Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

3. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 6. 1943. Na putu Irig-Petrovaradin 2. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade iz zasede uništio vojnički automobil, a potom, u petočasovnoj borbi, razbio 450 ustaša i domobrana. Neprijatelju su naneti gubici od 25 mrtvih i 45 ranjenih, dok je 2. bataljon imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1943. Kod s. Otoka (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale voz kojim se prevozio 4. radni bataljon domobranskog 2. puka. Zarobljeno je 5 oficira i 80 naoružanih i 165 nenaoružanih vojnika.

⚔️ 0. 7. 1943. U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

⚔️ 2. 7. 1943. U blizini Zvornika, po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, formirana 16. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle 1, 2. i 3. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 15. 7. 1943. Delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i Bosutska partizanska četa spalili opštinsku arhivu i jednu vršalicu u s. Strošincima, onesposobili 4 vršalice i 2 traktora u s. Jameni i po 1 vršalicu u Srem. Rači i s. Višnjićevu.

⚔️ 18. 7. 1943. U s. Bačincima, s. Gibarcu i s. Berkasovu (kod Šida) delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade zapalili opštinske zgrade (sa arhivom) i onesposobili 2 vršalice [Po neprijateljskim podacima akcije su izvršene noću 15/16. jula.].

⚔️ 22. 7. 1943. Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

⚔️ 31. 7. 1943. Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

⚔️ 31. 7. 1943. U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

⚔️ 3. 8. 1943. Na salašu Bankovci (kod Iriga) 1. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade napao posadu jačine 82 domobrana, te u dvočasovnoj borbi ubio 3, ranio 1 i zarobio 25 domobrana, a zaplenio puškomitraljez, automat, 22 puške i 30.000 metaka. U zapaljenom salašu je izgorelo 7 vagona žita, 2 vršalice, 1 kamion i sve zgrade.

⚔️ 20. 8. 1943. U s. Grgurevce (kod Rume) prodrle jedinice 3. vojvođanske NOU brigade posle petočasovne borbe protiv nemačke policije, domobrana i petokolonaša, likvidiravši bunkere i utvrđenja spoljne linije odbrane. Poginulo je 4, ranjeno 9 i zarobljeno 17 policajaca, a zaplenjeno 2 mitraljeza, 20 pušaka i oko 2000 metaka. Brigada je imala 3 mrtva.

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu s. Neština (kod Iloka) 3. vojvođanska NOU brigada iz zasede uništila nemačku minersku četu ubivši 85 i zarobivši 24 nemačka vojnika, te zaplenivši 2 mitraljeza, 72 puške, 1500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 26. 8. 1943. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu, zaustavili nemački teretni voz (sa ugljenom i municijom), a pri napadu na pratnju voza ubili 3 i ranili 15 nemačkih vojnika. Eksplozija municije i vatra uništile su celu kompoziciju (lokomotivu i oko 40 vagona).

⚔️ 29. 8. 1943. U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

⚔️ 3. 9. 1943. U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

⚔️ 4. 9. 1943. U s. Laćarku (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale i razoružale ustaško-domobransku posadu, zapalile opštinsku zgradu sa arhivom i poštu. Zaplenjeno je 30 pušaka sa 920 metaka, 8 radio-aparata i dosta druge spreme.

⚔️ 6. 9. 1943. Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade minirale prugu i napale nemački teretni voz (izbačeni su iz šina lokomotiva i 9 vagona-cisterni sa benzinom, a 4 vagona su potpuno uništena), nanevši neprijatelju gubitke. Istog dana je nemačka policija, za odmazdu, streljala 21 lice iz s. Martinaca.

⚔️ 12. 9. 1943. Između Srem. Rače i s. Bosuta dva bataljona 2. sremskog NOP odreda i delovi 2, i 3. vojvođanske brigade dočekali u zasedi bataljon domobrana iz 8. lov. puka. Posle višečasovne borbe neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao ka s. Kuzminu.

⚔️ 12. 9. 1943. Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

⚔️ 21. 9. 1943. Iz Srema se, preko r. Save, prebacila u istočnu Bosnu 3. vojvođanska NOU brigada i ušla u sastav 16. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 10. 1943. Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

⚔️ 16. 1. 1944. U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

⚔️ 19. 1. 1944. Na položaju s. Avdiči - s. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Treća vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. D. Zabarima (kod Brčkog). Glavnina četnika se izvukla delom za Brčko, a delom u Srem. Zarobljeno je oko 30 četnika.

⚔️ 6. 9. 1944. Kod s. Kuke (na pl. Tari) 3. vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ razbila jednu četničku brigadu jačine oko 200 ljudi.

⚔️ 0. 10. 1944. U s. Zvečki (kod Obrenovca) poginula, kao borac 3. vojvođanske NOU brigade, Vera Miščević, narodni heroj.

⚔️ 2. 10. 1944. Treća vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela s. Debrc i presekla vezu između Šapca i Obrenovca.

⚔️ 14. 10. 1944. Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica tri bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ oslobodili Obrenovac i s. Zabrežje, a neprijatelja odbacili preko r. Save u Srem, Neprijatelj je imao 23 poginula, oko 30 ranjenih i 21 zarobljenog. Uništen je 1 tenk, a zaplenjen p. mitraljez i 52 puške. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 10. 1944. U 19 časova jedinice 3. vojvođanske NOU brigade otpočele napad na posadu u s. Bešenovu (kod Rume), jačine preko 800 nemačkih vojnika. Posle oštre borbe one su neprijatelja potisle u zapadni deo sela. Ali u svanuće, kad je posadi stiglo pojačanje iz s. Šuljma, morale su se povući na polazne položaje. Gubici neprijatelja: 56 mrtvih, dosta ranjenih i 1 zarobljen, a 3. brigade: 26 poginulih i 44 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 1 automat, 10 pušaka i 70 ručnih bombi.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. o formiranju Prve, Druge i Treće vojvođanske NOU brigade i o postavljenju komandnog kadra u njihovim štabovima

📜 Izveštaj Istine o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu u vremenu od 8. juna do 4. avgusta 1943. godine

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Treće vojvođanske brigade za decembar 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Gračanice od 15 do 22 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na prostoriji Gračanica — Gradačac —Žabar od 16. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Politodela 3. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju u Brigadi za vreme borbi u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 12. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama na Trebavi i na sektoru Gračanice od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Izvještaj političkog komesara Treće vojvođanske brigade od 28. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o zboru u Bukviku i o formiranju komande mjesta

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 1. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 26. februara

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o dejstvu od 1. do 15. marta

📜 Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbama od 15. do 28. marta

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od početka maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 3. vojvođanske NOU brigade za uspešne borbe koje je vodila krajem aprila 1944. u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 31. marta

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 1. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade na prostoriji Jelica - Birač od 16. do 30. aprila

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 21. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 1. do 15. maja

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 22. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 8. do 20. maja

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini juna na prostoru Rakino brdo - Capardi - Sapna - Rastošnica - Bare - Piliće

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 33. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini juna na prostoru Treštenica - Omazići - Višća

📜 Izvod iz Operacionog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 30 oktobra do 2 novembra 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 14 do 29 oktobra 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 1 do 9 novembra 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 9 do 15 novembra 1944 godine

Fotografije

Povezane odrednice

1. vojvođanska udarna brigada Gračanica Debar Savo Orović Gradačac Borbe u Srbiji 1943. Ni zrno žita okupatoru! Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Centralni komitet KPJ Napad NOVJ na Zvornik 1943. Borbe u Srbiji 1944. Josip Broz Tito Ruma 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Beograd Grgurevci Bitka za Srbiju Sremska Mitrovica Vrhovni štab NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu AVNOJ 1. sremski partizanski odred 2. vojvođanska udarna brigada 36. vojvođanska divizija NOVJ Kupinovo Glavni štab Vojvodine Vinkovci Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Šabac Brčko Petrovaradin Nemački zločini u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u Županja Beogradska operacija Zasede u oslobodilačkom ratu Šid Irig Aćim Grulović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Zvornik Obrenovac Stara Pazova Ilok 4. vojvođanska udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ