Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

33. hrvatska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 84 hronoloških zapisa, 71 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 19. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca). Mesto je branilo 80 žandarma.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Grabrovca jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 300-400 ustaša od Križevaca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 31. 1. 1944. Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

⚔️ 31. 1. 1944. Kod s. Rovišća (blizu Bjelovara) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

⚔️ 31. 1. 1944. Kod s. Rovišća jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

⚔️ 6. 2. 1944. Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

⚔️ 20. 2. 1944. Kod s. Dabaca (blizu Ivanić-Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

⚔️ 25. 2. 1944. Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić-Grada oklopnim vozom.

⚔️ 25. 2. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

⚔️ 26. 2. 1944. Oko 150 nemačkih vojnika i ustaša iz s. Graca (kod Križevaca) napali 2. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ u s. Habjanovcu, ali su posle vrlo kratke borbe odbačeni u polazni garnizon.

⚔️ 4. 3. 1944. Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

⚔️ 10. 3. 1944. U s. Srpskoj Kapeli (kod Čazme) 9 nemačkih aviona bombardovali 2. brigadu 33. divizije NOVJ na položajima i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 3. 1944. Između s. Hercegovca i s. Ladislava (kod Bjelovara) jedinice 3. bataljona 1. brigade 33. divizije NOVJ napale iz zasede 9. četu domobranskog 1. brdskog puka. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u s. Hercegovac. Poginulo je 9, ranjeno 16 a zarobljeno 7 domobranskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 32 puške i 5 pištolja.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

⚔️ 22. 3. 1944. Kod s. Ladislava (blizu Daruvara) 4. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsku kolonu jačine oko 100 domobrana i nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je otstupio prema s. Hercegovcu uz gubitke od 7 mrtvih i 14 ranjenih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 13 pušaka.

⚔️ 29. 3. 1944. Kod s. Oborova (blizu Zagreba) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. brdske brigade iznenada okružili i napali 2. brigadu 33. divizije NOVJ i Posavski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, koji su se, posle teške petočasovne borbe, uz gubitke od 37 mrtvih, 28 ranjenih i 147 nestalih boraca, probili u Moslavinu. U toj borbi je poginuo i komandant Posavskog NOP odreda Stjepan Bobinec Šumski, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

⚔️ 4. 4. 1944. Iz s. Lupoglava (kod Zagreba) oko 600 vojnika iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije napalo 1. brigadu 33. divizije NOVJ u Čazmi. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se povukao u pravcu s. Čazmanske Dereze, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

⚔️ 23. 4. 1944. Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 1. 5. 1944. Drugi bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na domobransko uporište u s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca).

⚔️ 7. 5. 1944. Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

⚔️ 7. 5. 1944. Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsko uporište u s. Rovišću (kod Bjelovara) ali se posle četvoročasovne borbe morao povući.

⚔️ 13. 5. 1944. Posle petočasovne borbe 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Mače (kod Zlatara), u kome je poginulo 59 ustaša a jedan je zarobljen. Zaplenjene su 34 puške i drugi ratni materijal.

⚔️ 15. 5. 1944. Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

⚔️ 25. 5. 1944. Prva brigada 33. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. Narti (kod Bjelovara) koje je branilo 230 domobrana, 100 žandarma i 50 nemačkih vojnika. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je uspeo da odbije napad. Brigada je imala 9 mrtvih, 39 ranjenih i 30 nestalih boraca.

⚔️ 10. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

⚔️ 12. 6. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

⚔️ 15. 6. 1944. U blizini s. Ladislava (kod Bjelovara) nemački vojnici, ustaše i domobrani iz s. Hercegovca, nadirući u dve kolone, napali 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbačeni.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. M. i V, Pašijana, s. Zdenčaca i s. V. i M. Mlinske (blizu Daruvara) domobranske snage iz s. Garešnice, jačine šest četa, nadirući u tri kolone, napale 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle petočasovne borbe odbačene.

⚔️ 21. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

⚔️ 24. 6. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 1. brdskog puka na jedinice 33. divizije NOVJ i delove Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Moslavini. Posle trodnevnih brobi jedinice NOVJ su se povukle u pravcu pl. Bilo-gore. Neprijatelj je imao oko 350 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice NOVJ 8 mrtvih, 50 ranjenih i 70 nestalih boraca.

⚔️ 7. 7. 1944. Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Repinca (između Zagreba i Križevaca) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 125 mesta i tri mosta.

⚔️ 21. 7. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu Beograd-Zagreb na 203 mesta.

⚔️ 10. 8. 1944. Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Dubravčak (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo oko 60 ustaša i milicionera. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 55 zarobljenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 50 pušaka.

⚔️ 10. 8. 1944. Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Mahovo (kod Ivanić-Grada) u kome se branilo 45 ustaša i milicionera. Neprijateljska posada cela je uništena.

⚔️ 23. 8. 1944. Kod s. Ivanske 1. brigada 33. divizije NOVJ napala dve nemačke i jednu žandarmerijsku četu i odbacila ih prema Bjelovaru.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod s. Zvonika (blizu Bjelovara) nemačka kolona napala 2. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle kraće borbe bila je odbačena.

⚔️ 1. 9. 1944. Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

⚔️ 4. 9. 1944. U s. G. Križu i s. Hudovljanima jedinice 33. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage koje su 2. septembra došle iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog. Posle više juriša, jedinice 33. divizije su se povukle.

⚔️ 9. 9. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

⚔️ 25. 9. 1944. U s. Popovcu (kod Čazme), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, formirana 3. brigada -Miloš Obilić-: (nazivana i 3. moslavačkom brigadom i brigadom -Nikola Demonja-) 33. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 9. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 33. divizije NOVJ, uz sadejstvo jedne brigade 7, udarne divizije 4. korpusa NOVJ, zauzele Kloštar (kod Virovitice), u kome se branilo oko 550 ustaša i domobrana.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Kloštra (kod Virovitice) delovi Pavelićeve gardijske brigade, ojačani tenkovima, napali 33. diviziju NOVJ. Napad je odbijen.

⚔️ 30. 10. 1944. Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ napali na oko 300 nemačkih vojnika u s. Šumečanima (kod Ivanić-Grada). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz s. Križa.

⚔️ 3. 11. 1944. Kod s. Borovljana (blizu Koprivnice) jedinice 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ napale iz zasede delove 5. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Koprivnice.

⚔️ 3. 11. 1944. Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Hlebine (kod Koprivnice).

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

⚔️ 7. 11. 1944. Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

⚔️ 13. 11. 1944. Delovi 33. divizije NOVJ zauzeli s. Šumećane (kod Ivanić-Grada), gde se branilo oko 300 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Peteranec (kod Koprivnice).

⚔️ 16. 11. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

⚔️ 18. 11. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ na 80 mesta porušili železničku prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 20. 11. 1944. Drugi bataljon 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ zauzeo s. Marču (kod Ivanić-Grada), gde se branilo 60 nemačkih vojnika.

⚔️ 22. 11. 1944. Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod s. Hrsova i s. Farkaševca (blizu Križevaca) jedinice 3. bataljona 2. brigade 33. divizije NOVJ razbile ustašku i žandarmerijsku kolonu (jačine oko 250 vojnika).

⚔️ 23. 11. 1944. Delovi 33. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Lupoglavu (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade zauzele s. D. Gudovac i s. V. Korenovo (kod Bjelovara). Veći deo posade u s. V. Korenovu se predao, a posada u s. D. Gudovcu bila je uglavnom uništena. Zaplenjeno je: 170 pušaka, 3 automata, 15 p. mitraljeza, 5 mitraljeza. 1 minobacač, 11.000 metaka i drugi ratni materijal. [Po drugim podacima ta uporušta su zauzeta 1. decembra 1944.]

⚔️ 7. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ zauzele s. Batinu i s. Husain (kod Kutine). Nemačke jedinice su imale 70 poginulih i 10 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 7 mitraljeza, 4 automata, 40 pušaka i 100.000 metaka.

⚔️ 12. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Kutine), porušile 2 mosta i oštetile železničku prugu na 20 mesta.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

⚔️ 16. 1. 1945. Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

⚔️ 24. 1. 1945. Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

⚔️ 28. 1. 1945. Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Pavlovca, s. Hercegovca, s. Trnovitice, s. Ladislava i s. Tmave (blizu Bjelovara) jedinice 40. udarne i 33. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske snage i posle trodnevne borbe zauzele ž. stanicu Hercegovac-Trnovitica.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

⚔️ 26. 2. 1945. Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

⚔️ 8. 3. 1945. Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

⚔️ 18. 3. 1945. U s. Tomašu i s. Prespi (kod Bjelovara) 2. i 3. brigada 33. divizije JA napale ustaško-domobransku posadu. Posle desetoeasovne borba zauzele su s. Tomaš. Međutim, napad na s. Prespu nije uspeo zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Bjelovara. Neprijatelj je imao 69 mrtvih, 27 ranjenih i 7 zarobljenih. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 55 pušaka i 20.000 metaka.

⚔️ 22. 3. 1945. Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 28. 3. 1945. Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 17. 4. 1945. Kod s. Jakšića (blizu Slav. Požege) 2. brigada 33. divizije JA razbila ustašku kolonu, nanevši joj gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno je: 3 topa sa 362 granate, 14 minobacača sa 564 mina, 8 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 5 automata, 24 puške, 33.000 metaka i 30 kola raznog materijala.

⚔️ 19. 4. 1945. Kod s. Međurića (blizu Novske) 1. brigada 33. divizije JA razbila nemačku kolonu, nanevši joj gubitke od 35 mrtvih i preko 40 ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 22 ranjena. Zaplenjeno je: 2 p. mitraljeza, minobacač, motocikl, 3 kamiona i 2 putnička automobila. Uništena su 4 kamiona.

⚔️ 20. 4. 1945. Kod s. Gaja i s. Antunovca (blizu Pakraca) 1. brigada 33. divizije JA odbila napad nemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz s. Poljane, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. o formiranju Korpusa, Trideset treće divizije i Zapadne grupe NOP odreda

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 30 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da pristupe rušenju komunikacije Bjelovar-Sveti Ivan Zabno

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 31 siječnja

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 6 februara 1944 god. za napad na Vel. Zdence

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 9 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu jedinica od 1 do 9 februara

📜 Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

📜 Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 29 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Repinec

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i izvršenim diverzijama od 20 februara do 5 marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 21 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 2 aprila 1944 Štabu Desetog ikorpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod Oborova

📜 Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 30 aprila 1944 Štabu Trideset treće divizije o dejstvima od 6 do 30 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 27 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) iNOVJ o dejstvima Druge brigade od 5 do 20 aprila

📜 Zapovijest Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 2. maja 1944. podređenim jedinicama za uništenje ustaške posade u Donjem Orešju

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 3. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Huma

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 4. maja 1944. Štabu divizije o obezbjeđenju napada na ustašku posadu u Donjem Orešju

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 5. maja 1944. za napad na ustaško-domobransku posadu u Rovišću

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 9. maja 1944. Štabu divizije i Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Ivanca

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine

📜 Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 33. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini juna na prostoru Treštenica - Omazići - Višća

📜 Izvještaj političkog komesara 33. divizije od 6. jula 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. jula 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Topolovca

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 15. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Repinec - Križevci i Križevci - Sveti Ivan Zabno

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 20. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Pismo Štaba 33. divizije NOVJ od 25. jula 1944. štabovima brigade o nekim nedostacima pri napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o dejstvima od 5. do 20. jula

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 29. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 9. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 12. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 11. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 1. do 6. septembra

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 15. septembra 1944. Štabu 33. divizije NOVJ o napadu na Križevce

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 10, korpusa NOVJ o napadu na Kloštar

📜 Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 33. divizije od 20. oktobra 1944. godine

📜 Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o nekim propustima i greškama jedinica 32. i 33. divizije prilikom napada na Pitomaču i Kloštar

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 21. do 24. oktobra

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Brckovljane i Gračec

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Brckovljane i Gračec

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u uporištu Šumečani

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sumečani

📜 Izvještaj Štaba 2. brigade od 20. novembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Sigetec, Peteranec i Drnje

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 22. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Lupoglav

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade Nikola Demonja od 24. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na Lupoglav

📜 Izvještaj Štaba brigade Braća Radić od 29. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Zaistovca

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Bjelovara

📜 Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na spoljnu odbranu Bjelovara

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Veliko Korenovo i Gudovac

📜 Zapovijest štaba 33. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Husainu i rušenje mosta na Ilovi

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade od 10. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Batinu

📜 Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Husain i Tucilaču

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade Nikola Demonja od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijatelja u selu Tucilača

📜 Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga

📜 Zapovijest štaba 33. NO divizije od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Kloštar Ivanić

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o borbi u selu Srpska Kapela

📜 Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 24. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Kloštar Ivanić

📜 Zapovijest štaba 33. NO divizije od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Turnašici i Vukosavljevici

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. januara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja ka Virovitici

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Sedlarica - Turnašica - Vukosavljevica

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. januara 1945. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Velike Pisanice

📜 Zapovijest Štaba 33. NOU divizije od 3. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Ladislav

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 7. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Ladislav

📜 Izvještaj štaba 33. divizije od 17. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na liniji Siget - Škodinovac

📜 Izvještaj štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama kod Daruvara

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga u Daruvaru

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 2. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkom stanju i partijsko-političkom radu u diviziji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Batinska bitka Bjelovarski partizanski odred Varaždin 6. slavonski korpus NOVJ 13. SS divizija Handžar 5. ustaška brigada 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. moslavačka brigada Glavni štab Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. pješačka divizija (NDH) Zagorski partizanski odred 1. zagorska brigada Slavonska Požega Završne operacije u Jugoslaviji Udarna brigada Braća Radić Pavelićeva gardijska brigada Našice Novska Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 3. diverzantski bataljon NOVH Borbe u Hrvatskoj 1945. Zagrebački partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Koprivnica Bitka za Koprivnicu 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Zagreb Kutina Križevci Moslavački partizanski odred Dugo Selo Vrbovec Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu Čazma Popovača 18. slavonska udarna brigada Garešnica Bjelovar Lepoglava Borbe u Slavoniji 1944. 10. zagrebački korpus NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 1. brdska brigada NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 36. vojvođanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. kozačka divizija Vermahta 32. zagorska divizija NOVJ Novi Marof Hrvatsko domobranstvo Ivanec Grubišno Polje Brigada Nikola Demonja Žabljak Borbe u Slavoniji 1945. SAD i Jugoslavija 40. slavonska divizija NOVJ Donja Stubica 1. moslavačka brigada Ivanić-Grad Daruvar Pakrac 12. slavonska divizija NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada Virovitica Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH)