Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

32. zagorska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 70 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 6. 1942. Naredbom GŠ NOP odreda za Hrvatsku postavljen Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, pod čijom su komandom sve partizanske jedinice s teritorije Like, Korduna i Banije.

⚔️ 12. 12. 1943. U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOU brigade -Braća Radić- i -Matija Gubec-.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Lipovčanima (kod Čazme), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 12. 1943. Na dravskom mostu kod Đekenješa jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

⚔️ 29. 12. 1943. U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ zauzeli ustaško-domobranska uporišta u s. G. Batinu i s. Belecu i prinudili posade na povlačenje prema Zlataru.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Svibovca i s. Segleda (blizu Varaždinskih Toplica) 1. bataljon 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iznenada izvršio napad na 4. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. Uz pomoć 1. bataljona iste brigade, 4. bataljon je, pretrpevši gubitke od 27 mrtvih, 7 ranjenih i 46 nestalih, uspeo da neprijatelja prinudi na povlačenje u Varaždinske Toplice. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale Luđbreg, koji je branio 1. bataljon Pavelićeve gardijske brigade. Posle petočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- su se povukle. [Po drugim podacima napad je izvršen 24. februara 1944.]

⚔️ 25. 2. 1944. Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

⚔️ 29. 2. 1944. Jedinice 32. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransku posadu u Koprivnici.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Ćukovca delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 4. 3. 1944. Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. Globočeca (blizu Marije Bistrice) ustaške i žandatmerijske snage napale 1. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i štab te brigade. Posle kratke borbe poginulo je 14 boraca i rukovodilaca (među kojima komandant i sanitetski referent brigade), a ranjeno 6 boraca, te se štab brigade sa bataljonom povukao u pravcu s. Peščena.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Žitomira (blizu Zagreba) jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi Zapadne glupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napali delove Pavelićeve gardijske brigade, te 120 vojnika izbacili iz stroja, uništili 3 kamiona i oštetili 1 tenk.

⚔️ 28. 3. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 5. 4. 1944. Kod s. Pece (blizu Zlatara) ustaše i domobrani iz s. Mađareva napali 3. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačeni.

⚔️ 6. 4. 1944. Na liniji s. Dubrovčani - s. Rakovec - s. Tuheljske Toplice (kod Klanjca) nemačke snage i delovi Pavelićeve gardijske brigade iz Klanjca, ojačani tenkovima, napali jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Brigada je odbacila neprijatelja u polazni garnizon, oštetila mu 2 tenka i nanela mu gubitke od preko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 4. 1944. U rejonu s. Belec - s. Purga - s. Martinščina (kod Zlatara) jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage (jačine oko 1000 vojnika), ali su se povukle usled pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao oko 60 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 32, divizije NOVJ 24 borca.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

⚔️ 24. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

⚔️ 1. 5. 1944. U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 4. 5. 1944. Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

⚔️ 6. 5. 1944. Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

⚔️ 11. 5. 1944. Delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali ustaško uporište u s. Kominu (kod Križevaca). Posle dvodnevnih borbi napad 2. brigade -Matija Gubec- je odbijen.

⚔️ 15. 5. 1944. Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

⚔️ 22. 5. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 8, 10. i 12. srpske NO brigade formirao 32. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 2. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 25. 5. 1944. Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

⚔️ 17. 6. 1944. Iz s. Bulinca delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ustaše i domobrani, potpomognuti tenkovima, napali 32. diviziju NOVJ na položajima kod s. St. Rače, s. Dautana, s. Severina, s. Orovca i, uz velike gubitke, prodrli u pravcu Bjelovara.

⚔️ 22. 6. 1944. Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

⚔️ 23. 6. 1944. Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 4. 7. 1944. Druga brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala Novi Marof, zatim se, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranske posade, povukla.

⚔️ 8. 7. 1944. Kod s. Trnovca i s. Širokog Sela (blizu Križevaca) jedinice 32. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade napale na nemačke i ustaško-domobranske snage iz s. M. Mučne i s. Miličana. Neprijatelj se, pod zaštitom mraka, povukao u pravcu s. Pavlin-Kloštra.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod s. Prespe delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine oko 240 vojnika) i posle kratke borbe prinudili je na povlačenje u pravcu Bjelovara.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage, nadirući iz s. Hercegovca, napale 2. brigadu -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i probile se prema Bjelovaru.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

⚔️ 4. 9. 1944. Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

⚔️ 7. 9. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ napali 130 domobrana u Sv. Ivanu Zelini (kod Zagreba). Domobrani su se zatvorili u žand. st. i odatle su pružali otpor. Posle sedmočasovne borbe jedinice 32. divizije su se povukle. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 p. mitraljeza, 3 automata, 100 pušaka, 11.000 metaka i 100 ručnih bombi.

⚔️ 25. 9. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

⚔️ 10. 10. 1944. Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1944. Posle šestočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić-, uz sadejstvo 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ zauzele s. Trgovišće i s. Hrašćinu (kod Zagreba) gde su se branile ustaše i domobrani. Zaplenjene su 164 puške, 6 p. mitraljeza, oko 16.000 metaka, 305 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle četvoročasovne borbe 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ prodrla u s. D. Zelinu (kod Zagreba), u kome se branilo oko 100 ustaša iz sastava Pavelićeve gardijske brigade, ali se, zbog intervencije neprijateljskih snaga iz susednih garnizona, morala povući.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

⚔️ 17. 11. 1944. Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala s. D. Zelinu (kod Zagreba), gde se branilo 240 ustaša Pavelićeve gardijske brigade. Napad nije uspeo zbog dolaska ustaško-domobranskih pojačanja iz Sv. Ivana Zeline.

⚔️ 19. 11. 1944. U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 20. 11. 1944. Kod s. Stančića (blizu Zagreba) delovi 32. divizije NOVJ napali iz zasede 1. i 3. bataljon 20. pešadijskog puka domobranske 1. pešadijske divizije, ali se posle nekoliko uzastopnih napada i protivnapada povukli, jer su neprijatelju pristigla pojačanja. Neprijatelj je imao 28 mrtvih i 36 ranjenih.

⚔️ 28. 11. 1944. Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Cugovca (blizu Čazme) dve čete ustaša i domobrana iz s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Novigrada Podravskog oko 1200 ustaša iz Koprivnice napalo na jedinice 3. brigade -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je, uz gubitke od 26 mrtvih i 34 ranjena, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Cugovca i s. Sv, Ivana Zabna neprijateljske kolone iz Križevaca i s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ i potisnule ih u pravcu s. Srpske Kapele.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod s. Kalinovca (blizu Koprivnice) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije pa se, posle kratke ali oštre borbe, povukla.

⚔️ 21. 12. 1944. Od rana zadobijenih prethodnog dana, u borbi protiv delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Podrav. Kloštra (blizu Virovitice), umro komandant 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ Stevan Došen, narodni heroj.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Sedlarice i s. Tumašice (blizu Virovitice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage napali 1. zagorsku NO brigadu i 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigade su protivnapadom odbile neprijatelja, ali ih je on sledećeg dana prinudio da se povuku u s. Vukosavljevicu.

⚔️ 1. 2. 1945. Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

⚔️ 3. 3. 1945. Delovi 32. divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Bulinac i s. Staru Raću (kod Bjelovara). Neprijatelj je imao 4 mrtva, 10 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

⚔️ 26. 4. 1945. Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

⚔️ 27. 4. 1945. U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 25 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o berbama u Hrvatskom Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o prodoru jakih neprijateljskih snaga u Hrvatsko Zagorje, rasporedu sopstvenih jedinica i njihovim daljim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovecu

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8 do 10 februara

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade Matija Gubec kod Velikog Poganca

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreške Vinograde

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod sela Subotice

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 31 marta 1944 god. Štabu Dosetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 12 do 26 marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 22 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 18 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama na Veterničkoj Gori i kod Lobora

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom Zagorju od 28 marta do 10 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 27. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 19. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Severina

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 29. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. juna

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 17. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15. jula

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu u drugoj polovini jula na Bilo-gori i Moslavini

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu od 14. do 27. avgusta

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 1. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje pruge Zagreb - Varaždin

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Novi Marof - Zagreb

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane i žandare u Svetom Ivanu Zelini

📜 Izvještaj političkog komesara 32. divizije od 10. septembra 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu od 20. avgusta do 10. septembra

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sveti Ivan Zelina

📜 Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ cd 25. septembra 1944. Štabu 32. divizije o formiranju Brigade Miloš Obilić

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u septembru

📜 Pismo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 32. divizije u vezi sa napadom na Pitomaču

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Pitomači

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

📜 Pregled nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva 32. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 1. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hrašćina-Trgovišće

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u Hrašćini-Trgovišću

📜 Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju ustašku posadu u Donjoj Zelini

📜 Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 9. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini

📜 Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Prigorja i savlađivanje neprijateljske posade u Donjoj Zelini

📜 Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 17. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na Donju Zelinu

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. Zagorske brigade 32. NO divizije od 18. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o radu partijske i skojevske organizacije

📜 Izvještaj Štaba brigade Pavlek Mihovil Miškina od 23u dencembra 1944. štabu 32. NO divizije o borbi kod Kloštra

📜 Pregled brojnog stanja partijskih organizacija u jedinicama 32. NO divizije od 1. decembra 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 11. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Repaš

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 16. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o forsiranju Drave i napadu na Ždalu

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 20. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Repaš i o borbama kod Ždale, Gole i Đurđevca

📜 Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 20. decembra 1944. Štabu 32. NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac - Podravske Sesvete

📜 Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 21. decembra 1944. Štabu 32. divizije o borbi kod Kloštra

📜 Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i stanju u diviziji

📜 Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Kalinovac

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 1. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Kloštra

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 23. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 24. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Grubišno Polje Veliki Grđevac - Velika Pisanica

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. brigade Pavlek Mihovil Miškina od 2. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara brigade Matija Gubec od 4. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj štaba 32. divizije od 23.' februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi za virovitički mostobran

📜 Pismo Štaba 32. NO divizije od 25. februara 1945. potčinjenim jedinicama o nedostacima i greškama u toku borbi za virovitički mostobran i kod Daruvara

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i prevoznih sredstava sa obrazloženjem rashoda 32. NO divizije od 26. februara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske položaje kod Bastaja

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 28. februara 1945. Štabii 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i opštem stanju u jedinicama

📜 Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije JA od 27. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Ludbreg Borbe u Lici 1942. Borbe u Slavoniji 1945. 10. zagrebački korpus NOVJ Dugo Selo Subotica Bjelovar Križevci Dubrovnik 12. srpska brigada Donja Stubica Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. pješačka divizija (NDH) 5. ustaška brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kalnički partizanski odred Hrvatska brigada Matija Gubec Zagorski partizanski odred Krapina Ivanec Varaždinske Toplice Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Rijeka Čazma 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Moslavački partizanski odred Varaždin 1. moslavačka brigada Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Novi Marof Virovitica 40. slavonska divizija NOVJ Pavelićeva gardijska brigada SKOJ 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Vrbovec 1. pješačka divizija (NDH) Slovenska udarna brigada Matija Gubec 3. diverzantski bataljon NOVH Sanitet u ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Lepoglava 1. kozačka divizija Vermahta Zagrebački partizanski odred Podravska Slatina Zagreb Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji 28. slavonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Udarna brigada Braća Radić Daruvar Koprivnica Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Srbiji 1944. Bjelovarski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Koprivnicu 1944. Đurđevac Grubišno Polje 33. hrvatska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Glavni štab Hrvatske Sveti Ivan Zelina