 1. vojvođanska udarna brigada 1. krajiška udarna brigada Irig Beograd Borbe u Srbiji 1943. Sremska Mitrovica Sremski front 34. armijski korpus 7. vojvođanska udarna brigada Fruškogorski partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Vukovar Borbe u Hrvatskoj 1944. Mađarska u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Vrhovni štab NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Borbe u Sremu 1945. Operacija Žitni cvet 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 6. lička proleterska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Osijek 11. vojvođanska udarna brigada Milutin Morača 1. kozačka divizija Vermahta Ustanak u Sremu 1941. 1. proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kurirska služba u ratu